Durmuşa çykýan gyz üçin galyň almak meselesi ençeme ýurtda bar, bu ýagdaýa Musulman ýurtlarynda, şol sanda Türkmenistanda-da köp duş gelmek mümkin. Eýsem, galyňyň yslam dini bilen nähili ilteşigi bar diýlen soraga dini ahunlarymyzyñ biri şeýle diýýär: onuň yslam dininde, nika aragatnaşygynyň iň möhüm usullarynyň biri bilen baglanyşygynyñ bardygyny aýdýar we Mukaddes Kurany Kerimde bu barada bir aýat bar, şonda şeýle diýilýär: “Aýallara olaryň mähirlerini, ýagny galyňlaryny hoşluk bilen beriň” çünki ol durmuşa çykjak gyzyñ hakydyr. Galyň Allatagallanyň oňa erkekden almaga beren hakydyr, ony (gyz) alybam, almanam bilýär, hut şonuñ üçinde, galyñy erkekden almaly haklarynyň arasynda ilkinjisi bolup durýandyr. Dinimizde galyňyň möçberi barada aýdylanda bolsa, bu barada imam agzam Rahmatulla Alynyň mezhebinde azyndan 10 teňňe bolmaly diýilýär, ýöne galyňdan gyzyň ene-atasynyň ýa-da kowum-garyndaşlarynyň bir teňňe-de haky ýokdur. Ol diňe gyzyň öz haky bolýar. pygamberimiziň (s.a.w) hadyslarynyň birinde bu barada şeýle diýilýär: “Aýallaryň bereketlirägi, aýallaryň hoş bagtlyragy, olaryň iň gowragy, mähir (pulunyň) az bolany”. Ýagny, galyňy näçe az bolsa, şonça-da şol aýalyň özi şol öýe bereket getirer diýýär. Pigamberimiziñ zamanynda bir zenana pigamberimiziñ (s.a.w) ýanyna gelip: - Ýa Resul Alla men özimi siziñ erkiñizde goýýan, isleseñiz aýalyñyz edip alyñ, isleseñiz birine beriñ, garaz näme etseñiz men siziñ ygtyýaryñyzda diýip aýdýar. Onda pygamberimiz (s.a.w) ol zenanañ ýüzüne seredip, sesini çykarman aşak bakýar. Ýañky zenanada pygamberimiziñ hiç zat diýmän oturanyny görüp olda gyra geçip oturýar. Soñra sahabalardan biri pygamberimiziñ ýanyna gelýäde: - Ýa Resul Alla, eger siz ol zenanany almasañyz, onda maña jübütläp göýberäýiñ diýip soraýar. Onda pygamberimiz: - bolýar, hany onda öýüñe gitde zenana üçin bir mährem ( ýagny galyñ) getirmegini aýdýar. Ýañky adamda öýüne baryp, görse hiç berere zadynyñ ýokdugyny görüp pygamberimiziñ ýanyna gelýäde aýdýar. Onda pygamberimiz: - hany bir gitde ýene-de bir barlap gör, iñ bolmanda demir ýa bolmasa mis ýüzükde ýokmy diýip, ýañkyny öýüne ugradýar. Emma bu gezegem hiç zat tapman, yzyna gelip pygamberimize aýdýar. Bir az wagtdan soñ ýañky adam turup gidýär, onda pygamberimiz ýañkyny yzyna çagyrdyp getirýäde şeýle diýýär: - eger sende berere zadyñ bolmasa, onda sen aýt, heý kurandan bilýän suralañ (dogañ) ýokmy diýip ýañkydan soraýar. Olda: - bilýän Ýa Resul Alla, diýip aýdýar. Pygamberimiz: - eger bilýän bolsañ, onda sen şol bilýän suralaryñy ýañky zenana öwretmeli bolarsyñ, şolda señ bermeli mähremiñ (galyñyñ) bolar diýip, ýañkylary jübütläp göýberipdir. Çeshme: www.azathabar.com ýöne bir az üýtgedip ýazylan.

Köneler, makgush tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir