salam t/comyñ agzalary, siz bu hekaýany öñ eşiden bolmagyñyzam mümkin, ondada paýlaşaýyn diýdim.Bir obada örän owadan bir gyz bar eken. Bu gyzyñ hemmäni añk edýän jemalyny görmäge uzak şäherlerden we ýurtlardan örän baý, özüne göwni ýetýän ýigitleriñ her gün birnäçesi gelýär eken. Gyz bolsa olaryñ hiç biriniñ hem söýgüsini kabul etmändir. şol obada ýaşaýan bir ýaş oglan hem bu gyza aşyk eken. Emma gedem gyz bu oglana hem razy bolmandyr. Aradan uzak ýyllar geçipdir. Ýigit hem bir-sebäp bilen obadan göçipdir we başga biri bilen durmuş gurupdyr. Bir gün onuñ ýoly şol öñküje kiçijik oba düşüpdir. Ol ýerde tanyşlarynyñ birini görüp, birwagtky owadan gyz hakynda sorapdyr. Goja gülli öýi görkezip, gyzyñ şol öýe durmuşa çykandygyny aýdypdyr. Bu adamyñ birwagtlar hiç kime göwni ýetmedik gyzyñ kim bilen durmuş gurandygyny bilesi gelipdir. Bir gün gizlenip gelniñ öýden çykyp gelýän adamsyny görüpdir. Gelniñ adamsynyñ ýaşy ep-esli uly eken, artykmaç görk-görmegem ýok eken. Gelin gapyny açanda, oglan özüni tanadyp, näme üçin oña durmuşa çykandygyny sorapdyr. Gyz hem oña arkasyndaky gülli ekinden iñ owadan güli goparyp getirse, jogap berjegini aýdypdyr. Emma ekinden ýöräp barýarka, yzyna öwrülmeli däldiginem aýdypdyr. şeýlelikde, ol ýigit ekiniñ içinden ýüzlerçe gülüñ arasyndan iñ owadan güli tapjak bolup, gözläp başlapdyr. Bir güli owadan görüp ýanyna barsa, añyrsyndaky ondanam owadanmyş. şeýdip iñ owadan güli gözläp barşyna, gülli meýdanyñ añry çetine ýetipdir. Meýdanyñ gyrasynda bolsa suwy ýetmedik bedroý güller bar ekeni. Yzyna boş gaýtmazlyk üçin, meýdanyñ iñ çetindäki güli alyp gaýtmaly bolupdyr. Ol: - iñ gowusyny saýlajak bolup, meýdanyñ soñuna çykaýypdyryn.. şuny getirdim - diýip, güli uzadypdyr. Gyz gussaly ýylgyrypdyr-da: - sen indi meniñ ýagdaýyma sözsüz düşünen bolsañ. Meniñkem edil seniñ gül saýlaýşyñ ýaly boldy.. - diýip, jogap beripdir.

Köneler, makgush tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir