Salam hemmä, gowudyra ýagdaýlar? Eger gyz agzalarymyz gaty görmesä.. şujagaz temany siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Ýañy tal'comda aýlanyp ýörün welin, kelläme bir pikir geldi: ýene 50-60 ýyldan, şu biziñ talyplar saýtymyzyñ gyz agzalary nähili görke gelerkä diýip. Ine menem öz çaklamam boýunça şu görke geler diýip pikir etdim we size ýetireýin diýdim. bellik: ýöne gaty görmeşek ýokdurow:-)

Köneler, makgush tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir