Aokigahara tokaýy - bu tokaý dünýäniñ iñ bir gorkuly ýerleriniñ biri bolup, özüniñ ýakymsyz taryhy bilen bütin Ýaponiýa bellidir. Onuñ tutýan meýdany üç gekdara çenli uzalyp, içi tümlükden we añyrsy-bärsi görünmeýän agaçlardan ýaýylyp ýatandyr. Aokigahara Ýaponiýanyñ Fudji dagynyñ astynda ýerleşip, bu tokaýda her ýylda diýen ýaly onlarça özini asyp we heläkleýän adamlaryñ jesetleri tapylýar. Аýdyşlaryna görä bu elhenç ýere giren adam, añsat yzyna dolanmaýar. Onuñ içine giren halatyñda gorkudan ýaña hatda duran agaçlar hem jana girýär diýýärler we il arasynda oña özüni heläkleýänleriñ tokaýy diýlip atlandyrylypdyr. XIX asyrlardan bäri öz taryhyny alyp gelýän bu tokaý, özüniñ gorkuly geçmişini häzirki döwre çenli saklap galypdyr we şol wagtlardan bäri, adamlaryñ özlerini heläkläp ölen jesetlerine duşsa bolýar. Gadymy döwürlerde öz ýerli ýaşaýjylary onuñ içinde jyndyr, arwahlar, ölen adamlaryñ ruhlary ýaşaýandygyny aýdýarlar we şo sebäpden bu ýerleri adam üçin howplydyr. XX asyrlarda, garyp maşgalalar özleriniñ garrydyr, maýyplary we ýañy dogan çagalaryny ekläp bilman, ölmegi üçin bi alaç şol tokaýda goýup gaýdýan ekenler. 1950'nji ýyldan başlap, häzirki wagta çenli özlerini heläklänleriñ sany 500'e ýetipdir. A 2002'nji ýylda bolsa jemi 78 adamyñ jesetleri tapylypdyr.Häzirki wagtda aokigahara tokaýy, öz janlaryna kast etmek isleýän adamlary, özüne çekýär.

Köneler, makgush tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir