Talyplar com!

Salam talyplar comyñ, hormatly agzalary!
Menden size sorag bar, eger jogap berseñiz?
Talyplañ admini kim, kim shu saýty döreden?
Menä bir bilýän zadym, bash tutany gunça eshek!

Wah talyplar, talyp com
Meñä saña sözüm ýok!
Içimizde bar biziñ, betje-betje agzalar
Köpüsini tanaýan, köpüsini tana...

Dowamy »

1077 10
Köneler, 8 years ago


Utanç - haýa

Salam talyplar comyñ agzalary!
Bu tema birhilirägem welin siz bilen paýlashaýyn diýdim.
Bilshimiz ýaly "utanç - haýa" sözi bu bir "adamynyñ özüni alyp barshyndaky çekinjeñlik duýgusy" bolup durýar. Emma käbir adamlañ edýän hereketlerini görüp "utanç" hakynda pikir etmägede gorkýañ!
Arada köçeden barýan welin, bir gyz bilen og...

Dowamy »

1834 47
Köneler, 8 years ago


Meni bagy$la!

Salam talyplar comyň agzalary!
Meni bagyşlarsyňyzda, men bu temany t/comyň ýagny siziň araňyzda gatnaşýan bir agza niýetläp ýazdym! Ol menden gaty gördümi? Bilmedim. Eýýäm näçe gündir ol meniň bilen gepleşenok. Eger kömek ederin diýseňiz ýazyň. ýöne şutkasyz meň oýun ýadyma düşenok.

Dowamy »

1230 38
Köneler, 8 years ago