"okamagy hich bir hazyna chalyshman!" "gibbon"

***allahym peydasyz ylymdan,kabul bolmajak dogadan,gorkmayan kalpdan we doymaz-dolmaz nebisden sana sygynyaryn.
"hezreti muhamet (s.a.w)"

***allaha pikirlenmek ya oy-hyyal bilen dal-de,buyranyna boyun bolmak bilen yetip bolyar.
"ymam rabbany"

***adam dogany bilen oturanda owrenmek uchin otursyn,kejeleshme...

Dowamy »

1658 26
Köneler, 8 years ago


Ene-atanyn chagalaryna garshy wezipesi.

dunya inmelerine sebap bolan balalaryny degishli bolan jemgyyete we butin adamzada peydaly bir shahsyyet bolup yetishdirmegi maksat etmekleri ene-atanyn in mohum wezipesidir.
munun u.n chagalaryny yashajaklary geljege gora tayyarlamak maksady b.n dini duzgunleri owrenmelerine,beden we ruh terbiyelerine yokary derejede dykgat etmek ene-atanyn...

Dowamy »

1001 3
Köneler, 8 years ago


Kyblam atam sizi soyyarin...

soyguli atam! bu gun senin doglan gunun.doglan gunune hemishekiler yaly,yene-de gawy goryan koynegini alyp beredim,gawy goryan tortyny bishirip bererdim yone men senin gelip koynegi geyip bilmejegini,torty iyip bilmejegini bolyana...
kyblam atam! bagyshla meni bu yyl sana dine dogalamyn sowgat boljakdygyny bilyan hem-de meni asla,asla gysgan...

Dowamy »

1093 6
Köneler, 8 years ago


Ozumize garshy wezipelerimiz.

yaradana,yaradanlaryna garshy wezipelerimizi doly berjay edip bilmek u.n bedenimizi we ruhumyzy maddy we manawy kessellerden goramak,berjay etmeli wezipelerimizi durmusha gechirip biljek basharnyga yetmekdir.

beden we ruhumyzy bu wezipeleri oz yoly b.n yerine yetirmage pasgel boljak her hili kesellerden goramak,bedenimizi sag tutup b...

Dowamy »

1884 83
Köneler, 8 years ago


Utanchsyzlyk,hayasyzlyk-haya we edep.

ynsanyn ruhuna has bolan erbetliklerden biride utanchsyzlyk,hayasyzlykdyr.
bu kesele duchar bolan ynsanlar erklerine hakim bolup bilmezler.munun uchin-de her hili erbetlikleri etmekden chekinmezler.beyle adamlar ne alladan,ne-de ynsanlardan utanyarlar.
her hili ynsana mahsus bolan ahlak pakliginden uzaklashyp,haywanlygyn in ashak dere...

Dowamy »

1457 33
Köneler, 8 years ago


Kesirlik we karasyzlyk.

kesirlik-pikirlenmezden berlen karardan donmezlik,onun ustunde durmaklykdyr.
kesir adam-oz dushunjesinin dashyndan hich bir kishinin pikirini kabul etmez,oz diyenini eder.bu hal-yagday erkin azgynlygydyr.beyle kishiler mydama toweregindakilere zyyan bermek b.n hata we guna edyarler.

karasyzlyk-bolsa erkin guychsuzligidir.kesir...

Dowamy »

1737 12
Köneler, 8 years ago


Pakizeligin nusgasy.

gadymy dowurlerde bir patysha oz nokerleri b.n awa-shikara chykypdyr.bir keyigin yzyndan kowalap gidip barshyna-da,onun aty budrap yikilipdir.gutlap yere dushen patyshanyn sag ayagyna barmak boyi tiken chumupdir.koshgune dolanyp gelen patysha:
-tenimden shu tikeni ayryp berene hazynamdan echili-bilenimi echiljek-diyip yglan edipdir.koshge te...

Dowamy »

1454 24
Köneler, 8 years ago


Wah,dokuz sekuntda...

wah,dokuz sekuntda basypdyr bela...
men ony son-
keseklerin astyndan,
duydansyz topulan ajal kastyndan,
halas edilemson eshidip bildim,
yagty dunyamize yanadan geldim.

kochelerde kowchum-kowchum otyrlar,
ajy olum sharpygyny dadanlar.
hich kimsanin hich soz b.n meyli yok,
dasha d...

Dowamy »

994 5
Köneler, 8 years ago


Gora

tekepbirden,ogrulykda yetenden,
hak yerine galst sozun atandan,
gara nebse din-imanyn satandan,
enesin-atssyn aldandan gora.

bir yaman hatyndan,zaher dilinden,
otdan-suwdan,yany haram pulludan,
kopdilliden hem-de dili shumludan,
ukarany aldap gulenden gora.

garrylyk,garyplyk,ol...

Dowamy »

1096 8
Köneler, 8 years ago


Sen yalnyzsyn.

hawwa,bu gun sen yene-de yalnyzsyn.bu gune mashgalamyz,dost-yarlamyz,den-dushlamyz sabyrsyzlyk b.n sowgatly garashsalar men bolsa ol gunun gelmeginden gorkyadym yene-de gorkyan.yok,dine doglan gunden dal,ashyk-magshuklar gunundenem.
men ol gunlerden dal,ol gunleri yalnyz gechirmekden gorkyan.
hawwa,bu gun sen yene-de yalnyzsyn.allatag...

Dowamy »

1538 35
Köneler, 8 years ago


Degishme

uzak yillar nebitchi bolup ishlap pensiya chykan yashuly bir zady tassyklajak bolsa: "shun-a prawilna aydyan" diymani endik edinen eken.bir gun ogullarynyn biri ona narazylyk b.n yuzlenipdir:
-dade,ozun sakgally-sarmakly adam,yashyn birchene barypdyr,towerekde senden uly adam-da yok.il senden maslahat sorayar,sana sala salyar.sen beylekilere...

Dowamy »

1755 17
Köneler, 8 years ago


Yagshy sozler keramatdyr!

salam eziz doganlar!gurban bayramynyz gutly mubarek bolsun! indiki bayramlarda hem sizler b.n bir-birimize yagshy soz aydyp gutlashmak nesip etsin!(amin).

yagshy sozler keramatdyr.biz ahli aragatnashygymyzy soz arkaly amala ashyryarys.soz arkaly adamlary agladypda bolyar.gulduripde bolyar.biz islendik adamyn kimdigini onun agzyndan c...

Dowamy »

1515 17
Köneler, 8 years ago


Haram bolsun

Hormatly agzalar tejenjik diyen agzan açan linkine girman.ol link adamlan puluny almak u.n goylan oyun,(tejen agza sadakam bolsun diyerdim emma narazyçylykly zadam sadaka bolmayar.name diyeyin alladan gaytsynda)

Dowamy »

1827 62
Köneler, 8 years ago


Hezil shol ÿerde (aÿdyshyk)

Pagtaçy:-gowaçalan boÿy ÿetip gullande,
gelin-gyzlar hanasyny ellande,
wagty ÿetip,ak gozasyn sallanda,
girsen bir çetinden,hezil shol yerde.

çopan:-pagtaçy dost,senem tanap goy bizi,
mukamyna ashyk gin sahra-duzi,
goyunlar maleship,bokjeklar guzy,
ozge saz islemen,hezil shol yerde.

Dowamy »

891 4
Köneler, 8 years ago


"dostlugyn tasiri"

Bir gun mahmut jemshitlerde myhman boldy.gaytjak bolan wagty jemshit ona siren gulunin birnache danesini berdi.mahmut olary ÿaglygyna dolap,jubusine saldy.oylerine gelende,olary ayal we erkek doganlaryna paylady.
ertesi gun mahmut kakasy b.n gezmage gitdi.yolda suwly yaba gelip,elini we yuzuni yuwdy.elÿaglygyny chykaryp,yuzuni supurjek bolan...

Dowamy »

1054 10
Köneler, 8 years ago


"name etsen, edersin sen ozune"

Bir derwush yoldan gidip baryarka:
,,name etsen,edersin sen ozune,
eger ÿagshy,ÿaman ishi etsen-de!"-
diyip aÿdyp barÿardy.bir garry aÿal muny eshidip:
"men bu derwushe bu sozun dogry daldigini subut ederin" diÿÿar.
ol garry aÿal bir chorek bishirip,ona zaher dokyar.derwush onun oyune gelende,shol choregi ona bery...

Dowamy »

925 4
Köneler, 8 years ago


Ÿene gûÿz.

Gûyz paÿhasy bilen pikir ôwursen,
ÿamany kul edip sowurmak uçin,
ynamsyzlyk koprusini çowursen,
ynam koprusine owurmek uçin.

goryan welin,entek ish kan dunyade...
alajyn na,narazylyk ôrtese,
men umydym,menin in bir zyÿada,
kamilligim,shun geljekmi,erte sen?!

eger bir gun sana y...

Dowamy »

1117 5
Köneler, 8 years ago


"paŷhaslar deñzinden damjalar"

w.shekspir:
"bashyn dikka,aŷagyna togalanyp ŷaranjanlyk edyan adam,ynanaŷ,bashyna ish dushunde,seni satar."

F.m.dostoyewskiy:
"gonumellikden kyn zat yokdur,ŷaranjanlykdan ansat zat yokdur."

P.buast:
"kimde-kim oz ŷalnyshyny gizleyan bolsa,shol adam ony gaŷtalamakçy bolyandyr."

J.labr...

Dowamy »

1196 21
Köneler, 8 years ago


Lukman hekimin emleri.

lukman hekim olum ŷassygynda ŷatyrka,aksakgallar:
-hekim,sen halkyn mun derdine derman tapyan beyik lukmandyn,hekimdin.indi biz sensiz nahili yashap bileris?-diyipdirler.
lukman hekim:
-duyeden uly hekim bolmaz!duye saklan,çalyny,agaranyny için,duye ŷununden don,jorap edinin,kesel ŷanynyza gelmez-diyenmish.

Lukma...

Dowamy »

10009 20
Köneler, 8 years ago


Balkanym

Belent bashlaryny asmana dirap,
gyshda gaŷalarny ak dona bûrap,
ata-babamyzyn namysyn gorap,
mesgen tutan ŷeri goja balkanym.

suŷji suwly,çeshme-çaŷly gûzerler,
boz jerenler messan-messan gezerler,
gaŷalanda galan gadymy yzlar,
arça,injir,narly goja balkanym.

otun-çopun-lukmanl...

Dowamy »

887 1
Köneler, 8 years ago


Durmusha çykjak gyzyn goshgusy.

Salam talyplar.com.yn hormatly agzalary!beyik tañrydan hemmanizede saglyk,agzybirlik,bagt dilap halan goshgymy size yetirmek isledi

Gelinlige gadam goyan,gozel gyz,
gider boldun,gelin bolup shaŷlanyp,
hemmeler shadyŷan,sen bolsa ŷalnyz,
aglaŷarsyn ilden çete saŷlanyp.

agla uŷam,agla gorurmez aŷyp,<...

Dowamy »

1386 6
Köneler, 8 years ago


Biler bolsak....

Salam hormatly agzalar.ŷagdaŷlanyz gowydyr diyip umyt etŷan.eger biler bolsak...
*dunŷanin naçe prosenti suw bolsa,adamyn hem shonça prosenti suwdur! Meselem,100 kg agramly bir adamyn bedeninde 70 kg-a golay suw bardyr.
*allatagala biologik ritmi ynsana eneden dogulmadan ôñ beripdir.oran tasin zat,ŷagny,çaga heniz ene garnyndaka onun...

Dowamy »

1229 17
Köneler, 8 years ago


Öz-özuni tanamak uçin kiçirak anket

Ir bilen oyanyan,öyun yerbe-yer.
keypin kok,janyn sag,hudaya shukur,
gonshyndan bir dertlin nalasy gelyar.
shonda name hakda edersin pikir oyundaki ajap sapa hakdamy?
ya shol dertla gerek shypa hakdamy?

ynha,bir edara.bashlygy-dostun,
ikiniz içerde "kikirde-kikir".
gapyda kyrk adam garashyp o...

Dowamy »

1284 11
Köneler, 8 years ago


Enâniñ ŷashy.

Gunamizi bagyshlayar eneler,
sebap-enelerin ak suytli doshi,
kop-kop garalygyn gunasin otyar,
sheydibem kemelyar enelerin yashy...

ene balasyna buyurdy yumush,
ol diydi: "ozun et,oñ ŷaly ishi!"
ŷandy ene.emma otdi gunasin,
kemeldi enanin yene bir ŷashy.

"oye wagtynda gel,giç ge...

Dowamy »

1170 16
Köneler, 8 years ago


Asyrlardan gelip ŷeten öwutler.

*Tekepbiri tañry soymez.gownuni ulymsy tutan adamda dowlet bolmaz.
*gyz eneden gorelde almasa,owut almaz,ogul atadan gorelde almasa,saçak yazmaz.
"gorkut atadan"

*Dunyade in sarpaly adam hiç kese ishi dushmeyan adamdyr.in mazlum,in wejera adam bolsa hemishe ile mataç bolan hem-de altyn-kumush ŷygnap uklamazdan,ile el se...

Dowamy »

1053 8
Köneler, 8 years ago