Harammy ýa dermanmy?

"Doñzuñ etinde adamynyñ añyna ýaramaz,azgynçylygy tasir edýan madda bar,shona göra ony iýmek haram.iýsen azyp bashlaýarsyn"
muny hemmañizem bilýansiñiz ýone menin bilesim gelýan zat mojegin eti ony derman hokmunde hem iýdirilýar ýone haram bolmagam mumkin we syçan (alaka) etem sheýle mundan bashga-da kan...?

Dowamy »

1619 17
Köneler, 8 years ago


Aýatul kursi hakynda

Salam mahriban agzalar.ýagdaýlarynyz gowydyr diýip umyt etýan!
arada kurany kerimin 1 tomyny okaýarkam ashagynda ýazylan sozleri okap gordum
"Aýatul kursi ony gowy,güýçli diýip,kop-kop okamaly daldir.sheýle edilende zyýan tapyp açylman olýanleri bolýar.men ish ýuzunde,ony kop okanlary gordum erkek bolsa bagly,aýal bolsa(ýash bolsa)...

Dowamy »

4214 25
Köneler, 8 years ago


Agyz bekleme

Salam doganlar miraç gijesinde agyz bekleman wagtyny aýdaýyn

Dowamy »

771 5
Köneler, 8 years ago


"serdar bolsa birimiz"

Kadyr möwlam,bir dilegim bar senden,
artdyr bizin shohratymyzy,shanymyz
altmysh gardash bolsak aýny eneden.

Bir supraga el uzatsak barymyz
on bäshimiz awlagyny awlasa
on bäshimiz bashtutanlyk eýlese
dyzymyzy misli aga soýlese
içimizde serdar bolsa birimiz

bir ýigit silkinip ata...

Dowamy »

756 2
Köneler, 8 years ago


Güýz

Yene guyz.guyz bolsa saralyar yaprak.
Yaprak saralanda durlanyar pikir.
Yatlayan geçeni onkuden koprak.
Hem diyyan:"onatlyk,hudaya shukur!"

yone guyzun manysyna dushene.
Dine shu gun bile yashap yorme yok.
Çunki guyz ene dey doguryp yene,
indiki yaz u.n ishlap aranok.

Hana gor...

Dowamy »

2493 13
Köneler, 8 years ago


Meninde kakam bolsady

Salam agzybir agzalar!
Bu gundeligimdaki setirleri sizi gama batyrmak u.n ýa bolmasa sizi gynandyrmak u.n ýazmadym...

Ýetimlik nahili agyr dert men shona gaty gowy dushunyan.
Bir yetim çagany bagtly etmek gyn dal ahyry.dineje ol çaganyn bashyndan oglum,gyzym diyip, sypalamak ya-da suyji sozlen b.n ol çagany soymek ahyry...

Dowamy »

1985 34
Köneler, 8 years ago


Oýlanma

Hawwa,senin shol garaýyshlan diýsene...
Senin shol garaýyshlan hazir hem menin ýadymda.senin mana garaýan mahalynda men senin gozlerinde ikimizin yshk derýasynda ýuzup yorenimizi,shol yshk deryasyndan çykmaga gami tapmajagymyzy hemishelik shol deryada galjagymyzy goryarin...

Dowamy »

856 7
Köneler, 8 years ago


Adam we ýürek

Bu dunýa gelenlen bary olmeli.
Gynansak-da ona garshy çäre ýok.
Ýone adam ýurek ýaly bolmaly.
Ýürek hiç wagt olum bardyr öýdenok.
Çyn ýurekden çykýan söz-de olenok.
Çyn ýurekden çykýan saz-da olenok.
Ýurekden çykmasa soz-de bolanok.
Ýurekden çykmasa saz-da bolanok,
ebedi ýashamak ýurege bagly....

Dowamy »

836 4
Köneler, 8 years ago


Gyzlar dünýäsi

Goze gornup ýetishenson gyz halky,
gulup oýnap gezmage ýok haky,

barly ýerden:baýdan,beginden,handan
sawçy gelip bashlar o ýandan-bu ýandan

alandan son gelýanlerin habaryn,
sorarlar duýpluje tanshy bar ýerin,

diýerler nesiban bolsa ýetersin,
gaýdyp ýene-de bir habar tutarsyn,<...

Dowamy »

893 1
Köneler, 8 years ago


Himiya,biologiya

Salam hormatly agzalar!
Mana himiýa,biologiýa barada synag u.n maglumatlar nirden tapyp bolarka? belki aranyzda t.d.l.i-na synag tabshyranynyz bardyr synaglary b.n tanyshdyrsanyz (ýa-da login aýtsanyz) minnetdar bolardym.
(öñem sizden minnetdardym)

Dowamy »

722 1
Köneler, 8 years ago


Gyzllar dunýasi (1 böl.)

Salam mahriban agzalar!
Shu goshgyny size ýetirmegimin sebabi ilki goshgyny ozum okamda mana tasir etdiji,duýgulandyryjy bolup geldi.eger okamak isleseniz sizem okap gorun...

"Gyzlar dunýasi"

oñ zamanlar bardy sheýle bir wagyr:
"añsadyna bakan aýal gyz dogyr",

bu pikir gelýardi oran uzakdan...

Dowamy »

1241 14
Köneler, 8 years ago


Agza joralama sowgatjyk

Joralar sizin her birinize bir sowgat etmek isleyan yone "name zat etmeli"diyip,kan pikirlendim sonunda magtymguly atamyzyn "name sen"
diyen goshgusyny okap gordumde shol goshgyny her bir gyz agzamyza mynasyp gordum.

Asla seni gormemishem,dildarym!
Gumrumy sen,bilbilmi sen,name sen?
Gamgyn konlum hyýalynda aldara...

Dowamy »

1314 19
Köneler, 8 years ago


Admini kimka?

Mahriban doganlar!
Saýdyn admini kimka!
We haýsy agza haýsy wezipani ýerine ýetirýanka?
(men henizem sho zatlary bilemokda)

Dowamy »

997 14
Köneler, 8 years ago


Gawun

Mahriban agzalar!
belki sizem gawun hakda oz bilyanje peýdaly maslahatlanyzy ýazarsynyz?
*Gawunyn çagesow ýerde ekilen gornushinin dermanlyk hasiýeti guýçli.
*gawuny çyglandyryjy hasiýeti bar.ony bedeni gurak we garry adamlara iýmek peýdaly.
*entek doly bishmedik gawun dem alysh ýollary kesellanlere derman bolyar.bishen...

Dowamy »

1318 2
Köneler, 8 years ago


Keshke hiç tanishmasaydik...

Keshke hiç tanishmasaydik,bu umutsuz ashki hiç yashamasaydik,pushman degilim ama çok uzgunum,çok perishanim...
Seni ilk gordugum guni hiç unutamayorum,o malaly gulumsuleyan shirin yuzuni,içime atesh gibi yakan o bakishlarini...
ilk gunler senden sadace hoshlandigim zan etmishdim,oysa ne bilerdim bu ashkin tum benlirime ve tum damarlar...

Dowamy »

988 13
Köneler, 8 years ago


"sensiz ben nefes alamam" (aýdym)

Emrahyn shu aýdymyny kop dinleyan aýdymlamyn biri bolup nache dinlesende yigrenip bolanok belki sizem dinlap gorensiniz.

"Sensiz ben nefes alamam" (EMRAH)
*bu ashk boyle bitemez,
birakma terk etme beni,
atma beni olumlere,
atma beni zulumlere,
götur beni gitdigin yere.
*
sensiz ben nef...

Dowamy »

1302 13
Köneler, 8 years ago


Shygyrlar

Sana dushunmedim dushunermikam,
ne u.n yhlasymy yere dokyarsin,
seredip,eredip ynjan yuregme,
hunji gozlap gozlerime bakyarsyn.
*
choken gownum galkyndyrman deregne,
badak atyan men soygumin omrune,
shonsuzda yashamaz
sensiz bu soygi,
bary oler kalbym,duygym hem soygim.
*
...

Dowamy »

882 7
Köneler, 8 years ago


Kamilleshmegimiz uchin-'hoz'

Bir gun bir uzak ýerden ýadap gelyan hoja nasreddin ependi "gel,bir salym dynch alaýyn-da,ýoly sonra dowam edeýin-le"
diýip ol gyradaky baglyga sowulan we bir apet hoz agajynyn duýbunde gosh ýazdyran.
Agajyn duýbunde arkan ýatyp,hozun apet gowresine,syrdam boýuna,selen shahalaryny synlap ýatyshyna,birden-de onun nazary hol beýik shah...

Dowamy »

803 4
Köneler, 8 years ago


Mashgala

Mashgala: ar-ayal,ene-ata,chagalar we ýakynlardan orta chykan toplulygyn adydyr.
Ar-ayal mashgala ojagynyn iki sutunidir.
Bu sutun oylenmek b.n gurulyar.muna gora-de yslamyýetde oylenmegin ahmiýeti oran ulydyr.mashgala ojagynyn gurulmagy we jemgyýetlerin doremegi oylenmek b.n bolyar.
Muna gora-de hormatly pygamberimiz:
"...

Dowamy »

817 1
Köneler, 8 years ago


Goshgular

Joralar men aýdaýyn kishi äri är bolmaz,
Bir gorenje ýigidin ömur san ýar bolmaz,
baylygyna guwanyp gelen dostdan dost bolmaz,
kalby gara adamyn aydan tostam tos bolmaz.
*
bendesin gozuni baylyk dolmaz pul dolmaz,
bu dunyamiz bash gunluk hich kimde munda galmaz,
bendesini allajan penasynda saklasyn,<...

Dowamy »

1185 12
Köneler, 8 years ago


ýazgytmy ýa-da ýalnyshlyk?

menin shu mahala chenli dushunmeyan zatlamyn biri kabir gyzlar gaçyarlar,yada oglanlar gyzy alyp gaçyar birneme wagt gechen sonam durmushlarynda dushunshmezlikler,
onushsuzlyklar yuze chykyp durmushlaryny bozmaly bolyarlar belki bular manlaýyna yazylan
yazgytdyr ya-da yalnyshlykdyr diyip pikir etyan men pikir edishim dogrymyka? men...

Dowamy »

1186 20
Köneler, 8 years ago


Ene sowgady

(bagyshlan!goshgynyn hakyky awtorynyn kimdigini bilmedim belki,siz bilyansiniz?)

Hanha ejen gelyar iki eplenip,
ogly turman yatyr yassyk yaplanyp,
gelin geche goryar äri gepberip,
gozun diker otyr gitmez lepberip.
*
sayla birini meni ya ony,
shu gapydan gelmez yaly et shony,
ejen gozi...

Dowamy »

1041 12
Köneler, 8 years ago


Ybadat

mowzugymy ertir.com-da yazjakdym gynansakda shu mahal ertir.com yapik bolanson talyplar.coma yazmak nesip etdi.

Her bir gunumiz 24 sagatdyr.eger bu 24 sagadyn her bir minudyny ybadat b.n gechirip bilsedik,gor,ol wagt sogabymyz,gazanjymyz nahili kop bolardy.
emma diyersin,
hemmamizin bashymyzda birgiden
alada bar...

Dowamy »

1018 10
Köneler, 8 years ago


...hey!

Konul Seni tapan bolsa,
Bashgasyna donermi hey!
Atashyna yanan bolsa,
Ozge nara yanarmy hey!

Seni tapanlar tapandyr,
Aka-aka durlanandyr,
Aryflar Senden ganandyr,
Bashgasyndan ganarmy hey!

Bar eden Sensin jahany,
Barlygyn janlaryn jany,
Tapanlar Sen-de ummany,

Dowamy »

874 9
Köneler, 8 years ago


Uzarlik

Salam agzalar!sizden hayishym mana "uzarlik" hakda name bilyan bolsanyz aydayyn.

Dowamy »

1416 8
Köneler, 8 years ago