Bayram namazy

Bayram namazy her iki bayramyn birinji gunlerinde gun iki adam boŷy ŷokary galanda (kerahat wagty çykanda),jemagat b.n kylynyar; wajypdyr.baŷram namazlarynda hutba sunnetdir.namazdan sonra okalyar.bayram namazlarynyn bashga namazlardan tapawudy:
2 rekatdan ybarat bayram namazlarynyn 1-nji rekatynda "subhanekeden" sonra 3 tekbir alynyar,ilkin...

Dowamy »

1109 15
Köneler, 8 years ago


Maslahat soraŷan.

Armanda,hormatly agzalar.sizden komek sorayan bilyan bolsanyz maslahat beragan.
"sonky dowurlerde men gaty nerwinni bolupdyryn name sebapdendigni ozumde bilemok allaha shukur yogsam hemme zadam gawy.onler nerwinni daldim tazeden bari sheyle.bir zady 2 gezekdagy sorasalarda shona nerwim galyar.yada telefon sesi gatyrak gelsede umuman aydanda...

Dowamy »

1146 10
Köneler, 8 years ago


Maslahat soraŷan.

Armanda,hormatly agzalar.sizden komek sorayan bilyan bolsanyz maslahat beragan.
"sonky dowurlerde men gaty nerwinni bolupdyryn name sebapdendigni ozumde bilemok allaha shukur yogsam hemme zadam gawy.onler nerwinni daldim tazeden bari sheyle.bir zady 2 gezekdagy sorasalarda shona nerwim galyar.yada telefon sesi gatyrak gelsede umuman aydanda...

Dowamy »

687 2
Köneler, 8 years ago


Maslahat soraŷan.

Armanda,hormatly agzalar.sizden komek sorayan bilyan bolsanyz maslahat beragan.
"sonky dowurlerde men gaty nerwinni bolupdyryn name sebapdendigni ozumde bilemok allaha shukur yogsam hemme zadam gawy.onler nerwinni daldim tazeden bari sheyle.bir zady 2 gezekdagy sorasalarda shona nerwim galyar.yada telefon sesi gatyrak gelsede umuman aydanda...

Dowamy »

818 7
Köneler, 8 years ago


Gara,gözler,gök,mawy...gözler! (gyzlar gownunize yarar diyip umyt etyan)

*Senin gozlen garalygy gijeki asmana menzesh,
A men weli,shol asmandan zemine gaçyana menzesh.
stolun bashynda,mashynda,yolda,
uky,oyalykda,bilyarin ayan,
men asmanda dalde,zemine dalde,
sen gozunden onun çunlugna gaçyan.
(gurbannazar ezizow)
*iki ylahy dogan,iki gudratly gozler mydam menin onumde.<...

Dowamy »

1498 16
Köneler, 8 years ago


Taze tarif

Salam hormatly agzalar! Yagdaylanyz gowydyr diyip umyt etyan.habarynyz bar bolmagam mumkin
tuweleme sonky gunlerde altyn asyr nomerde taze taze tariflar bolup duray.telefonymyzy oçursek hem bize sms gelyar.yagny sheyle:sobsheniya girip text diyip yazmaly sonam text sozunin yzyndan islan zadyny yazyp bilersin.mysal u.n: "mana azar berman",yad...

Dowamy »

1015 6
Köneler, 8 years ago


Leŷlŷat al-kadr,

"leylyat al-kadr"arap dIlinden terjime edilende yazgyt çozulyan gije diymekdir.gadyr gijesi gurhanyn arshdan zemine inip bashlan gijesidir.
"innâ enzelnâhi fi leyletil-kadr.wemâ edrake mâ leyletul-kadr.leyletul-kadri hayrum min elfi shehr.tenezzelul-melâiketu wer-ruhu fihâ bizni rabbihim miñ kûlli emr.selâmun hiye hattâ matlagyl-feyir"
...

Dowamy »

989 10
Köneler, 8 years ago


Oz nebsine name nesihat etmeli?

2010 nji yilda bir yashulydan gochurip alypdym.
ey menin betbagt nebsim!
eger nesihatym kabul etsen,her gun sana 4 mertebe nesihat edeŷin:
1.-ey betbagt nebsim! Hudaytagalanyn tagatyny etsen et,etmesen,onun ryskyny iyme!
2.-ey betbagt
nebsim!
hudaytagalanyn "etme" diyen ishini asla etme.eger etsen onun m...

Dowamy »

751 0
Köneler, 8 years ago


Çyranyn ŷagy

hezreti omar halifat wezipesindeka mekgeli bir dosty onun yanyna zyŷarata gelyar.wagt agshamaralary bolup,omar hem oyunde dowlet ishleri b.n meshgul bolup oturan eken.ol dostuny garshy alyp,ona hodur-kerem edyar-de,bir az salym garashmagyny hayish edyar.derrew hem edip oturan dowlet ishlerini tamamlayarda,baryp onunde yanyp duran yag çyrany sondu...

Dowamy »

876 6
Köneler, 8 years ago


Oguz pahimleri.

*Eyi alan aldanmaz,yaramaz alan aldanar.
*eyi bahasyz galmaz.
*ezizleyan ezizlener.
*âr bilen öwradyn arasyna dushen biabray bolar.
*âr-de dusher gara bagta,öwrat-da dusher gara bagta.
*Âr deminden belli.
*âr ârden gaçsa,garabash bolar.
*âr âri synar,mûnafyg (ikiyûzli) tañryny synar.
*âr garad...

Dowamy »

793 3
Köneler, 8 years ago


Hazar agshamy

Synladym men agsham hazar kenaryn,
ýelpedi ýuzumi çygly shemaly,
gokden yere inen mun nazli ýaryn,
suw ýuzune dushdi husny-jemaly.

Huwduledi meni onun mukamy,
juwan gyzlar bokushir tans oynady,
ashyklaryn,aýdymlaryn mekany,
shunça bakdym,senden gozum doymady.

Bir menzesh lezzet...

Dowamy »

962 11
Köneler, 8 years ago


Gündogaryñ görnükli akyldary.

"ylmyñ zekaty öz bileniñi öwretmekdir."

"ylym-alymyñ ganatydyr."

"bir sagat adylyñ sowabyn eý hoja,
bermek olmaz hak katynda müñ haja."

"birigenler döwleti mäkäm bolar,
olara hak pazlyndan nusrat geler".

"düzlener il,çeshmeler bolgay rowan,
giñeler halk-u nyzam tapgaý...

Dowamy »

1066 7
Köneler, 8 years ago


Goshgy

Salam agzybir agzalar.hemmanizinem ýagdaýlanyz gowydyr diýip allatagaladan umyt etýan.menem kop wagt bari mowzugam açmansan shu goshgyny gowy gorenson size-de ýetiraýin diydim.(bolýar,sag bolun)
süleýman pygamberiñ dawa çözüshi.

Iki aýal bir çaganyn ustunde
dawalashyp,barýar shanyn arzyna.
Pygamber hem haýal e...

Dowamy »

1061 3
Köneler, 8 years ago


Pikirlenmegimiz u.n himiýadan 5 ýumush.

1)adamyn bedeninde iñ kän himiki element haýsy?
a)h-wodorod.
B)c-karbon.
C)o-kislorod.
D)ca-kaliy.

2)dury çeshme suwy nahili madda?
A)arassa madda.
B)garyndyly madda.
C)bir jynsly garyndy.

3)ahli uglewodorodlarda (karbonhidratlarda) 3 element c,h,o bar.beloklarda (protei...

Dowamy »

953 12
Köneler, 8 years ago


Tehnikum

Ashgabatdaky 2 yil ýarym tehnikumlar bilen tanyshdyrmagynyzy haýysht etyan sag bolun

Dowamy »

2266 17
Köneler, 8 years ago


T.o.h.i barada Maglumat gerek

Salam ýagdaýlanyz gowudyr diyip umyt etyan.ashgabatdaky t.oba hojalyk i-dy ýapylypdyr diyip eshitdim,onun ýerine oba hojalyk tehnikomy açylypdyr diyip eshitdim maglumat bilyaniniz bar bolsa mail saýtyny aýdasyn

Dowamy »

1016 3
Köneler, 8 years ago


Akyl hazynasyndan parçalar.

Hakyky dostluk edil tylla ýaly bolmalydyr,ahli synaglarda-da,hatda ýalyn içinde-de oz hummetini ýitirmeli daldir.

Ozuni ugurtapyjy we akylly bolmaga mejbur etmeli.

Eger adam ozunin dashky gornushi b.n owunyan bolsa,ol onun ejizliginin gornup duran mysalydyr.

Biderek hem peýdasyz ylym b.n meshgul bolandan...

Dowamy »

1095 10
Köneler, 8 years ago


Kitap-paýhas hazynasy!

Salam saýtymyzyn agzybir agzalary!
Hemmanizinem durmushunuzdaky gowy goryan zatlanyz biri hem kitap bolmaly.gelin bizem ýazyjylardan we alymlarymyzda azajyk bolsada sapak alyp kitap barada oz ýuregimizden gelen sözleri kitap barada oz pikirimizi ýazaýlyn!
Sheýle etsek belki bizin ozumizde kamillesheris.

*kitaplarda,gor...

Dowamy »

927 7
Köneler, 8 years ago


Adaty bolmadyk atlar.

*jahan yuzunde in uzyn adam ady 1478 harpdan ybarat.ony okamak u.n 10 minuta golay wagt gerek.shol adyn ichinde taryhy yer-de,beyik alymlar-da,diplomatlar-da,nireden gelendigini huday bilsin,yene-yene zatlar-da bar.ýuregedushgunç ady okamaga hazir-a meyilli adam tapylanok.

*beýik suratkesh adyny eshitmedik az-azdyr.onun çeken suratl...

Dowamy »

1141 18
Köneler, 8 years ago


Men ýalñyshmy etýan

Mana sizin maslahatynyz gerek 2009-njy ýilda tanaýan gyzlamyn biri ish ýuzunden mana uly komek etdi.menem oz minnetdarlygymy bildiripdim.ol gyz menden kan uly men oña ejeke diýip ýuzlenýardim.biz bir-birimizi gowy gorup,gowy gatnashyardyk.
Aradan wagt geçmegi b.n ishimize 2 sany taze gyz geldi olaram men b.n den bolansonlar biz mudama bilip...

Dowamy »

1397 19
Köneler, 8 years ago


Pahimler

Ýaramaz kishiler seni halamaýan bolsa,diýmek gowy adamsyñ.

Aristotelden-aleksandr makedonlynyn daýysyndan sorapdyrlar:
-senin özgelerden parhy tarapyn name?
-ozgeler iýmek u.n ýashaýarlar,men ýashamak u.n iýýarin.

Agaja munen gormegeý zenana gozi kaklyshan sokrat bialaç dillenipdir:
-ahli...

Dowamy »

1462 9
Köneler, 8 years ago


Hekaýa

Birnaçe metr uzaklykdan zyñan ýüpüni(sapagyny) hem iññäniñ kiçijik gözünden geçirmekde meshurlyk gazanyp,monça bolup ýören shas bar eken.ol döwrun hökümdary ony görmek,tanamak islanmish we huzuryna çagyranmysh.ol adamyn hünärini göreninden soñra bolsa,oña ilki 70 sany altyn bermegi,yzyndan-da ony 70 gezek-de taýak b.n saýmagy emir edenmish.birbada...

Dowamy »

1005 8
Köneler, 8 years ago


Syr

Aristotel bir gezek alelsandr makedonla sheýle öwüt beripdir:
-içki syryñy hiç mahal iki adama aýtmagyn,sebabi bardy-geldi,seniñ shol syryñ pash bolaýsa,onun iki kishiniñ haýsy biriniñ gunasi b.n pash bolanyny anyklap bilmersin.eger sen olaryn ikisine-de jeza bersen,onda syryny pynhan saklan adamy ynjydarsyn.eger-de olaryn ikisini-de bagy...

Dowamy »

960 9
Köneler, 8 years ago


Nesihatçy

Il içinde,ilçilikde hersi bar,
shol genesh toý çykmaýar hiç ýadymdan,
hol törde otyrdy epeý pyýada,
syraty pes daldi hiç bir adamdan.


Hajymelik açan ýaly hars urup,
meñzeýardi ýuwtjaga desterhany,
maslahat berýardi öýlenjek ýigde:
"inim,dinle sozmi,al shundan many

aýal...

Dowamy »

763 2
Köneler, 8 years ago


Gülkä gülmeseñ...

-kaka,gar ýagýar.
-ýaganda näme?!
-howa maglumatlary gullugy " ýagysh ýagar" diýipdi ahyryn?!
-iru-giç erejegini bilýändir.

-Aýalyñ nahar bishirip bilýarmi?
-bishirip bilýar welin,men iýip bilemok.

-kime hüñürdap ýörsüñ,kaka?
-ejeñe,oglum,ejeñe.
-ejem hazir ýog-a?!
-wah,...

Dowamy »

1150 11
Köneler, 8 years ago