Salowmaleykim

salowmaleykim talyplar.com agzalary, ay menem bu gunler kan bir girmage elim degmedi, shu wagt hem giren wagtym salamlashaýyn diydim,
janynyzyn saglygy


menem badyrynhou :-D

Dowamy »

1047 11
Köneler, 8 years ago


Ashgabat-agama dagchylyk kluby

Biziň ýurdumyz daglara
baý ýurtdyr we onda
dagçylyk sporty bilen
meşgullanmak üçin oňat
şertler bardyr. Şolar
boýunça gyzyklanýanlar,
Aşgabat şäherinde
ýerleşýän Agama
dagçylyk
ýagny alpinizm klubynyň
saýtynda jikme-jik
maglumatlar tapyp
bilerler. Bu saýtda
T...

Dowamy »

893 1
Köneler, 8 years ago


ZumeR, DarK RooM PoSse, öZ LyBaS LiNiÝaSyNy ÇyKarDy

Türkmen hiphop
sungatynyň
öňdebaryjylarynyň üýşen
saýty
100de100hiphop.com
türkmenistanly
muşdaklaryna mydama
täzeçillikler bilen hyzmat
edýär. Saýtda
ýerleşdirilen
interwýudyr
aýdymlardan
başga-da dürli-dürli tans
wideolaryny hem
tapmak
bolýar....

Dowamy »

1012 7
Köneler, 8 years ago


Doglan güniñ bilen

eswaliksalam, hormatly talyplar.com-yn agzalary, otyrsynyzmy, ay onda otyryberiñ,
shu gun bizin aramyzda tankyt etyan dostymyz tankytchy agzanyn doglan guni, oña uzak yasha diyesim gelya, görjegin gowluk bolsun

Dowamy »

994 8
Köneler, 8 years ago


Ine bu rap

öñimden chykan gyzlan hemmesi ulymsy,
men gowusy,
diydi iñ ulusy,
bu meniñ uchin,
bolaýmalysy,
iñ ulusy,
gelýä ýanymda bolasy,

bu rap, kelläñde pyrlansyn,
birgiden gurjiler, bosh hyrlasyn,
göripleñki gaýnasyn,
köchede aýnasyn,
agzyny achyp durlar görüp, mashynymyñ...

Dowamy »

1343 13
Köneler, 8 years ago


Wah oñarmadyñ

howwa, ýary gije menem köchede aýlanyp ýörin, aý näme güýmeje bamy, senem asghabatda okap ýörsiñ, baran wagtym göräýmesem, aý diñe gije aýlanaýmasam köchedede, gündiz aýlanara zat bamaý näme, ahyry aýlanyp dolanyp öye geldim, ýatdym, ertesi ir bilen telefonyma jañ gelýä, aý kim jañ etýäraý diyip telefonymy görsem, aknabat klasdash -dan jañ gelýä,...

Dowamy »

1180 7
Köneler, 8 years ago


Bagtyñ bolsyn

seniñ uchin birmahallar, ýaprak deýin solyp gitdim,
bilýäñmi seniñ uchin, hyýalymda ölip gitdim,

bilýäñmi seniñ uchin, gül deýin achylyp gitdim,
asmandaky yagysh yaly, ustinden sechilip gitdim,

duyshleriñde görmeseñ, bashga nirde görersiñ,
bir ýerden nusga alyp, belki gadrymy bilersiñ,
ýa bo...

Dowamy »

884 7
Köneler, 8 years ago


Duzen goshgym

öz-özimi tanamaz boldym,
seredip ýagty aynalara,
ýörän yolumda yykyldym,
indi seret meniñ bolshuma,

arkamda agyr yuk deyin,
meniñ kelläm bulashdy,
geliñ maña chukur gazyñ,
ýöreýän yolumdan azashdym,
indi chalynmaz gaygyly sazym,
gysha öwrildi, ala ýazym,


m...

Dowamy »

878 4
Köneler, 8 years ago


Manyly goshgy

kichikäm kakamdan, alypdym nusga,
ejemjan aglapdy, edipdi gussa,
manada diyadi, kakan yaly bolarsyn,
yok ejemjan bey diyme,
mana ynanyp bilersin,

kakam yetik boldy,
ana sholdy görelde,
öye ichip geldi,
gep boldy görene,
senem bey diyip,
yuregimi agyrtma ejejan,
men...

Dowamy »

964 8
Köneler, 8 years ago


Duzen goshgym

ey yanan durmyshym, bu gun sana garayan,
yalnyshdym diyip, öz-özime gargayan,
gijelerine basyrganyan,
gözlerim garalyar,
göya gitjek yaly dey,
durmush menden ar alyar,

bilemok näme uchin, nämede sebap,
iki yana urunyan,
gözleyan jogap,
gözleyan ykbalymy,
asmandan sorap,

Dowamy »

847 6
Köneler, 8 years ago


Gideyin

ynanyanmy senin uchin,
ot deyin yanyp gideyin,
ya bolmasa senin uchin,
deniz dey akyp gideyin,
asmana shohle salyp,
gun deyin yakyp gideyin


eger gamgyn bolanda,
shatlygyn bolup gideyin,
yada yagysh gelende,
sayawan bolup gideyin,
men seni gorap gideyin,
men...

Dowamy »

864 4
Köneler, 8 years ago


Gideyin

ynanyanmy senin uchin,
ot deyin yanyp gideyin,
ya bolmasa senin uchin,
deniz dey akyp gideyin,
asmana shohle salyp,
gun deyin yakyp gideyin


eger gamgyn bolanda,
shatlygyn bolup gideyin,
yada yagysh gelende,
sayawan bolup gideyin,
men seni gorap gideyin,
men...

Dowamy »

943 10
Köneler, 8 years ago


Duzen goshgym

seni gormek,
in uly bagt,
seni goremde,
duryar wagt,
sen men soyyanmi
dymmada ayt,
kabul edermin,
menin sozimi,
seni wasp edere,
nahili goshgy duzmeli,
her demimde,
sen adyn tutyp gezmeli,
eger gunam bar bolsa,
onda bagyshla meni,
her goshgymda,
...

Dowamy »

972 4
Köneler, 8 years ago


Gurban baýramy

salam agzalar,
gowmy ýagdaýlaryñyz ine bu gün hemmämiziñ garashyp ýören
gurban baýramy ýetip geldi,
hemmäñiziñ baýramyñyz bilen gurbanlyklaram kabul bolsun
bu gun birek biregiñ göwnune degishmäliñ

hany onda tost aýdyñ

Dowamy »

1185 19
Köneler, 8 years ago


Duzen goshgym

kellämde aýlanýar birtopar pikirler,
sen men yatla,
men hakda pikirlen,
indi name etmeli hany önki setirlem,
ejemi yatlamaly,
sagamanmyñ ejejan,
sensiñ bu dunýäde meniñ yekejäm,

suratyma seredip senem ýatla meni,
eger günäli bolsam gech onda günämi,
seni ýatlap yatyryn her gijel...

Dowamy »

955 3
Köneler, 8 years ago


1 2 3

События
Депутат Резник
рассказал, что украли
из его квартиры
в Москве
20 октября 2012, 14:07
398
МОСКВА, 20 окт — РИА
Новости.
Депутат
Госдумы Борис Резник
рассказал, что воры
украли из его квартиры
конверт с деньгами,
а никаких золотых
украшени...

Dowamy »

1180 5
Köneler, 8 years ago


O nemeda

salam hormatly agzalar, gowjamysynyz, nemelay o neme bara ana shol nahili bolyakaray, ay karoche dashary yurtda okap yoren
oglan-gyzlarymyz tuweleme sanardan köp, her yyl tamamlap gelyaler ep-eslisi ana sholara ish tapdyryamykaray ?

Dowamy »

812 3
Köneler, 8 years ago


Yollar uzak

men derya bolsam sen onuñ gözbashy,
mydama gülip gez hijem akdyrma ýashy,
göripler biziñ aramyza gurdylar duzak,
men ýanyña barjak, emma ýollar uzak

gijelerine seredip ýañy dogan ýyldyza,
seni meñzederdim achylanja bägüle,
bizin bu söýgimiz ýañy ýalak,
men ýanyña barjak,
emma ýollar u...

Dowamy »

878 5
Köneler, 8 years ago


Ertir.com yapyldymay

salam hormatly agzalar, gowumy jan-saglyk, nemeläý ertir.com ýapyldymaý, birhilimi, nämemi ýa göwnimemi näme üchin ýapyldykaray, girenogahow ol, näme üchin beýlekä

Dowamy »

1026 9
Köneler, 8 years ago


Indi alajy yok

indi näme etmeli senden yeke soragym,
sen meniñ syrdashymdyñ sen meniñ goragym,
her gezek yatlamda aglayar yuregim,
meniñ näme günäm bar, indi meniñ yeke özüm

ýatyrsyñ sen indi bir gysym gum bolyp,
ýene özimi kösheshdirýän ulydan dem alyp,
mazaryñ öñiñde otyryn seni penalap,
senem otyrsyñ yok...

Dowamy »

875 9
Köneler, 8 years ago


özümche shahyr men

ýadaym men, ýadowlyk aldy janymy,
eger günäm bar bolsa onda bagyshla meni,
kyn güniñde tashlap gitdim bilmän sebäbini,
indi berip bilemok saña jogabyny,

düshindirjek boldyñ emma men düshinmedim,
indi garashyan göwnimi bira baglap,
maña aýtjak boldyñ yöne men diñlemedim,
shol öñkije ýerimde,

Dowamy »

864 5
Köneler, 8 years ago


Bizi garshy al

biziñ baran ýerimiz diñe üstinlik,
bizi garshy al, ýene biz geldik,
tanamaýan ýok bizi,
bizem tanaýas sizi,
abraýymyz bar biziñ,
göreniñ gidýär gözi

ýumurýas, döwýäs, chöwürýäs ýenede,
biz bir mashgala,
ýok bize alada,
gepimizi etýärler, beýleden eýleden,
bizi göreñde, di...

Dowamy »

892 6
Köneler, 8 years ago


Durmysh

salam hormatly talyplar.com-yn
agzalary,
men shu temamda bir zady
bellasim geldi yagny,
durmush hakda,
nemeda,
durmush durmush gör kimleri
yakdyn, sen nahili kynchylyk,
kabirleri shady horramlykda
yashaya,
a kabirleri bolsa kynchylykly, hor
durmushda yashayar
iska m...

Dowamy »

997 9
Köneler, 8 years ago


Menem özümche shahyr

dañ bilen oýanyp, görsem señiñ jemalyñy,
seniñ üchin gaýgyrmaryn, men dünýe malyny,
sen diýsen owadan sen dünýe hanymy,
saña gerek bolsa eger dözerin men janymy,

ýüregim urýar her gezek, seniñ adyñy tutyp,
äkideýin seni uzaklara, eliñden tutyp,
görküñe ashyk men, doýaýyn gowy seredip,
ýöne se...

Dowamy »

824 5
Köneler, 8 years ago


Bolun bilinda

o tak, bu tak, öñe yza,
keýp berýär oglana gyza,
hany biliñda,
hapa zat däldirow

Dowamy »

891 6
Köneler, 8 years ago