biziñ baran ýerimiz diñe üstinlik, bizi garshy al, ýene biz geldik, tanamaýan ýok bizi, bizem tanaýas sizi, abraýymyz bar biziñ, göreniñ gidýär gözi ýumurýas, döwýäs, chöwürýäs ýenede, biz bir mashgala, ýok bize alada, gepimizi etýärler, beýleden eýleden, bizi göreñde, diñe ýöre gyradan men goýamok nokat, her setirim dowamly, bize garshy ýok, sebäbi biz dogumly, nämede sebäp, ber maña jogap, bize garshy ýok, baran ýerimizi, gaýdýarys talap, biz galtaman gerek ýerinde, biz akylly ýeri gelende, bizi garshy al, turyp ýeriñden, biz kim, bol sora özüñden, gyzlarymyz sada, sheýle mylaýym, sizi bizden, aýyrmasyn ylaýym, sizden bashga gözel ýok, siz bäriniñ gyzygy, bizi sizi görüp, bilýäris hezili, söz kän entäk gutoranok, ýigitlerimiz bar, bize garshy gelen ýok, biz goraýas, biz sylaýas, biri-birimizi, men tanaýañ, siziñ hemmäñizi, biz güýchli, özümize ynamly, biz sada, bizden sapak öwrenmeli, bular kimaý diýseler, ine size jogap, biz talyplar.com garshy chykjak bamy

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir