ýadaym men, ýadowlyk aldy janymy, eger günäm bar bolsa onda bagyshla meni, kyn güniñde tashlap gitdim bilmän sebäbini, indi berip bilemok saña jogabyny, düshindirjek boldyñ emma men düshinmedim, indi garashyan göwnimi bira baglap, maña aýtjak boldyñ yöne men diñlemedim, shol öñkije ýerimde, otyryn aglap, hany ol söygi, galmady ondan nam-nyshan, saña hat ýazýaryn sowukda üshäp, ýene otyryn garashyp, hatym barmadymy ýada ýok, nämede sebäp, indi ony bilemok, gech günämi, samsyk boldym birmahallar, ikimiziñ bashymyzdan gechip gitdi wakalar, boldy indi gutordy ine bu soñky sözüm, birmahal ashyk edipdi, seni gören gözüm, ( geñ görere zat ýok, kelläme gelen zat, setirime gechirdim, men shobada bada-bat, bu makintosh, ýene bir gezek josh, eliñe galam alda, ýene goshgular gosh )

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir