öz pikirim

irden turyp, güneshi görüp pikir etýäñdä,
bäää men gör nähili men bagtly adam, men bu gün hem güneshiñ dogushyny gördüm, shuda bir bagtlylyk, allajan saña minnetdar,
käbirleri pikir etýär,
-- mmm indi meni tashlap ýarym gitdi,
ya-da meniñ mashynym döwüldi,
ol zatlar hich, esasy jan saglykdyr, galany tapdyr, diñe g...

Dowamy »

726 14
Köneler, 7 years ago


Sana bagyshlap

seniñ bilen uchyp gitsem uzaklara,
yzda galan ýurtlara galgat eliñi,
ýürekde goýup gitdiñ bitmejek ýara,
ynanmasañ achyp görkezeýin ýüregimi,

özümche shahyr men, seniñ üchin hich kim,
sen meniñ bu dünýäm,
sen meniñ yshgym,
sen bolmasañ garañky,
meniñ bagt köshgüm,
gel gülim gel,...

Dowamy »

604 5
Köneler, 7 years ago


Kim guychli

salam hormatly talyplar.com-yn agzalary, gowmysynyy, ay gowsynyzda, nemedä karoche,
hany bärik kamerany aýla men gürleýän, umuman aytjak bolýan zadym, kim güýchli geliñ shony chözelinle, ertir.com saytymy ya-da talyplar.com
nemedä ertir.com gyzyklyjalaý diýip aýtdy biri ýöne menä gyzyk tapmadymhow sho saýtda, eger arañyzda ertir.com...

Dowamy »

1756 75
Köneler, 7 years ago


Many bardyr

bu goshgynyñ añyrsanda ýatandyr many,
bayram han sen hanlaryñ hany,
magtymguly, akylguly, ilogly sen hemishe,
paýhasly hem yhlasly ýapyshýarsyñ her ishe,

kemine sen shasy, yshk mülkiniñ,
ýüregini awlap bilýäñ sen her kimiñ,
andalyp seniñ her sözleriñ dürdäne,
seýdi sen bolsa dogumly hem merda...

Dowamy »

619 4
Köneler, 7 years ago


Menem ozumche shahyr

makintosh, bolgusyz, biderek senin goshgularyna ynanamok,
sen yazyan zatlarynda hich hili chyn yok
-- beyle diymegine name boldy sebap,
ayt hany gurle, ber mana jogap

kellane gelen zady yazyan men dushinemok,
-- natsen sheyt ol mana bilderenok,
ay sen yazyan zatlarynda hich hili many yok,
--...

Dowamy »

708 8
Köneler, 7 years ago


Durmush dowam edyar

salam hormatly talyplar.com-yn agzalary, sag-amanmysynyz, men bu temamda adamyn arzuwy we ichki pikiri hakda tema achasym gelyar, ynha pikir edin adamda durli arzuw bolya, shol arzuwa yetjek bolup nache dyrjashyar, meselem:
adam söyman yashap bilenok, hokman söyyar, oz ichki pikirini söyyan adamsyna aytmaga chekinyar, emma chydaman aytyar, s...

Dowamy »

911 10
Köneler, 7 years ago


Ak mekdebim

salam talyplar.com-yn agzalary, gowmysynyz , menem gowylay,
men mekdep 11 yada 12yyl bolya diyip eshtdimlay dogrymy shol ya mysh-myshmy

Dowamy »

535 1
Köneler, 7 years ago


Menem ozumche shahyr

seniñ bilen, uchup gitsem uzaklara,
yzda galan ýurtlara galgat eliñi,
ýürekde goýup gitdiñ bitmejek ýara,
ynanmasan achyp görkezeýin ýüregimi

Dowamy »

502 1
Köneler, 7 years ago


Leningrad

salam hormatly agzalar sag aman otyrsynyzmy belki aranyzda leningradda okap yoreninz badyr ya sho hakda bilyaniniz badyr mana so hakynda maglumat berayinda

Dowamy »

498 2
Köneler, 7 years ago


Menem özumce shahyr

akdyrma gözyashyny mana ony görkezme,
seni owadan gözlerin goyanok meni erkime,
beyle bagt yetirenok herkime,
isleyanmi yadaman seredeyin senin görkune

shemal bolup senin sachyny darayyn,
yadaman sen keshbine men garayyn,
seni bagtym sayayyn,
seni gözumde göreyin,
senin ucin men düybin...

Dowamy »

476 1
Köneler, 7 years ago


Tejenin chyrachysy

hich kim gornenok dine men kocede,
mashyny sygyrtyas sagat 2de,
mashynda men yeke dal,
gidyaris biz ikicak,
basga mashyn yok dine men yeketak

goni gidip baryan saginemok hic yerde,
mashynyn salonyny gor icine girde,
dine menki number one dine menki pizde,
mashynyn ichi doly aydym-sazda...

Dowamy »

594 2
Köneler, 7 years ago


Menem özümche shahyr

uly sen, beýik seniñ adyñ,
tutysh türkmenistana belli seniñ adyñ,
hich hachan seniñ ýatmaýar badyñ,
talyplar.com-a menden goshgyjyk agzalar kabul eeediñ

pikir alyshyas berishyäs sen diyseñ paýhasly,
gaharymyz gelende ichimizi dökýäs sen däl gazaply,
bilmeyän zadymyzy öwrenýäs sen diýsen akylly,

Dowamy »

830 13
Köneler, 7 years ago


Yaman genlay

salam talyplar.com-yn agzalary otyrmysynyz oturyberin,
bir mesele yuze cykdylay
belki bilyaniniz badyr
iska a.k.a galtaman hustle squad toparyndan cykdymay

Dowamy »

657 10
Köneler, 8 years ago


Yas uly we yas kici

salam talyplar.com-cylar men bir mesele yuze cykdy bizin aramyzda in yas agzamyz hemde in ulymyz kimay gelin her kim yylyny yazsynla gayrat edip

Dowamy »

577 4
Köneler, 8 years ago


Birden kelläme geläýdi

salam hormatly we gyzyldan gymmat talyplar.com-yn agzalary,
men bir zat kellami geldi,
tm-rapcileri biri-birlerine gör nahili sögýarler,
ýuzini döwerin
omyryn
bükerin diyen bolyalar welin sholar biri-biri bilen görushseler nätyälerkä ýa ýupden sypan ýaly gaçyalarmy,
wii ondanam sho tm-rapcilerin ursy bar b...

Dowamy »

573 3
Köneler, 8 years ago


Ay beýtmalindahow

salam talyplar.com-yn arzyly hem gyzyldan gymmat agzalary, oturan bolsanyza otyryberin, yatan bolsanyzam yatyberin(ay bula shutkadyrow)
nemelay talyplar.com-cylar name ucin adamlar biri birinin gownunden turmajak,
hapa sözler bilen adamlan göwnune degyaler,
kä adam kemsinyar,
(ody özune bas, ötmese kesekä)
diyleni...

Dowamy »

794 11
Köneler, 8 years ago


Menem ozumce shahyr

yene gyrada otyr kireyci dayza,
onun sol bir endigi ol gidenok gayra,
bilemok namedir onun ugry,
yone iyyani gityar gury,
yekeje biri gelse,
onam diyeni bolsa,
ullakan zady ele alsa,
sonam cukura salsa,
gelyandigini bilse,
onun jibisini cilse,
yzy hem dowam bolsa.
gosgymda...

Dowamy »

811 9
Köneler, 8 years ago


Size degisli dal

virmenaard dost sen mana druzba ugradyp bplmezmin men loginim mrserik.95 gayrat et men onem yazandyryn loginimi

Dowamy »

638 5
Köneler, 8 years ago


Birlikda iki tema

hormatly talyplar.com-cylar sag amanmysynyz, otyrsynyzmy onda otyryberin, nemelay nahili temany acjagymy bilman su temany acdym ukrainada 100 dollar bizin pulylyzda nacerak bolyaray, wii hemde kimde skype bar bolsa sahypasyny yazaysynda eger mumkin bolsa menki serdar.serdarow3 100 dollaryn nacerak bolyanyny hem yatdan cykarman

Dowamy »

607 5
Köneler, 8 years ago


Saytyna dizayn nadip bermelay

mana nadip acan saytyna dizayn bermelidigini owretmezmisiniz

Dowamy »

623 3
Köneler, 8 years ago


Programma ýasalyshy

salam talyplar.com-yn agzalary, mana kyn görmän nädip telden programma düzýäninizi aýdyp bilmezmisiniz,
mende programma düzýan bar,
ýöne java,
ýa pascal diline düshinemok,
shol sebäpdenem prog yasap bilemok,
mana prog ýasamagy öwredaýinda

Dowamy »

694 3
Köneler, 8 years ago


Kim tmrap sungatynyn düýbini tutdy

bagyshlan welin,
ýöne tmrap sungatynda,
kim number one,
kim han,
kim soltan,
kim sha,
kim beg,
kim girish etdi,
ýöne men bildigimche ilki bilen tmrap sungatyna giren,
CASHLAW myka diyan,
son dz-ed,
zumer,
iska,
dali,
n.d.
s.beater
arago...

Dowamy »

1592 35
Köneler, 8 years ago


Yekeje ýönekeýje soragjyk

salam talyplar.com-cylar, men size soragym bar, nemelay, ihhum-ahhum,
dasary yurtda okuwa gidende, 1njy okuw yylynda puluny berip bilmesen,
indiki yyl berse bolyamy,
shony bilyanizmi

Dowamy »

664 2
Köneler, 8 years ago


öz goshym, belki halarsynyz

meniñ adym serdar, men tejende doglan,
men yamanlygym ýok,
men ýönekeý oglan,
1995y 26njy iyun,
men ýalan sözlämok bu meniñ çynym,
girýän ýerim babadaýhan:ak altyn obasy,
bärdaki yashulylar obañ galasy,
obama gelen adamyñ gelmez yza gaýdasy,
ýöne geler durar oba hakda aýdym aýdasy,
mash...

Dowamy »

750 6
Köneler, 8 years ago


Diss atylyshy

hormatly talyplar, den dushlar, name ucin reperler biri birine diss atyalar olar diss atmak bilen name gazanyarlar, meselem:

la blaze-diss to zumerchas
eyow zumer,
gara bumer,
sen nol men aha birlik nomer,
bolanja abrayynam yere chumer,
elini galdyryp,
diy mana super.

2stars-di...

Dowamy »

675 6
Köneler, 8 years ago