seniñ uchin birmahallar, ýaprak deýin solyp gitdim, bilýäñmi seniñ uchin, hyýalymda ölip gitdim, bilýäñmi seniñ uchin, gül deýin achylyp gitdim, asmandaky yagysh yaly, ustinden sechilip gitdim, duyshleriñde görmeseñ, bashga nirde görersiñ, bir ýerden nusga alyp, belki gadrymy bilersiñ, ýa bolmasa menden özge, kesekini söyensiñ, aglaman seniñ uchin, belki bolshumy görersiñ, öziñe gynan, maña hijem gynanma, belki giren daldirin, men seniñ ynamyña, seni unutdy diyseler, asla ynanma, sebäpsiz gitdiñ, indi ökinme söýenime, duyshlerimde elmydama, seni ýatlap gezeýin, belki meni ýatlasañ, saña goshgy duzeyin, ot ichinde ýaksañda, bashgalañ ýanynda öweyin, bagtyn achyk bolsun, bashga näme diýeýin

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir