Türkmen hiphop sungatynyň öňdebaryjylarynyň üýşen saýty 100de100hiphop.com türkmenistanly muşdaklaryna mydama täzeçillikler bilen hyzmat edýär. Saýtda ýerleşdirilen interwýudyr aýdymlardan başga-da dürli-dürli tans wideolaryny hem tapmak bolýar. Iň soňky täzelik Türkmenistanyň belli rep sungatçysy Zumer öz lybas liniýasyny çykarypdyr. Bu bolsa repçileriň öz işlerine çynlakaý çemeleşýändigini görkezýär. Eger-de türkmen repçileri öz arasynda dissleşip ýören işsiz oglanlar diýip pikir edýän bolsaňyz, bu saýta girip has gowy baha berip bilersiňiz. Olar söýgi, maşgala, agzybirlik hakynda çynlakaý temalary has içginden işleýärler. Olaryň ses miksing we mastering ukyplary hiç kesiňkiden pes durmaýar. Duýdurýarys, pikiriňiz üýtgäp biler, ýöne arkaýyn boluň, gowulyga tarap. Indiki göçüm rep muşdaklarynda, bize bolsa olar öz artistlerini goldarlar diýip umyt edäýmek galýar.

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir