öz-özimi tanamaz boldym, seredip ýagty aynalara, ýörän yolumda yykyldym, indi seret meniñ bolshuma, arkamda agyr yuk deyin, meniñ kelläm bulashdy, geliñ maña chukur gazyñ, ýöreýän yolumdan azashdym, indi chalynmaz gaygyly sazym, gysha öwrildi, ala ýazym, men suwsadym, men teshne, yolumy bolip gechme, ýokardan akyan cheshme, tans eder meniñ beynimde, meniñ oynumda, men däli, chalyalar gaygy sazy, göya bu rap yaly men öz-özim bilen hoshlashdym, ýöreýän yolumdan dashlashdym, indi bolsa howa yok, men dem alyp bilemok, akit men zyndana, indi gelmen bu yana, meniñ yoklygymy bildirme, göya ganatsyz gush deyin, indi uchmany öwrenmen

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir