ey yanan durmyshym, bu gun sana garayan, yalnyshdym diyip, öz-özime gargayan, gijelerine basyrganyan, gözlerim garalyar, göya gitjek yaly dey, durmush menden ar alyar, bilemok näme uchin, nämede sebap, iki yana urunyan, gözleyan jogap, gözleyan ykbalymy, asmandan sorap, asman bolsa shey diydi: etdinmi sogap? diydim: anyk bilemok, diydi: menden jogap yok, birdenka sho bada, geldi gara bulut, diydi: ölimiñe garash, ykbalyny unut, birdenka donup galdym, yagyshyn astynda, eysem namede gunä, name etmeli aslynda, birdenka gunesh chykdy, yokardaky asmandan, diydi: ey adamzat, men seni bagyshlayan, chözulyämi name, menin ykbalym, yuregim yarylyar, chykyp baryar janym, yone bu duyshmi, yada meniñ hyyalym? birden ses eshdildi: turey diydi ayalym, diydi: samrap yatyrsyn, diydim: name uchin otyrsyn, ay garaz temany, bashga yana sowjakdym, tur chay demle diyen boldum, ayalymy owen boldym, ay duysh ekenlay, chalaja begendim, makul bildim, yetirmegi size, yöne diyaymäñ, köp dushýäñ göze, men o diyen ökde däl, bu cheper dile, bolyalay sagboluñ, belki yazaryn yene

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir