men derya bolsam sen onuñ gözbashy, mydama gülip gez hijem akdyrma ýashy, göripler biziñ aramyza gurdylar duzak, men ýanyña barjak, emma ýollar uzak gijelerine seredip ýañy dogan ýyldyza, seni meñzederdim achylanja bägüle, bizin bu söýgimiz ýañy ýalak, men ýanyña barjak, emma ýollar uzak, saña garashyp durun shol öñkije ýerde, men seni ýatlaýan, her demde, indi parhy ýok söýgimiz boldy palak, men ýanyña barjak, emma ýollar uzak, her gezek ýatlamda birhili bolýan, bile bolan günlerimiz gözegime gelýär, hich hili gam chekme maña eliñi uzat, men ýanyña barjak, emma ýollar uzak, nirde bolsañam saña ýeke dilegim, hemishe bagtly bol meniñ ilki söýenim, biziñ deñimizde wagt gechdi ozup, men ýanyña barjak, emma ýollar uzak

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir