dañ bilen oýanyp, görsem señiñ jemalyñy, seniñ üchin gaýgyrmaryn, men dünýe malyny, sen diýsen owadan sen dünýe hanymy, saña gerek bolsa eger dözerin men janymy, ýüregim urýar her gezek, seniñ adyñy tutyp, äkideýin seni uzaklara, eliñden tutyp, görküñe ashyk men, doýaýyn gowy seredip, ýöne sendenem haýysh, gitme meni eredip, men gark bolýan deý, seniñ yzyñda, menem bolasym gelýär seniñ ýanyñda, sen meniñ hushumda, sen meniñ hyýalymda, men hem ýashap ýörin seniñ baryñda, achyp gör ýüregimi, barlap gör onda näme bar, menem söýdüm seni, sensiz bu dünýä maña dar, menem görýärin käte, sülmiräp duranyñy, seniñ üchin mydama, ýüregimde ýer bar

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir