Salowmaleýkim doganlar! ýagdaýlaryñyz, okuwlar i$ler gowy??? Hudaýa $ükür menem gowy!!! Temañ adyndan belli boly$y ýaly men $u bulç milleti barada biraz bilmeýän zadlarym bar... Bilýän bolsañyz belki siz aýdarsyñyz?!. Olar: 1. asly nireli haýsy ýurtdan? 2. Niräñ halky? 3. Türkmenistana nädip dü$diler???

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir