ýagşylyk

biziň öýümiziň 5 etažynda bir garryja daýza ýaşaýar. onuň adamsy 5 ýyl mundan ozal dünýeden ötüpdi. 2 ýyl mundan ozal bolsa onuň ýeke täk gyzy öz yoldaşy bilen hemde 2 sany kiçijik çagalary bilen yol heläkçiligine uçraýarlar.daýza şeýdip hossarsyz galýar.


men uniwerden gaýdyp gelýärkäm podýezdiň agzynda galam bilen ýazylan b...

Dowamy »

990 5
Köneler, 8 years ago


Ministrlar! ýygnaga geliň!

essalamaleykum talyplar(ministrlar) kabinetiniň agzalary we myhmanlary, ýygnagyň şu günki maksady geçen 2011-nji ýylyň 2-nji ýarym ýylynda edilen işleriň jemini jemlemek hem-de ýetip gelýän prezident saýlawlary hakynda.
bilşimiz ýaly 12 fewralda eziz diýarymyzda, türkmenistanyň prezident saýlawlary geşçek, saýlawa 18 ýaşdan ýokary bolan ýaş...

Dowamy »

1311 8
Köneler, 8 years ago


Klasdaşlary nadip depmeli?

salam kursdaşlar, ýagdaýlaňňyz näiliräk?
ol nemelaý.. o bara şu klasdaşlaryňy we dost oglanlaryňy hemmesini üýşirip uryp bolýar diýýär, bir usyla bar diýýä, özem kanuna laýyk diýýä diýýä, kim bilýärkä...näme etmeli ütüklejek bolsaň?

Dowamy »

1209 12
Köneler, 8 years ago


Prezident gök satýa

salam talyplar, bugün bazar güni geliň bugün söwda edeliňle. men bugün marynyň "gök bazarynda" : göni alyp iýibermeli,gabygyny artyp iýmeli, bişirip iýmeli, kesip iýmeli bolan gök sök satýan.
gel pomidora gel pomidora.
geliň hoow mürrermäkä hyýar alyň,
bulgar burç bar, baklajan bar,ýertudana ba, alma bar, käşir ba, kertçke bar,...

Dowamy »

1591 31
Köneler, 8 years ago


Zumerchas

zumerchas barada gysgaça maglumat tapdym,paýlaşaýyn siz bilen.
kyýamat gruppaň mc'si zumerchas (artur a.k.a abdyrrahman) - 06.04.88ý. dogylan.
aýdym sazda meniň elmydama höwesim bardy. i̇lki başda rap -yny bir dostumdan diňläpdim. şondan soňra mende rape gar
hemmesi
şy ýylylyk başlady. ýagny 3-4 nji klaslarda wagtym, baş...

Dowamy »

1957 18
Köneler, 9 years ago


"watan" görjekmi?

salam baryňyza kim watan habarlaryny görjek diýse şuny bassyn bas meni .ýöne bu ýerde hergünki 21:00-däky goýulýar we ertese pozulyp täze güniňki goýulýar. daşarda okaýan talyplar üçinlaý.

Dowamy »

1207 10
Köneler, 9 years ago


Bitaraplyk

salamaleýkum türkmenler.eşitdim-eşitmedim diýmääň ho..oow, ertir bitaraplyk alanymyza dogry 16 ýyl boljakdyr hoo..ow.hemmäňizi gutlaýaryn.aý turkmenistan betlaý ilDe ýok baýraMÇYLYK HOW.
-BITARAPLYK NÄME BOLÝARAÝ?

-hää! Bitaraplyk näme bolýar diýämiň.AÝ OL NEME BOLÝAR,NEMEDÄ, MYSAL ÜÇIN IKI SANY ÝURT URŞYP OTURAN BOLSA ŞOLARA...

Dowamy »

2153 10
Köneler, 9 years ago


Doýmadym ýene ýokmaý?

salam tayplar!
bize bu gün filosofiýa dersinden praktika boldy,gowy temalar barada gürrüň etdik.mugallyma sapagyň soňunda "nämeden doýup bilmediňiz" diýip sorag berdi.aý her kim bir zat diýdi biri ukydan diýdi,ýene biri "söýýän gyzymy ogşap doýup bilmedim " diýdi.siz nameden doýup bileňizok.
(ýesli çto men russiýada okaýan)

Dowamy »

1334 30
Köneler, 9 years ago


Harplyk

salam,oglanlar we gyzlar.men inetde gyzyklyja surata gabat geldim.menä bu suraty görip,ilkinji mekdebe giden günüm ýadyma düşüp gitdi.siz bilen paýlaşaýyn didim,eger şu kitap bolmadyk bolsa men bu ýazgyny ýazyp bilmerdim.sizem bir azajyk çagalygyňyzy ýatlarsyňyz diýip umyt edýärin.
hemem kimiň ýadyna düşýän bolsa ilkinji 1-nji klasa baran gü...

Dowamy »

1676 7
Köneler, 9 years ago


Mähri-Türkmenistanym

Mähri-turkmenistanym.mp3 diýip aýdym çykarypdyr diýip eşitdim, inetda ýokmy,eger ýok bolsa ýükläňsene haýyşt!Şo gyzy gowy görýänaý ýaman...

Dowamy »

2076 17
Köneler, 9 years ago


Prezidente jaň

salawmaleýkum!hormatly turkmen talyplary!meni bir sorag gyzklandyrýar:mysal üçin aýdaly siz Hormatly prezidentimiz bilen gowy dostlukly aragatnaşyk saklaýarsyňyz, siz oňa jaň edip öz islegiňizi aýdyp bilýäniz diýeli.ol hem size öz dosty hökmünde,ýurdyň graždany hökmünde siziň 3 sany islegiňizi ýerine ýetirmäne razy bolsa.siz name(3 sany) haýyşt ede...

Dowamy »

2038 63
Köneler, 9 years ago


SÖÝÝÄN 77 DILDE

salam talyplar.çom! wii .com! nähili saglyk amanlykmy.maňa kömek gerek, meň söýgili ýarym dünýa dillerde okaýar.ol:söýýänligiň çyn bolsa "men seni söýýan" diýip dünýäniň 77 dilinde aýt diýdi.heriňiz öz bilýänjäňizi ýazaýyňda.meňä bar bilýänim 3 sany.uly minnetdar bolardym

>>>>>>>>>>>>MEN SENI SÖÝÝARIN!

Dowamy »

1922 48
Köneler, 9 years ago


Salam

salam dostlar! men bu saýta taze geldim,men öň myhman bolup kän girýädim,köpiňizä tanaýanam tüweleme gowja ýazgylar ýazýaňyz.doslaşars diýip umyt edýän.
ilki bilen koment ýazaňyzda nädip surat goýýanyňyzy hemmem gara tapawutlandyryp haty nädip ýazýanyňyzy öwredäýiň...

Dowamy »

655 2
Köneler, 9 years ago