“Kim ölçäpdir ömür –ölüm arasyn!”

Ruslar bir çak diýen: “Ýaran
gözleme
Tagam bilen reňke gezek
gelende”.
Baýdak deý göterip özboluşlygy,
Her kim özün galdyrjak has
belende.
Kim ýaşajak ak-garany
saýgarman,
Kim symyrjak haram-halal
rysgyny.
Epiljek pes güni, depjek mes
güni,
Şeýtjek az däl tä...

Dowamy »

882 2
Köneler, 8 years ago


Durmush

Durmushdan üýtgeshik näme diledim?
Yetmesi sheyle kyn bolary yaly.
Soradymmy, ilden üýtgeshik bagty?!
Isledimmi, Arshda gurulan tagty?!
***
Entek mana dushmez çagajyk wagtym
Dertleriñ, beterini getirdiñ,
4 oglun aldyran mähriban enäñ
Hasratlarnyng üstün yene yetirding.
***
Emma m...

Dowamy »

764 3
Köneler, 8 years ago


Ner gezgin

salawmaleykum dostlar, doganlar we uyalar. öñ birnache gezek okanlygyngyza garamazdan nusga alarlyk goshguny paylashmak isledim.

Köňlüm, saňa nesihat,
gezseň serbeser gezgin,
Tany dosty-duşmanyň, öýňe
bahabar gezgin,
Ganym bilen garjaşsaň,
daýym muşty-per gezgin,
Gezseň dünýä ýüzünde,
...

Dowamy »

1263 7
Köneler, 8 years ago


Aýym hany?

oturyn yene-de asmana garap
gije yarym boldy, bilemok yatyp
ýyldyza ýüzlenýän yarymy sorap
ya menden öýkeli gitdimi yitip?

hany ol, nirede? aytsana shemal
sen näme üçin bugun sheyle bir sowuk?!
dünýäni aylanyp sora sen dynman
çedirme ezyeti, ýüregim döwüp!

bir pursat synlaýyn,...

Dowamy »

1047 12
Köneler, 8 years ago


Goshgy (at tapmadym)

kalbymda hasratly duygular dyñzap
yatlamalam her dem öldüryâr meni
yüregmiñ yarasy derdini omzap
gün günden saraldyp, solduryar meni

yashaýysha guyç yok dowam etmäne
yuregim durupdyr dem alyan dine
ne ölüp bilyärin, ne-de bir aglap
aydylman galypdy sözlerim sana

üstümize saya s...

Dowamy »

970 8
Köneler, 8 years ago


Hudaýyñ ýok ýerinde şer gelýändir

Uniwersitet. Auditoriýada bir
professor öz talyplaryna
şeýleräk sorag berýär: -
«Ähli, bar zatlary, Hudaý
ýaratdymyka?», bir talyp
oturan ýerinden «Howa,
elbetde Hudaý ýaratdy»
diýip jogap berýär.
«Hudaý ähli zady
ýaratdymy?» diýip professor
öz soragyny gaýtalady.
«Howa, j...

Dowamy »

1394 24
Köneler, 8 years ago


Agladym

Agladym, kûysedim, duymadyñ söygim,
Yeke özüm yalñyz galyp agladym.
Señ didaryñ àhli yerden gözledim,
Shonda-da duymadyñ yalñyz agladym.
*****
Tebigatam men halyma gynanyp,
Bir pursatlyk dymyshlyk yglan etdi.
Yalñyzlygyma göyâ asmanam dözmân,
Menin bilen yalñyzlykda aglady.
*****
...

Dowamy »

656 0
Köneler, 8 years ago


Uytgeshik gun

salawmaleykum gadyrly dostlar, mahriban uyalar, doganlar we jigiler. yagdaylaryngyz gowudyr diyip umyt edyan. bugun yary gije girmegiming hem esasy sebabi bar. yagny, bizde gowy yigitlerimiz bar, shol sanda ajayyp gyzlarymyzam. shol gyzlarymyzyng ing hormatlanyan, edebi bilen sylaga mynasyp, akyllyja, owadanja agzamyz bolan missmaysang doglan guni....

Dowamy »

1904 25
Köneler, 8 years ago


Eneler barada

Mälim bolşy ýaly, hezreti
Muhammet (sallallahu aleýhi
wesellem - s.a.w.) ejesi
Emine hatyny alty ýaşynda
ýitiripdi. Eger-de ejesi diri
gezip ýören bolsady,
Pygamberimiziň (s.a.w.) oňa
mähir we söýgüsiniň
ömürboýy egsilmejekdigi
hakykatdyr.
Öňi bilen Kurandan hem-de
hadysla...

Dowamy »

849 2
Köneler, 8 years ago


Ynam

Men ony goradym ýaman
gözlerden,
Jalaý ýigitleriň her
garaýşyndan.
Sowuk gybatlardan, sowuk
sözlerden,
Tükenmez ýyllaryň gara
gyşyndan.

Goradym göriplen
gargaýyşyndan,
Ýakynlarymdanam goradym
ony.
Goradym dostlarmyň
ýylgyryşyndan,
Hiç bir zada...

Dowamy »

782 6
Köneler, 8 years ago


Aýaz han (dowamy)

Aýaz hanyň üç sany ogly
bolýar, bular okuwly bolup
ýetişýärler. Patyşa-da bir gün
ölýär. Aýaz hany bolsa, onuň
ýerine patyşa edenmişler.
Aýaz han köp wagtlap
adyllyk bilen patyşalyk
sürenmişin. Ol indi gaty
garranmyşyn. Aýaz han
oglanlaryny öz ýanyna
çagyryp:
- Eý, ogullar...

Dowamy »

784 4
Köneler, 8 years ago


Söýýän tapylmaz

Görk-görmege aşyk kändir
jahanda,
Ýöne meniň kimin söýýän
tapylmaz.
“ugrunda men ölsem” diýer haçanda,
Ölmeli bolanda ölýän
tapylmaz!

Aklym alyp, telbe edipdiň tas meni,
Gara saçlaň halka edip as
meni,
Saherler oýanyp bagra bas
meni,
Günortan göreniň öýlän

Dowamy »

1017 4
Köneler, 8 years ago


Aýaz han

Bir bar eken, bir ýok eken.
Gadym zamanlarda bir patyşa
bar eken, özi adyllykda bir
gyly iki ýarar eken. Günlerde
bir patyşa pikir edip otyrka,
öz öňünde: “Ynsanyň,
haýwanyň erbedini nädip
tanamak bolar?” diýen
soragy goýupdyr. Şol bada-
da: “Hä, tapdym, adamyň
erbedi patyşa, mal...

Dowamy »

810 2
Köneler, 8 years ago


Bilyän

dostlar, biderek temalar bilen yureginize dushyan bolmagymam ahmal. shonda-da gurbannazar ezizowyn shu goshgusyny siz bilen paylashmak isledim

Aglarsyňyz, bilýän, bada,
Meň gabrym gazylan wagty
Dilärsiňiz o dünýäde
Meniň üçin uly bagty.

Bilýän, goýun soýarsyňyz,
Sähel tukat bolman häli.

Dowamy »

766 2
Köneler, 8 years ago


Geçinem öz aýagyndan asarlar, goýunam

Bählili dananyň inisi Harun
Reşit uly patyşa eken.
Ol öz agasy Bählili danany
ýanyna çagyryp:
- Aý, Bählili, sen bu
diwanaçylyk-
gedaýçylygyňdan el çek,
ine, saňa hazyna, näme
gerek bolsa göter – diýen.
Onda Bählili dana:
- Aý, patyşa, biz her niçik
aga-inem bolsak, seniň<...

Dowamy »

808 5
Köneler, 8 years ago


Doglan gunun bilen, phenomen!!!

salam hormatly talyp.com-çular. ish, okuw bilen bashagay bolup yashajyk agzamyz phenomeniñ doglan gununi yatdan chykarypdyrysa.
DOWRANJAN doglan gunun gutly bolsun jigim. durmushda bagt, agzybirlik, jan saglyk, manyly omur, yureginde beslan ahli arzuwlaryn hasyl bolmagyny beyik alladan dileyarin. uzak yasha!!!!!!!

Dowamy »

1126 15
Köneler, 8 years ago


Görmeksiz gyz

Ine, barýaň umydya büdräp,
Egnin horlugyňa utanyp çala,
Uzakda orkestor joşup –
titräp,
Tans edýär owadan gyzlary
bile.
Hor elleriňi çykaraňok
ýeňiňden,
Olar birden ýere ýetäýjek
ýaly.
Geçip barýaň ýigitleriň
deňinden,
Gulaga ýakymsyz bir saz
mysaly.
U...

Dowamy »

1101 18
Köneler, 8 years ago


''sorama''

belki bir gun yitip gitsem dunyeden
sen alemden gozlap meni sorama
meger gozlap kuysarsin sen bir yola
shol yodadan gozlap meni sorama

sen sorama meni ter bagullerden
olar adym esidip solmagy mumkin
sen sorama meni gullan baglardan
baglar yapraklaryn dokmegi mumkin

gozlerimden...

Dowamy »

962 4
Köneler, 8 years ago


Omur baky yashap yorjek yaly men

bir gun ish bilen gumra bolup oturkam bir gyzjagaz goshgularyny kompda yazyp bermegimi hayysh etdi. ishimin kanligine garamazdan goshgularyny haladym we yazmana razylashdym. sonam talyp.coma gecirmane rugsat aldym. gyzjagazyn ady ayjeren danatarowa.

omur baky yashap yorjek yaly men
garasyp men senin soyyan sozune
arzuwl...

Dowamy »

878 2
Köneler, 8 years ago


Wahhh-armannn

bu waka bolupmy bolmanmy hich kim bilenok. yone halk arasynda aydylyan gurrunlere gora gadym gadym zamanlarda iki sany ashyk-magshuk bolupdyr. ema gunlerin bir guni olaryn soygusine badak atjaklar tapylypdyr we chole gacmagy yuregine duwupdirler. emma jokrama yssy cholde bular suwsuzlykdan ejir chekipdirler. ahyry oglan gyzy goyup suw gozlegine gi...

Dowamy »

1146 9
Köneler, 8 years ago


Hemmeler bärik...

Salam hormatly talyplar.comçylar we gadyrly okujylar.
Mundan birnaçe ýyl ozal, gatyyy irrr dowurler (menem yokkam) edil shu gun, shu pursatlarda küren obanyñ ortarasynda uly bir mashgala pikirler ummanyna çümüp oturdy. Ähli adamlar az salymdan eshidiljek begençli pursada garashyardy. Ine ol pursadam kän garashdyrmady, hemme adamlañ ýüzüni...

Dowamy »

1194 19
Köneler, 8 years ago


Iñ owadan peri$de (dowamy)

...Hawa, men her bir enanin peri$dedigine ynanyaryn. Dunya inmanka tañry bilen gürle$en $ol oglanjygyn sonky durmu$y hakynda okanymdan son-a hasam ynandym.
Ol $eyle bolupdyr.
Gunlerde bir gun $ol diyyan oglanjygym enesi i$den geleninde ondan:
-ene, sana her gun i$e baranyñ ücin nace manat beryarler-diyip sorapdyr, enesi:
...

Dowamy »

1214 14
Köneler, 8 years ago


Iñ owadan peri$de

Salam hormatly talyp.com'un agzalary we okujylary. £urnallary doru$dirip oturkam myratgeldi berdiyewin yazgysy gownumden turdy we siz bn paylashmak isledim.

Rowayatda aydyly$yna görä, täze dunyä inmeli çaga inaymeginiñ salym öninçäsi Tañra yuzlenipdir.
-eger hazir dunya insem, nadip ya$ap bilerkam, menin heniz elimden gelyän z...

Dowamy »

896 2
Köneler, 8 years ago


Coca cola

Coca-cola – dünýäde meşhur
gazlandyrylan içgi bolup, ol örän
baý taryha eýedir. Onuň düzümi
amerikan farmasewty Jon
Pemberton tarapyndan 1886-njy
ýyldaoýlanyp tapylyp, ilkibada
ol dermanhanalarda toşap
görnüşde satylyp başlansa,
wagtyň geçmegi bilen ony
gazlandyrylan suw bilen goşup

Dowamy »

962 6
Köneler, 8 years ago


Dostluga çakylyk

Salam hormatly agzalar we okujylar. Bugünler kan tema acmana elem degenok.
Shu, talyplar.com hemmeleri dostlashdyryar diyilyä welin shol çyn ekenaý. Hawa, shu yerde menem bir akylly, giñ dunyägaraýyshly agzamyz bilen tanysh boldum. Kim diyip sorayañyzmy? Gara$da aýtjaga. Yaman gyssanyañyzaý. Aktiw agza diýýänim hoool gökdepañ gant yaly süyj...

Dowamy »

2519 45
Köneler, 8 years ago