Oglanlar

Salam comun gadyrly agzalary sag aman otyrsyñyzmy? Bir gowja go$gy du$dy paýla$maly diýen netijä geldim.

Siz diñläñ siz men aýdaýyn parzym bar,
parhyn biliñ sogap, günäñ oglanlar.
Erkek ýaly diñleseñiz arzym bar,
Ýalñy$aýsam geciñ günäm oglanlar.
***
Çyndan dostuñ bolsa göwnini ýykma,
Duz...

Dowamy »

1300 8
Köneler, 8 years ago


"Durmu$ "

Bu durmu$da hemme zatlar bolup dur,
Munda ýandak gülläp bägül solup dur.
Saña akyl satýar kemter adamlar,
akyldarlar demin içinden alyp dur.

Kimse barýar ot göterip bu ýoldan,
ýag$y niýet, ýag$y ýürek päl bilen.
Kimler barýar goltuguna gül alyp,
ýaman niýet, gara ýürek al bilen.

...

Dowamy »

1518 12
Köneler, 9 years ago


Logiki soragjyk

Salam gadyrly talyplar, alymlañ aýtmagyna görä pikirlenmek peýdalydygyny aýdýalar aýratyn hem talyplar üçin. $ol sebäpden hem Men size bir soragjyk berjek hany biraz pikirleneliñ. gowja pikirleniñ mümkin bilersiñiz!
Gadym döwirde Bir pat$añ ba$ weziri bolupdyr ol bir gün ölýär. Pat$a bir garyp akylly adamy özine ba$ weziri edip alýar. Ol...

Dowamy »

1581 38
Köneler, 9 years ago


Betinden tost

Bir gezek ýewropada bir sabranýada rus, türk, ýapon, amerikan we türkmen bolup bir zady belädirler. $onda ilki rus ýerinden turup tost aýdýar "geliñ $u tosty rus gyzlary (gözelleri) ücin içeliñ, türkmenlerde ýok gyzlar ücin" hemeler güli$ip icipdirler. Soñ türk turup " indi bolsa türkmenlerde ýok we bolmajak türk hotelleri kurortlary ücin iceliñ "...

Dowamy »

1008 8
Köneler, 9 years ago


Söýgi hakda bir go$gy.

Gabanyp sen meni saklap bilmersiñ,
Diñe söýgiñ bilen bilersiñ saklap,
Özgelere orun ýokdur ýürekde,
Ölsem armanym ýok seni gujaklap.

Ara da$ bolsada ýürekler ýakyn,
Seniñ ýokluguñda örtendim, köýdim,
Aglaplar garda$ym, ynanyp saña,
Sebäbi men seni ýürekden söýdüm.

Öýkelegim, ga...

Dowamy »

1507 11
Köneler, 9 years ago


Kim näme bilýär

Salam Gadyrly agzalar ikiüc ýyllykda turkmenrapda "st" diýip oglanlar bardy gowja replary bardy soñky döwir replary çykanok. Olar barada bilýänler barmy!

Dowamy »

1163 14
Köneler, 9 years ago


Danalardan dürdäne

Ýolbarsyñ ýolba$çylyk edýän goýunlaryñ go$uny hemi$e goýunyñ ýolba$çylyk edýän ýolbarslañ go$unyndan üstindir. N. Bonapart.

Dowamy »

829 7
Köneler, 9 years ago