Soragjyk

Salam dostlar, doganlar, uyalar, jigiler, agalar, iniler
menin kicijik 1 soragym bardy welin soramaga utanyan. Okuw döwri cyzuw sapagyny gowja okamadygm ucin
karoci aramyzda hudo£nikler bardyr. Yönekey cyzuw gara Galamyñ markalaryny we gatysyny yum$aklygyny nadip tanamalydygymy dü$indirip berseñiz minnetdar bolardym. Olar 1m, 2m we $....

Dowamy »

933 4
Köneler, 8 years ago


Öpi$mek peydalymy yada

posalar... Uzak wagtlap Pynhan
didarlaşmadyk dostlaryň ýa joralaryň salamlaşyp ogşaşmasy...
Eýsem bu zyýanlymy ýa-da peýdalymyka?
.
Bu barada gapma-garşylyklaýyn
pikirler bardyr. Geliň, dürli nukdaýnazarlara garap geçeliň. Iki nukdaýnazar Öpüşmeleriň peýdalydygyny
nygtaýanlar olaryň adam bedeniniň goraýjy...

Dowamy »

2366 46
Köneler, 8 years ago


Parol dowmekcimi

$una girip göriñBas

Dowamy »

1395 20
Köneler, 8 years ago


Arz $ikayat

Salam dostlar. Men ertir.coma agza bolmakcydym emma bolup bilemok, yakynda dostum $u Talyplar.coma hem agza bolup bilmedi. Aytsañyzlañ name etmeli, tölemelimi, yada adminiñ dyzyna cökip yalbarmalymy? Her kim agza bolup gyzykly tema acdakdylar. Men hem birmahal agza bolup galypdym.

Dowamy »

883 5
Köneler, 8 years ago


Caksiz geple$ik

Adamlar salowmaleykim. 1 soragym bar. Altyn asyrda cäksiz geple$ik nyrh meyilnamasyndaky 210 manat tölegini öñinden tölemelimikä yada aýyñ soñundan tölesem bolyarmyka. $u barada 1-2 agyz aydyp beräyseñiz.

Dowamy »

741 1
Köneler, 8 years ago


Bolan waka


Bir ýaş ýigit derýanyň ýakasyna
suwa düşmäge barýar, görse,
bir suw perisi dünýäden
bihabar suwa düşüp ýörmüş.
Ýaş ýigit ýeserlik bilen baryp,
donuny atyp, suw perisini
tutýar:
— Men seni söýdüm, sen meniň
maşgalam bol!
— Ýigit, sen söýmezçe ýigit däl
ekeniň, emma sen-ä s...

Dowamy »

981 6
Köneler, 8 years ago


Kim sen

Soraglam bar ay gyz sana
Näzeninlen näzimi sen?
Alow-alow yanyp bashlan
Yurejigmin közumi sen?
Dag-dashlardan shaglap inyan
Dury cheshman gözumi sen?
Meni däli Mejnun eden
Leyli gyzyn özumi sen?
Sözlerime eremejek
Gara gyshyn buzumy sen?
Ak baharyn ak achyan, Ak chagbaly yazymy s...

Dowamy »

987 4
Köneler, 8 years ago


Geliñ degi$eliñ

Bir gün Görogly gyratyna atlanyp$ähere swidaniya gaydyar. Gyz 12. etajda ya$ayanlygy sebäpli gyratyna gyzyn penjiresini görkezip: Sen$u penjiran a$agynda gara$ birden gyzyn öyündäkiler gelaysemen penjireden bökerin, diyya. Görogly cykya gyzyn yanyna. Gyzyn yanynda otyrka biraz wagtdan gapy kakylya, Görogly 12den bökya a$ak, gyzam gapynyacyar görse...

Dowamy »

1244 25
Köneler, 8 years ago


Söydir

Zaybal edip . . Köp bakyp
söydúr gözel özùñi.
Durman maña at dakyp
söydùr gözel özúñi.
Meni pugta gujaklap,
y$k damarym gyjyklap.
Telefona pul oklap,
söydùr gözel özúñi.
$eker gatyp sözúñe,
Surme surtup ýùzùñe,
meñzäp barmak ùzúme
söydùr gözel özúñi.
Duý$úme gir gij...

Dowamy »

1428 24
Köneler, 8 years ago


Cilimke$

Hak seni raýyňa goýmuş jahanda,
Ýedi bileniň ýet münda, çilimkeş!
Diwan gurlan güni hasap jaýynda,
Jowabyň nämedir anda, çilimkeş!
Kuwwatyň kemelder, güýjüň az durar,
Keýpi kellä gelse, aklyň azdyrar,
Süňňüňi syzdyrar, etiň gyzdyrar,
Bir nyşana budur sende, çilimkeş!
El götergil beýle nähak ta...

Dowamy »

644 0
Köneler, 8 years ago


Tapmaz, sen

Niçe işi akyl bilen jem etseň,
Pelek çaşyr, bir gün hasap tapmas sen.
Bu jan saglygynda haýyr gazangyl,
Ýer astyna girseň, sowap tapmas sen.
Munda ne iş etseň, anda garawly,
Sen hem ýagşylardan alawer bowly,
Häli hem bir pille, eý, adam ogly,
Alymlar kemelse, edep tapmas sen.
Ýigrimi ýaşynda ä...

Dowamy »

859 10
Köneler, 8 years ago


Bu nä kysmat adamzat

Hakykatdan
Erkekler aýal-gyzy görüş duýgysy
bilen
hem açyk ýa-da ýarymaçyk
geýnen aýal-gyz erkekleriň
ünsüni çekýär. Umuman, şeýle
geýnip, erkekleriň ünsüni özüne
çekmeklik, taryhda ilki bilen ýeňil
gezýän aýal-gyzlar tarapyndan,
ýagny jelepler tarapyndan
ulanylypdyr. Şeýle niýet...

Dowamy »

1082 4
Köneler, 8 years ago


Egzamine kömek

Salam hormatly agzalar. Kömegiñiz gerekdi. Yagny Haysy saytdan yokary okuw mekdebiniñ egzamine degi$li soraglary we jogaplary tapyp bolarka. Eger bilyan bar bolsa kyn görmän saytyny yazip iberseñiz sogap gazanardyñyz.

Dowamy »

5332 8
Köneler, 8 years ago


Wahabisler kim

Salam hortatly agzalarar. 1 soramakcy aslynda wahabis diyenler kim bolya. Jenayatcymy, ogrymy. Käwagt e$idýärin wahabis ekeni tutup basdylar diyip. Aslynda Turkmenistanda din bilen ylymyñ arasynda hic hili baglan$yk yoga. Haysy dine uýsañ hem jenat däl welin name ucin olar gizlenip okadyalar.

Dowamy »

3362 41
Köneler, 8 years ago


Arhiw go$gusy

Dar ekenä dar eken
keten köynek dar eken
$u zamanyñ gyzlary
birje yigide zar eken.
=
Asylyp dura asylyp dur
leylon köynek asylyp dur
kö$gi obanyñ gyzlary
80-müñe satylyp dur
=
ol gyzyñ ady Döndi
nebitdagdan nebit öndi
$u zamanyñ gyzlary
barysy orsa döndi

Dowamy »

912 4
Köneler, 8 years ago


Söygi hakda

Bagt name? Owadany söymekmi?
Yada ol owadan geymekmi? Bagt näme 5 gün süyji iymekmi? Ya bu zatlar howaýy bir asmanmy?

Dowamy »

4259 24
Köneler, 8 years ago


Ertir com

Hormatly talyplar.com"yn agzalary. Men nadip Ertir.com-a agza bolup bilerin. Komek edin. Egerde gmail sorasa, islendik gmail goysam bolarmyka. Yada onda bir sany gmail. Logini berseniz kööööp sag bolsun alardynyz. Haýyş acmaga komek ediñ

Dowamy »

887 5
Köneler, 8 years ago


Maslahat, ber

Okat, öwret, döretdir

Dowamy »

663 0
Köneler, 8 years ago


Alymlar, barmyka

Sorag

Dowamy »

743 4
Köneler, 8 years ago


Sowuk, howa

Salam dostlar. Aranyzda bilyaniniz bar bolsa, turkmen hasaby boyunca uly we kici cille barada yzaysanyz. Men Dashoguz welayatynda yashayan howa gaty sowuk. Hachan mayyl bolarka. Bashga welayatda yashaya lar sowuk howadan dem alasynyz gelse myhmancylyga aljak.

Dowamy »

1241 7
Köneler, 9 years ago


Ramka gerek

Salam dostlar gowmysyñyz. Eger bilýäniñiz bar bolsa maña surat cykarmaga owadan ramka gerek. Haysy int.saýtyndan alyp bolarka.

Dowamy »

693 0
Köneler, 9 years ago


Bilmedik zadym

Salam dostlar. Eger kyn görmeseñiz maña nädip komputerde disk zapis za$ita goyup bolyar yada goyulan halda kopirowat edip bolarka? Yenede 1-sorag Nero programmasynda zapis ediljek wagty "bez multisesion yada s multisesion diyip sorayar" bu yazgy nämäni görkezýär.

Dowamy »

953 6
Köneler, 9 years ago


Tdp-nyñ peydasy

Salam dostlar arañyzda meniñ problemamy cözjek barmyka. Men i$leýän we TDP-nyñ Turkmenistanyñ demokratik partiýasynyñ agzasy. $unyñ hey peydasy barmyka. Tersine: aýlykdan pul tutýar. Zyýanly gerek.

Dowamy »

988 5
Köneler, 9 years ago


Gutlag

Salam Talyplar.comyñ agzalary men
Sizi hormatlamak b/n $u gysga sms-da Gara$syzlyk ba¥ramyñyzy gutla¥an Allajan size mydama i$iñde üstünlik, durmu$da bagt, ba$yñyz dik, görjegiñiz gowy etsin. Gutlamak bilen Merdan dostuñyz adyndan. . . :-)

Dowamy »

848 5
Köneler, 9 years ago


? Kömek

Dostlar arañyzda bilýäniñiz bardyr belki meniñ dostum GAIMANIT keseli bar eken. Int.den sora $uña nähil emi, däri dermany bar halk arasynda.

Dowamy »

786 5
Köneler, 9 years ago