Adam beynisi

Beý­ni bi­ziň her bir he­re­ke­ti­mi­ze gö­zeg­çi­lik ed­ýär. Uly ada­myň beý­ni­si­niň iki bö­lek­den yba­rat bo­lan daş­ky gör­nü­şi ho­zuň maň­zy­na meň­zeş bol­ýar. Beý­ni mag­lu­mat­la­ry gaý­ta­dan iş­le­ýär we her bir amal ed­ýän he­re­ke­ti­mi­zi kes­git­le­ýär. Beý­ni bi­ziň pi­kir­len­mek, gep­le­mek, he­re­ket et­mek, eşit­mek, el­le­mek...

Dowamy »

910 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Okuw

salam hormatly agzalar we myhmanlar size ynamly hytaya hanjong shaherine okuwa gitjekler bar bolsa habarlashyp bilersiniz +99364377339 line. ynamly

Dowamy »

1483 2
Täzelikler, 4 years ago


Iblis näme?

Ylmy çe$melerde iblis sözüniñ b-l-s kökünden gelip çykandygy hakynda aýdylýar. Bu söz köki if'al babynda eblese nämälim formasynda bolsa iblas görnü$inde bolýar. iblas - bu durkuñ bilen umytsyz hala dü$mek, susla$mak diýmekdir.

kyýamat-mag$ar güni günäliler umytsyz dymarlar ("rum" süresiniñ 12-nji aýaty).

özlerine ýat...

Dowamy »

2245 30
Köneler, 10 years ago


Kompýuterde unudylan parol???

Esselämualeýkim doganlar, dostlar haýy$t bar arañyzda bilýäniñiz bar bolsa,,,


kompýuterime parol goýdym indi olam ýadyma dü$enok näme etmeli? nädip bilmeli? Nädip açmaly bilýän bolsañyz aýdaýyñda???

Dowamy »

1968 19
Köneler, 10 years ago


Iýmitde günä hasaplanylýan i$ler!

Essalowmaleýkim doganlar we dostlar! Gowmy ýagdaýlar jan saglyk? (alhamdulillah menem gowy) kabul bolsun namaz orazalaryñyzam!!! Nähili iýip içmeli? iýmitde günä hasaplanylýan i$ler
1. Haram zatlara "bismilla" aýtmak.
2. Artyk galan tagamlary döküp, isrip etmek.
3. Doýanyñdan soñ artyk iýip-içmek (myhman hormatyna biraz artygra...

Dowamy »

2053 15
Köneler, 10 years ago


WWW.TM-WAP.RU

Essalowmaleykim dostlar we doganlar! Ine temañ adyndan belli bol$y ýalak wap görni$indeTm-wap.ru diýip bir täzelikde saýt açyldy! Saýtda chat, tany$lyk, blog, forum, ýüklemeler ýaly hyzmatlary hem bar!!! Saýtda her her hili online hyzmatlar oýunlar hem boljakdyr! Talyplar.com-yñ agzalary we myhmanlary hemmäñizi saýta çagyrýas giriñ görüñ aramyza go...

Dowamy »

2314 13
Köneler, 10 years ago


Essalowmaleýkim

Essalowmaleýkim dostlar we doganlar!!! Ýagdaýlaryñyzam gowymy???
Allah kabul etsin namaz orazalaryñyz sadakalaryñyz!!!
Ine menem näçe wagt bäri saýda i$ sebäpli menem girip bilmän diñe myhman bolup ýazan teswirleriñizi okadym! Hudaýa $ükür parahatchylyk dostymyzyñ ady ýalak saýdam parahatchylyk ýöreýär!!!
Tüweleme saýdyñam agza...

Dowamy »

1488 6
Köneler, 10 years ago


Buluçlar kim?

Salowmaleýkim doganlar! ýagdaýlaryñyz, okuwlar i$ler gowy???
Hudaýa $ükür menem gowy!!!
Temañ adyndan belli boly$y ýaly men $u bulç milleti barada biraz bilmeýän zadlarym bar... Bilýän bolsañyz belki siz aýdarsyñyz?!.
Olar:
1. asly nireli haýsy ýurtdan?
2. Niräñ halky?
3. Türkmenistana nädip dü$diler???

Dowamy »

5335 64
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com-da bu gün futbol.

Salowmaleýkim hormatly saýtda$lar!!! Hany hany Bu gün talyplar.com bolup futbol oýnalýan ekenä tuweleme... Menä baryp bilmeýänimi alemdarov agzamyza aýdandyryn... Hany onda doganlar size üstinlik arzuw edýän... Bize-de en$allah indiki oýunda oýnamak nesip etsinda... Oýnalyp bolanyndan Soñ kim utdy, nähili geçdi aýdyp geçeweriñ doganlar...

Dowamy »

1830 15
Köneler, 11 years ago


Dü$ündiräýseñiz...

Esselämualeýkim musulman doganlar meniñ size bir soragym bar. Namazy inkär eden adam b.n namazy okamaýan adamyñ näme tapawudy bar??? Ikisem allahyñ parzyny ýerine ýetirenoka, diýenini edenok. Ikisem $o bir günäni gazanýa dälmi näme??? $u barada bilýäniñizden dü$ündirip teswirjik ýazyp geçseñiz gowy bolardy...

Dowamy »

1830 20
Köneler, 11 years ago


Geliñ musulman doganlar namaz okamagy öwreneliñ!!!

Esselämualeýkim musulman doganlar we dostlar. Belki namaz öwrenjekler bardyr Geliñ musulman doganlar bildigimizden namaz öwredeliñ bilmeýänlere, her kim öz bilýänini ýazsa belki öwrenerler. Ilki namazdan öñdäkileri aýdyp geçeliñ!
täretiñ parzlary
1. Ýüzi bir gezek ýuwmak.
2. Iki eli tirsekleri bilen bilelikde bir gezek ýuwmak.<...

Dowamy »

61892 169
Köneler, 11 years ago


Abdyljepbar ahun

Esselämualeýkim doganlar we dostlar! Men size abdyljepbar ahunyñ wagzyny size ýetirmekçi boldum.
Muhammet pygamberimiz(s.a.w) ikindi namazyny okady diýä, salam berip yzyna bakyp teswih çekmäne ba$lady diýä "subhanallahu, alhamdulillahi, allahu ekber" diýip, adamlara gar$y gözini aýlady sütüniñ düýbünde günde bir jowan gelip namaz okaýardy di...

Dowamy »

1843 13
Köneler, 11 years ago


Añsadyrajyk zehin soraglary!

1. 3, 9, 21, 45, ?
a) 66
b) 86
ç) 93
d) 135
2. 1, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, ?
a) 1
b) 3
ç) 5
d) 9
3. 220, 108, 52, 24, 10, ?
a) 3
b) 4
ç) 5
d) 6
4. 631-->94; 341-->75; 803-->83 bolanyna görä 302 näçä deñ bolar?
a) 32
b) 23
...

Dowamy »

5239 39
Köneler, 11 years ago


Arak barada:

Esselämualeýkim musulman doganlar arak barada biraz bilýänjelemmi size ýetirmekçi...
-Pygamberimiz(s.a.w) arak barada birnäçesini lägnat edipdir: aragyñ özine lägnat bolsun, içýäne lägnat bolsun, biri içýän bolsa birem agzyna guýup berýän bolsa guýýana lägnat bolsun, satýana lägnat bolsun, satyn alýana lägnat bolsun, arada hammal bolup eltip...

Dowamy »

1895 14
Köneler, 11 years ago


Allahyña ne jogap berjek?

Esselämualeýkim warahmatullahy weberekätu! Doganlar menem iiiiñ gowy görýän go$gularymy siziñ bilen paýla$makçy...

-bu dünýä geldiñ ne amal kyldyñ
diýse allahyña ne jogap berjek
indi huzuryma ne ýüzñe geldiñ
diýse allahyña ne jogap berjek...

-iki ýol görkezdim, hem akyl berdim
ýoluñy seçmegi...

Dowamy »

2293 8
Köneler, 11 years ago


Musulmanlar üçin soraglara jogaplar!

Esselämualeýkim talyplarcom-yñ agzalary!!! Men aradaky "musulmanlar üçin soraglar we jogaplar" diýen temamdaky soraglara aýratyn tema açyp jogap bermekçi! Taze tema açyp hökmanmaý (ýagny içindenem diýse) diýýan doganlarymyz bar bolsa... Onda men aýtýan menä $u allañ we onuñ resuly muhammet pygamberimiz (s.a.w) ûcin we bize iiiiiiiiñ birinji bilmeli...

Dowamy »

2160 31
Köneler, 11 years ago


Musulmanlar üçin soraglar we jogaplar.

Esselamualeýkim hormatly talyplarcom-yñ agzalary men size soraglar taýýarladym. we hemme musulmanlañ bilmeli zatlary gaýrat ediñde hemmäñiz jogap beräýsediñiz...
1. Rebbiñ kim?
2. Seni kim ýaratdy?
3. Kimiñ guly sen?
4. Nireden gelip, nirä barýarsyñ?
5. Sen näme üçin ýaradyldyñ?
6. Sen musulmanmysyñ?
...

Dowamy »

1929 10
Köneler, 11 years ago


Taze agza

Essalowmaleýkim talyplar.com-yn agzalary ýagdaýlaryñyzam gowmy??? Men taze agza arañyza uly höwes b.n go$magyñyzy haýy$t etýan!!! Kim nireli? Ozuniz barada tany$dyraýsadyñyz... Men Gökdepan Yzgant obasyndan!!!

Dowamy »

2504 58
Köneler, 11 years ago