Hemmeleñ gysh baýramy bilen.

Salam talyplar we talyp däller,ýagdaýlarñyz gowumy?belkem gowudyr!gowy bolmoso men düzedip biljek zadym ýok,aý hawwo ýetip gelen baýramlarñyzam gutly bolsun

hawwo millet menem öz gezegimde täze ýylyñyzy gutloýan düshümli ýyl bolsun,belkem geçen ýyl ýetip bilmedik arzuwlarñyza bul ýyl ýetmegiñizi arzuw etýän,aý näme aýdyma barhlaberje...

Dowamy »

1192 16
Köneler, 8 years ago


Söýgi setirleri.


Söýmek – bu beýlekilere
görünmeýän gudraty görmek.
Moriak Fransua,
fransuz ýazyjysy.

Söýgi – bu göwün göteriji
we güýje-güýç goşýan zat.
Söýgi bagtsyzlara bagt
paýlaýar.

Lew Nikolaýewiç Tolstoý,rus ýazyjysy.

Biz öz-özümizi öňküden-de beter söýmegimiz üçin...

Dowamy »

1363 10
Köneler, 8 years ago


Modemden komek

mts-de kompdon modem arkaly hasabyñy(balansyñy) görüp bolýamyka? Bilýän bamyka kameeek?jañ gelip gitýä ýöne neçün hasaby görüp bilmeýän!

Dowamy »

897 5
Köneler, 8 years ago


Doglon günüñ gutly bolsun.

Salam, saýtdaşlar, we ishdeshler hemde
myhmanlar jenaplar we
hanymlar ine bu günem
bir agzamyz şu ýagty
jahana gelen ekeni
(elbetde bir näçe ýyl
mundan öň) kim
diýýäňmi? aý parhy
nämaý tort iýeniňi bildä
(degişýän) umuman
biziñ aktiw agzalarmyzyñ biri
phenomen dostumuzyñ...

Dowamy »

1289 17
Köneler, 8 years ago


Kimiñ nähili pikiri ba

Hany gywat edeliñ

Dowamy »

1486 44
Köneler, 9 years ago


Yazgarma ony

eger söygiñ köyen bolso elenme,goy gussodo senden uzokdo galsyn,pikir edip gör sen yeri gelende, meger sen sögiñe mynasyp dälsiñ,yok, ony yazgarma, biwepa diýip,ýazgarma, diñe ol seni tanandyr,biçäre söýgisine degmäniñ üçin,showsuz geçen söýgisine ýanýandyr,ýagshylary söýmän bilmeýär gyzlar,olordo günä yok söygüden özge,düýn söýön gyz bugün ýigrens...

Dowamy »

974 3
Köneler, 9 years ago


Söygi oylonmosy

men seni sheyle söydim, men seni ullokan ýürek bilen söydim,gözlerim däl, yüregim seni gördi,sen damarymdaky gana garylyp yüregime girdiñ,bashga yerde bolup bilmezdiñä,sen meniñ iñ gymmatly yerim yüregimde bolmoluduñ, ol yerde galmalydyñ,köp söygini myhman edip yanan yürek,gujok açyp gar$ylady seni,sen myhman däldiñ, shonuñ üçin ugrodup bilmedim se...

Dowamy »

1913 54
Köneler, 9 years ago


Tmcellda hasabyñy gör

Salam hanymlar we jenapla esli wagyt bäri tema açmaga elim degmänsoñ salamlashaýaýyn diýdim içimizde men ýaly kösenýän ba bolso 18 saparda bir gezek hasabymy görýädim indi edil mtc-däki ýaly *0800# görkezýä peýdasy degermikä diýýän barlap görüñ hany.bolso guk diýiñ

Dowamy »

3288 24
Köneler, 9 years ago


Taze rekordyn eyesi

ýaponiýanyň paýtagty To­
kionyň demirgazyk-gündo­
garynda ýerleşýän Sumida
sebitinde dünýäniň iň uly
minarasy bina edildi. Dün­
ýäniň iň uly minarasy hök­
münde Ginnesiň rekordlar
kitabyna girizilen “Tokio
skay tri” (“Tokionyň as­
man agajy”) minarasynyň
beýikligi 634 metre ýet­<...

Dowamy »

922 2
Köneler, 9 years ago


Gowymysynyz

Salam talyplar we talyp daller gowymy yagdaylar menem gecip baryadymda sogulaydym Murgapda 2G yapylany bari giribem bilemizok janynyz sagmy okuwlor ishler gowymy.

Dowamy »

1118 9
Köneler, 9 years ago


Siz nähili garayañyz

Salam jenaplar hemde hormatly hanymlar,men birzada dü$ünemok näme üçindir esasanam gyzlarymyz köplenç bagty gara bolyalar,men hiç-hili dü$ünip bilemok meñ goñ$ymyñ durmu$a çykan gyzynyñ üç gyzy bar,oñam adamsy yapyk saraltma bolyp aradan çykdy,näme oñ üçin gelniñ näme günäsi bar,biriniñ körpe ogly,ojagy saklamaly diklemeli $ol gelindirä.birden gay...

Dowamy »

1451 12
Köneler, 9 years ago