Mayajan_

Maý aýynyň ýakymly howasy göýä meý içen ýaly aklyňy aýlaýardy. Seýilgähiň içinde skameýkada oturan ýerimden ýüzi täze çyrpylan otlaryň, açylan gülleriň ýakymly ysyny ysgap, uzakdan eşidilýän çüwdürimiň sesine goşulyşyp gelýän guşlaryň jürküldisini diňläp oturyşyma, bu gözelliklerden asla ganyp bilmeýärdim. Bu seýilgähde meniň ýaly duşuşyga gelenler...

Dowamy »

1483 27
Köneler, 8 years ago


Soragly_mowzuk

umuman meň mowzuk açmak niýetimdä ýokdy, ýöne açaýyn diýdim, näme hakda açjagymy gaty bir pikirlenmän şu mowzugy açdym. menuň bu ýerde kepi köpelden bolup, gürrüňi süýndürmegimiň sebäbi, mowzugyň uzynrak bolmagy üçin, sebäbi mowzuk uzyn bolmasa baş sahypa çykanda mowzugyň hemme ýeri görnüp durýar we onuň içine girenoklar daraý. Eger mowzuk uzyn bo...

Dowamy »

1045 10
Köneler, 9 years ago


Dosty_pikkä

Erkek gördüm,
Meni gördüm
Erkek gördüm,
Seni gördüm

Aslyň seniň
Daşoguzdan
Ýöne men däl
Daşoguzdan

Adam çyksa
Daşoguzdan
Arasynda
Seni gördüm.

Dostummy sen
Ýa-da dälmi
Ony özüň
Çözde bally!

Ýazmaga hiç,

Dowamy »

1173 11
Köneler, 9 years ago


Amazonkalar

gadymy mifologiýada diňe aýallardan ybarat bolan halk. erkek adamlar bilen ýaşamagy çekip-çydamaýan aýallardan düzülen jemgyýet bolupdyr. olaryň öz aýal patyşasy bolupdyr. nesil dowam etdirmek üçin amazonkalar beýleki halklaryň erkekleri bilen gatnaşyga giripdirler, diňe gyz çagany özleri bilen alyp galyp, ogul dogulsa ýok edipdirler.

...

Dowamy »

1880 31
Köneler, 9 years ago


Asian_Challenge_Cup

Eddil şuwagt futbol boýunça Asian Challenge Cup final oýny bolup dur. Finala beyleki komandalary derbi-dagyn edip, Türkmenistan bilen Demirgazyk Koreýanyň komandalary cykdy. Kim şu oýunda utsa, ol Asian Challenge Cup ýaryşynyň ýeňijisi bolar we Asian Çup (Aziýa kubogy) almak ugrundaky ýaryşlaryq final bolegine gatnaşmaga hukuk gazanar.
Häzi...

Dowamy »

1551 48
Köneler, 9 years ago


Matwienko

Hawa dostlar, doganlar, daýylar, daýzalar, bajylar, ýeňňeler, agalar, iniler, jigiler, uýalar, duşmanlar, duşman däller, düşünjesi barlar, düşünjesi ýoklar, bilimi barlar, bilimi ýoklar, akyly barlar, akyly ýoklar, ýokary bilimliler, orta bilimliler, ýörite orta bilimliler, okap ýörenler, okuwdan bizar bolanlar, işleýänler, işlemäge ýaltanýanlar, a...

Dowamy »

1040 8
Köneler, 9 years ago


Atgulakdan-nesihatlar

Menem bir sogap gazanmak maksady bilen, şertli "atgulakdan" käbir nesihatlary size ýetirmegi makul bilmegi, karar edýärin:

Atgulak şeýle diýdi: „Mylaýym adam ýumşak söz bilen, nadan adam galmagal bilen jeza berer“.

„Edep näme?“ diýip, Atgulakdan soranda, ol: „Başardygyňça gaharyňy basmak“ diýipdir.

Atgul...

Dowamy »

1099 5
Köneler, 9 years ago


Yaltalyk

Adamlar, ýaltalygy nädip ýeňmeli, şu soragy beripdirler, mende gyzyklanma döretdi. sebäbi düşnüklidir. ýaltalyk sebäpli ediläýmeli işler edilmän galýar. ýaltalykdan dynmak boýunça pikirlenip, şu wagta şular kellä geldi. haýsy siziň pikirizçe has amatly. başga teklibem bolsa ýazaýyň.
1. çilim çekmek
2. arak içmek
3. neşeetmek

Dowamy »

1392 19
Köneler, 10 years ago


Nyu_Yorkda

virusly tema

Dowamy »

980 3
Köneler, 10 years ago


ÇAT

Şu taýda gürrüňimizi dowam edeliň.

Dowamy »

1788 73
Köneler, 10 years ago


Agzym_açyldy

Agzym açyldy. Inetde bir karta suraty tapdym. prikol düşüpdirlermi nämemi biziň oglanlar. pizdes diýseň pizdes ekeni. aý türkmenstany gigant edip goýupdyrlara how. näme diýýäňiz.
taryhdan ýazyňsana gyzyklyja zatlar.
Ine, şu linke girip görüň:
Ustune bas_surat

Dowamy »

1616 16
Köneler, 11 years ago


öýlenmek


Menä şunuň ýalyjak sowremenny gyza öýlenäýsem diýýän. Nähili görýäňiz Owadan hem naşyja. Iki tarapada laýyk gelýär. balakly, ýaglykly, başy örtügli, ikinjidenem ajaýyp sowremennyý. biziň gyzlarymyzda ösüş bar. dogry ýol bilen öňe.

Dowamy »

2817 32
Köneler, 11 years ago


Suratlar


Ýokardaky surat homo_florensis 1,5 mln. ýyl öň ýaşan akylly mahluk.


ýokardaky neandertal adam 150-30 müň ýylň öň ýaşan. kromanoses adamlar tarapyndan gyrlyp gutaran we bir bölegi şolara garyşan.


neandertal adamlar bilen kromanoses adamlaryň arasyndaky uruş. görşüňiz ýaly, neandertal adamlaryň ýa...

Dowamy »

3519 33
Köneler, 11 years ago


Gelip_çykysynyz

Tema birhili weln, pikirlendiriji.
Kim halamasa bagyşlasyn.
Su adakdaky sypatlylar birnäçe müň ýyllar öň ýer ýüzünde ýaşapdyrlar. Bu subut edilen.
1. Eýsem olar adammy ýa-da başga adamsypat jandarmy (akyllary bolupdyr, ot ýakypdyrlar)
2. Eger olar adam bolsa, adam ata we how ene olardan öň ýaşapdyrmy?
suratlary w...

Dowamy »

3282 78
Köneler, 11 years ago


Ömrüň manysy

Ömrüň manysy näme? Näme üçin ýaşaýaňyz. Kim näme pikir edýän bolsa ýazsyn. Men ters subut etmekçi.

Dowamy »

2231 54
Köneler, 11 years ago


Okuw-sokuw

daşary ýurtda okaýan talyplar, ýerli (daşary ýurtly) gyzlar ýa-da oglanlar bilen söýüşýäňizmi, şeýle bolsa, başdan geçirmeleriňizi paýlaşaýsaňyz. gyzykly bolardy.

Dowamy »

3557 125
Köneler, 11 years ago