Häpişşe, ýultda taze gybatlar,swejiýHolmatly agzalal, byrynjy dekabyl ýetip gelýal,taze ýylda nesip bolsa Aziýadanam gölels, byl akylly adam şeýdidi: "Aziýada açylanda intilnet doly açyljakmyş,şonda laýn,vyka kom,maýyl.ru,feýisbuuuk,tiwter,linkidaýn,inistigram açylyp görülip esdilmedik elkinlik boljak,wi byl zady ýatdan çykylmakam skypda işlejekmiş.Muňa Eltil komam sa...

Dowamy »

972 0
Köneler, 4 years ago


Älem Jahan we biziň dünýämiz dogrydanda ýalançy dünýämi? munyň ylmy teswirnamasy we diýmek O dünýä barda !

Filip Boll
BBC Earth

Käbir alymlar biziň älem-jahanymyzy örän ägirt uly kompýuter bilen simulýasiýa etýändigi barada çak edýäler. Şu çaklama biz tolgunmalymy ?
Biz hakykat özümizmikän ? Meselem Men-realna menmikäm
Şu soraglary ozal filosoflar (sopy adamalar) sorag berýär eken, alymlar bolsa biziň dünýämiz näme za...

Dowamy »

1298 0
Köneler, 4 years ago


Ertir koma nämeler boldy ?

Essalamaleýkum gadyrly we hormatly agzalar,ertir koma name boldy ?
Dogryň aýdyň byr zat boldymy ?

Dowamy »

1485 0
Köneler, 4 years ago


ETIR.com bloklanan welini şeýle mejbur eden sebäp nämäkä ?Essalamaleýkum gadyrly we hormatly agzalar biler bolsaňyz türkmenleň örän we köp ýyllardan bäri ady arşa göterlen we ýeke täk edebi-sosiýal ulgamy giňden halk arasynda meşhurlyga eýe boldy. Şeýle alyp görseň hiç hili döwlete zeper ýetirjek derejede mowzuk açylmandy, eger bardy geldi döwlet şahslaryny masgaralamakda bir zat ýazylsada...

Dowamy »

1651 37
Köneler, 4 years ago


Dowlet,derrewjik Ertir.com-y aç

Men eylak beylak aýlanýançam derreejik ertir komy aç bolmosa biz gaty aç,açsaňyz başymyza tàç,bolmosa göç,komek etseňiz goç


12 sagat beryan,sanaw başlady

Dowamy »

1239 19
Köneler, 4 years ago


Idris Şa:Üç hakykat (Hikmet)Sopylar bize belli bolyşy ýaly hakykaty gözleýänçiler.Hakykat bolsa bu bir işiň hemme tarapyny görüp netije çykarmak eken.
Ispanýany dolandyrýan Rudarih atly nadan hem zalym şa hakykat edinmek isläpdir. Onuň üçin hakykat şeýle bir üýtgeşik düşüinje ýaly bir zat höküminde kabul edeni üçin, Taragonda ýaşaýan Omar el Galawi atl...

Dowamy »

1062 2
Köneler, 5 years ago


Şasöýin Yasawi.Poýema: Goja hem gelin


Durmuşa gadam basan ýaş gelin
Bilgeslije sorag berdi, bir goja
“Bagyt näme ?”- diýip, galdyrdy gaşyn
Başyn sallap duran gussaly gelin
Başyndan asyry geçiren goja
Paýhasyň oduna ýananja goja
Galdyryp gabagyn,seretdi geline
Hak jogap bermek borjydy gojaň
Hak ýolun gözläp gelen geline

Dowamy »

795 0
Köneler, 5 years ago


Idris Şa:Gadymy Nury beýiň sandygy (Hikmet)Nury beý örän hormatlanýan adam ekeni, ol özinden has ýaş zenany özine aýal edip alypdyr.
Ol adaty günlerden gijiräk gelýän wagtyndan, irräk öýe gaýdypdyr we onuň sadyk wepaly guly şeýle sözler aýdypdyr:
-“Sizň aýalyňyz özini bir neme şübheli alyp barýar. Häzir ol öziniň otagynda otyr. O taýda, bir wagytlar Siziň ene...

Dowamy »

1001 2
Köneler, 5 years ago


Maýmyny nädip tutmaly (Emellik we Hikmet)Maýmyn wişnini gowy görýär eken. Bir gün agaçda otyrka, göze bir ýakymly geň-taň görülmedik ýerde wişna duran eken, ony almak üçin ýere düşýär. Ýöne wişniýa dury aýnaň gabynyň içinde ekini, daşyndan her zat edip aljak bolsada başarmandyr, ahyryn soň ol wişniýaly aýna gabynyň el sokar ýaly deşiginden elini sokup, wişniýany aljak bo...

Dowamy »

1380 3
Köneler, 5 years ago


Idris Şa: It we taýak bilen sopy (Hikmet)Bir adam sopynyň geýnewli egin-eşiginde ýolda ýöräp barýakan, özine tarap ýöräp gelýän iti görüp güýç bilen hasasy bilen iti urupdyr. It agyrdan ýaňa waňkyrypdyr we Beýik Abu Saýyd akyldar we danaň ýanyna baryp, aýagyna ýykylyp agyrdan aýagyny görkezipdir we oňa sütem eden sopynyň arasynda kazyçylyk etmegini haýyş edipdir.
A...

Dowamy »

1008 2
Köneler, 5 years ago


Beýazid Bestami: Boýun egmezek nebis (Hikmet)  Beýazid Bestami 45 gezek haj parzyny ýerine ýetiren we her gün hatim okaýan kethudalardandy. Birgün oturka nebsi ony öwüp, eden ýagşylyklaryny yatladyp bimaza etdi. Beýazid newsiniň şunça ybadatlardan soňam boýun egmedigini görüp ol mekany terk etmegi ýüregne düwýär we ýola rowana bolýar.
  Syýahatyň bir gününde bir akyll...

Dowamy »

914 1
Köneler, 5 years ago


IPhone smartfonyňyzdaky jaň sesine, nädip öz sazyňyzy goýmaly ?
Essalamaleýkum, haçanda iPhone smartfony ulanymyzda, onuň iOS bazasyndaky Sounds (Звук) düwünçegindäki sazy ulanmak mejbury bolýas, buda öz gezeginde ulanamyzda, biriniň jaňy gelse, ylgap öz telefonymyza seretmeli bolýar, ýa kynlyk bilen harsurap sumkalarymyzy dörüp çykaramyzda, kesekiň jaň gelen telefondygyny bilýäris. iPho...

Dowamy »

1153 4
Köneler, 5 years ago


IDRIS Şa “Derwişleriň ertekisi”: Üýtgän suw
“ Üýtgän Suw ”


Bir günlerde Musanyň mugallymy Hyzyr adamzada bela beterden habardar etmek üçin ýüzlenipdir.:
-Şeýle bir gün geler,dünýäň ähli suwy ýitip gider, ýeke ýörüte ýygnan suwyňyz galar. Soňra onuň ýerine täze suw geler, we ondan içen adamyň akyly azaşar- diýipdir.  
Adamlaryň içi...

Dowamy »

768 0
Köneler, 5 years ago


Kömek-duşmançylyga getiýärmi….?Essalamaleýkum, Beýik Alladan Size rehim şepagat we mähirlilik bolsyn.

Howwa, adama ýagşylyk etmek bu örän gowy sogaplaryň bir şertine girýär, elbet-de biri senden kömek sorasa we şol kömegi oňa berseň özüňde hoşal bolýäň. Emma birine kömek edeniňde, şol kömek duşmançylyga getirýändiginem syn edip bolýar. Meselem aýda...

Dowamy »

830 0
Köneler, 5 years ago


Ene-Ata bolup, çagalarymyza ynanýarysmy ...?
Essalamaleýkum, Beýik Ýaradan Alladan Size rehim şepagat we mähirlilik bolsyn

Elbetde biziň aramyzda çagalarymyzda bardyr, elbetde indi çagada garaşýandyrys, ýöne çaga bendesi biziň üçin kim ?. Her kim bir hili jogap tapýar, ol biziň ýaranymyz, geljegimiz, arkadagymyz, neslimiz...w.ş.m. Emma çagalara häzirki...

Dowamy »

1383 3
Köneler, 5 years ago


Snowden: Spesslužbalar uzakdan smartfonyňyzy dolandyryp bilýäler.

img src=" http://file.mobilmusic.ru/60/33/e9/805544-320.jpg " />
Piter Teýler
Bi-bi-si

Edward Snowdanyň aýtmagyna görä, smartfon ulanyjylar öziniň telefonlaryny speslužbalardan “doly kontrol” etmezlik üçin hiç hili çäreler görüp bilmeýänligi barada aýdyp geçýär, onuň aýtmagyn görä ****Beýik Britaniýanyň mobil aragatnaş...

Dowamy »

989 2
Köneler, 5 years ago


Idris Şa.   Derwişleriň ertekisi


Körler we pil.
Bir döwletiň ullakan şäheriniň ähli ýaşaýjylary kör ekenler. Ynha bir gün, o ýurdy basyp aljak padşa öz goşyny bilen şäheriň gyrasyndaky bir çöllük ýerde mesgen tutýar. Onyň harby goşunynda, köp urşlarda, ady şöhratlanan bir urşyjy pil bar eken. Onyň bir sypaty bilen duşmany eýmendirýär eken.
“Pil diýilýän j...

Dowamy »

939 2
Köneler, 5 years ago


Beýik dana Guatama Buddanyň adamzada ýüzlenen sözlerinden parçaBeýik dana Guatama aýdypdyr: Adamzadyň öňünden duşýan, ähli belabeterleriň çeşmesi we birinji sebäbi, dar düşenjelik we nadanlykdyr. Nadanlyk-adamlaryň ezýet-horluklara getirýän iň beýik bir belasy-ýamanlygydyr. Sebäbi nadanlyk- ýagşy zada mynasyp baha bermeli deregine, erbede mynasyp baha bermegini zorlyk etdirýär. Horlyk çekilmel...

Dowamy »

822 0
Köneler, 5 years ago


Gurhanyň Matematika syry. II-nji bölümBalhaş köliniň suwy hem süýji suw hem duzly, meselem Gyzyl derýasynda iki sany akym bar,olaryň suwam bir-biri bilen garyşmaýarlar, ýa-da bolmasa Dulygaly (Ulutaý regiýony) derýäsynyň bir kenar tarapy süýji suw, beýleki bir kenar ýakasy ajy suw. Bu barada Gurhanyň 25-nji süresinde 55-nji aýatynda “Iki derýa ýaradyldym birisi süýji s...

Dowamy »

2049 1
Köneler, 5 years ago


Gurhanyň Matematika syry. I-nji bölüm

Gurhany Kerimde matematikanyň çözgütleri


Dünýädäki köp bölek halkyň dini yslam, bolup hyzmat edýär. Olaryň mukaddes kitaby Kerimi Gurhandyr.
Gurhan 114 süreden ybarat bolup, dünýäniň keramatly kitaplary bilen deňeşdireniňde düzümi boýunça meňzeşligi ýokdyr.
Aýtmaklaryna görä 610-630-njy ýyllarda Allahutagala...

Dowamy »

1335 0
Köneler, 5 years ago


Pudak edaralarda işgärler sany 55% göterim gysgaltmaly, effektiw gysgaltmakda nähili çäreler görülerkä ?Essalamaleýkum gadyrly we hormatly agzalar biler bolsaňyz gürbanlygyň başlamazyndan öň ýany ministrlikleriň pudak edaralarynyň başlyklaryna işgär sanlaryny azaltmak barada görkezme geldi. Türkmenistanyň ministrlerine degişli pudak edaralaryny gysgaltmak barada, geçen aýlarda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýygnagynda birinji s...

Dowamy »

862 0
Köneler, 5 years ago


Meksikaly emmigran Jorj Munýos Amerikada uly bir kompaniýasy bolmak başardypdyr ýa-da diplomsyz derejä ýetmekMunýos drony dörediji ussa, özbaşdak öwrenip ylym alan
Meksikaly emigrant Jorj Munýos uçujysyz uçýan –dronlary öndürmekde ABŞ-nyň iň uly kompaniýalarynda işläp gelýär. Ol çagalygyndan bäri iki zat bilen meşgullanyp gelipdir, birä kompýuter, ikinjisem uçar (samalýotlar) bolupdyr. O häzirlikçe ABŞ-nyň öňde baryjy dronlaryny ön...

Dowamy »

1312 2
Köneler, 5 years ago


“Genlary tizleşdirmekde” işler geçirlende howp abanmak meselesi bilen içgin tanşyp halka gowy düşüindirmeli.


“Independent” diýen gazýetde, genetikleriň açan açyşlary barada adamzada gaty erbet täsir etjekleigi barada aýdyp geçýär, onda genetikasy üýtgän möjekleri ýaradandygy we çalt ösüp hem çalt döreýan organizimleri ýaradyp bilýändikleri barada bellenip geçilýär.
Metbugtyň habar beriş gullugyna görä, ýaradyljak mör-möjek, syçan we ş.m. ha...

Dowamy »

808 0
Köneler, 5 years ago


Ýa Swami: press konferensiýa!

img src=" http://dotjpg.co/jQW.jpg" />

Essalamaleýkum gadyrly we hormatly agzalar, biler bolsaňyz
11.09.2015ý bäri ertir.çom saýta girilenok. Emma ertirkoma hazirlikçe myhman bolup otyrýan welin arada 18.09.2015 Ya swamidp maňa meňzemeýän bir agza meniň adymdan pikirlerde öz pikirini paýlaşypdyr (MisS_diOr agza bilen pi...

Dowamy »

1401 7
Köneler, 5 years ago


Olgo Nowikowa diýen ors gyzyň musulman bolonlygy baradaki interwiýusi


Orsýetiň Brýansk ýaşaýjysy Olga Nowikowa hijab geýip,gözlerine sürme çalyp ,ysalm dinine uýýar. Ol aljirli oglana durmuşa çykan, ol adamsy bilen bile işläp Adem diýen ogulyny musulman däbinde terbeleýär.
Interwiýuçi:
Aýtsaňyzlaň ors teleýaýlymlarda tomaşaçylara “Klon” diýen kino görkezildi, şonda musulman durmuşy barada tanyş...

Dowamy »

1281 6
Köneler, 5 years ago