Eneme.

"Batmasyn tikenem,urmasyn günem,
Gyýmasyn ýekenem,ýykmasyn ýelem."
Häli häzirlerem çagajyk ýaly,
Meni ähli zatdan goraýar enem.

Ýa$ym ýigrimiki,boýlarym derek,
Otuz ýa$ bol,enem üçin nämejik,
Henizlerem meniñ ýörgünli adym,
Oñ dilinde,po$alajyk,bäbejik.

Gidýä diýip gaýg...

Dowamy »

885 5
Köneler, 6 years ago


Ertir.

Erte dañ agarar täzeden ýene,
Adamlar oýanar,güller oýanar.
Azanyñ sesleri ýañ salyp göge,
Diýräm,öläm tirsegine daýanar.

Erte biraz akyllarmyz goýalar,
$u gün bilmedigmiz,bileris ertir.
Ýöne ertir,juda-juda giýç bolar.
Giýçligem gözýa$ly günleri getir.

Geçmi$de ullakan ahmyrym...

Dowamy »

1576 16
Köneler, 7 years ago


Ahyrzamana.

Begenýän,gynanýan,gülýänem ýene,
Bir dostym ba$lapdyr $u gün namaza.
Diýdim "ohoow-ohow,näm boldy $epe"
Diýdi "ýetip gelýär,ahyrzamana"

E$idip asmandan da$yñ ga$jagyn,
Bir alajyn tapdy,Ýazmyrat çopan.
Diýdi "-geldi-geldi bolanda aýdyñ,
Da$yñ a$agyna,pilsapjyk sokaryn."

Bankdan...

Dowamy »

1870 16
Köneler, 7 years ago


Durmu$da,ýakman goýanok!

Bag içinde güller gördüm,
Gargasy bar,bilbili ýok.
Hiç tükenmez ýollar gördüm,
Gitmesi bar,gelmesi ýok.

Ìller içre iller gördüm,
Giýjesi bar,dañdany ýok.
Siller içre siller gördüm,
Gözýa$y bar,dam-damy ýok.

Bir aç gördüm,çörek berdim,
Garyn doýdy,göz doýanok.
Bir...

Dowamy »

1120 6
Köneler, 7 years ago


Söýmeli.

yañy ýatyp turyp bir pikir etdim,
Öýdip-beýdip ba$ga gyzy söýmeli.
Oña barym, oña janym,ezizim,
Görer gözüm,mähribanym diýmeli.

Bolmasa bolmasyn gözleri mawy,
Men onuñ ugrynda,ýanyp köýmeli.
Saña bolman söýgimdenem, on esse,
Ýok müñ esse,artygrajyk söýmeli.

We duýmaly,ölmeýänin...

Dowamy »

1532 17
Köneler, 7 years ago


Dostyma!

watan gullugundaky dostym ö.orazgeldiýewe.

Bagy$la dost,bilýänimi gizledim,
Diýdim " ählijezat gülalagünlik"
Telefonda saña ýalan sözledim,
Gel dogrymy diýjek,gutarsa gulluk.

Birmahallar ýalpyldadyp gözlerin,
Saña söýýän diýen,$ol nadan güliñ.
Unudup wadasyn,beren sözlerin,
Özg...

Dowamy »

1382 15
Köneler, 7 years ago


Ruhubelentlik.

danalañ yzyndan ylgadym mydam,
Gözlegimdi,bu durmu$a beletlik.
Eý sen,kynçylyga sata$an adam,
Goý ýaranyñ bolsun,ruhubelentlik.

Tohum sep topraga,açylsyn güller,
Dogruluk gögersin,ýitsin galatlyk.
Adamy has uzak ýa$adyp biler,
Eger bolsa onda,ruhubelentlik.

Süýdiñ ýüzindäki gaý...

Dowamy »

1253 9
Köneler, 7 years ago


Bagtly bol!

Bagtly bol,näme diýeýin ba$ga,
Mawy gözli läläm,geçir günämi.
Seni söýýän diýen bolsadym kä$gä,
Bo$ geçirmän,ençe-ençe senämi,

Bagtly bol,näme diýeýin ba$ga,
Erwetligiñ ýüzin görme ylaýym,
Sen ýigrimüç,menem ýigrimi ýa$da,
Ewedilik ho$la$aly humaýym.

Bagtly bol,näme diýeýin b...

Dowamy »

1413 13
Köneler, 7 years ago


Jan inim.

Bir okana bara,birem dokana,
Saña doka diýemok men jan inim.
Oka-oka,ba$yñ goýup kitaba,
Durmu$ agyr,bilýänsiñle han inim.

Ot bolmadyk ýerde,tüssede bolmaz,
Bir bilimlä,ýüz bilimsiz taý gelmez,
Bilgin almaz bilen,kesilýär almaz,
Dünýäniñem, ýaradyl$y bar inim.

Ýa$aýy$da söýgi...

Dowamy »

1415 14
Köneler, 7 years ago


Durmuş.

durmuş,gaty täsinaý sen,
Herkimde bir arman goýýañ.
Ýer üstünde derdi berip,
Aý üstinde derman goýýañ.

Kimselere gülüp bakýañ,
Kimseleriñ gözün oýýañ.
Pukarany duşman saýyp,
Haram hory,dogan saýýañ.

Ýöne senden öýkelämok,
Agyr günler,geçdi eýýam.
Bir dilegim $o gy...

Dowamy »

1547 18
Köneler, 7 years ago


Palçy.

sorupdyrda suw çilimiñ ujyndan,
Birje gyl ýolupdyr seniñ saçyñdan,
Üfläpdir tüssesin,gaýypdyr saçyñ,
Üstünden dü$ipdir $ol gara hajyñ.

Kartasyna bakyp ýaýkapdyr ba$yn,
"-ýazyñ geçipdir gyz,gelipdir gy$yñ,
Men ony görýärin $u gara haçda,
Uzaklardan saña iberýär poçda.

Saçlary $a...

Dowamy »

1651 19
Köneler, 7 years ago


$apak.

ýagtylygy gözläp dü$dim ýollara,
Bogazmy bogdular,garañkylykda.
Ýollarda sata$dym adamdällere,
Ke$bi ynsan,özi haýban gylykda.

Bir y$ygy gözläp,dü$dim ýollara,
Barlygyny e$dip ýakyn geljekde.
Müjdeler paýladym ulus illere,
Gül açyljak,gül açyljak her çetde.

Eý $apak,nirde sen,n...

Dowamy »

1186 5
Köneler, 7 years ago


Durmush we erteki.

armanym sen,armanym sen dünýede,
Dermanym sen,dermanym sen,dermanym!
Günäsi ýok,özgeleriñ bu ýerde,
Bu ykbalyñ oýny,aýryldyk janym.

Ellerime salsam,jem$idiñ jamyn,
Belki beýle,bolmasada bolmazdy.
Öñünden bilerdik nämäñ boljagyn,
Hiç kes seni,ellerimden almazdy.

Elimde bolsady,...

Dowamy »

1412 12
Köneler, 7 years ago


Ene.

Ogal šir ýürekli dogurduň meni,
šagala šam bolman,ynanaý ene.
máhrem sözleň bilen,ýugurduň meni,
gury bir san bolman,ynanaý ene.

čenenmán atmaryn,nyšana ýaýy,
ták hossarym emin,hemde hudaýy,
boš goýbermez golun seren gedaýy,
bolmasada,iner ogluň baý ene.

her ničik özüme,ýetsede...

Dowamy »

1338 18
Köneler, 8 years ago


Watanym sende!

Bir elimde sumkam,birinde bilidim,
durun türkmenbašy aýraportunda,
učara münmánkám,arka gaňryldym,
eziz watan! Sag salamat gal munda!

"-gitjek diýseň,eýýám göresim gelýár."
diýip aglap duran,enem bar sende.
ykbal šarpygyna ýüregin dilýán,
gözleri mas-mawy,senem bar sende.

"biz...

Dowamy »

1274 22
Köneler, 8 years ago


Aýýüzli bilen tanyšyšym. :-)

Ýürekdeš adamlar nirede bolsa,
šolaryň ýanynda bolmak isleyan.
bir ýürekdeš tapdym,talyplar.com da,
indám kimdigini bilmek isleýán.

ýazan temalamda,gošgylarymda,
goldagym ýetirýár,táze ýürekdeš.
pikiri, duýgysy,garaýšy bilen,
ola maňa meňdeš,men oňa meňdeš.

beýlede meňdešlik bo...

Dowamy »

2564 100
Köneler, 8 years ago


Barlygňa!

Seni söýmek,güná bolsa ezizim,
onda maňa saplanma ýok gůnáden.
seni söýmek,meniň ýalňyšym bolsa,
dogrulyk gözlámok,goja dünýáden.

saňa dušup,seni görmedik bolsam,
ynanmazdym,čyn söýginiň barlygna.
ýüregim ýaryp gör,senden iýr ölsem,
duransyň ičinde armanlygyňa.

seň ýanyňda bol...

Dowamy »

1389 10
Köneler, 8 years ago


Garly gün.

Göziňe döneýin dünýámiň nury,
bir čyksana,jemalyňy göreýin.
penjireden synlap šol ýagýan gary,
ýyly geýnip,seň ýanyňa baraýyn.

ýaýkama bašyňy,ýok diýme maňa,
gara gözlem,seň ýoluňa bakyp dur.
diýme maňa "-bu gün čykyp bilemok,
göreňokmy,dašarda gar ýagyp dur"

üšemersiň, bir guj...

Dowamy »

1289 7
Köneler, 8 years ago


Düýšleriňde men! :"-(

Ah meniň armanym,biýčäre ýarym,
aldamandyr seni,gören düýšleriň.
hopurganyp aýtmaňda-da bilýárin,
kasdyma čykanny gara güýčleriň.

a:h meniň ýůregim,a:h meniň barym,
sen gyýylma,čytylmasyn gašlaryň.
bize ejizlemek gelišmez ýarym,
süpür gözleriňden, ajy ýašlaryň.

bu durmuša kada,...

Dowamy »

3202 49
Köneler, 8 years ago


Özgelere meňdemek.

Arada toý etdi, synpdašyň biri,
öýlenýäni alyp gitdik salona.
sačlaryny darap,penjegin geýip,
diýdi "meňdeýänmi,men šahru hana". ;-)

Täze köýnek tikdiripdir uýamam,
aýnanyň öňünde ušjak hamana.
diýýár "seretsene,seredä agam,
men meňdeýän gerek, juhi čawala.

inimem šeýlerák,šool...

Dowamy »

1489 18
Köneler, 8 years ago


Düüüüüýt. ;-( ;-)

"-Düýt,düýt,düýt, ešidiň düýt,düýt,
gelin getirýäris, satamyzok süýt!
Köčäni giňeldiň,gül sepiň ýola,
tutduryň ak gelniň eline bala."

düýt,düýt,düýt, gelinaljy gelýär,
hemmeler begenýär,hemmeler gülýär.
čagalar ylgaýar garšy almaga,
Hemmeler howlukýar,gelni görmäge.

Ačdylar kůr...

Dowamy »

1411 31
Köneler, 8 years ago


Gözellik.

Áhli ýigit, ony gören badyna,
söýüšýän gyzlary düšmez ýadyna.
šeýle bir ajaýyp,šeýle bir gözel,
oturšam,turušam,ýöreýšäm gazal.

ečilip bilipdir taňrynyň özi,
bágül dek dodagy,nurana gözi,
sačlary ýüpek dek,dyza ýetip dur,
akja kagyz deýin,pákize ýüzi.

köp ýigitler,dáli boldy ug...

Dowamy »

1040 6
Köneler, 8 years ago


Güneš dogar.

Ýagmyr ýagar gözleriňe bakamda,
bulutdan diýemok,göziňden ýagar.
garaš máhribanym,bir nurly daňda,
šeýle bir ajaýyp nurly gün dogar.

šol nura čoýunar, bütin afirika,
šol nura čoýunar,beýik gündogar.
haram gylyklardan saplanyp dünýä,
söýgi bolar,páklik bolar,gül bolar.

ejize ga...

Dowamy »

1023 22
Köneler, 8 years ago


Saňa!

Sen dünýáde, bir ynsansyň ezizim,
Bir ynsanyň bolsa,dünýásisiň sen.
sözlerime ynanaňok henizem,
ynanarsyň belki,söýgä düšinseň.

ýürekden dodaga düšen sözleriň,
iň gözeli,seni söýýán sözüdir.
gursagymda gaýnap,bišen sözleriň,
ilkinjisi, seni söýýán sözüdir.

murgabyň boýunda, göz...

Dowamy »

890 6
Köneler, 8 years ago


Güldirmäň!

Dušmanyň güldigi,syryň bildigi,
bašarsaňyz syryňyzy bildirmáň.
aýandyrla , ýašlygyňam ýeldigi,
ýelem bolsa,ýelligine galdyrmaň.

Ýoly ýörán ýeňer,berginám beren,
Unutma dost dáldir,her gujak geren,
bir ýerden alynýar,kömürem,dürem,
gara "gara",aga "ak" diý čalšyrman.

diýýárler,g...

Dowamy »

1321 26
Köneler, 8 years ago