Söýgümiň ajap syrlary

Salam talyplaryň agzalary bu ýazgymy size aýdypdymam jurnala hödürleýän diýip, bu gün işdekäm daýzamyň gyzy jaň edip, ýazgymyň çap bolanyny aýtdy welin, diýseň begendim. Dogrusy ýazgymyň köne nusgasy arhiwimde bolmaly Hyýalymda janlandyrýan şazadam diýip temamda. Emma agzalardan tankyt edeni boldy, ol ýerini oňarmaly bu ýerini oňarmaly. Şeýlelik b...

Dowamy »

1056 17
Köneler, 6 years ago


Uzak ýasha uzyn atly agza!

amandurdy....... umuman uzyn agza doglan güniñ gutly bolsun,uzak ýasha!!!!

Dowamy »

856 19
Köneler, 6 years ago


Uzak ýaşa türkmentug!!!

doglan güniň gutly bolsun türkmentug!!!

salam hormatly agzalar bu gün saýdymyzda özüniň temalary we teswirleri bilen köpleriň hormatyna mynasyp agzalarymyzyň biri bolan türkmentug agzamyzyň doglan güni.
Doglan günüñ gutly bolsun, türkmentug,
Ýüregiñ deý durmushyñam ak bolsun!
Daglar ýaly bagt miýesser edip,

Dowamy »

1094 25
Köneler, 6 years ago


Raiment agza uzak ýasha!!!

salam agzalar.bu gün talyplar.comymyzda ýene bir baýramlaryñ biri eken. ýagny raiment agzamyzyñ doglan güni.ozallar saýtda köpüräk görünerdi.bu günler bolsa kän görnenok bu agzamyz.
shonda hem tema açaýaýyn diýdim.
hany onda gutlaglara bashlaýalyñ.
bu agzamyz esasan futbol hakdaky temalarda jogaplary ýazardy.
raiment...

Dowamy »

857 23
Köneler, 6 years ago


Awesta hakynda.

Awesta hakynda.
Awesta 21 kitapdan ybarat bolupdyr. Häzirki günlere çenli,bize gelip ýeteni 4/1 bölegidir. Ýagny : Widewdat,Ýasno,Ýaşt,Kiçi Awesta. Häzirki günlerimizde tapylan tapyndylara görä Zaratustyra pygamber özi dirikä 30 müň öküzi gönüne (derisine) zer, altyn bilen ýazdyrypdyr. Emma biziň eýýamymyzdan öňki 4-nji asyrda Iskender Zü...

Dowamy »

2617 43
Köneler, 7 years ago


Makintosh gutly bolsun

bu gun 10 -njy noýabr saýdymyzyň iň aktiw we saýda gelmäge kömek etýän, ýagny registrasiýaçymyz makintosh agzaň saýda gelmegine 1 ý boldy. menem öz gezegimde Serdar jigimizi 1 ýyldygy bilen gutlaýan. hany onda başlabereliň.
ýene bir zat bu gün Merw-altyn asyryň hem oýny bar sagat 16:30 da Merw stadiýona barybermeli.

Dowamy »

1005 26
Köneler, 7 years ago


Bagtlymy, batlymy, bagtlymy yşgym???

Salam hormatly talyplaryň agzalary!
Bu gün siz bilen ýene bir oýlanmalarymyň birini paýlaşmagy makul bildim.Ýagny bu ýazgymdaky goşgymy 45-minutda ertir.com-yň döredijilik ýaryşyna hödürlemäge ýetişjek bolup düzdim. Oýlanma hem dile geldi menem çyrşap goýberdim.
Söýgi-bu ajaýyp duýgularyň beýgi ynsanyň kalbyna duýdansyz gelýär diýs...

Dowamy »

1035 14
Köneler, 7 years ago


Ýene-de ene hakda...

Ýenede ene hakynda
Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler,
Sadagaň bolaýyn ene,
Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem,
Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene.

Ýene-de galamy almaga ele
Mejbur etdi meni bir elhenç gürrrüň
Diýdiler üç ogul, üç gyzly ene
Bir ýerlerde haram ölüpdir şu gün.

Dowamy »

1998 17
Köneler, 7 years ago


Terk etmerin diýip söz beripdiň bir wagt...

Terk etmen diýip söz beripdiň bir wagt ...

Bu günki gün näme üçindir güniň doguşyny men bir hili halamadym. Günüň bu gün şöhle saçyşam bir üýtgeşik adatydakylardan bir zat ýetmeýän ýaly oňa. Belkide seniň ýoklugyňa ýüregim syzandyr, emma näme üçin, habar-hatyrsyz terk etdiňde gidiberdiň. Bir wagtky seniň „ Läläm, seni hiç wagt terk...

Dowamy »

1542 26
Köneler, 7 years ago


Hökman okañ

salam talylpar gowumysyñyz 1 haýyshdym barda size kyn görmän medisina oparataryny bejerýän ussa shu ugur boýunça okuw hakda kömek edäýseñiz.Rusýada bolsada, ukraýinada bolsada belarusýada bolsada tapawudy ýok haýsy ýurt bolsun tapawudy ýok men 3 sany ýurdy mysal getiräýdim welin bashga haýsy ýurt bolsada bolýar.
gaýrat ediñ jigim üçin gerek

Dowamy »

724 5
Köneler, 7 years ago


Bar gidiber...

bar gidiber,göwün diýler köshesher
söz berýän ol muñ üçin gashynamçytmaz.
barybir,barybir ejiz gelerin,
öñüñde durmaga gurbatym çatmaz.

belki sen muñ üçin ejir çekmersuñ,
artykmaç gowlugam egniñden basmaz.
emma,bilgin tukat halda göräýsem,
heshelle kakmaga boýunym ysmaz.

nägile...

Dowamy »

1050 28
Köneler, 7 years ago


Uzak ýasha andrey agza!!!

salam hormatlyagzalar bu gün biziñ talyplar comda toý ekenä dogrusy habarymam ýokdy ýañy agenda girdim welin andrey agzañ doglan günidigini habar berdi.
menem talyplara gelsem tema açylmadyk ekeni onsañ derrew tema açmaly diýen pijire geldim.
andrey agza doglan güniñiz gutly bolsun uzak manyly ömür arzuw edýän.
geliñ onda gutla...

Dowamy »

1241 53
Köneler, 7 years ago


ýene görüşýänçäk, emma näbileýindä...


Salam agzalar gowumysyňyz umuman bu günki temany açmalymy, açmaly dälmi diýen pikir hakda köp ýüwürdim ahyrynda, hem açmaly diýen karara geldim. Umuman dogrusy duýdansyzam geldim, beýle karara, emma beýle sylanmazlyk dogrusy meni şeýle utandyrdy. Tema açyp hoşlaşmak nämä gerek , diýmegiňizem mümkin, siz soňky boljak temamy özüňize dogry düş...

Dowamy »

1519 70
Köneler, 7 years ago


ýatlamalar durmuşymyzyň bezegi bolup galaýmalymy???

Ýene gideýin ol günlere...
Ol günler, gözel, söýen hem söýlen günlerim. Siz görýän welin, menden has uzakda galan ýaly. Indi siz hakda sadaja arzuwlar, ýatlamalar galan bolsa gerek...
Bu günem adaty günleriň biri ýalydy, emma seniň keşbiňi görmegim bilen şol günlere dolanasym geldi. Sen hakdaky ol erbet pikirlerim bir ýerlere zym-zy...

Dowamy »

896 18
Köneler, 7 years ago


Balkanabat merw hasaby aýtmaga utanýan...

Balkanabat-Merw 6:0 uffffffffffffffff
Bu gün Türkmenistanyň çempiýony bolmak ugrundaky ýaryşlaryň ýene birisi boldy. Balkanayň Balkanabady bilen Merw oýny özüm görmesemem, jigim Merwiň oýunçysyna jaň etmegi arkaly hasaby bildik. Umuman oýnuň 1-nji taýmy 4:0 hasaby bilen tamamlanýar. Soňra 2-nji taýmda ýene 2 sini urdurýalar. Emma şu ýerde oý...

Dowamy »

833 15
Köneler, 7 years ago


Liga çempiýonatdaky toparlar belli boldy.

Liga çempiýonat grupbalar.( bijeli oglan aglamaz)
Grupba A 1.Porta( portugalýa
2. Dinamokiýew ( Ukraýina)
3. Parij. ( Fransiýa)
4. Dinamozagreb (horwatýa)

Grupba B 1. Arsenal (angilýa)
2. Şalko ( Germanýa)
3. Olmpiýakos (gresýa)
Montipiller ( Fransiýa)


Gru...

Dowamy »

825 6
Köneler, 7 years ago


Mts geläýdi öýtýän çyndanam

MTS Türkmenistandak y setini täzeden işe salmaga $1.5
million sarp edipdir. 2015-njy ýyla çenli şonuň üstüne $40 million goşup sarp eder.
MTS Türkmenistanda 30-njy Awgustda aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürläp başlaýar. “Biz ilki bilen MTS simkartlaryny saklan müşderilerimize hyzmaty dikeltmekçi. Ilki bilen SIM kartlarygöni satyşa çykarm...

Dowamy »

1512 41
Köneler, 7 years ago


Täze okuw ýylynyň öňäsyrasynda.


Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda.
Hormatly Prezidentimiz bilim ulgamyny ösdürmek boýunça degişli ministrligiň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeler barada aýdyp, dünýä tejribesinden ugur alyp, orta mekdeplerde okuwyň möhletini 11-12 ýyla çenli uzaltmak meselesini öwretmek we teklipleri bermek,mugallymlary taýýarlamak,işleriniň hilin...

Dowamy »

1177 14
Köneler, 7 years ago


Merw-Talyp spoert 4:0

düýn aýyň 26.08 ne ýurdumyzyň Merw we talyp sporty komandalary duşuşyk geçirdi.
Umuman oýun şeýle gyzykly boldy Marynyň täze stadiýonynda bolup, 1 nji taýmy Döwran Seýidowyň batly depen topy esasynda hasap açyldy. Soňra ýene ýer eýeleri hüjümi güýçlendirip, Umitjan Kasanow hasaby 2-ä ýetirdi. şeýlelikde oýnuň 1-nji taýmy 2:0 hasabynda ýer eý...

Dowamy »

619 5
Köneler, 7 years ago


Agzalara minnetdar...

salam agzalar gowumysyňyz şol tema açjak bolup şu güne galdy. bu günki tema talyplaryň agzalarynyň içinde gurnan kiçiräk duşuşygymyz hakda.
ol gün egzamendan ýykylan günümiň ertesidi.agzalary üýşirmek pikiri kelläme geldi, çünki käbir agzalar mende gaty täsir galdyrypdy.şeýlelikde 22-nji awgustda agzalar bolup disneýda üýşdik jemi 7 agza ge...

Dowamy »

1637 64
Köneler, 7 years ago


Goşa baýram, goşa toý barybermelimikä?

salam agzalar gowumysyňyz ençe gün bäri talyplarada gelemmok,egzamena taýýarlyk görüp, bu gün gelmegimiň düýp sebäbi talyplaryň agzalaryndan 2 sany agzanyň doglan güni birä köne agzalarymyzdan biri Ahal agza (ozallar aktiwdi bu günler käte gelýär ) beýlekisi bolsa şajy agza. oglanlar ikiňizi hem täze doldurýan ýaşyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn...

Dowamy »

643 8
Köneler, 7 years ago


ýene...

bu günem adatydakylar ýaly kitaphana gelip kitabym bilen boluberdim, bu habary eşdenimden bäri 28-ni unudaýyn diýip ýördüm ençe gün bäri.18:00-da kitaphanadan çykyp, sumkama kitaplarymy salaýyn diýip, durkam kitaphana işgäri 28-däki kitaphana gelen okyjynyň sany 78 diýip öz hasabatyny berdi. doňup galaýypdyryn, dogrudanam bu gün 28-i bu gün illeň t...

Dowamy »

816 13
Köneler, 7 years ago


Maksadym ýene-de talyp bolmak.

salam talyplaryň agzalary gowumysyňyz, mukaddes Orazaňyz hem kabul bolsun!
meniň bu günki tema okuw hakda bu günler bilýän bolsaňyz ýurdumyzyň ähli welaýatynda şol sanda paýtagtymyz Aşgabatda okuwa dokument alyşyk döwri dowam etýär. siziň araňyzda hem okuwa dokument tabşyranlaryňyz bar bolsa gerek.
menem pikirlenip-pikirlenip ýene t...

Dowamy »

1148 21
Köneler, 7 years ago


Talyplarda göterýän lakamymyz hakynda gysgaça.

Salam hormatly agzalar! bu gün siz bilen talyplarda öz ýöretýän lakamymyz hakda sorag-jogap alyşasym geldi. Mümkin bu dogrusynda ozalam tema açylan bolmagy mümkin, emma menä ol temany tapmadym. onsaňam indi täze birnäçe agzalaram köpeldi. geliň gysgajyk her haýsymyz talyplarda özümiziň göterýän lakamymyzyň döreýşi hakda ýazalyň. Mümkin hersiniň öz...

Dowamy »

1752 63
Köneler, 7 years ago


Sadaja umytlarym galypdyr gyşda

ýylyň täzelenmegi bilen biziň ömrümizden 1 ýyl kemelýär, bu gynansagam şeýleräk. Tebigatyň kanuny esasynda dünýäde ömürlik galýan zat ýok.
görýän welin meniňem arzuwlarymyň bary, gyşda galan ýaly. ol günler gör nähili bagtly ekenim. saglaygymam oňatdy, ähli zat gülala-güllükdi. indi welin, şu kesel menden hiç ara açyp baranok. otyryp hat-...

Dowamy »

1028 20
Köneler, 7 years ago