Mebel agza bilen söhbetdeshlik

mebel agza bilen söhbetdeshlik achylmandyr öýdýän.achylan bolsada arhiwdan tapmadym.
mebel agza siz bilen söhbetdeshlik achmagy makul bildim mena.sizem biziñ berjek soraglarymyzyñ jogabyny berersiñiz diyen umytda.aý onda näme soraglary berip bashlaýaly.

adyñyz näme?
nächinji ýyl?
okaýañyzmy ? ishleýäñiz?
<...

Dowamy »

1557 49
Köneler, 8 years ago


Hatyra guni

hatyranyz kabul bolsyn

Dowamy »

1006 11
Köneler, 8 years ago


Meniñ ezizim

bagulimi soldyrdylar,gar asdynda galdyrdylar,gam gussadan doldyrdylar,kalbyñ ezizim.

saña garshy ejeñ uýañ,olan bolshyndan nalayañ.gitjek dal diyip aglayañ.özgä ezizim

ejeñ towlap tutdy goluñ,
bagladylar bagt yoluñ,
diydiñ bir rehimli boluñ,
aglap ezizim.

edilen wadalar hakdy,
...

Dowamy »

838 3
Köneler, 8 years ago


Bagyshlan

bagyshla meni

Dowamy »

1254 29
Köneler, 8 years ago


Pikirler

namr hakda pikir edyaniz

Dowamy »

899 9
Köneler, 8 years ago


Iceri gir 2

bir iki ,bir iki,bir iki uc dort.yhm yhm salam.sayda giren adam okunyamika diyan mena.obnowit edyan trafik gidirip.hemme zat sho durshy yaly uytgan zat yok.yazyanam yok pozyan bar.men diyjek bolanym azajyk aktiwrak gatnashsak diyjek bolyan onki yalyjak.taze agzalar sizem koneje bolyanyzmay raj kapur yaly.iceri girdinmi bolmanda trafigini ode bir jo...

Dowamy »

1331 34
Köneler, 8 years ago


Sen

Süýji arzuwlary ýüregme düwüp,
otyryn hyýallañ düýbüne cümüp,
birden gelnim bolsañ ykbalym cüwüp,
gepime sözüme düshünýän bol sen!
Ogul gyz bäbekden getir bir-neme,
gadyryñ has artar bolañsoñ Ene,
kir ýuwup mal gara ot bermän diñe,
dürli tagamlaram bishirýän bol sen!
Ýüzüñ gülüp dursun ertir h...

Dowamy »

836 6
Köneler, 8 years ago


Virmenaard agza garayshynyz we sohbetdeshlik

salam agzalar yenede men.bu gezek hem belli bir adam ynsan yagny shahsyyet hakynda tema acjak.virmenaard agzamyza garayshynyz we berjek soraglarynyz bar bolsa berin eger virmenaard agzamyz jogaplasa

Dowamy »

4385 294
Köneler, 8 years ago


Akylym yuwda

akylym1989 agza tuweleme sayda gelenine 1yyl dolya shu gun.1yyl agzalara myhmanlara oz bilyan zatlarynyzy goshgularynyzy paylashdynyz.sagbolun.yenede garshyas.saydy tashlajak diyipdiniz tashlaman saydy.mahymlarda bu gun toy/mahym yuwarsyna

Dowamy »

1452 35
Köneler, 8 years ago


Phenomen2 agza garayshynyz

teman adyndan belli bolshy yaly phenomen2 agza garayshynyz nahili .her kim oz pikirini aydaysyn.belki aranyzda tanayan agzalar hem bardyr.hany bashlaberin

Dowamy »

2107 94
Köneler, 8 years ago


Degishmeler

Bir gün pylesos("tozan süpüriji") satyan
yigit bir öyün gapysyny kakyar. Gapyny
yaş bir gelin açyar: "Gelneje, elimdaki
gapda sygyryn tezegi bar" - diyip
elindaki gaby halyn üstüne yayradyp
sepyar. Sonam: "Gelneje, şul elimdaki
pylesos bilen 10 minudyn içinde halyny
arassalap bilmesem tezegi iyjek" d...

Dowamy »

1530 13
Köneler, 8 years ago


Soygi name

Her gezek men saňa "Söýýän seni!"
diýemde, sen "Hany aýt, söýgi näme?"
diýen soragy berýärsiň, "nädip
söýýäniňi düşündirdä" diýýärsiň. Men
seniň bu sowalyňa kän wagt jogap
gözledim. Dürli kitaplary okap gördüm.
Deň-duşlaryma sorag berip gördüm.
Ýaşy menden has ulurak adamlardan
hem sorap gördü...

Dowamy »

1153 3
Köneler, 8 years ago


Essalowmaleykim

choganly ilinden hemmanize salam

Dowamy »

2291 110
Köneler, 8 years ago


Tmcell-Mail.ru

Hemmanize salowmaleykim.
Mesele bardy welin:men agentdaky parolymy dowupdirler.kim bilya kim dowenini,logini yzyna aljak bolup goni sekretny waprosa ylgadym,onam uytgedipdir,2nji wariant telefon nomerin arkaly paroly wostonowit etjek boldym telefon belginize sms ugratdyk diyip yazdy,mana sms gelmedi.bu name ucin beyleka tmcell'e name ucin sm...

Dowamy »

1276 19
Köneler, 8 years ago


3 zat

3 zat

Dowamy »

1159 23
Köneler, 8 years ago


Gulluk arzuwy

Amyderya kola bolup aksady,chep gapdaly manty bolup yatsady,shol mantydan menem doyup yatsadym,ine dostum gulluk arzuwlan biri ashgabat wagzaly adamdan doly,goya nebitdaga ugrayjak yaly,kimin dosty kimin yary yanynda,ine dostum gulluk arzuwlan biri. Gulluga bardym dekabryn 16syna,sheydip dushdim armiyanyn toruna,yykylyp bulashyp polun kirine,ine...

Dowamy »

1208 12
Köneler, 8 years ago


Jemgyýetin osushi

Jemgyýet we onuň ösüşi barada ders berýän bir professor talyplaryny ýurduň çetki etraplarynyň birine iberýär we ol ýerde ýaşaýan 200 oglanjygyň şol wagtky ýagdaýyny derňäp, her bir çaganyň gelejegi barada çaklamalaryny ýazmagy tabşyrýar. Talyplaryň ählisi diýen ýaly, düýpli derňewlerden soňra: “Bu çagalaryň geljegi barada oňyn pikir etmek mümkin dä...

Dowamy »

920 5
Köneler, 8 years ago


Degishme

Bir gije gai yolda durka shula chyrachy bolmaly diyip corollany saklaya gorse ichi oglan gyz hemmesem keyplije. Gai- yoldash chyrachy ozunema ichgili ekenin men sen pravany reshat edeyin, chyrachy- yok dinle men sana 31 mkr iki komnatly jay bereyin inede tel nmr, gai- baaa sen gaty gerekli chyrachy yaly. Ertesi gai dokumentlerni duzedip komandirin...

Dowamy »

1540 8
Köneler, 8 years ago


Sypdyr kurrani

Bir gyzy ýatdan çykarmak
barada aýdylanda bolsa, islendik
gyz hem perisde däl. Islendik gyz
bilen bir aý habarlasmasanyz
ýatdan çykýar, ynanaýyn. Näçe
ýatdan çykmajak ýaly bolsa-da,
anyry gitse 2-3 aý. Son onson
özünize diýersiniz: “Dogurdanam
men samsyk mana seýle eden
gyzyn yzyndan nä...

Dowamy »

1676 33
Köneler, 8 years ago


Syr

Sizin başarjaňlygyňyzyň, iş
edip bilijiligiňiziň, ähli
arzuwlaryň hasyly, siziň
ukybyňyzyň çägi, beýniňiziň
pikir edip biliş çäginde
tamamlanýandyr!
Граница ваших
способностей и
возможностей, в пределах
ваших мыслей!
Eziz adamlar, men size
dünýäniň üýtgeşik jadyly
...

Dowamy »

957 7
Köneler, 8 years ago


Degishme

gaişnik maşyny saklap, sürüjä: -
hany üfle! sürüji 10 manat
çykaryp, gaişnigiň jübüsine
dykýar. gaişnik: - hany ýene-de
üfle! sürüji ýene 2 manat
çykaryp, gaişnigiň jübüsine
dykýar. Gaişnik: birinji gezekkiň
ýaly üfle, balban.

Tokayda çashy Towshani milise edip belläpdirler. Ine birgün...

Dowamy »

1470 21
Köneler, 8 years ago


Opera

Kimde opera mini ishleya,mende ishlanok.

Dowamy »

1259 11
Köneler, 8 years ago


Degishmeler

Egzamenyñ öñ yanyndaky
gijesagat 3-de professoryñ
öyüne jañ gelyä. Professor
oyaly-ukuly trubkany galdyryar:
- Alyo! Diñleyän? - Näme
yatyrsyñmy, haywan?! - ?! - A
biz bolsa okayas...

_
Oglan:salam!!! Gyz:name? Oglan:gowmy yagdaylan? Gyz:men seni tanayanmy? Oglan:men bay!!! Gyz:salam m...

Dowamy »

2987 59
Köneler, 8 years ago


Degishme

Talyplan biri gijan yary toydan gelyaka acyk duran Lyuka gacya we gygyryp baslaya: - Kim bar? Komek etjek kim bar? Birdan yanynda perisde peyda bolya we : - Agenda girmani goysan, gyzlary aldamany goysan we hergun dersini okajagna soz bersen cykarayyn, diyya, talyp yene gygyryp baslady: - Baska kim bar? Komek etjek basga kim bar? )))

...

Dowamy »

1662 23
Köneler, 8 years ago


Gurban Berdiyew hakynda

Häzirki wagtda Rubiniň baş
tälimçisi bolup işleýän Gurban
Bekiýewiç Berdiýew 1952-nji
ýylyň 25-nji awgustynda
Aşgabat şäherinde (TSSR)
dogulýar. 1967-1971-nji ýyllarda
''Aşgabadyň döwlet demir ýol
aragatnaşygy'' tehnikumynda
okaýar. Soňra 1971-1975-nji
ýyllarda Maksim Gorkiý
adyn...

Dowamy »

1521 12
Köneler, 8 years ago