Durmushdan nagile bolman !

DURMUŞYŇYZDAN NÄGILE
BOLÝAN
BOLSAŇYZ OKAMAGYŇYZY
MASLAHAT BERÝÄRIN.Eger
holodilnigiňizde iymitiňiz,
şkafyňyzda eşiginiz, ýaşara
öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa
siz dünýädäki 75% adamdan
baýsyňyz!Eger jübiňizde
sowarlyk
puluňyz bar bolsa siz dünýädäki
8% baý adamyň hataryn...

Dowamy »

760 3
Köneler, 6 years ago


Telewizoryn taryhy

Telewizor (telewizor priýomnigi)
(lat. Televsorium – daşdan görüji,
grek dil. τῆλε - daş we lat. Video -
görmek) – simsiz kanallardan ýa-
da kabelden berilýän (şol sanda
wideosignal döredýän enjamla­
ryň signallary ýa-da telewizion
programmalary – mysal üçin, wi­
deomagnitafonlar we beýlekiler...

Dowamy »

1023 2
Köneler, 8 years ago


Multfilm

Dünýäde iň ilkinji multfilm
Bilermenler haýsy multfilmi ilkinji
hasaplamalydygy barada belli bir
pikire gelenokler.
Bu hukuk üçin azyndan üç
multfilm göreşip biler: “Şadyýan
ýüzjagazyň degişmesi”, “Arwahly
myhmanhana” we “Fantasmago­
riýa”. Ýöne biz Jeýms Stýuart Blek­
tony we Emil Koly...

Dowamy »

1117 5
Köneler, 8 years ago


Baylyk erk terezisidir!

Baýlyk durmuşda
ahyrky maksat däl-de,
serişdedir, özem
adam bolmagyň
serişdesidir. Baýlyk
entek serişdeliginde
galýarka — haýyrdyr.
Haçan-da ahyrky
maksada öwrülende
ol adamyň garşysyna
işläp başlaýar we
adamy zaýalaýar,
ahyrsoňunda bolsa
heläk edýär. Şonda

Dowamy »

889 6
Köneler, 8 years ago


Turkmensin!(Beyik Saparmyrat Turkmenbashy)

Ýör, göwnüm, diýara seýran eýläli
Gursagy arslanly-şirli türkmensiň!
Geldi garyp, gamgyn ýigdiň
eýýamy,
Jelaleddin kibi ärli türkmensiň!
Saýlap-seçip müň ganatly bedewi,
Dagyna-düzüne sežde edeli,
Synlap dagda Daga dönen pederi

Goýny üç ýüz altmyş pirli
türkmensiň!
Gojal...

Dowamy »

1399 9
Köneler, 8 years ago


Payhaslar duwnchegi

Oňat gylyk hem baýlygyň bir gör­
nüşidir.
(Hezreti Aly)
* * * * * * *
Pozguç ulanman, surat çekmeklik
sungatyna durmuş diýilýär.
(Jon Kristian)
* * * * * *
Jedelde ýeňiş ýeňileniňkidir, ýeňil­
mek baýamakdyr.
(Jemil Meriç)
* * * * *
Oňat dost...

Dowamy »

1131 9
Köneler, 8 years ago


Belaya beryoza

Сергей Есенин стихи

БЕРЕЗА
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

= = = = = = =
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

== = = = ==
И стоит береза
В со...

Dowamy »

931 6
Köneler, 8 years ago


Bagt. . . . . . . .

Однажды три брата увидели
СЧАСТЬЕ, сидящее в яме.
Один из братьев подошёл к
яме и попросил у СЧАСТЬЯ
денег:
СЧАСТЬЕ одарило его деньгами
и он ушёл счастливый!
Другой брат попросил
красивую женщину:
Тут же получил и убежал
вместе с ней вне себя от
счастья!
Третий бра...

Dowamy »

844 2
Köneler, 8 years ago


Agyz beklemanin bedenimize we ruhy yagdaymyza yetiryan peydasy.

Agyz beklemäniň bedenimize
we ruhy ýagdaýymyza ýetirýän
peýdasy
Agyz bekleme döwri – üýtgeşik
döwür
Agyz bekleme döwri bedenimize
agram salýan artykmaç zatlardan
dynmaga ýardam edýär.
Adamlaryň köpüsi muny dini parz
diýip hasaplap, ony diňe Hudaýa
ynanýanlar berjaý etmelidir

Dowamy »

1118 9
Köneler, 8 years ago


Baryndan bazar eylap.

Bir adamyn gozune perishde gornupdir we ondan sorapdyr:
- Ey gudratly perishde 100 yyl sen ucin nace wagt?
Perishde aytdy:
- bir pursat.
Yanky adam yene sorady :
- bir milyon dollar sen uchin nace pul?
Perisde:
- bir tin diyip jogap berya. Shonda yanky adam perishda mana 1 tin ber diya. Perishde-de b...

Dowamy »

1111 9
Köneler, 8 years ago


Professor we student.

Однажды в университете
профессор задал студенту
вопрос.
Профессор: Бог хороший?
Студент: Да.
Профессор: А Дьявол хороший?
...
Студент: Нет.
Профессор: Верно. Скажи мне,
сынок, существует ли на Земле
зло?
Студент: Да.
Профессор: Зло повсюду, не так
ли? И Бог с...

Dowamy »

1461 11
Köneler, 8 years ago


Matematiki mesele.

bir otagda goyunlar we towuklar bar olaryn umummy ayaklarynyn sany 138 sany a kellelerinin jemi bolsa 53 sany sorag otagda nache goyun we towuk bar?
. . ._ _ _ _. . . . .
Sekis sany sekizligin jemi müne den 8 8 8 8 8 8 8 8 = 1000 sekizliklerin ortalaryna gerekli znaklary ulanyp mune dendigini subut etmeli?
Bilj...

Dowamy »

1085 5
Köneler, 8 years ago


Nyuton isaak(beyik fizik we matematik)

Nýuton Isaak (iňlisçe – Newton
Isaac)
(4.1. 1643, Wulstorp,
Grantemanyň ýakynynda, Angliýa
– 31.3. 1727, Kensington,
Angliýa)
Mehanikanyň we
astronomiýanyň teoretiki esasyny
döreden, bütindünýä dartyş
kanunyny açan, differensial we
integral hasaplamany (G. Leýbnis
bilen bi...

Dowamy »

956 3
Köneler, 8 years ago


Jelaleddin Rumy

XIII asyr türkmen-türk nusgawy
edebiýatynyň wekili. Horasanyň
Balh şäherinde 1207-nji ýylyň
sentýabr aýynyň 30-ynda
Soltanü’l – Ulema (Ulamalaryň
soltany) diyen at alan
Muhammet Bahaeddin Welediň
maşgalasynda dünýä inýär.
Jelaleddiniň kakasy ylymly,
abraý-paýhasly adam bolupdyr.
...

Dowamy »

710 1
Köneler, 8 years ago


Yar gerekdir (Magtymguly pyragy)

“Menem” diýen
goç ýigide
Bir mynasyp ýar gerekdir.
Arap at, ýowly ýigide
Almaz zülpükar gerekdir.
Ýigit oldur – ýurt üstünde,
Janyn berse din üstünde,
Goç ýigitler il üstünde
Namys bilen ar gerekdir.
Bäş gün köňül hoş etmäge,
Supra ýaýyp, nan dökmäge,
Abraý alyp, at etmäge...

Dowamy »

687 0
Köneler, 8 years ago


HOWLUKMACHLYGYN SONY

На улице гуляли парень со
своей девушкой, и в это время
как к ним подъехал BMW-X5,
девушка сразу отпускает руку
своего парня, и идет к машине.
Парень спрашивает "Милая,
куда ты?", девушка отвечает
"Извини, но поеду с ним, он
богаче тебя" .она подошла и
села в машину. Парень
котор...

Dowamy »

1224 11
Köneler, 8 years ago


Kofe ya-da chay

Salam ! Gowmy yagdaylarynyz talyplar.comyn agzalary we myhmanlary okuwlar,ishler bn arman. Ynha indi sessiyada yakyn galdy, yetip geldi diysegem boljak. Okayan talyplaryn hemmesine ustunlik arzuw etyan. Mende sheylerak sorag yuze chykdy chay peydalymy ya-da kofe ? Kop adamlar chay diya emma shol bir wagtyn ozunde kofe diyanem az dal.Yenede kofe yat...

Dowamy »

874 2
Köneler, 8 years ago


Razy. (Gurbannazar Ezizow)

Ynsana bagt
üçin nämeler gerek?
At gerek, ýol gerek hoş hyýal
bilen;
Her goşgymda kämil bolmana
derek,
Onuň barha kyn düşýänne razy
men.
Razy — çynym bilen sadany
söýýän,
Razy — halal saçagymda
çöregim.
Razy — çalarypdyr saçlarym
eýýäm,
Razy — hernä üý...

Dowamy »

882 3
Köneler, 8 years ago


Akyl we Bagt.

Bir bar eken,
bir ýok eken. Bir zamanda bagt
bilen akyl jedel edipdirler. Olaryň
jedeli: “Biziň haýsymyz adama iň
gerekli?” diýen dawadan
başlanypdyr. Olaryň her haýsy
özüni beýlekisinden gerekli
hasaplapdyr. Ahyrda bular
dawalarynyň arasyny açmakçy
bolýarlar.
Bagt baryp,
...

Dowamy »

948 5
Köneler, 8 years ago


Akyl mekdebi

Bir bar eken,
bir ýok eken. Gadym zamanlarda
täsinliklerden doly bir şäher bar
eken. Şäheriň ady Ýitan eken.
Günleriň birinde Ýitanyň ýaşaýjy­
larynyň arasynda şeýle habar ýaý­
ranmyş: “Ýurduň bir çetinde akyl
mekdebi barmyş. Ol mekdepde
akyl öwredilýärmiş”. Sanlyja gü­
nüň içinde şäher...

Dowamy »

828 2
Köneler, 8 years ago


Apat (Kerim Gurbannepesow)

Ýagşyny wasp etmek-şahyra
adat,
Diňe adatam dal,
hökmanlardandyr.
Gelinler içinde gördüm bir apat,
Yok, apatam ona
gurbanlardandyr.
Maňlaýy bahardan ýasalan ýaly,
Yaňagy saherden ýasalan ýaly,
Gabagy mahirden ýasalan ýaly,
Dodaklary şeker
damýanlardandyr.
Ellerniň b...

Dowamy »

842 0
Köneler, 8 years ago


Bagulli yigit (Kerim Gurbannepesow)

Bazardan gelýärin. Elimde sebet,
Sebedimiň içi – pamidor, kelem,
Kartoşka, badamjan.. Duralga
çenli
Gurady aýaklam – Guruşdy ellem.
Şonda-da dyrjaşyp bar güýjim
bilen
Bazardan çykýan-da duralga
ýetýän.
Duralgaň öň ýanda – kijijik
dukan,
Kiçijigem bolsa – içinde et kän.

Dowamy »

1121 6
Köneler, 8 years ago


Gaharjanlyk (Gurbannazar Ezizow)

«Gaharjaňlyk
agyr günde dörärmiş».
DiýiP, nämüçindir tapypdyrlar
«myş»,
Säher dury suwa agzyny çaýkan

Ýaşy çene baran az sözli daýhan
Ýaşaýşyň gymmatyn oňat
bilýändir,
Çöregiň hümmetin oňat
bilýändir.
Il üçin gan döken, jaNyndan
geçen,
Üç deňiz, ýüz derýaň...

Dowamy »

984 4
Köneler, 8 years ago


Degishmejik

sapak wagty bir okuwchy elini galdyrya: Mumkinmi? Mugallym: Howa mumkin diyip jogap berya.Okuwchy: Men hich dushunip bilemok temada Hristowor Kolum we yzynda (1451-1460) sanlar bar .diyip soraya.Synpdaky okuwchylardan yene biri elini galdyryp : men bilyan diyar.Mugallym sen bilyan bolsan jorana dushundir diyyar. A ol bolsa sanlar onyn tel nomeri di...

Dowamy »

1226 8
Köneler, 8 years ago


Dine seniñ baryñ üchin jahanda!

Ömre bezeg berjek ýyllar owadan
Dine senin baryn ùchin jahanda
Mañlaya syldygym iller owadan
Dine senin baryn uchin jahanda.
__ __ __ __ Eý duýguly dúnyam berenine shukur
Derdim duymadyklar bolarlar munkur
Ak saherler soydi bilen pùre-pùr
Dine senin baryn uchin jahanda.
...

Dowamy »

716 0
Köneler, 8 years ago