Vk.com/talyplar_com

gic yagsy agzalar we myhmanlar. gurgunmy ahlinizem. size tazelik getirdim)))) vk.com_da taze gruppa achyldy "talyplar.com" diyip. kontakta giryanleri sho gruppa chagyryan. ol yerde oz islan aydymdyr wideolarynyzy paylasyp bilersiniz.

Dowamy »

1378 11
Köneler, 8 years ago


Turkmen adam atlary

ABADAN
Bagtyýar , oňat.

AÇAP
Açayýp owadan gyz
AGAGÜL
Agalarynyň güli, ilkinji dünýä gelen owadan gyz.

AKBÄBEK
Iň soňky gyz bagtly bolsun.

AKJAGÜL Bagtly – owadan gyz bolsun.

AKJEMAL Bagtly – owadan gyz bolsun.

AKMEŇLI
Ýüzünde...

Dowamy »

42634 12
Köneler, 9 years ago


Yene-de chyrachy :D

Bas bilen gaz yuz segsen,
Seyle chyra gorersin, eger charjewe gelsen.
Beyle chyra ''number one'' diyersin yakyndan gorsen,
Bu chyra sen mersi.nden 10esse gowudyr bilsen.

Tizlik yuzden dushenok, gyzyl, yashyl parhy yok,
Chunki bizde dine gaz basar yaly tormoz yok,
Onde chyrachy goyman ozup baryas gor...

Dowamy »

1006 3
Köneler, 9 years ago


Aydymyn sazyny alyan programmalar

salam saytdashlar gowumy yagdaylarynyz. saytdaky kompyutershiklerden hayysh bady. onrak shu saytda okapdym, pinacle'de aydymyn sozlerini ayryp, sazyny alyp bolyar diyip. ya-da shuna menzes pc programmalar bar bolsa adyny yazayyn.
ahlinizinem ishinize ustunlik!

Dowamy »

1628 14
Köneler, 9 years ago


Name ucin suwdan chykanson ajygyan?

Munun sebabi suwun sowuklygy. Yagny suwun bizin bedenimizin temperaturasyndan (37 gradus) sowuklygydyr. suwun temperaturasy ashaklygy sebapli bizin hem bedenimizi sowadyar. a beden bolsa ozunin hemishelik temperaturasyny saklamalydyr. shonun ucin bedenimizdaki iymitden toplanan energiya, yylylyk energiyasyna owrulyar we tutush bedene yayrap duryar....

Dowamy »

1049 4
Köneler, 9 years ago


Syke.dan taze aydym

Bizi gorajak yeke sen allam,
Bilyan gunamiz kan,
Yureklemmiz tamiz dal
Yone sen yolunda boljak bolyan

Ahli zadyn bashy elbetde sen adyn,
"Bismilla" gudratyna gen galdym.
Sonra niyet, ryzany mana-da nesip et!
Sensiz men adam dal.
Ruh yok yone et.

"Tekbir" edyan "allam sen...

Dowamy »

1899 16
Köneler, 9 years ago


Ogul bolan guni yazylan gosgy ;-)

yadymda galan, gowy goryan gosgulammyn biri:
shu gun gapymyzdan bir adam geldi,
nä-hä pasporty bar, ne-de bir ady.
Ne-de bilyan, ne-de dushunyän zady.
Yöne welin ol adamyn ustunden
alkysh bary çabga bolup yagyardy.

Kimsi oña uzak ömür dileyar,
söhratdan yukleyar yene-de biri.
Ol bolsa...

Dowamy »

1458 11
Köneler, 9 years ago


Hemme agza handsome1.in oyunde bu gun :)

ku ku saytda kim bar. Gelina uyselina hepdede 1 gezek. Bu gun handsome1.in oyunde he he. Aydyp oturyn turkmenistandaky tazeliklerden. Dunyadaki bolup gecyan wakalardan. Men hazir cay goyayyn. Siz gurrune baslaberin men gelyancam! :D

Dowamy »

1651 33
Köneler, 9 years ago


Ertir.com acyldy

ertir.com acyldyyyyyyyyyyyyyy

Dowamy »

1408 15
Köneler, 9 years ago


Prikolly oyun :D (üý$eliñ)

salam saytdaslar. Ahlinizinem janynyz sagdyra?...hm, bolya. Geregem sho. Gelin onna hemme zat gowluk bolsa, oyun oynalyn. Oyun serti haysam bolsa bir sozun her harpyna soz duzup umumy (prikol gornusli) sozlemi duzmeli. Men su satytdaky agzalan atlaryndan duzzek has hem gyzykly bolar diyip pikir etdim. Gelin onda baslalynmy? ( hany nirde siz prikol...

Dowamy »

2430 94
Köneler, 9 years ago


Abdy dayydan taze albom


1,5 ýylyň dowamynda ýazylan bu Abdy Daýy albomy, ýakynda Zumeriň diňleýjilerine hödürlenjekdir! Häzirlikçe bolsa size albomy tanatmak üçin snippet hödürleýäris! Albom CD şeklinde satuwa çykjakdyr! 12 aýdymdan ybarat bu Abdy Daýy albomy 10$ bolmagy göz öňünde tutulýar! Albomy doly şeklinde Iýun aýynyň aýaklaryna satyn almak mümkin bolar! Alb...

Dowamy »

1230 1
Köneler, 9 years ago


Danalan durdanelerinden

-allahym aclyk belasyny ozum bir zat ederin, meni dokluk belasyndan gora!!!

Dowamy »

1511 32
Köneler, 9 years ago


Gujum hakda hekayat

tymsal
bir gun, bir yabyn boyunda osup oturan gujumi palta bilen chapyp bashlayarlar. gujum gaty gynanyar. ol paltadan sorayar:
-ey palta men sana name yamanlyk etdim, sen mana beyle yowuz darayan??? meni yok etjek bolyan, Menden name yamanlyk gordun???
palta:
-ey gujum, sen mana hic zat etmedin, bu yerde men gunakar d...

Dowamy »

1108 2
Köneler, 9 years ago


BAL


Bal – dürli ösümlikleriň güllerinden ýygnalyp alynýan süýji nektar. Bal adamyň içki organlarynyň köpüsiniň işini kadalaşdyrýar, ganyň düzümini gowulandyrýar, bedeniň kesellere garşy durmak ukybyny ýokarlandyrýar, ony wagtyndan öň garramakdan saklaýar.
Bal örän ýokumly serişdedir. Onuň esasy maddalary: uglewodlar, mineral maddalar,...

Dowamy »

2692 1
Köneler, 9 years ago


Kust - bu durmus


Kuşt tagtasy - bu durmuş. Öýjükler bolsa durmuş ýoly. Pyýadalar bu biz. Haçanda pyyadalar yoremeli yerinde yorap, durmaly yerinde dursa we tagtan anrysyna cyksa ol ferze (wezire) owrulyar. Yagny biz durmushda yalnyshman, yoldan azasman dogry gitsek biz shonda oz maksatlarymyza yetishyas. Elimiz uzadan yerimize yetyar. Elbetde, pyya...

Dowamy »

1231 3
Köneler, 9 years ago


Biznes name? :D

salam saytdaslar gowymy yagdaylar.
Men size biznesin namedigini dusundirmeksi. We su sekilde biznesinizi dowam ediberin :D

-biznes namay men sona hic dusunemokda?!
-biznes diyip, 20 cuyse arak satyn alyp, ahlisinin aragyny dokup, cuyseleri satyan. Olaryn puluna 1 cuyse arak satyn alyp icyan. Biznes shu :D

Dowamy »

1163 4
Köneler, 9 years ago


Gulki

Adam gülende onuň ýüzüniň 15 myşsasy ýygrylyp, gowşaýandyr. 5 minutlap gülmek adamyň ömrüni uzaldýar diýlen jümle elbetde ulaltmadyr. Kimdir biri muny aýdyp, ýene biri gaýtalan bolara çemeli. Netijede, adamlar muny tassyklanan kada hökmünde kabul etdiler.
Ýöne gülküniň täsirli gudratynyň bardygy gürrüňsizdir. Muňa mysal edip amerikan ýazyjys...

Dowamy »

1383 18
Köneler, 9 years ago


Durnukly soz duzumleri

salam saytyn hormatly agzalary we myhmanlary.
men turkmen halk doredijiliginde nakyllara ayratyn sarpa goyyan. has dogrusy nakyllardan gochme manydaky nakyllary gowy goryan. shu bilen birlikde halk ichinde aydylyan dunukly soz duzumleri halayan. belki siz hem shuna gyzyklanyansynyz. gelin doslar bilyanje sheyle gyzykly sozlerden bilyanimizi...

Dowamy »

4743 20
Köneler, 9 years ago


Dunyadaki in uly zatlar

Salam Aleykum ildesler, gowudyra yagdaylanyz.
Gelin shu yere her kim bilyan dunyadaki in uly haysam bolsa bir zady yazsyn (tebigatda, tehnikada, senagatda...).
Seydip bilmeyanlerimizi owreneris , bilyanlerimizi owrederis. Onunden ahlinize minnetdar!

Dowamy »

7370 26
Köneler, 9 years ago


Erkeklermi ya-da ayallar???

gununiz hayyrly doslar. Orta sheyle sorag atjak.
Nahili pikir edyaniz erkekler nahary suyji bisiryarmi ya ayallar???

Dowamy »

1668 33
Köneler, 9 years ago


Synaglara tayyarlyk ya-da shporgalkanyn tayyarlanyshy we gizlemek yollary :-)

Essalowmaleykum komnatdashlar. Gelin shu temada shporgalka ( turkmenchesini tapmadym, “gollanma” diysek bolyamy ) hakda piker alyshsak. Men size hazir shpor tayyarlamagy we gizlemek yollaryny owredeyin. Agzalar sizem bilyaninizi yazyp bilersiniz.
Esasan synaglarda shporlary adaty kagyzlara kichi edip yazyp, jubusine salyarlar. Elbette mun...

Dowamy »

1864 20
Köneler, 9 years ago


Saytda haywanat bagy achyldy, girip gidin, mugtdyr :-)

eeeheeheeeeeeheeeeeyyyyyyyy,
talyplar.comyn agzalary eshidim, eshitmedin diyman.
com.da haywanat bagy achyldy. ozem tasin yeri bu yerde adaty dal haywanlar bardyr. Ozem mugtdyrooooow. geliwerin!!!
tanysh bilishlerede habar berin!!!
beyle yenillikler yylda bir bir bolyandyrooow!!!
hany geliberin tasin haywa...

Dowamy »

3221 14
Köneler, 9 years ago


Beryozadan sherbedin alnyshy

yene men =) . beryoza agajyndan serbet (sok) alnyshy

oz dushuren suratym yokarky
beryoza agajyndan serbet (sok) alnyshy
beryozadan sherbet almak ucin ilki bilen, gerekli, gowy beryoza saylamaly. onat beryoza owadan gorunyar. ine shunun yaly

gowysyny tapanson, ikinji basganchaga gechyas. onun ucin 10-20sm...

Dowamy »

1384 9
Köneler, 9 years ago


Lukman hekimin maslahaty

salowmaleykum agzalar, myhmanlar, gurgunlykmy, janynyz sagmy, ishler, okuwlar nadya???
birzatlar yazayyn diydim =) . ay garaz, lukman hekim barada bilyan bir rowayatymy aydyp bereyin. arhiwda da dush gelipdim shona, yone otayda doly yazylman eken. (mumkin onem okansynyz, bilmedikler uchin :-) ).
bir gun bir ar-ayal lukman hekimin ya...

Dowamy »

2543 4
Köneler, 9 years ago


Zumer hem saz ogurlayamy???

Salam aleykum talyp comcylar. Okuwlar, isler nadya? Kopden bari tema acmandym. Ashjak bolyan temam Rap b.n baglanyshykly. Men ozumä rapy soyyan. Zumer we Syke dinleyanlem. Olaryn aydysh stilini we saz ogurlamayanlygy u.n halayan. Yone yakynda bir aydym eshitdim ruscha ( s.d.- обними меня крепко-крепко.) shol aydymyn sazy zumerin korler dunyasi diye...

Dowamy »

1334 4
Köneler, 9 years ago