DOSTLUK

$eýle 2 ynam ölmesin mende,dost bolup dostara saçagyñyz açyñ. Gara ba$ym dikkä yagty jahanda, dostlugyñ bakylygyna ynanmagym úçin

Dowamy »

1139 30
Köneler, 8 years ago


Gyzlara maslahatym

Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?!... Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýum$ak,mylaýym,$ahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly ho$roý,görnü$i ýaly nuranadyr. Ýöne $ol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn. $onuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolup batyñ,olary...

Dowamy »

2099 29
Köneler, 9 years ago


Agzalar bir maslahat beräýiñ

Salam hemmäñize. Gaýrat edip maña agentdaky poçtanyñ paroly nähili üýtgedilýändigini bilýän bolsañyz aýdaýyñ.

Dowamy »

1204 8
Köneler, 10 years ago


Emelsizlik

Özüni hemmelerden ileri tutýan gyzlaryñ biri mydama gelnejesine,joralaryna at dakyp,olardan kemçilik gözläp gezer eken. Ynha,bir günem gyzyñ bagty açylyp,durmu$a çykypdyr. Baran ýerine hyzmatly boljak bolup jan eden gyz,bir gün käse döwýä,birgünem tabak. Bu bol$a ahyr çydamadyk gaýyn gelnine igenipdir welin,o-da emelsizligini boýun alman,ejemlere g...

Dowamy »

1272 25
Köneler, 10 years ago


Türkmen sözliginiñ iñ uzyn sözleri.

Mähriban agzalar men türkmen sözligindàki iñ uzyn sözleri barada mowzuk açasym geldi. Siziñ hem öz bilýän iñ uzyn sözlerini ýazmagyñyza gara$ýan. Meselem: Okaragetirsüýtbereýin. Bu söz ganatly jandara degi$li bolup,onda 21sany harp bar.

Dowamy »

1488 17
Köneler, 10 years ago


Maslahat

Maña maslahat beriñ. Meniñ bir tan$ymyñ hala$ýan gyzy bar 2sem biri birini söýýär ýöne oglanyñ ene atasy biri biri bilen durmu$ gurmalaryna razy däl oglanam olaryñ sözünden geçip bilenok.Indi olar näme etmeli?

Dowamy »

1033 9
Köneler, 10 years ago