DOSTLUK

$eýle 2 ynam ölmesin mende,dost bolup dostara saçagyñyz açyñ. Gara ba$ym dikkä yagty jahanda, dostlugyñ bakylygyna ynanmagym úçin

Dowamy »

947 30
Köneler, 7 years ago


Gyzlara maslahatym

Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?!... Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýum$ak,mylaýym,$ahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly ho$roý,görnü$i ýaly nuranadyr. Ýöne $ol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn. $onuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolup batyñ,olary...

Dowamy »

1894 29
Köneler, 8 years ago


Agzalar bir maslahat beräýiñ

Salam hemmäñize. Gaýrat edip maña agentdaky poçtanyñ paroly nähili üýtgedilýändigini bilýän bolsañyz aýdaýyñ.

Dowamy »

944 8
Köneler, 9 years ago


Emelsizlik

Özüni hemmelerden ileri tutýan gyzlaryñ biri mydama gelnejesine,joralaryna at dakyp,olardan kemçilik gözläp gezer eken. Ynha,bir günem gyzyñ bagty açylyp,durmu$a çykypdyr. Baran ýerine hyzmatly boljak bolup jan eden gyz,bir gün käse döwýä,birgünem tabak. Bu bol$a ahyr çydamadyk gaýyn gelnine igenipdir welin,o-da emelsizligini boýun alman,ejemlere g...

Dowamy »

1051 25
Köneler, 9 years ago


Türkmen sözliginiñ iñ uzyn sözleri.

Mähriban agzalar men türkmen sözligindàki iñ uzyn sözleri barada mowzuk açasym geldi. Siziñ hem öz bilýän iñ uzyn sözlerini ýazmagyñyza gara$ýan. Meselem: Okaragetirsüýtbereýin. Bu söz ganatly jandara degi$li bolup,onda 21sany harp bar.

Dowamy »

1111 17
Köneler, 9 years ago


Maslahat

Maña maslahat beriñ. Meniñ bir tan$ymyñ hala$ýan gyzy bar 2sem biri birini söýýär ýöne oglanyñ ene atasy biri biri bilen durmu$ gurmalaryna razy däl oglanam olaryñ sözünden geçip bilenok.Indi olar näme etmeli?

Dowamy »

828 9
Köneler, 9 years ago