Ýürekdeş

Isle söýýän diý, isle ýürekdeş,
Ýöne bolmasyn aramyz daş.
Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş,
Men seni saýladym bolaý ýürekdeş.

Ýürekdeşim diýip saýladym seni,
Çyn ýürekden söýýärin, örteme meni.
Seniň adyň bilen alýaryn demi,
Men seni söýýänä, söýäý ýürekdeş.

Ýa meniň söýgimi ýalan...

Dowamy »

26 4
Edebiýat, 1 hour ago


Eger ýalan bolsady...

Ýalan bolsa hiç diýmezdim, seniň ýaly uýam bar,
Görüp seni çyndan söýdüm gelejege güwäm bar,
Ýalan däldi tutuş gije saňa diýen sözlerim,
Aldamana ýürek etmez gaty gorkýan Allam bar.

Kemlerim bar, belki oňa ýaýdanýaň,
Gorkup belki iç pikriňe aldanýaň,
Men bolsa bu ýerden uzak bakyşyma,
Saňa ba...

Dowamy »

46 0
Edebiýat, 2 days ago


Baryň aýdyň oňa

Baryň aýdyň oňa ýatlaýanymy,
Ýatlap gijelerine ýatmaýanymy,
Ara ençe salym giren-de bolsa,
Söýgä sadyk, özgä bakmaýanymy.

Suratlaryny synlap oturýanymy,
Sesini şeýle bir küýseýänimi,
Garran bir goja deý bakyp umytly,
Ýollara göz dikip, gözleýänimi.

Adyny her demde tutýandygymy,...

Dowamy »

70 5
Edebiýat, 2 days ago


Dostluk.ru saýtynyň admini maňa jogap beräýiň!

men düýnem bir tema açdym emma ol mowzugymyňam aşagynda uruş boldy, Dostluk.ru saýtynyň admini hem şol uruşýanlara jogap ýazyp maňa jogabam bermedi, eger mümkin bolsa men şu mowzugymda uruş bolmasyny islämok, diňe dostluk.ru saýdynyň admini maňa jogap bersin bolly

Dowamy »

251 13
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Dostluk.ru saýdynyň adminine ýüzlenme!

Dostluk.ru saýdynyň admini size ýüzlenýän! Men sizi tanamok, sizem meni tanaýansyňyz diýip pikir edemok. Men saýtdaky @Arzuw diýen agza, meň nikimi pozupsyňyz näme sebäpden pozanyňyzy bilesim gelýä, maksat siz bilen dawwa etmek däl düşünişmek. Men saýdyň iň aktiw agzasydym, soň saýda kän aktiw bolup bilmedim, sebäbi şahsy problemalar ýüze çykdy, ar...

Dowamy »

680 115
Sorag-jogap, 3 weeks ago