Islenen.Ru - Söýgüli Portal!

Salam agzalar! Men sizi täzeje açylan saýdymyza çagyrýaryn. Saýtda her gün sagat 21:00'da VPN we VPN kodlary berilýär, sizem bize goşulyň, ähli zatdan habardar bolmak üçin hemişe biz bilen galyň, daşlaşmaň..!
Agza bolmagy unutmaň!

http://islenen.ru/

Dowamy »

288 19
Täzelikler, 1 day ago


"Kalp Atıyorsa Umut Vardır"

Her zaman söylerim, kırdığının farkında olmayan insanları sevmeyin, onlar yalnızca üzmeyi bilir, sevmeyi değil.
Bir insan kendi yaptıklarını görmezden gelip, sürekli sizin kusurlarınıza odaklanıp ve devamlı eksikliklerinizi dillendiriyorsa o
insana tokat gibi vereceğiniz tek cevap, onu yokluğunuzla terbiye
etmektir. Bu en güzel...

Dowamy »

24 0
Edebiýat, 3 days ago


"Geçen geçdi..."

Geçeni ýatlap, geçmişiň hyýalynda gezmek, geçmişi yzyna dolajak bolmak,
öten günüň hesretine gyýlyp ýörmek akmaklyk we dälilikdir, erk-islegiňe tagna
salyp, oňa kast etmekdir, häzirki durmuşyň ýoguna ýanmakdyr. Akyldarlar
geçmişiň hasap depderini düýrleýärler hem-de ol hakda söhbet etjek bolmaýarlar.
Ony ebedilik unutgan...

Dowamy »

74 5
Bilim, 3 days ago


"Galsyn!"

Akja kepderi goýnuňda uçdyk,
Ýelekleri ak bolup gollarda galsyn.
Misli bir pursatda ýagan ýagyşdyk,
Damjalan damjalar güllerde galsyn!


Ýoluňda ýykylsak ýene-de galdyk,
Bir-birege gol berip dostluk gurduk,
Käte-käte jahyllyga uýardyk,
Mugallym sözi dillerde galsyn!


Dowamy »

73 3
Edebiýat, 1 week ago


😔😔😔

Gidiyor yılların aşkı, kendine iyi bak

Artık yokum gözbebeğim, tüm aşklardan ırak

Aynı istediğimiz gibi, tüm gözlerden uzak

Gitmekteyim sevgilim ben, kendine iyi bak....

Dowamy »

82 4
Edebiýat, 1 week ago


"Okamaga ýaltanmasaňyz, ýylgyrdar diýip umyt edýän"

1) -Doktor, men eşek ýaly işleýän, sygyr ýaly iýýän, it ýalam ýadaýan, näme etsemkäm?
Doktor:
-Aý, biläýmedimdä, men mal dogtor däl ...

2) Är-ayal sögüshüpdirler we diñe hat üsti bn gürleshyârler... äri ayalyna yazya..
-"meni ertir irden 9:00 da turuz
Ertir sagat 11-de giç turanyna gaharlanyp stolun üstüne...

Dowamy »

286 7
Sorag-jogap, 1 week ago


"Sönmezek umyt..."

Degişgendiň, läliksiräp, oýnaklap,
İçgysgynç günlere taýsyz taraşdyň.
Soňky duşuşykda aglaňda hyklap
"Oýun etdim" diýeriňe garaşdym.

Ak Mersedes alkymyna atlanyp,
Gideňde kejebäň bilen yöreşdim.
Hyýalymda gelnaljyny duruzyp,
"Oýun etdim" diyeriňe garaşdym.

Goňşulykda boş goýulm...

Dowamy »

109 7
Edebiýat, 1 week ago


"Ynsan hem ynsana bolupdyr gülki"

Gün batdy, gijeler tümlik, garaňky,
Ýürekde başlady ullakan gorky,
Indi ýok dünýäniň öňkije görki,
Ynsan hem ynsana bolupdyr gülki.


Bagt saýma öziňe bu dünýä mülki,
Iki dünýe baýlygy imandyr çünki,
Galmandyr ynsanda ahyrýet gorky,
Ynsan hem ynsana bolupdyr gülki.


...

Dowamy »

152 10
Edebiýat, 2 weeks ago


"Bagyşla..!"

Öllense leblerim gözüňden akan ýaşa,
Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla.
Kalbym ýerinden oýnar adyňy her tutuşda,
Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla.


Ne baharda gelersiň, ne ýagmyrda, ýagyşda,
Belki menem aglaryn gözlerim her doluşda,
Bu söýginiň ýelleri az hem bolmazla başda,<...

Dowamy »

119 2
Edebiýat, 3 weeks ago


"Çagalygym ýitiren wagtym"

Kiçikäm ulalmak isleýärdim köp,
Ulalamsoň, çagalygym küýsedim.
Höwes etdim, barmak basyp, gün sanap,
Howlukmazdym beýle boljagyn bilsem.


Ýitirdim men, ilki bilen gülkimi,
Ýuwaş-ýuwaş gaýyp gitdi elimden.
Soňra, aldy menden sadalygymy,
Gowy günlerim geçip gitdi deňimden.

...

Dowamy »

204 6
Edebiýat, 4 weeks ago


"Nikanyň güýji" (bolan waka)

"Nikanyň güýji" (bolan waka)
Meň çagalyk ýyllarym uruş ýyllaryna gabat gelipdi. Bir ýandan uruş, bir yandanam açlykdy. Bir döwüm çöregem biz üçin ullakan baýlykdy...

Bir gün daşardaky işlerimi edip, ejem bilen kakama çaý demläp öýe girdim. Ejem bilen kakam Nabat diyip men hakda bir zat gürleşýädiler. Men azajyk ýanlaryna barma...

Dowamy »

418 20
Edebiýat, 1 month ago


"Köýen arzuw"

Ýaşlygymda arzuw eden ýyllarym,
Geçip gitdi,hyýal bolup deñimden.
Kyrk ýaşy sermeläp,ýörse-de ýaşym,
Arzuwlar çykanok,şindem serimden.


Ýüregimde besläp,talyp bolmagy,
Arzuwlarym bardy,beýikden-beýik.
Bolmasa-da durmuşymyñ kem ýeri,
Köýen arzuwlarym,tutanok seýik.


...

Dowamy »

124 2
Edebiýat, 1 month ago


"Keseki däldigimi bildim aç-açan"

Keseki däldigmi bildim aç-açan
Gözlerňe ýetende gyňajyň çowy.
Maňa her kim gabat geldi her ýerde,
Ýöne, hemmesinden diňe sen gowy.

Sen halal süýt emen, naçar maşgala,
Öwýär seni mydam goňşy-golam-da.
/Sen hakda üýtgeşik bir zat ýazaryn,
Menem ile belli şahyr bolamda/.

Gitdiň se...

Dowamy »

108 2
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 15-nji bölüm (jemleýji bölüm)

Serdar bilen bile ôŷe tarap ŷôrâp ugradyk, ol garşy meñ ŷûzime seredŷârdi, ŷône soñ hiç sorag bermedi..
Men ôzûm sôze başladym:

– Serdar saña soragym bar, eger kyn gôrmân jogap berseñ? - diýip ondan soradym.

Ol:
– Islân zadyñy sora Leŷli!
– Aŷdaly sen ôz doganoglan gyz jigiñi sôŷseñ, olam seni sôŷs...

Dowamy »

579 49
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 14-nji bölüm (bolan waka)

Serdar diŷişi ŷaly şondan soñ gúnde okuwdan gaŷdyşynym ôŷe ugradyp, soñ gaŷdŷardy. Ol mylaŷym, mâhirlidi. Wagt geçdigiçe gún gúnden men oña ôwrenişip barŷardym. Biri birimiz barada gúnde tâzelikler bilŷâs. Ol gûnde okuwdan çykamda ôñûmde durŷar. Men ony gôrûp ŷylgyryp gelŷân, edil bolmalysy ŷaly gûnde ŷadaman gelŷâr.
Şeŷle gûnleriñ birinde m...

Dowamy »

212 1
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 13-nji bölüm (bolan waka)

Tâze ŷylam bosagada ŷetdi diŷen ŷaly. Tãze ŷyly Rôwşen bilen "Baş Arçada" Salŷutlara seredip garşy alaly diŷip arzuw edipdik. Hawa elbetde biz şo ŷerde garşy alarys, kursdaşlarymyz, mugallymlarymyz bilen, Ŷône Rôwşen bilen bile dál...
Tâze ŷylyñ, Rôwşeniñ pikirleri bilen okuwdan çykyp gaŷdyp barŷarkam, biri:

– Salam Leŷli - di...

Dowamy »

202 1
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 12-nji bölüm (bolan waka)

Ondan soñ 5-aŷyrak wagt geçdi....

Men indi ôñkûlerim ŷaly Rôwşeni başga gyz bilen gôrsem aglap ŷôremokdym... Dogry içimden gabanŷadym, gaty gaharym gelŷãrdi ŷóne daşyma çykarmaŷardym.
Olam maña ûnsem berenokdy. Bar bileni şol Merjendi..
Bir gûn kursdaş joram menden:

– Leŷli señ doganyñ bara uly kursdaky a...

Dowamy »

269 11
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 11-nji bölüm (bolan waka)

Ertesi okuwda Rówşene hiç hili seretmedim. Ol maña ùns berdimi, bermedimi bilmedim. Men oña hiç hili úns bermezligi ýúregime dúwdim. Bir zady berk ýúregime dúwsem şonam etjek bolŷan...

Ondan soñ 3-4 gún geçdi...

Bir gún okuwdan gelemde ejem:

– Bol gyzym eşikleriñi çalyş Ata kakañlara gideli. Bu gún olar...

Dowamy »

190 0
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 10-njy bölüm (bolan waka)

Olaryñ ellerini tutuşyp gelýánini górúp olaryñ golaýlanyny bilmándirin. Ýóne birden tisginip yza gaçdym. "Górúnmáýin" diýen niýet bilen, bukulyp, górúnmân durdum. Olar gúlişip gaty şadyýandylar. Rówşeniñ gúlkili sesi gulagyma eşdilip gidende bolsa ýúregim bólúnip giden ýaly boldy. Gózúmdenem paýrap ýaşym dókúlip başlady. Biri góráýmesin diýip ýaşym...

Dowamy »

195 0
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 9-njy bölüm (bolan waka)

Rôwşeniñ yzyndan seredip doñup galdym. Yzyndan ylgap hemme zady dúşindiresim geldi, gygyraýyn diýsem sesim ýetmedi. Doñdurylan daşdan adam ýaly doñup durdym, diñe ýúregim bólúnip gelýárdi, meñ ýerime ol gygyraýaslary geldi. Şol doñup durşuma gózúmden ýaşym paýrap akdy. Serdaryñ bir zatlar diýýáni çala eşidýán:
- Ol kim Leýli ? - diýip sorag...

Dowamy »

180 0
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 8-nji bölüm (bolan waka)

Doglan gúnimem ýetdi. Rówşeniñ bolsa şol gaharly telefony goýuşyndan soñ habar ýokdy. Okuwdada górmedim. Diñe nizamda górýádim. Ondada ol meñ bilen dáldi. Kursdaş gyzlary bilen gúrleşip, gúlişip bir minut ýóne durmaýardy. Meñ bilen işem ýokdy. Múmkin ol maña gahar edip şeŷdendir, bilmedim ýóne onuñ boluşy, hereketleri meñem gaharymy getirýádi...

Dowamy »

176 0
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 7-nji bölüm (bolan waka)

Ertesi irden turup okuwa gitdim. Rówşeniñ bolsa şol ýarawsyzlygydy, bu gúnem okuwa gelmedi. Okuwdan çykyp barýarkam oña jañ etdim:

- Alo Däli. Okuwyñy taşlap dälihana geçipsiñ diýip eşitdim - gúldim. Agşamky oña garaşman ýatanym úçin ol óýkeli kineli bolar óýtdúm, ýóne tersine:

- Ýemşijek agşam náme ahyry óz diýeniñi e...

Dowamy »

301 7
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 6-njy bölüm (bolan waka)

Ol toŷda bolan wakadan soñ meniñem Rówşeniñem biri birimize garaŷşymyz úŷtgedi. Óñler ol jigim diŷip sereden bolsa indi gózleri bilen iýáýjek bolýady. Menem oña seretmáge utanyp duran boldum.
Aý, ýyllaram geçip dur, talyplyk dówrúmizem diýseñ gyzykly geçýár. Okuwdan gaýdamyzda bile gaýdyp bilejede okuwa gelýárdik. Rówşen gaty şadyýandy, alça...

Dowamy »

227 3
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 5-nji bölüm (bolan waka)

- Ýok. Seni göýberesim gelenok ýanymdan. Sen göni gaçyp gidersiň häzir boşatsam - diýdi.

- Ellerimi çözäý, bolmasa goşarym agyrýar. Hiç ýerik gaçjakdäl - diýip zarynladym.

- Sen allaýaň.

- Ýok allamok. Otyrjak ýanyňda.

- A seň gözleň owadan, men olara seredip doýup bilemok.

...

Dowamy »

217 0
Edebiýat, 1 month ago


"Sen hakyky däli" 4-nji bölüm (bolan waka)

Meni ol jaýa súýráp diýen ýaly dykdy soñ gapdalda duran ýúpe gózi dúşdi. Men ilki náme etjek bolýanyny añşyrmadym. Soñ seretsem meñ elimi arkama geçirip, soñam bútin gówrám bilen sarady. Ol ýúp şeýle bir uzyn eken, Maýsa ejemler ómrúne sygyr saklansoñ, sygyr dañýan ýúpleri bolmalyda meñ boýumdan başlap aýagyma çenli ýetdi. Dañyp duranyna gaharym ge...

Dowamy »

251 5
Edebiýat, 1 month ago