Imo

imo'da başgalaryň istoriýasyna goýan suratlaryny (we wideolaryny) ýükläp alyp bolýarmyka?

Dowamy »

144 5
Sorag-jogap, 1 day ago


Bilýänleriňizi aýdaýyň!

Bu gün gyz doganymyň doglan günü. Şoňa gutlap SMS ýazjak bolýan. Bilýän gowy doglan gün gutlaglaryňyz bolsa teswirlerde ýazyp galdyryň, haýyş.

Dowamy »

138 7
Sorag-jogap, 1 week ago


Ishleyan vpn aydayynda hayysh.

Please.

Dowamy »

203 3
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Komeginiz gerek!

Google'da akaunt achjak bolsam nomerimi sorap dur. Yazsam "Bu nomer oran gezek ulanyldy" diyip dur. Nomerimden on hem kan gezek akaunt achypdym, yone olary haizr pozdum. Indi nomerimden akaunt achup bilmermikam nomerimden?

(Yany bir kan sozleri yalnyshyp yazypdyryn. Men dal-de klawiaturam. T9 rezhimi ishlap duran eken, turkmenche yaz...

Dowamy »

126 3
Sorag-jogap, 2 weeks ago


?

Öňkiräkde saýtda bir kän kino görüp bolýan saýtlaryň sanawlary goýulypdy, vpn'siz. Şol blog'yň salgysyny bilýäniňiz bolsa ýazaýyň'da.

Dowamy »

54 0
Sorag-jogap, 2 months ago


Inshot şrift.

InShot programmanyň içinde özüniň internedi açyp ýüklemeli şriftleri bar. Şolary ýükläniňden soňra my file'daky haýsy papka düşýärkä? Hiç tapyp bilmedim.

Dowamy »

148 5
Sorag-jogap, 2 months ago


Kpbs

Aýdymlaryň 128 kpbs we 320 kpbs diýen ýazgylary näme bildirýär. 128 kpbs bolsa tutýan az bolýan 320 kpbs bolsa köp. Başga nähili tapawudy barka? Sesi dury çykýarmyka diýýän, ýöne tapawut ýok ýaly.

Dowamy »

177 3
Sorag-jogap, 2 months ago


IPhone emoji for android.

iPhone emoji'lerini haýsy programmalar arkaly Android'a gurnap bolýar?

Dowamy »

129 0
Sorag-jogap, 3 months ago


My new imo accaount

Goşulyp görüň!

Dowamy »

256 2
Täzelikler, 3 months ago