Vpn

Kopmýuterde haýsy vpn işleýär?

Dowamy »

30 2
Sorag-jogap, 2 days ago


#goşgy

Zemin aýlanyp dur yzyny üzmän,
Ýöne, ynsan kalbyn üzmäge dözýär.
Ajaly geleni soraga düzmän,
Kyýamat gününe çenli gömülýär.
***
Her hili seretdim ýeriň ýüzüne,
Eşidilýär ýürek sesiň özüňe,
Kimseler kast etse özü-özüni,
Hyýaly dünýe bu kimsäň gözüne.
***
Adamam bir, ynsanam bir, s...

Dowamy »

49 0
Edebiýat, 1 week ago


Vpn

Нуждается впн...

Dowamy »

309 16
Sorag-jogap, 2 months ago


Vpn

Kompýuterde haýsy vpn işleýär? chorme plugin bolsada bolýa

Dowamy »

189 4
Sorag-jogap, 4 months ago


"G"

Gaz görnüşli, gül görküne guwanyp,
Gijelerne gözel gyza garaşýan.
Gara gözlerinden geçmän garanyp,
Gamly göwni gandyrmaga göreşýän.

Gabanjaňlygymy gabahat* görme,
Gülzardan gapylam*, garşymda germew.
Gurbanam gülgüzar gunça gülüme,
Gara gözli güftaryma* garaşýan.

Gülgün geýnip,...

Dowamy »

217 8
Edebiýat, 4 months ago


Bolmajak eken...

Gownume hemme zat erteki yaly,
Durmushdan ynamym gachyarla kem-kem
Goz bilen gorup dun, ynam yok yaly,
Eshdenina hijem bolmajak eken.

Yazylyan yazgylar, aydylyan sozler,
Soyushyaris diyen oglanlar, gyzlar,
Gash astyna titreshen mawy gozler,
Bir gun idemesen aldajak eken.

Adam r...

Dowamy »

151 2
Edebiýat, 4 months ago


Goşgy

Adam boljak bol

Kim bolsaňam ýaradylan eý ynsan,
Ynsan adyň bilen beýige galjak bol.
Bolsa bolsun, dag başynda ol duman,
Ýöne esasy zat, adam boljak bol.

Bäş günüň däl, bäş wagtyňy sypdyrma,
Öňe gitseň, hiç yzyňdan ýetdirme,
Namartlary gapyňdanam sekdirme,
Ätiýaçly, hüşgär, ada...

Dowamy »

147 0
Edebiýat, 4 months ago


Sorag

gazet-žurnallaryň elektron görnüşini tapyp bolýamyka?

Dowamy »

810 6
Sorag-jogap, 2 years ago


Şu wagt alemjahan.net işleýämi?

tehniki birzada diýýä girjek bolýan welin

Dowamy »

769 3
Sorag-jogap, 2 years ago