Alem-Chat täzeden dikeldildi...(alem.x10.bz)

Dostlar ozalky alem-chat täzeden dikeldildi.Isleseňiz girip bilersiňiz.

Salgysy: http://alem.x10.bz

Bilşiňiz ýaly çat mugt hostingde ýerleşýär ,ýöne bu gezek ozalky ýaly ýalňyşlyk bolmaz dp umyt edýän ,serwerini çalyşdym.

Eger adam köpelse ,ýönekeý android görnüşini hem taýýarlaryn.

Teswi...

Dowamy »

160 10
Sorag-jogap, 15 hours ago


Alem-Chatymyza gelin! (alem-chat.xp3.biz)

Salam dostlar! Habarynyz bolsa chatovod sistemada chat acypdym ,yone telefondan giryan agzalar kyncylyk cekyan eken dizayny adaptasiya edilmanligi ucin.
Shol sebapden hem taze ,mobil telefonlar ucin adaptasiya edilen chat acdym ,gelin agza bolun ,we oz pikirlerinizi bolusin...

salgy: http://alem-chat.xp3.biz

Ahl...

Dowamy »

163 4
Tehnologiýa, 1 week ago


TMBOOKS-Elektron kitaphana we Bloglar

Salam hormatly saýt agzalary! Habaryňyz bar ençeme wagtdan bäri talyplar saýty eýesizligi sebäpli harlanýar ,herkim edenini edip gezip ýör.Şol sebäpden size amatly bolmagy üçin täze TMBOOKS saýtymyzy işe düşürdik.
Saýt öz içine Blog ,Kitaphana ,Myhmanhana ýaly modullary alýar hem-de özüniň amatly gelşikli Web hem-de adaptirlenen Mobil d...

Dowamy »

280 15
Täzelikler, 2 months ago


Bize goşulyň...(erkin-chat.chatovod.ru)

Köpçülik bilen söhbetdeş bolasyňyz gelýän bolsa ,hem-de tanyşyp dostlaşasyňyz gelýän bolsa onda chatovod.ru-da açylan https://erkin-chat.chatovod.ru saýtyna geliň!

Çat anonym stilde hem işleýär ,şol sebäpli akkaundy tassyklatman hem diňe nik ýazyp girip bolýar ,mundan başgada köp amatlyklar bar ,saýta geliň we agza boluň!

Dowamy »

219 2
Täzelikler, 2 months ago


Bize goşulyň...(erkin-chat.chatovod.ru)

Köpçülik bilen söhbetdeş bolasyňyz gelýän bolsa ,hem-de tanyşyp dostlaşasyňyz gelýän bolsa onda chatovod.ru-da açylan https://erkin-chat.chatovod.ru saýtyna geliň!

Çat anonym stilde hem işleýär ,şol sebäpli akkaundy tassyklatman hem diňe nik ýazyp girip bolýar ,mundan başgada köp amatlyklar bar ,saýta geliň we agza boluň!

Dowamy »

237 6
Täzelikler, 2 months ago


Online-Çat platformasyndaky täze saýt (erkin-chat.chatovod.ru)

Salam dostlar! Araňyzda ýeňil işleýän we maglumatlary awto täzeleýän çatlary gowy görýänler bardyr (kolaysohbet.org ýaly) Siziň islegleriňizi göz öňünde tutup ,online çat platformasynda işleýän we görnüşi taýdan sada grafikaly (mugt işleýän) online çaty döretmegi makul bildik.

Saýtyň adresi:erkin-chat.chatovod.ru.

Siz...

Dowamy »

296 10
Täzelikler, 3 months ago


Möý Adam-Öýe Ýol Ýok 2021(Spider Man-No Way Home)

Möý Adam-Öýe Ýol Ýok 2021(Spider Man-No Way Home)

Salam dostlar! Araňyzda Marvel Studios-yň Fantastiki kinofilmlerine gyzyklanýanlar bar bolsa gerek.Bu mowzukda men sizi täze premýera kino bilen tanyş etmekçi.

Bilşimiz ýaly Möý adamyň keşbini häzirki wagtda aktýor Tom Holland ýerine ýetirýär.Bu aktýor Marwel studýasyny...

Dowamy »

320 25
Täzelikler, 3 months ago


Ucoz saýtyndaky kemçilikler

Salam agzalar! Men öñem aýdypdym ,näme meseläñ bardygyny.Ýagny Agzalar menýusy tapylmady diýýä icine girseñ .Ondan başgada Myhman depderi gostewoy aktiwatsiýa edilmedik diýýä.
@TrustOrg haýyşy boýunça suratlaram goýjakdym ýöne bolanok

Dowamy »

232 7
Sorag-jogap, 4 months ago


Ucoz saytynda sazlamalarynda mesele....

Salam hemma! Men ucoz.net dan sayt acdym.Sazlamalar oran cylsyrymly.Shonda menyuda Agzalar diyen bolumi goyup son girip gorsem o bolume girman sahypa yok diyya nadip duzedip bolar we Myhman depderi bolumine girsen Aktiwatsiya edilmedik diyya nadip ise girizmeli?

Saytda seyle soraglara jogap berip biljek agzalar bar ,@TrustOrg .@Gubad...

Dowamy »

209 6
Sorag-jogap, 4 months ago


Kompýuterde işleýän VPN serwisler...

Salam dostlar! Kompýuter üçin işleýän Wpn bilýäňizmi? Öňräk HOXX ,SETUP we GreenHub VPN lary işleýärdi .indi olaram işlänok öýdýän ,bilýän bolsaňyz aýdaýyň ..teswirlerde ýazyp galdyryň

Dowamy »

177 1
Sorag-jogap, 4 months ago


#SaDMaN nikiniñ hakyky eýesi...👉✋👈

Salam hemmä.Görýän welin meni entägem gowy tanamaýa öýdýän käbir ....modalar .Men saýtlara soñky döwür kän gelemok ine bu dawa hem şonuñ üçin bolup ýör .Haýsydyr bir ýarty kelle @yyldyz ,@korolewa ,@Manikarnika agzalary jemläp meñ nikime dykyp ÿör.

Ýöne kwazimoda ýarylyp ölýän bolsañam men däl şo,meñ öz nikim bar olaryñ özinkisi bar...

Dowamy »

240 1
Sorag-jogap, 4 months ago


Mugt domenli saýtlar...

Salam dostlar!!! Bilşiňiz ýaly ,şeýle saýtlaryň biri hem ucoz .ru-dyr.Ýöne gynansakda ukozda açylan saýtlar agyr we çylşyrymly bolýar.
Sizden soramakçy bolýan zadym eger siz hem ýeňil işleýän ,ýönekeý mugt saýt açylýan domenleri bilýän bolsaňyz ...Aýdaýyňda haýyş!!! Kommentde ýazyň...

Dowamy »

255 13
Sorag-jogap, 4 months ago


#SaDMaN-Jogapsyz söýgi (hekaýa)

JOGAPSYZ SÖÝGI (hekaýa)

‹‹ Söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme››.
(Kerim Gurbannepesow)

Tomusyň ahyrky günleridi.Ýüregiňi gysdyrýan yssy howanyň ýerini güýzüň mylaýym salkyn howasy eýeleýärdi.Agaçlaryň ýapraklary saralyp düşüp ba...

Dowamy »

313 9
Edebiýat, 4 months ago


Kitap taýýarlap berýän📘📖

Salam dostlar! Gowmy ýagdaýlaryňyz?
Arañyzda goşgy ,hekaýa ,gyzykly blog ýazýanlar bardyr.Men siziñ üçin dürli görnüşli elektron kitaplary ,meselem: Android(apk) ,pdf ,Java(jar) taýýarlap berip bilýän. Okamak üçin iñ amatly format ,bu Android kitaplardyr.

Soraglar ,teklipler we haýyşlar üçin: 📬@-Poçta...

Dowamy »

338 18
Tehnologiýa, 4 months ago


Saytyn abrayyny dushirdiler

Tuweleme bu sayta girer yaly bolmady ,@yashalym bn @Yylgyn nikin jany sag bolsun! saytyn gelejegi uly ,islendik bosh blog gozleyan adam bu yere gelip tapyp biler....

Dogry icinde gyzykly mowzuklar hem kan ,emma halki niklerden girip Flood-lap blog acyalar welin ol agzalaryn azap edip acan bloglary bosh galya

Dowamy »

473 16
Sorag-jogap, 8 months ago


Kömek edäýiň!

Salam saýtdaşlar!!! Maňa düzmäniň epigrafy üçin "Parahatçylyk" hakda 1 bent goşgy gerek ,özüm tapyp bilmedim ...şonuň üçin sizden kömek soraýan ,eger kimde ba bolsa ýazaýyň ...haýyş edýän dostlar!
Eger mümkin bolsa awtoryny hem ýazaýyň ,sebäbi epigrafda görkezmeli awtorynyň kimdigini...öňünden sag bolsun aýdýan!

Dowamy »

384 7
Sorag-jogap, 10 months ago


Alem.su / GRAY_WOLF

Salam saýtdaşlar!!! Bu blogy soragyma jogap tapsam pozjak.
GRAY_WOLF saýta näme boldy ,giriş ýoly ýapypsyňyz. Tizara açylarmy ,näme üýtgeşmeler?
Blogy görseň jogaplarsyň dp umyt edýän ,köp agzalar gyzykýa bu soraga ...tizräk açsaňyz gowy bolardy

#SaDMaN#

Dowamy »

522 13
Sorag-jogap, 11 months ago