Dýuna "2021" kinony kim gördi?

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we planetalaryň birinde Spaýs atly güýçli narkotik önýär. Ol narkotiki ulanýan adam adatdan daşary bilgiç, ekstrasens bolýar. Şol planetaň ady Arakis we ol...

Dowamy »

1114 43
Sorag-jogap, 2 years ago


Dowzahdaky gürp-bassy

—Eý Mälik, bar gitde öz hudaýyňa aýt, goý ol bizi öldürsin. Beýle ýaşanyňdan öleniň gowy.

Bu sözleri ýaş professor aýtdy. Mälik diýilýän bolsa, ägirt adam sypat bir jandardy. Ol jandaryň akyl huşy bardy, ol gepe söze düşünýärdi. Bar zat oň ýüzünde ýazylgy durdy.

—Siz bu ýerde baky galmaly bolarsyňyz, —Mälik gürzüsine s...

Dowamy »

803 3
Edebiýat, 2 years ago


Wedmalar we jellat Perişde

Russiýaň Piter diýen şäherinde Wedmalaryň (jadygöý aýallaryň) topary peýda bolýar. Waka biziň döwürmizde bolup geçýär. Şol wedmalaryň topary hökman 11 sany aýaldan ybarat bolmaly we şol aýallar aýda bir gezek şeýtana çokunmak üçin ýygnanşýarlar. Wedmalaryň baş tutany edil şeýtan ýaly geýinýär we biline agaçdan ýasalam "penis" dakýar. "Şabaş" diýilý...

Dowamy »

718 2
Edebiýat, 2 years ago


Detjal+1

Köpler üçin erteki bolup görünsede, meniň üçin şu oglan diýseň gyzykly, sebäbi şu oglanyň bir ýerlerde bardygyna men çynym bilen ynanýan. Sizede ynanmagy maslahat berýän, sebäbi Ahyrzaman o diýen daşda däl.
Ilki bilen öz özünden sorag döreýär, Detjal kim we ol haçan döremeli? Meň şehsy pikirme görä Detjal bir wagt döredi we ol adamzadyň kowm...

Dowamy »

1126 18
Täzelikler, 2 years ago


Detjalyň gözleginde

Logikaň nämedigine ählimiz bilýän bolsak gerek? Häzir logikaň kömegi bilen Detjaly ýa-da şoňa meňzeş birini tapmaga synanşaýly. Ilki başda Detjal diýilende, fiziki beden dälde, aňly düşünjeli şahsýeti göz öňüne getirmäge synanşyň.

Biziň barymyz mekdepde okadyk we biziň barymyzyň ýadymyzda, her bir klasda hökman "birinji şef" diýen ýa...

Dowamy »

1198 16
Tehnologiýa, 2 years ago


Haram adamlar bir nokada ýygnansa, ýa-da Jebraýylyň jebri...

Haram adamlara bir nokada ýygnanmak bolmaýar, eger olar barybir ýygnanaýsa, diýmek uly heläkçiligi garaşybermeli. Haramlygyň bir nokada jemlenende heläkçiligiň bolýanyny, iň birinji gezek bize Mukaddes kitaplar görkezdi. Şol ady belli ýok edilen şäherler, Sadom we Gamorra. Beýik Ýaradyjy haramlygyň üýşen ýerini ýok edýänligini görkezdi, emma biz bu...

Dowamy »

1118 23
Tehnologiýa, 2 years ago


Özüňi halas et we 1000 adam halas bolar

Adam ruhu näme zat? Biz ruh barada diýseň köp zat eşidýäs, emma ruh barada hiç zat bilemzok. Ruh diýen zat her bir adamda bar zat, ýöne ruh barada informasyýa Beýik Ýaradyjyň özi tarapyndan ýapyk. Has takygy ruhyn nämeden ýasalandygy barada ýapyk, emma ruhyň özüni alyp barşy barada informasyýa köplere elýeter. Onsoň adam ruhy näme we ony näme bilen...

Dowamy »

861 2
Bilim, 3 years ago


Energiýaň başga görnüşi ýa-da çagalary gurban etmek...

Älemjahanyň hiç haçan pozup bolmaýan kanunlarynyň biri bar, ol kanuna görä hiç kim hakykaty gizlemäge haky ýok. Sen gizlinlikde adam etini iýýän bolsaň hem, daş töweregiňdäkilere bar zady bolşy ýaly, (ýa-da kakdyryp) aýtmaly, onsoň sen günäni öz üstiňden aýyrýaň we öz haram pişäňi ýenede dowam ediberýäň. Daş töweregiňdäkiler bolsa eýýäm özleri çözý...

Dowamy »

996 10
Sorag-jogap, 3 years ago


Hudaý bolýan bolsaň subut et!!!

Taryhda Hudaý bilen gönümel iş çalşan adamlar az däl. Beýik Allah bilen we onyň çaparlary (Perişdeler) bilen esasanda Pygamberler iş çalşmaly boldylar we belki biziň döwrümizde hem iş çalşýandyrlar? Allah bilen aragatnaşyga çykan adamyň iň ilkinji soragy bolsa, eger sen çyndan hem Hudaý bolýan bolsaň, subut et. Hudaýdan subutnama soran Pygamberler...

Dowamy »

1127 21
Sorag-jogap, 3 years ago


Jynlar barada başga nokatdan

Siz Jynlar barada eýýäm köp zatlary eşden bolsaňyz gerek? Ýöne müň gezek eşdeniňden, birje gezek göreniň ýagşy, şeýle dälmi? Eger jynlary göresiňiz gelýän bolsa mawy ekrana serediň. Jynlary bize eýýäm bir näçe gezek görkezdiler. Golliwudyň düşürýän filimleriniň käbirinde jynlar barada wagyz edilýär. Mysal üçin "Wenom" atly kinofilm jyn bilen adamyň...

Dowamy »

934 10
Sorag-jogap, 3 years ago


Wagt bilen bir zatlar bolýar, ýa-da Allahyň Arşy ýerden näçe km. beýiklikde ýerleşýär?

Wagt diýen zadyň nämedigi şu wagyda çenli anyk hiç kim aýdyp bilenok. Wagt barada çaklamalar diýseň kän, alymlar wagtyň hakykatdan nämedigini ençeme gezek düşündirjek boldylar, emma ol ymtylmalaryň barsy oňaýly netije getirmedi. Adamzat wagtyň nämedigini bilmesede, wagtyň käbir üýtgeşik häsýetlerini anyklamaga başardy. Mysal üçin daňdanlaryna wagt...

Dowamy »

1047 15
Täzelikler, 3 years ago


Ýadro urşu öň bolup geçdi )))

Biziň bilşimiz ýaly käbir kinokarda we kitaplarda global ýadro urşy barada her tüýsi pikir ýöredilýär. Mysal üçin birden ýadro urşy başlasa, ol urşda ýer ýüzüniň ähli şäherleri weýran bolýar we adamzat ýarym wagşy ýagdaýda dünýäni täzeden gurýar. Tutuş dünýe bir näçe ýüz ýyl yza gaýdýar. Ýer ýünzünde hiç bir döwlet galanok, halky dolandyrma ulgamy...

Dowamy »

695 2
Edebiýat, 3 years ago


Ýadro urşy eýýäm bolup geçdi

Biziň bilşimiz ýaly käbir kinokarda we kitaplarda global ýadro urşy barada her tüýsi pikir ýöredilýär. Mysal üçin birden ýadro urşy başlasa, ol urşda ýer ýüzüniň ähli şäherleri weýran bolýar we adamzat ýarym wagşy ýagdaýda dünýäni täzeden gurýar. Tutuş dünýe bir näçe ýüz ýyl yza gaýdýar. Ýer ýünzünde hiç bir döwlet galanok, halky dolandyrma ulgamy...

Dowamy »

743 11
Edebiýat, 3 years ago


Biz hakykatdan nirede ýaşaýarys?

(Suraty kompýuterda ýasamaly boldy, şonuň üçin geň galmaň).

Ýeriň hakyky şekili barada her tüýsli jedeller kän. Adamlaryň aglaba bölegi biziň ýaşaýan ýerimiz togalak şar görnüşde diýip ynanýar. Käbir adamlar bolsa biziň ýaşaýan ýerimiz tekiz diýip pikir edýär. Togalak ýer teorýasyna ynanýanlaryň barsy, resmi ylmyň tarapdarlary we tel...

Dowamy »

1584 65
Täzelikler, 3 years ago


Äjit-Mäjit (Rahman Zulfikarow)

Egerde men bir zady bilesim gelse, uka gidäýmäkäm sorag berip ýatýan, onsoň düýşimde şol soragyň jogabyny alýan. Men çagalygymdan bäri şeýle endik etdim. Çagalygymdan bäri bolany üçin, meni bu zat geň galdyranok. Men şeýle usul bilen diýseň köp soraglaryma jogap aldym. Dogrysy bu usul her bir agşam işlänok, bu usul diňe 4-nji gün işleýär. Has takyk...

Dowamy »

899 14
Edebiýat, 3 years ago


Ýadro urşy hiç wagt başlamaz

Biziň köpümiz Ýadro urşy barada eşden bolsak gerek? Hamala Amerikaň birleşen ştatlary bilen Ruslar birek birege ýadro ýaraglaryny (bombalaryny) zyňyşyp ýer ýüzüni ahyrzamana gaplaýarlar. Şeýle uruş irde giçde bolar diýip, adamzadyň geçen neslini gorkyda sakladylar, bir giden kino düşürdiler, bir giden kitap ýazdylar we şoňa meňzeş. Hakyktada welin...

Dowamy »

1027 3
Sorag-jogap, 3 years ago


McDonald's-da adam eti bar

Amerikaň birleşen ştatlarynda, Ýewreýlaryň ymamlarynyň biri, radio geplelikleriň birinde örän geň zatlar barada gürrüň berdi. Ol gepleşigiň haýsy ýyl ýaýlyma çykanyny tapyp bilmedim, emma barybir makalany size ýetirýän. Ýewreýleriň dininiň uly ymamlarynyň boýun almagyna görä, olar, (ýewreýler) ýylda bir gezek, Pasha baýramçylygynda 100 müňden gowra...

Dowamy »

1281 13
Sorag-jogap, 3 years ago