Ateistlar näme üçin öz bajysyny "edenoklar"?

Men ateist bolan bolsam öz bajymy dadyp görerdim, sebäbi gadagan zat mydama süýji görünýär. Eýsem maňa beýle etmegi kim gadagan edip biler? Ýokarda Hudaý ýok, adamzat "gün güýçliňki" diýen kanun boýunça ýaşaýar. Kanun öz bajyňy sikmegi gadanam edenok, diýmek bar zat gowy, ýenede bir arzyw, men ölmäkäm adamyň etini dadyp göresim gelýär. Garaz gadaga...

Dowamy »

829 18
Sorag-jogap, 9 months ago


Öz janyňa kast etmegiň ýeňil usullaryny kim bilýär?

Nädip durmuş bilen agyrsyz (kösençsiz) hasaplaşyp bolýar, maslahat beräýiň...

Dowamy »

775 29
Sorag-jogap, 1 year ago


Maşgala gurmak gerekmi ýa-da gerekdäl?

Biziň barymiz diýen ýaly maşgalada ösdük, ýetişdik we biziň barymyzyň gözümizde, maşgala diýen zat hökmany zat ýaly bolup görünýär. Emma bu hakykatdan hem şeýlemikä? 21-nji asyrda maşgalaň tutýan ýeri nähilikä? Maşgala diýen zat ilki bilen köpçüligi we sürüni aňladýar. Köpçülik bilen süri bolsa haýwanlaryň dünýäsinden gelen zatlar bolup durýar. Ada...

Dowamy »

654 12
Sorag-jogap, 1 year ago