Oglanlar uçin!!!

Salam talyplar.comyñ oglanlary,agalarym we jigilerim.Su gun 23-nji fewral oñki Gyzyl gosunyñ dôredilen guni we oglanlaryñ bayramy.Gynansakda bu sene turkmen kalendarynda ayratyn bayramcylyk hokmunde bellenilenok.Yone gownuñiz galmasyn oglanlar,gyzlar yatlayar bu guni.Bayramyñyz gutly bolsun.Jan saglyk we bagtly durmus,isleriñizde ustunlik we ak yol...

Dowamy »

153 21
Täzelikler, 4 days ago


Gowy adamlar azaldy.Durmus nira alyp baryar?

Bu mowzugymy dôretmegime birnace soraglara jogap tapmayandygym sebap boldy.Adamlaryñ niyeti name?Gowy adamlar nirede galdy?Hany bir wagtky akylly gyzlar?
Men okuwcy dôwrum yasayys-durmus-esaslary diyen sapak gecyadik.Entak 5-6njy synp okuwcydym oytyan yalñysmasam.Bir gun sol sapakda mugallymymyz ,,erkek adam bilen salamlasmaly dal,gurlesmeli...

Dowamy »

337 49
Sorag-jogap, 4 days ago


Yylgyn nikden giryan Ailara jogap ber!!!

Ailara gowmy?Eger su mowzugy okayan bolsañ aksaray.ru.coma girip yekejam nike habar yolla.Id:30.Yada ozun name diyip giryan bolsañ nikiñi yazay su yere

Dowamy »

280 38
Sorag-jogap, 1 week ago


Geliñ konferensiya gecireliñ

Salam talyplar.comyñ agzalary.Gelin su gun konferensiya gecirelin.Perhat Sabirovvam yadyndan cykardy oytyan indi alyp baranok bu isini.Bilsimiz yaly saytda taze agzalaram kopelip dur.Olaram gatnassa ginden tanyslyk acsak gowy bolardy.Bu gunki konferensiyany alyp bararmyñ Perhat? Perhat jigim okayan bolsan teswirde jogabyña garasyas.

Dowamy »

193 19
Sorag-jogap, 2 weeks ago


:)

Turkmenistanyn Goranmak ministirliginiñ Serhet gosunlarynyñ baslygy Durdyyew isden bosadyldy.

Menem ..Ussat serhetçi '' aldym.

Dowamy »

390 18
Täzelikler, 4 weeks ago


18 yasym

Yuregin bokup dur dunya syganok.
Sahel zada gulen 18 yasym.
Uly dunya bir garaysyna degenok.
Ozgesi yalanlay 18 yasym.
***
Duymandyryn neneñ indi gecenin.
Toylarda tans oynap serden gocenim.
Bir gozelin gozlerine gacanyn.
Girdaba gark bolan 18 yasym.
***
Colasasyn geldi dilber nazine.

Dowamy »

159 8
Edebiýat, 4 weeks ago


Gutlag

Salam mahriban agzalar we urus dawa diyseler 2 (o_o) sany garaja gôzi has ulalyanlar(O_O).Gowmy yagdaylarynyz? Hic birinizin yadyñyza dûsmânkâ men ilki acayyn diydim temany.Bilsimiz yaly bu gun yurdumyzda bayram.(okuwcy wagtymyz bayramcylyk bolsa begenerdik oturushlyk etyas diyip).Menem sizi ilkinji bolup gutlayan su bayram bilen.Esasanam esgerjikl...

Dowamy »

231 19
Täzelikler, 4 weeks ago


Bolgusyz tema

Agzalar gowmyñ?Su guna iç gysgynç gun boldy menin ucin.Sizede seylemi?Talyplardada kân mowzuk acylmady su gun.Wagtam gaty hayal geçyan yaly.Ya bu dine menin ucin seylemika?

Dowamy »

168 11
Sorag-jogap, 1 month ago


Nireden tapmaly?!

Salam.Agzalar gowmy yagdaylarynyz? Bilsimiz yaly az wagtlyk bolsada talyplar.com sayty yapyldy.Egerde bu sayt uzak wagtlyk yada hemiselik yapylsa agzalar sizi nireden tapyp bolar? Su sorag belki sizede gyzyklydyr?

Dowamy »

520 58
Sorag-jogap, 1 month ago


Komek edâyiñ!

Salam mahriban agzalar.Manada Beki SeŸtâkowyñ ,,Tekepbir gyz,,powestini tapmaga komek edayin.Eger kimde bar bolsa su yerde mowzuk edip sol powesti goyayyñ.

Dowamy »

127 2
Bilim, 1 month ago


Jigimjan (bolgusyzja tema boldy,meni bagyslan agzalar)

Bu gun menin ucin yene bir yatdan cykmajak gunlerin biri boldy.Gunumi aglap gecirdim diyen yaly.Bir zada gynanyp hem aglayan,begenip hem.Gynanyan yerim oyumden ejem,kakam,doganlarymdan,gelnejemlerden uzakda yashayan.Olary gorup,bagtyna guwanyp bilemok.Oye gelip icim-icime sygman aglayan.A begenyan yerim bu gun oglan doganymyn in uluja gelnejemin og...

Dowamy »

302 21
Täzelikler, 1 month ago


Name ederdiniz?

Talyplar.comyn agzalary gowmyn ahlijaniz?

Oglanlar bir gyzy soyen bolsanyz,olam sizin yasayan yerinizden uzakda ishleyan bolsa,(masgalanyzda yeke oglan,ya ilkinji caga bolan bolsanyz)sol gyza oylenip,ejenizi-kakanyzy tashlap,gelninizin yanynda alyslarda yashardynyzmy?

Dowamy »

309 39
Sorag-jogap, 1 month ago


Kiminkide nahili?

Salam agzalar.Gowmy hemmanizin yagdaylarynyz?

Sizin telefonynyzyn ulgamda dal (ocuk) wagty size jan edyan mushderilere habar edyan sms kiminkide nahili?

Dowamy »

265 26
Sorag-jogap, 1 month ago


Manada aydym tapyp berayin!!!

Aydymlar barada temalar acylypdyr.Agzalar manada bir aydymy tapmaga komek edayin.Kim aytyanyny,nireden alyp bolyanyny bilyaniniz aydayyn.

Aydymyn sozleri:
Hemise men tayyndym olmage sen ucin.
Boldy bary puc,hany eden arzuwum,
Ynanardym bu soyga,guna mendemi ya,
Manysy yok bu omrumin sensiz.
(gaytalamak)

Dowamy »

136 8
Sorag-jogap, 2 months ago


Gar yagyar

Anewde duyn ertirlik 11:00 toweregi yagyp bashlan gar su wagtam dowam edip dur.Howa gaty sowuk,uceklerden sallanyshyp duran buzlar 30-55 sm aralygynda.Yagyan garyn su wagtky olcegi 33 sm.

Dowamy »

153 5
Täzelikler, 2 months ago


Dogulan gunun bilen gutlayaryn!

Salam agzalar,gic yagsy.Bilsimiz yaly bu gun 22-nji dekabr,saytymyzyn aktiwje agzasy Perhat Sabirowyn dogulan guni.Perhatjan jigim doglan gunun gutly bolsun.Allajan bagtly durmus,shatlyk,gulki sowgat etsin.Masgalan arasynda gulup-yaynap yene birnace san yetmez dogulan gunlerini garsylamak nesip etsin,hemme arzuwyna yetyan adam yok,senem esasy arzuw...

Dowamy »

375 46
Täzelikler, 2 months ago


Bilyaniniz komek edayin

Gowmyn agzalar?Aranyzda lukmancylyk ugrundan bilyaniniz bar bolsa komek edayinda.Gunortandan bari basym aylanyp ysgynym yok,iyen zadymy gaytaryan,kellam agrap yarylayyn diyya,oturmaga,durmaga hic hili ysgyn mydarym yok,lukmana jan etsem kesellejek bolyansyn diyya,mende usgurup,asgyryp,ya burnum dykylyp duran alamat yok,dermanam icyan welin kellamin...

Dowamy »

358 42
Sorag-jogap, 2 months ago


Agzalar name boldy???

Salam talyplar.comyn agzalar,gowmy yagdaylarynyz?Name ucindir su gunler saytda uytgesikje zatlar gorunenok,birhili yurekgysgync umsumlik saytyn ici.Ya menin gownume seylemika?Onkije aktiw agzalaram yok,ya bir zat bolyamy saytda?Agzalar aktiwje gatnasayalynda!!!

Dowamy »

233 17
Sorag-jogap, 2 months ago


???

Salam agzalar.Gowmy hemmanizem.Ladakalina dosdumyza soyyan gyzyndan jogap alyp bilman maslahat sorapdyr.Menem sizden maslahat sorayan:eger oglan gyza soyyan diyse gyz nadip oglanyn hakykatdan-da ozuni soyyandigini bilmeli?

Dowamy »

191 15
Sorag-jogap, 2 months ago


...

1 sycan bir gun toy etdi
2 sygyr gutlap gurledi
3 bars barsine bakanda
4 towsan gorkup derledi
5 balyk gurlap bolanson
6 yylan aldy gezegi
7 yylky diydi mareka
8 goyun toyun bezegi
9 bijin bokup tans etdi
10 towuk ite umledi
11 it gurlejek bolanda
12 donuz toyy jemledi.
2021-n...

Dowamy »

231 2
Edebiýat, 2 months ago


Taze yyl gosgusy

Ayazbaba gelmezmin,
Maskamyzy gormezmin.
Bize nebsin agyryp,
Bize derman bermezmin.

Bize dollar gelenok,
Dollar wapshy goremok.
Sol bahana zatlaram,
Bir bahada duranok.

Gyzam alsan alanyn,
Olam gymmat boljakmys.
Sallah gezman oglanlar,
Yene gyzlar galjakmys.

Dowamy »

255 3
Edebiýat, 2 months ago


***

Gelen myhman hormatyny saklasyn,
Baran oynun,iyen duzun haklasyn,
Masgalan mahriban pak ojagyna,
Hic kes gyya gozi bilen bakmasyn.

Durmusyn hoziri ozune bagly,
Ruhdan dusmegin bihuda yaly,
Yagsyny goldan siz,yamandan gacyn,
Niyet yagsy bolsun,paller duzuwli.

Durmusda ozganin gownune degm...

Dowamy »

178 8
Edebiýat, 2 months ago


Betbagtlyk nesibesi bilen synalan tajir

Gadym wagtlarda bir sowdagar bolupdyr.Sowdada nesibesi sowly bolar eken.Belli bir wagtdan son,bagty tersine donupdir.Bir gun ol icinden :,,Menin kop mal-mulkum barka yadap,bir shaherden beyleki shahere aylanyp yorup,name isim bar.Gel,gowusy oz shaherimde galyp,oyumde dync alayyn,,diyipdir.Son hem malyny bolup,onun yarysyny ozune alyp,tomus gelende...

Dowamy »

175 3
Edebiýat, 2 months ago


Ayazbabadan dileg

Dilemeli bolsa ayazbabadan,
Ilkinji nobatda saglyk dilardim.
Sussypeslik dalde ruhybelentlik,
Shadyyanlyk,keypicaglyk dilardim.

Ulularmyz kicilere pent eder,
Yaskiciler buyrulany pert eder.
Erbetlige erbet kisi milt eder,
Men onun tersine gowluk dilardim.

Dowamy »

172 6
Edebiýat, 2 months ago


Ine yene men #3

Ine yene men(ay inda oz yuregimede dusdi su mowzuk) @kwazimoda nikdaki @yekejam.Menem indi taze nikli boldum.Gutlamak hokman dal agzalar,tuweleme 2 gezek gutladynyz sag bolun.Menem indi su nikede bir zat bolaysa talyplary terk etjek.(onunden duydurayyn diydim

Dowamy »

205 13
Täzelikler, 2 months ago