Menem kem galmayyn al size yene sorag!

Göz öňüne getiriň maşyn sürüp barýarsyňyz.Asmanda aý yok ýyldyzlaram görnenok üstesinede maşynyň çyrasam işlanok.Ýanynyzdada yşyk beriji serişdelerden hiç zat ýok.Öňiňizdenem bir kempir çykdy.Meni pylan yere alyp git oglym diýdi.We siz ony aýdan yerine hiç hili kynçylyksyz ertdiňiz.Ýöne nädip ertdiňiz ay yok ýyldyz görnenok çyrada ýok !Hany piki...

Dowamy »

776 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Fudbol Goryanler barmy

Kim haysy Fudbol komanda Baled edya

Dowamy »

646 13
Sport, 2 years ago


Kwant mehanikasy ynsanyň telepartasiýa arzuwyny amala aşyryp bilermi?

Ynsanýet gadymdan adamlar ýada basga jisimleri bir jaýdan başga bir jaýa göçürmegi başgaça aýdanda telepartasiýany öwrenmegi arzuw edip gelýär.''Ýyldyz ýoly'' filiminiň gahrymanlary üçin telepartasiýa ýönekeý zat.Bu arassa ylmy fantastika bolyp görünýär.Ýöne kwant bulam bujarlygy arkaly telepartasiýany durmuşa geçirmek mümkin.Telepartasiýa degişl...

Dowamy »

642 3
Bilim, 2 years ago


Agzalara haýyştly ýüzlenme!

Salam hormatly agzalar!Sagaman ýaşap,okap,işläp ýörmisiňiz.Agzalar kimde Juma Hudaýgulynyň
“Ömrüzaýa” romanynyň pdf görnüşi bolsa habarlaşaýyňda!Okap göresim gelýä!Üns bereniňiz üçin sag boluň.
Imo +99361892256

Dowamy »

907 17
Edebiýat, 3 years ago


Gutlag!

Salam mähribanlar!Baýramyňyyz gutly bolsyn!Janyňyz mydam sag, ömrüňiz owadan gül yaly owadan bolsyn!Size bagtly durmyş, gelejekde özüňize mynasyp yar,ene - ataňyzy guwandyrýan mynasyp perzent bolmagňyzy çyn ýürekden arzuw edýärin.

Dowamy »

813 8
Sorag-jogap, 3 years ago


Ýapon alymlary garramaklyga garşy ilkinji dermany döretdiler

Ýapon alymlary bedendäki garran öýjüklerden gutulmagyň ýoluny anyklamagy başardylar. Bu barada evo-rus.com habar berdi.

Tokio uniwersitetiniň Lukmançylyk ylmy-barlag institutynyň professory Makoto Nakanişiniň pikiriçe, innowasion lukmançylygy adamlary, elbetde, ölmez-ýitmez edip bilmez, ýöne ol köpleri ýyllaryň geçmegi bilen ýüze çyk...

Dowamy »

783 1
Bilim, 3 years ago


VPN

Salam! Agzalar taze 2021 nji yyl hemmanize dusumli gelen bolsyn! Neme birazajyk maslahat gerekdi tm da isleyan in gowy vpn ni maslahat berayinda onunden sag bolyn!

Dowamy »

958 20
Sorag-jogap, 3 years ago


''Harap eýlär''

Mömin bolan müňkür bolmaz sözüme,
Jepbar bu jahany,gör,harap eýlär.
Çoh närseler geler geçer gözüme,
Bu dünýäni bet-bet kär harap eýlär.

Işi rowaç tapar bet iş tutanyň,
Dilegi duş gelmez hak diýip ýatanyň.
Ýer ýüzünde bolar güýç-güýç ýeteniň.
Jahany zulum ile zor harap eýlär.

...

Dowamy »

2078 13
Edebiýat, 4 years ago


Hytaýyň okuwy barada maglumat gerekdi hormatly agzalar

Salam hormatly agzalar!Talyplar.com saýtyna agza bolmak maňada bu gün nesip etdi.Bu saýta agza bolanyma begenjimiň çägi ýok.Hormatly agzalar maňa biraz kömek edip bilermisiňiz!Araňyzda Hytaý döwletinde okaýan ýada şol ýurda egzamen tabşyranyňyz bar bolsa ol okuwyň hünärleri okuw şertleri ýaşaýyş şertleri barada maglumat berseňiz meniň bilen birlikd...

Dowamy »

2739 27
Bilim, 5 years ago