Küýseýän seni

Oktýabr...
Şeýle jeza laýyk, göräýdiňmi ýar,
Ýürek seni her minutda küýseýär,
Hoş owazyň eştmek üçin her säher
Gulaklarym telefona howlugýar.


Nämä gerek aşygňy beýle kösemek
Hem-de  öz ýüregňe howsala bermek
Ýa-da bir-birekden güman gözlemek
Ýörgünlimi?Bu döwürde söýgüde
...

Dowamy »

50 4
Edebiýat, 6 days ago


Aldamandym hiç haçan...

Soyenim örteýäň bu gün ýüregim,
Ynan janym aldamandym hic hacan.
Mertler aldamazlar bir naçar gyzy
Ýüregimi ganadyar şübhäňiň közi

Ynan janym aldamandym hic hacan
Aldamaklyk üçin nadanlyk gerek,
Nadanlyk gelişmez, mert yigitlere
Hem  daş bolmaly, bu söýen ýürek.

Awtory: mertogl...

Dowamy »

76 2
Edebiýat, 1 week ago


Agzalara haýyştly ýüzlenme!

Salam hormatly agzalar!Sagaman ýaşap,okap,işläp ýörmisiňiz.Agzalar kimde Juma Hudaýgulynyň
“Ömrüzaýa” romanynyň pdf görnüşi bolsa habarlaşaýyňda!Okap göresim gelýä!Üns bereniňiz üçin sag boluň.
Imo +99361892256

Dowamy »

286 17
Edebiýat, 1 month ago


Gutlag!

Salam mähribanlar!Baýramyňyyz gutly bolsyn!Janyňyz mydam sag, ömrüňiz owadan gül yaly owadan bolsyn!Size bagtly durmyş, gelejekde özüňize mynasyp yar,ene - ataňyzy guwandyrýan mynasyp perzent bolmagňyzy çyn ýürekden arzuw edýärin.

Dowamy »

172 8
Sorag-jogap, 2 months ago


Ýapon alymlary garramaklyga garşy ilkinji dermany döretdiler

Ýapon alymlary bedendäki garran öýjüklerden gutulmagyň ýoluny anyklamagy başardylar. Bu barada evo-rus.com habar berdi.

Tokio uniwersitetiniň Lukmançylyk ylmy-barlag institutynyň professory Makoto Nakanişiniň pikiriçe, innowasion lukmançylygy adamlary, elbetde, ölmez-ýitmez edip bilmez, ýöne ol köpleri ýyllaryň geçmegi bilen ýüze çyk...

Dowamy »

204 1
Bilim, 2 months ago


VPN

Salam! Agzalar taze 2021 nji yyl hemmanize dusumli gelen bolsyn! Neme birazajyk maslahat gerekdi tm da isleyan in gowy vpn ni maslahat berayinda onunden sag bolyn!

Dowamy »

352 20
Sorag-jogap, 4 months ago


''Harap eýlär''

Mömin bolan müňkür bolmaz sözüme,
Jepbar bu jahany,gör,harap eýlär.
Çoh närseler geler geçer gözüme,
Bu dünýäni bet-bet kär harap eýlär.

Işi rowaç tapar bet iş tutanyň,
Dilegi duş gelmez hak diýip ýatanyň.
Ýer ýüzünde bolar güýç-güýç ýeteniň.
Jahany zulum ile zor harap eýlär.

...

Dowamy »

765 13
Edebiýat, 11 months ago


Hytaýyň okuwy barada maglumat gerekdi hormatly agzalar

Salam hormatly agzalar!Talyplar.com saýtyna agza bolmak maňada bu gün nesip etdi.Bu saýta agza bolanyma begenjimiň çägi ýok.Hormatly agzalar maňa biraz kömek edip bilermisiňiz!Araňyzda Hytaý döwletinde okaýan ýada şol ýurda egzamen tabşyranyňyz bar bolsa ol okuwyň hünärleri okuw şertleri ýaşaýyş şertleri barada maglumat berseňiz meniň bilen birlikd...

Dowamy »

1948 27
Bilim, 2 years ago