Olimpiada-2012 Futbol ýaryşlary


Salam sadaja talyplar.сom sahypasynyň sadaja agzalary. Londonda geçirilýän 2012-nji ýylyň Olimpiada oýunlaram gelip ýetdi. Ertir nesip bolsa Olimpiada 2012-niň açylyşy bolar. Ýöne futbol oýunlary açylyşdan bir gün öň başlaýar.
Olimpiada oýunlarynda futbol öňler gaty gyzykly bolmaýan eken. Ýöne soňky döwürler futbol oýny olimpiada oý...

Dowamy »

1190 11
Köneler, 7 years ago


Kliçko-Tompson


Bu gün agşam Şweýsariýanyň Bern şäherinde WBA, WBO, IBF, IBO wersiýalary bilen boks boýunça dünýä çempiony ukrainaly Wladimir Kliçko bilen amerikaly boksçy Toni Tompsonyň arasynda uly bir göreş bolar.
Bu ikisi dört ýyl mundan öňem duşuşypdylar we 11-nji raundda Toni Tompson nakaut bilen ýeňilipdi.
Ýöne bu gezek özüniň ýeňiş...

Dowamy »

1204 9
Köneler, 7 years ago


2012-nji ýylda Polşa we Ukrainada geçen futbol boýunça Yewropa çempionatynyň final duşuşygyndan soň Ispaniýa Yewropa çempiony boldy we Aklym1989 Prognoz ligamyzyň çempiony boldy.


2012-nji ýylyň Yewropa çempionatynyň final duşuşygynda öten agşam Ispaniýa bilen Italiýa duşuşdy. Oýun hakda kän aýdybam durjak däl. Öten agşam hemmämiz diýen ýaly görendiris. Oýnuň hasaby 4-0 Ispaniýaň peýdasyna gutardy. Gollary 14' David Silva, 41' Jordi Alba, 84' Torres, 88' Mata saldylar.
Ýewropa çempionaty başlaly bäri, ýagny 8-...

Dowamy »

2288 80
Köneler, 7 years ago


P.t.31tur. Ýewro 2012 final duşuşyk.


IspaniýaItaliýa
2012-nji ýylyň 1-nji iýuly. Ukraina-Kiýew. Olimpiýski stadion. Aşgabat wagty bilen sagat 23:45. Polşa we Ukrainada geçirilýän futbol boýunça 2012-nji ýylyň ýewropa çempionaty. Final duşuşyk.
Onda näme iň soňky prognozyňyzy goýuberiň!

Dowamy »

2111 134
Köneler, 7 years ago


30-nji turdan soň agzalaň gazanan oçkolary. Öwünen oglan öňe ...


Ynha, öten agşamky oýnalan ikinji ýarym final oýnundan soň Ispaniýanyň finaldaky garşydaşy hem belli boldy.
Öten agşamky oýunda Germaniýa Italiýadan 2-1 hasabynda asgyn geldi. Pökgüleri 20 we 36 minutlarda Balotelli we 90minutda 11metrlik jerime urgydan Mesut Özil saldy.
Şu oýundan öň köpler Germaniýany finalist hasap edýädi...

Dowamy »

1139 25
Köneler, 7 years ago


29-njy turdan soň agzalaň gazanan jemi oçkosy


Öten agşam oýnalan (27.06.12) ilkinji ýarym final oýnundan soň haýsy ýygyndyň finala çykany belli boldy. Elbetde ol hem Ispaniýa.
Olar ýarym finalda Portugaliýanyň ýygyndysyny esasy wagty 0-0 bolan oýundan soň, 11metrlik jerime urgylaryndan 4-2 hasaby bilen ýeňmegi başardylar.

Bu gezekki penaltylarda panenki stilini...

Dowamy »

1062 12
Köneler, 7 years ago


P.t.30-tur. ikinji ýarym final oýny.

Germaniýa-Italiýa
Ýewropa çempionatynyň ikinji ýarym final oýny hem Germaniýa bilen Italiýanyň arasynda oýnalar.
28.06.12 23:45
Warşawaň milli stadiony
Stéfane Lannoy
Frédéric Cano, Michael Annonier

Ynha şu stadionda oýnalar.
Iň soňkyň öň ýanyndaky prognozdygynam unutmaň.

Progn...

Dowamy »

1702 68
Köneler, 7 years ago


28-nji turdan soňra agzalaň jemi gazanan oçkolary


25-nji iýunda oýnalan iň soňky çärýek final oýnunda Angliýa Italiýadan 11 metrlik jerime urgularyndan soň ýeňliş bilen öýlerine dolanmaly boldylar. Esasy wagtda we goşmaça wagtda açylmadyk hasap jerime urgylaryndan soň 4:2 italiýaň peýdasyna tamamlandy.

11 metrlik jerime urgylarynda Angliýadan bir pökgi hasabynda yza galanla...

Dowamy »

1008 12
Köneler, 7 years ago


P.t.29-tur. Ilkinji ýarym final oýny

Portugaliýa-Ispaniýa
Nesip bolsa çarşenbe güni agşama uly futbol agşamy diýsegem bolarmyka diýýän.
Has takygy köpler bu oýuna eýýämden Real-Barselona oýny hem diýýäler. Ýöne Ispaniýaň oýunçylary bir agyzdan bu meňzetmä garşy çykyp öz ýygyndylary üçin oýnajakdyklaryny aýtdylar.
Bu oýun Polşa we Ukrainada geçirilýän Ýewropa çempi...

Dowamy »

1717 78
Köneler, 7 years ago


Angliýa ýene penalty urgylarna galarmyka?


Angliýa futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň taryhynda 7 gezek gatnaşyp, 2 gezek ýarym finalda, 1 gezek çärýek finalda, 4 gezegem toparçadan çykyp bilmän ýeňildi. Angliýa 1968-nji ýyldaky çempionatda Ýugoslawiýadan 1-0 ýeňilenden soň 3-nji ýer üçin oýnalan oýunda SSSR-i 2-0 ýeňdi.
Angliýanyň mundan soňky toparçadan çykandan soň 3 oýn...

Dowamy »

936 4
Köneler, 7 years ago


27-nji turdan soňra agzalaň jemi gazanan oçkolary


Ilki bilen talyplar.com saýtynyň adminstratorlaryndan bir haýyşym bar. Teklip diýseňem boljak. Şu ýewropa çempionatyna bagyşlap dowam edýän Prognoz Turnirimizde ýeňiji bolan agzalaryň şahsy maglumatyna ýeňiji bolanlary hakynda maglumatam goýup bolsa sizem öz goşandyňyzy goşdugyňyz bolardy. Käbir agzalar bu ýaryşy ýörite iş edinip gurnapdyrl...

Dowamy »

1172 12
Köneler, 7 years ago


P.t.28tur. Ýärýek finalyň iň soňky duşuşygy.

Angliya-Italiya
Iň soňky çärýek final oýny.
24.06.12 sagat 23:45
Olimpiýski stadion Kiýew
Pedro Proença
Bertino Miranda, Ricardo Santos

Hany onda prognozlaňňyzy goýubermeli.
Ýene bir gezek ýatladýas. Şu prognoz turnirimizde 1,2,3 ýerlere sowgatlar bar eken.

Dowamy »

1556 60
Köneler, 7 years ago


26-njy turdan soň agzalaň jemi gazanan oçkolary


Ýarym finalda Portugaliýaň garşydaşy kim bolarka diýlen soraga köp futbol janköýerleri Germaniýadiýip jogap berendir. Şolaryň aýdyşy ýaly hakykatdanam bir toparçada ýagny "B" toparçada çärýek finala çykan iki ýygyndy ýarym finalda ýene duşuşar.
Germaniýa-Gresiýa oýny hakda aýtsak hasap 4-2 boldy.
39 min Lam (ger)
61 min...

Dowamy »

935 6
Köneler, 7 years ago


P.t.27tur, çärýek finalyň üçinji duşuşygy

Ispaniýa-Fransiýa
ertir üçinji çärýek finalam oýnalar. Hany göreliň ýarym finala kim çykarka!!!
Ertir 23.06.12 sagat 23:45-de
Donbass arena
Nicola Rizzoli
Renato Faverani, Andrea Stefani

Hany onda prognoza başlalyň!

Dowamy »

1758 59
Köneler, 7 years ago


25-nji turdan soň agzalaň gazanan jemi oçkolary


Eýtdik-beýtdik ýarym finala ahyry Portugaliýany çykardyk otyryberdik. Aslynda komandanyň hemme kollektiwiniň paýy bardyr welin, esasy paýy Çehiýa bilen Portugaliýaň arasyndaky çärýek final oýnunyň 79-njy minudynda Petr Çehiň "galasyny" kellesi bilen böwüsmegi başaran, dünýäň iň güýçli futbolçylarynyň biri (Messiden soň) bolan, 5sany uly ýar...

Dowamy »

941 11
Köneler, 7 years ago


Ramaz Şengeliýa dünýeden ötüpdir.


Futbol boýunça Dinamo tblisiniň we SSSR-iň ýygyndy komandasynyň hüjümçisi, SSSR-iň sport ussady, 1981-nji ýylda ýewropaň kubok alanlarynyň kubogyny alyp çempioon bolan Ramaz Şengeliýa 55 ýaşynyň içinde, Tibliside ýüreginiň durmagy sebäpli dünýeden ötdi. R. Şengeliýa Dinamo tibliside 1977-1988-nji ýyllarda 283 gezek meýdança çykyp 120 pökgü...

Dowamy »

1051 4
Köneler, 7 years ago


P.t.26tur. Çärýek finalyň ikinji duşuşygy

Germaniýa-gresiýa
Ine ertir ýene iki oýun boljak. ol hem elbetde ýene çärýek final duşuşygy.
Oýun 22.06.12ý. sagat 23:45-de başlanar.
Gdansk arena
emin-Damir Skomina
gapdalky eminler-Primož Arhar, Matej Žuniç
Onda näme, prognoz goýup başlabermeli!!!

Dowamy »

1381 45
Köneler, 7 years ago


12-nji oýun gününden soňky agzalaň eýýeleýän orynlary.


Wagt diýilýän zat uçup barýan guş ýaly geçip dur, geçip dur. Ynha, bir seretsek Ýewropa çempionatynyň toparçadaky oýunlary gutaran bolsa nätjek!!!
16 sany ýygyndy 90 minutdan üç gezek duşuşdy welin 8 sanjak ýygyndy galdy otyryberdi. Olaryň haýsy ýygyndylardygyny özüňizem bilýänsiňiz welin bu ýerde-de agzap geçmeklik artyklyk etmese g...

Dowamy »

1650 36
Köneler, 7 years ago


P.t.25tur. Çärýek final, birinji duşuşyk.

Çehiýa-Portugaliýa
Ertir nesip bolsa dynç alarys we birigünki, ýagny 2010-njy ýyldan bäri Ýewropaň iň güýçli ýygyndysy haýsyka diýip dowam edip gelýän turniriň ilkinji çärýek finalyna öz prognozlammyzy goýarys. Ol haýsy oýunka diýseňiz Çehiýa bilen Portugaliýa. Oýun 21-nji iýunda, sagat 23:45-de warşawonyň milli stadionynda oýnalar.
G...

Dowamy »

1662 54
Köneler, 7 years ago


11-nji oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkolary.


Nesip edenden Ýewro-2012-den ýene iki ýygyndyny öýlerine "Ugratdyk". Olar Horwatiýa we Irlandiýa.
Хорватия - Испания - 0:1
Гол: Хесус Навас, 88

Италия - Ирландия - 2:0
Гол: Кассано, 35; Балотелли, 90

Indi aşakda bolsa agzalaň bu oýunlardan soňky gazanan jemi oçkolary bilen tanyş edeýin.

Dowamy »

969 6
Köneler, 7 years ago


P.t.23-24tur

Fransiýa-Şwesiýa
Angliýa-Ukraina
Ine, ertir ýene iki ýygyndy Ýewro-2012-ni terk etmeli. Hany göreliň, olar kimlerkä!!!
Sizem öz prognozlaňňyzy goýuberiň!

Dowamy »

1578 28
Köneler, 7 years ago


10-nji oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkosy


Ynha, "B" gruppada-da ýene iki oyun tamamlandy. Bu "ölüm" toparçada-da garaşylmadyk oýunlar boldy. Saýlama oýunlarda uly ýeňişler görkezen Gollandiýaň ýygyndysy oçko gazanyp bilmän turniri bes etmeli boldy.
Дания - Германия - 1:2
Голы: Крон-Дели, 24 - Подольски, 19; Бендер, 80
Португалия - Нидерланды - 2:1
Голы...

Dowamy »

1037 7
Köneler, 7 years ago


Gollandiýa - dowammy ýa-da tamam.


Şu günki boljak oýunlarda kimiň galyp kimiňem dowam etjegi belli däl. Futbolda her hili garaşylmaýan ýagdaýlar bolaýýar. Düýnki Orsýetiň ýygyndysynyňam turnir bilen hoşlaşmagy köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý boldy.
Indi "B" toparçasy hakda aýtsak 6 oçko bilen öňdeligi eýýeleýän, yzly-yzyna iki oýnuny hem ýeňiş bilen tamamlan Germaniý...

Dowamy »

1200 22
Köneler, 7 years ago


P.t.21-22tur

italiýa-Irlandiýa

Ispaniýa-Horwatiýa
ertir agşam sagat 23:45-de "c" toparçadaky üçünji aýlow oýunlary bolar we haýsy ýygyndynyň Ýewro-2012-ni terk etjegi ýa-da dowam etjegi belli bolar.
Ýygyndylaň eýýeleýän orunlary barada aýtsak şeýleräk:
1.ispaniýa 4oçko pök-5-1
2.Horwatiýa 4oçko pök-4-2
3.Italiýa...

Dowamy »

1455 31
Köneler, 7 years ago


9-njy oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkolary.


"A" gruppada çärýek finala çykmaga faworit hasaplanan Russiýanyň milli ýygyndysy Ýewro-2012-ni toparçadan çykyp bilmän 'taşlamaly" boldy. Ýaryşy "taşlamagyna" bolsa, düýnki Russiýa-Gresiýa oýnunyň 1-nji taýmynyň goşmaça wagtynda Karagunisiň Malafeýewiň derwezesine salan goly sebäp boldy.
Bu gruppada ýene bir ýaryş bilen hoşlaşan ýygy...

Dowamy »

985 8
Köneler, 7 years ago