Angliýa ýene penalty urgylarna galarmyka?


Angliýa futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň taryhynda 7 gezek gatnaşyp, 2 gezek ýarym finalda, 1 gezek çärýek finalda, 4 gezegem toparçadan çykyp bilmän ýeňildi. Angliýa 1968-nji ýyldaky çempionatda Ýugoslawiýadan 1-0 ýeňilenden soň 3-nji ýer üçin oýnalan oýunda SSSR-i 2-0 ýeňdi.
Angliýanyň mundan soňky toparçadan çykandan soň 3 oýn...

Dowamy »

711 4
Köneler, 6 years ago


27-nji turdan soňra agzalaň jemi gazanan oçkolary


Ilki bilen talyplar.com saýtynyň adminstratorlaryndan bir haýyşym bar. Teklip diýseňem boljak. Şu ýewropa çempionatyna bagyşlap dowam edýän Prognoz Turnirimizde ýeňiji bolan agzalaryň şahsy maglumatyna ýeňiji bolanlary hakynda maglumatam goýup bolsa sizem öz goşandyňyzy goşdugyňyz bolardy. Käbir agzalar bu ýaryşy ýörite iş edinip gurnapdyrl...

Dowamy »

944 12
Köneler, 6 years ago


P.t.28tur. Ýärýek finalyň iň soňky duşuşygy.

Angliya-Italiya
Iň soňky çärýek final oýny.
24.06.12 sagat 23:45
Olimpiýski stadion Kiýew
Pedro Proença
Bertino Miranda, Ricardo Santos

Hany onda prognozlaňňyzy goýubermeli.
Ýene bir gezek ýatladýas. Şu prognoz turnirimizde 1,2,3 ýerlere sowgatlar bar eken.

Dowamy »

1332 60
Köneler, 6 years ago


26-njy turdan soň agzalaň jemi gazanan oçkolary


Ýarym finalda Portugaliýaň garşydaşy kim bolarka diýlen soraga köp futbol janköýerleri Germaniýadiýip jogap berendir. Şolaryň aýdyşy ýaly hakykatdanam bir toparçada ýagny "B" toparçada çärýek finala çykan iki ýygyndy ýarym finalda ýene duşuşar.
Germaniýa-Gresiýa oýny hakda aýtsak hasap 4-2 boldy.
39 min Lam (ger)
61 min...

Dowamy »

717 6
Köneler, 6 years ago


P.t.27tur, çärýek finalyň üçinji duşuşygy

Ispaniýa-Fransiýa
ertir üçinji çärýek finalam oýnalar. Hany göreliň ýarym finala kim çykarka!!!
Ertir 23.06.12 sagat 23:45-de
Donbass arena
Nicola Rizzoli
Renato Faverani, Andrea Stefani

Hany onda prognoza başlalyň!

Dowamy »

1388 59
Köneler, 6 years ago


25-nji turdan soň agzalaň gazanan jemi oçkolary


Eýtdik-beýtdik ýarym finala ahyry Portugaliýany çykardyk otyryberdik. Aslynda komandanyň hemme kollektiwiniň paýy bardyr welin, esasy paýy Çehiýa bilen Portugaliýaň arasyndaky çärýek final oýnunyň 79-njy minudynda Petr Çehiň "galasyny" kellesi bilen böwüsmegi başaran, dünýäň iň güýçli futbolçylarynyň biri (Messiden soň) bolan, 5sany uly ýar...

Dowamy »

745 11
Köneler, 6 years ago


Ramaz Şengeliýa dünýeden ötüpdir.


Futbol boýunça Dinamo tblisiniň we SSSR-iň ýygyndy komandasynyň hüjümçisi, SSSR-iň sport ussady, 1981-nji ýylda ýewropaň kubok alanlarynyň kubogyny alyp çempioon bolan Ramaz Şengeliýa 55 ýaşynyň içinde, Tibliside ýüreginiň durmagy sebäpli dünýeden ötdi. R. Şengeliýa Dinamo tibliside 1977-1988-nji ýyllarda 283 gezek meýdança çykyp 120 pökgü...

Dowamy »

695 4
Köneler, 6 years ago


P.t.26tur. Çärýek finalyň ikinji duşuşygy

Germaniýa-gresiýa
Ine ertir ýene iki oýun boljak. ol hem elbetde ýene çärýek final duşuşygy.
Oýun 22.06.12ý. sagat 23:45-de başlanar.
Gdansk arena
emin-Damir Skomina
gapdalky eminler-Primož Arhar, Matej Žuniç
Onda näme, prognoz goýup başlabermeli!!!

Dowamy »

1165 45
Köneler, 6 years ago


12-nji oýun gününden soňky agzalaň eýýeleýän orynlary.


Wagt diýilýän zat uçup barýan guş ýaly geçip dur, geçip dur. Ynha, bir seretsek Ýewropa çempionatynyň toparçadaky oýunlary gutaran bolsa nätjek!!!
16 sany ýygyndy 90 minutdan üç gezek duşuşdy welin 8 sanjak ýygyndy galdy otyryberdi. Olaryň haýsy ýygyndylardygyny özüňizem bilýänsiňiz welin bu ýerde-de agzap geçmeklik artyklyk etmese g...

Dowamy »

1393 36
Köneler, 6 years ago


P.t.25tur. Çärýek final, birinji duşuşyk.

Çehiýa-Portugaliýa
Ertir nesip bolsa dynç alarys we birigünki, ýagny 2010-njy ýyldan bäri Ýewropaň iň güýçli ýygyndysy haýsyka diýip dowam edip gelýän turniriň ilkinji çärýek finalyna öz prognozlammyzy goýarys. Ol haýsy oýunka diýseňiz Çehiýa bilen Portugaliýa. Oýun 21-nji iýunda, sagat 23:45-de warşawonyň milli stadionynda oýnalar.
G...

Dowamy »

1449 54
Köneler, 6 years ago


11-nji oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkolary.


Nesip edenden Ýewro-2012-den ýene iki ýygyndyny öýlerine "Ugratdyk". Olar Horwatiýa we Irlandiýa.
Хорватия - Испания - 0:1
Гол: Хесус Навас, 88

Италия - Ирландия - 2:0
Гол: Кассано, 35; Балотелли, 90

Indi aşakda bolsa agzalaň bu oýunlardan soňky gazanan jemi oçkolary bilen tanyş edeýin.

Dowamy »

748 6
Köneler, 6 years ago


P.t.23-24tur

Fransiýa-Şwesiýa
Angliýa-Ukraina
Ine, ertir ýene iki ýygyndy Ýewro-2012-ni terk etmeli. Hany göreliň, olar kimlerkä!!!
Sizem öz prognozlaňňyzy goýuberiň!

Dowamy »

1321 28
Köneler, 6 years ago


10-nji oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkosy


Ynha, "B" gruppada-da ýene iki oyun tamamlandy. Bu "ölüm" toparçada-da garaşylmadyk oýunlar boldy. Saýlama oýunlarda uly ýeňişler görkezen Gollandiýaň ýygyndysy oçko gazanyp bilmän turniri bes etmeli boldy.
Дания - Германия - 1:2
Голы: Крон-Дели, 24 - Подольски, 19; Бендер, 80
Португалия - Нидерланды - 2:1
Голы...

Dowamy »

795 7
Köneler, 6 years ago


Gollandiýa - dowammy ýa-da tamam.


Şu günki boljak oýunlarda kimiň galyp kimiňem dowam etjegi belli däl. Futbolda her hili garaşylmaýan ýagdaýlar bolaýýar. Düýnki Orsýetiň ýygyndysynyňam turnir bilen hoşlaşmagy köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý boldy.
Indi "B" toparçasy hakda aýtsak 6 oçko bilen öňdeligi eýýeleýän, yzly-yzyna iki oýnuny hem ýeňiş bilen tamamlan Germaniý...

Dowamy »

988 22
Köneler, 6 years ago


P.t.21-22tur

italiýa-Irlandiýa

Ispaniýa-Horwatiýa
ertir agşam sagat 23:45-de "c" toparçadaky üçünji aýlow oýunlary bolar we haýsy ýygyndynyň Ýewro-2012-ni terk etjegi ýa-da dowam etjegi belli bolar.
Ýygyndylaň eýýeleýän orunlary barada aýtsak şeýleräk:
1.ispaniýa 4oçko pök-5-1
2.Horwatiýa 4oçko pök-4-2
3.Italiýa...

Dowamy »

1223 31
Köneler, 6 years ago


9-njy oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkolary.


"A" gruppada çärýek finala çykmaga faworit hasaplanan Russiýanyň milli ýygyndysy Ýewro-2012-ni toparçadan çykyp bilmän 'taşlamaly" boldy. Ýaryşy "taşlamagyna" bolsa, düýnki Russiýa-Gresiýa oýnunyň 1-nji taýmynyň goşmaça wagtynda Karagunisiň Malafeýewiň derwezesine salan goly sebäp boldy.
Bu gruppada ýene bir ýaryş bilen hoşlaşan ýygy...

Dowamy »

775 8
Köneler, 6 years ago


P.t.19-20tur

Portugaliýa-Gollandiýa
Daniýa-Germaniýa
Ertir agşam sagat 23:45-de üçünji aýlowyň "B" toparçadaky iki oýny bolar we gruppadan kimleriň çykjagy hemmelere belli bolar. geliň onda bizem öz prognozlammyzy goýalyň!
Aşakda ýygyndylaň toparda eýýeleýän orunlary bilenem tanyş etjek.

Dowamy »

1108 42
Köneler, 6 years ago


8-nji oýun gününden soňky agzalaň eýýelän oçkolary


Ine, toparçalardaky ikinji aýlow oýunlaram tamam boldy. ikinji aýlowyň soňky oýunlary şeýleräk hasap bilen tamamlandy:
Швеция - Англия - 2:3
Голы: Джонсон, 49-авт; Мелльберг, 59 - Кэрролл, 23; Уолкотт, 64; Уэлбек, 78
Украина - Франция - 0:2
Голы: Менез, 53; Кабайе, 56
Häzir aşakda bolsa gyzgalaňly barýan p...

Dowamy »

802 12
Köneler, 6 years ago


P.t.17-18tur

Russiýa-Gresiýa
Çehiýa-Gresiýa
Ine bu günem toparlardaky üçünji aýlaw oýunlary bolar. üçünji aýlawdaky oýunlaň hemmesi şol bir wagtda, ýagny 23:45-de bolar. Şonuň üçin gitjek ýeriňiz bolsa arkaýyn gidiberiň. Sebäbi iki oýunam aýdyşymyz ýaly giç başlaýar. Bu oýunlary Türkmenlerden Yaşlyk bilen Türkmensporty kanallary, Türkden trt1 we t...

Dowamy »

1357 72
Köneler, 6 years ago


7-nji oýun gününden soňky agzalaň gazanan netijesi.


Ynha yene iki oyun tamam boldy.
Испания - Ирландия - 4:0
Голы: Торрес, 4, 70; Давид Сильва, 49; Фабрегас, 83
Италия - Хорватия - 1:1
Голы: Пирло, 39 - Манджукич, 72
7-nji oýun gününden soňky gazanylan netijänem size yetireyin diydim. Tüweleme basleşik gyzyşýar.

Dowamy »

751 7
Köneler, 6 years ago


P.T.15-16tur

Ukraina-Fransiya
Şwesiýa-Angliýa
Ertir agşamam ikinji turyň iň soňky oýunlary bolýar. eýýäm 3-nji turda oýunlaň hemmesi 23:45-de başlanar. Her gün oýnaljak oýunlaryň ikisem bir wagtda bolar.
Ertir birinji oyunda sagat 21:00-da ukraina bilen Fransiýa duşuşar. Sagat 23:45-de Angliýa bilen Fransiýa duşuşar.
Onda prognoza ba...

Dowamy »

1545 68
Köneler, 6 years ago


6-njy oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkosy.


Yewro-2012-de 6-njy oýun günem tamam boldy. çekeleşikli geçen oyunda Daniýa-Portugaliýadan 2-3 hasabynda ýeňilen bolsa, Gollandiýa Germaniýadan 1-2 hasabynda ýeňlip gaty köp janköýerini gynandyrdy.
Indi 6-njy oýun gününden soň agzalaň jemi gazanan oçkosy bilen tanyş bolalyň.

Dowamy »

797 11
Köneler, 6 years ago


P.T.13-14tur

ItaliýaHorwatiýa
IspaniýaIrlandiýa
Ine ertir ýene iki oyun bolyar. Sagat 21:00-da Italiýa-Horwatiýa duşuşar. 23:45-de bolsa Ispaniya-Irlandiya duşuşar. Onda näme, başlabereliň! Bilgirje ýeňsin!

Dowamy »

1454 54
Köneler, 6 years ago


5-nji oýun gününden soňky jemi gazanylan netije.

5-nji oýun gününden soňky netijeler şeýleräk:
1.Messibet-17
2.Fatality-14
3.Ezba-12
4.Aysyzgije-12
5.Ahmetjan18-12
6.Oscr1-11
7.Hallboy-11
8.Baybow-10
9.Mirasymyz-10
10.Aklym89-10
11.Magnit-9
12.Bayramsoltan-9
13.Idealman92-9
14.Pamir-9
15.1merd...

Dowamy »

681 4
Köneler, 6 years ago


P.t.11-12tur (prognoz turniriniň 11-12-nji tury)

Daniya-Portugaliya
GOllandiya-Germaniya
Ertir boljak oynam shu gunden yazayjak. 21:00-da Daniya-Portugaliya, 23:45-de gollandiya-Germaniya. onda başlaberiň!Şewçenkonyň kelleden salan goly.

Dowamy »

1534 74
Köneler, 6 years ago