Zlatansyz Şwesiýa...

Hmm, näme diýeli! Russiýada geçýän futbol boýunça dünýä çempionatynda garaşmaýan ýygyndylarymyzyň gatnaşyp bilmedikleri we 1/16 finaldan yzyna gaýdanlary diýjekmi, Germaniýaň toparçadan dolanmagy, VAR sistemasynyň ilkinji gezek dünýä çempionatynda ulanylmagyna çenli dürli wakalar bilen öz içine aldy diýsek ýalňyşdygmyz bolmaz.
Şweýsariýany...

Dowamy »

635 0
Sport, 2 years ago


Bu näboluş?

Germaniýa, Argentina, Ispaniýa, Portugaliýa çempionatdan öýüne dolandy. Gollandiýa, Italiýa şeýle-de bu çempionata çykyp bilmändi. Indi näme bolarka? Belgiýadan kän zada garaşýan men-ä! Hany göreliň, nämeler bolarka indi!?

Dowamy »

734 4
Sport, 2 years ago


Argentinadan nämä garaşýaňyz?

Nigeriýaň Islandiýany ýeňmegi bilen umytlanan argentinler indi özlerine uly kömek eden "dostuna" garşy birigün "duşmany" ýaly garşylaşjak.
Uly hasap bilen Nigeriýany ýeňip bilse, Islandiýa kiçi hasap bilen Horwaty ýeňäýsede Argentina indiki tura çykyp biljek. Ýöne bu bolgusyz oýny bilen Nigeriýa garşy nähili oýun görkezerkä bular? Bu gezek...

Dowamy »

636 1
Sport, 2 years ago


Argentina näme bolýaka?

Argentina we Messi öz janköýerlerini "begendirmegini" dowam edýär.
Düýn oýun gidip otyrka alyp baryjy şeýle bir degişme aýtdy:
"- Higuain, Dibala, Di Mariýa ýaly oýunçylary kim saklap bilerkä?
- Oň işi aňsa-da, köýnekleriniň arkasyna ARGENTINA diýip ýazaýmaly!?"

Gaty dogry degişme!

Dowamy »

727 5
Sport, 2 years ago


Günäli Messi bolaýýa!?

Öten agşam Dünýa Çempionatynyň öň ýanyndaky taýýarlyk oýunlarynda, Madridde, Ispaniýanyň futbol ýygyndysy Argentinanyň futbol ýygyndysyny kabul etdi. Messi, Aguera, Di Mariýa ýaly ýyldyzlary şikesli bolup oýnap bilmedi. Şonda-da ýygyndyň ady ARGENTINA.
Ispaniýaň ýygyndysy bolsa bulary derbi-dagyn etdi, 6-1.

Günä Messide däl...

Dowamy »

864 1
Sport, 2 years ago


222 million ýerde ýatyr

Marseliňmi, Monakoňmy trenneri "400 millionlyk klubyň ýarysy yerde ýatyr" diýipdir.
Neýmaryň şikes alyp ýatan wagtky ýagdaýyny suratlandyrypdyr.

Ýokarda surat goýdum, surat görkezýämikä diýip barladygym boldy. Boş surat goýdugym bolmasyn diýdim.

Dowamy »

871 1
Sport, 2 years ago


Barselona bäş oýunçysyny satmakçy

Barselona tomusda Atletiko Madridiň hüjümçisi Grizmany öz hataryna goşmak üçin 5 oýunçysyny satmakçy bolýar diýip Marka okyjylaryna ýetirdi.

Olar Arda Turan, Aleýş Widal, Denis Suarez, Andre Gomeş, Pako Alkaser.

Bu möwsüm 26 ýaşly Grizman hemme turnirler bilen bilelikde 35 gezek meýdança çykyp, 20 pökgüni derwezä gön...

Dowamy »

836 1
Sport, 2 years ago


Obnawleniýe app

Android telefonlarda google play markede app programmalara Obnawleniýe gelýär. Şolary obnawit etseň telefonyň pamýady azalýamyka? Käbir programmalaryň obnawleniýesi 40-50 mgb, käbirlerem 5 mgb töweregi. Başy çykýan kişi bolsa jogaplarda!

Dowamy »

942 4
Köneler, 2 years ago


Kellä geýdiňiz-ow bu saýdy!

Eňňere etdiňizow bärsini. Gan dawasy ýaly, biz-ä nämäň namedigine-de düşünemzok!

Dowamy »

1226 4
Köneler, 2 years ago


Talyplar.com üýtgän eken.

Tüweleme, üýtgeşme bar eken. Saýt köne durkundan üýtgäpdir. Gutly bolsun! Gowja ýazgylara garaşýas!

Dowamy »

1020 7
Köneler, 2 years ago


Lionel Messiniň 600-nji duşuşygy.

Ispaniýaň çempionatynyň 13-nji turynda Barselona öz meýdançasynda Real Sosedady 4-0 ýeňmegi başardy. Pökgüleri Neýmar 22, 53min., Suarez 41min., Messi 90min. derwezä gönükdirdi.

Şeýlede bu oýun klubyň lideri Lionel Messiniň karýerasyndaky 600-nji oýny. Elbetde, ýubileý gününde Messä 1 pökgi derwezä gönükdirmek başartdy.

Dowamy »

788 0
Köneler, 4 years ago


CBCsportHD Azerspase 46˚-da.

Azerspace 46˚-da Azerbeýjanyň ýene-de bir Sport kanaly bolan CBCsportHD kanaly açyldy. Edil häzir kanal test görnüşinde, ýene bir-iki günden açylar.
Bu kanaldan Braziliýa, Italiýa, Russiýa, Ukraina, Gollandiýa, Azerbaýjanyň futbol boýunça ýokary ligasyny we Türkiýe kubogynyň oýunlaryny berer.
Şeýlede futzal, tennisde abraýly oýunlar...

Dowamy »

1428 6
Köneler, 4 years ago


Futbol boýunça Dünýä Çempionaty Russiýa-2018 bije çekilişik.

2018-nji ýylda Russiýada geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparçalara bölmek üçin bije çekilşigi 25-nji iýulda, şenbe güni bolar.
Öý eýýesi Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň Konstantinowski Palasede gurnaljak bije çekilişik Aşgabat wagty bilen 20:00-da başlar.

Dowamy »

1398 2
Köneler, 4 years ago


Messi Afrikada!

Barselonanyň we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi Port-Žentiloda (Gabon) Afrika-2017 kubogynyň geçjek oýunlary üçin stadionyň düýbüni tutmaklyk dabarasyna gatnaşdy we ilkinji kerpijini goýdy.

Bu futbol meýdança 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ulanylmaga berler.
Gabonyň Prezidenti Ali Bongo Ondimby birnäçe ý...

Dowamy »

1176 4
Köneler, 4 years ago


Şa kubogynyň finaly Barselona-Atletik Bilbao

Öten agşamky oýnalan ýarym final oýunlaryndan soň Ispaniýaň Şa kubogynyň finalyna Barselona bilen Atletik Bilbao çykdy. Oýun şu ýylyň 30-njy maýynda oýnalar. Haýsy meýdançada oýnaljagy heniz belli däl.

Dowamy »

1120 6
Köneler, 5 years ago


Talyplar.com-da Ballon d'or-2014

2014-nji ýylda Talyplar.com agzalary haýsy futbolça Ballon d'or baýragyny berýär!?
Ronaldomy, Messimi ýa Noýer...

Trennerlerden siz bolsaňyz haýsyna ýylyň trenneri diýerdiňiz?
Ançelotti, Ýohem Lew, Semioni...

Hakykatda saýlananlar Ronaldo we Ýoham Lew.

Dowamy »

898 2
Köneler, 5 years ago


46˚-njy gradusda StanSport açyldy.

Azerspace 46˚ gradusda StanSport kanaly açyldy.
Bu kanaly türkmen tomaşaçylaryň köpüsi bilýändir. Sebäbi bu futbol möwsümde Türkmenistan Sport kanaly Angliýaň premýer ligasyny StanSport kanalyndan göni ýaýlymda alyp görkezip başlapdy.
Näme sebäpdendigini bilmedik welin ol oýunlary görkezmek kän dowam etmedi.
Indi şol kanaly...

Dowamy »

1324 7
Köneler, 5 years ago


Mançester Ýu-Çelsi

Bu gün sagat Aşgabat wagty bilen 21:00-da Angliýaň premýer ligasynyň 9-njy turynda Mançester Ýunaýted Londonyň Çelsisini kabul eder.

Dowamy »

994 1
Köneler, 5 years ago


El-Klassiko 25.10.14ý.

Nesip bolsa şenbe güni, 25-nji oktýabrda müňleriň oýny bolan futbol oýnunda dünýäň iň güýçli iki kluby, ol iki klubda hem dünýäň iň güýçli futbolçylary hasap edilýän Ronaldo Messä garşy ýene bir gezek "söweşe" çykar. Bu oýna El-Klassiko diýip atlandyrylýar. Real Madrid-Barselona. Bu oýun Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlar. Santýago Bernabau me...

Dowamy »

1343 19
Köneler, 5 years ago


Ronaldo Liwerpuldan gol salarmyka?

Bu gije Liwerpul Real bilen duşuşýar.
Ronalda henize çenli Mançesterde oýnan ýyllarynda hem Liwerpulyň öýünde gol salyp görmändir. Bu gije Ronaldo gol salarmyka?

Dowamy »

1034 4
Köneler, 5 years ago


Türkler ýene gamgyn. Türkiýe 1-2Çehiýa

Öten agşam Ýewro-2016-yň oýunlary bolmaýamyka diýip tw programmalary gözden geçirişdirsem 4 kanaldan dagy Türkiýe Çehiýa oýny bolup oturan eken.
Türkmenistan Sport kanaly hem şol oýny göni efirde janköýerlere ýetirdi. Ondan başga-da Sport, Sport Plýus, Idman Azerbeýjan we Show kanallary hem gyzgyny bilen oýny paýlaşdy.
Oýnuň 8-nji m...

Dowamy »

921 0
Köneler, 5 years ago


Messi Ysraýyla kömek pul berdimi?

"Messi Ysraýyla 1million ýewro kömek edipdir" diýip sosiýal setlerde jedelli habar köp agzaldy. Kömek edenligi hakda resmi bir anyk maglumat heniz ýok.
Ýöne bu hakda Amerikaň we Angliýaň mediýalarynda hem agzaldy. Olaň habarna görä Messi dünýä çempiony bolsam Ysraýyla 1million ýewro kömek etjek diýipdir.
Messiň ýewreýleň "Aglama diw...

Dowamy »

1300 7
Köneler, 5 years ago


Dünýä Futbol Çempiýonaty-2018 Russiýadan alynmagy mümkin

Dünýä Futbol Çempiýonaty-2018 Russiýadan alynmagy mümkinGermaniyanyň kansleri Merkel Russiýa garşy ekonomiki sanksiýa (bir döwlete garşy ulanylýan jezalandyryş çäreleri) ulanmalydygyny we muny Ýewropa ülkeleriniň çalt ulanmalydygyny belledi. Ukraýindaheläkçilige uçran Malaýziýa uçaryny Russiýa tarapyndan ýarag kömegi berilen Donesk Halk Respubikasy...

Dowamy »

1082 2
Köneler, 5 years ago


FINAL World Cup FIFA-2014 Çaklamaňyzy goýuň!


FINAL
GERMANIÝA-ARGENTINA 00:00

Ynha-da millionlaryň oýny bolan futbol boýunça Dünýä Çempionatynyň 25-nji güni boljak oýun. Bu oýun Braziliýada geçýän FIFA-2014 dünýä çempionatynyň final oýny.
Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşan bu final duşuşygy Rio-de Žaneýronyň rowaýaty Marakana stadionynda bu gije (13.07....

Dowamy »

1078 2
Köneler, 6 years ago


DÇÇT-24-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 12.07.14


3-nji ýer üçin (bürünç medal)
Braziliýa-Gollandiýa 01:00

Dünýä Çempionatynyň 24-nji güni boljak oýun. Bu oýun FIFA-2014 dünýä çempionatynyň bürünç medalyny kimiň eýelejegini belli edýän oýun.
Braziliýaň janköýerleriniň ýüzi gülermi? Ýa ýene Braziliýalylar ýasa bogularmy? Gollandiýa ýeňilmezligini dowam ederm...

Dowamy »

929 2
Köneler, 6 years ago