DÇÇT-7-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 18.06.14

Awstraliýa-Gollandiýa 21:00
Ispaniýa-Çili 00:00
Kamerun-Horwatiýa 03:00

Çaklamaňyzy goýubermeli

Dowamy »

1168 22
Köneler, 5 years ago


Netije-5-nji güni. DÇÇT.

Dünýä çempionatynyň 5-nji oýun güni hem tamam boldy.
Bu oýunda-da Germaniýa Portugaliýany garaşylmadyk hasap 4-0 ýeňdi. Eýran Nigeriýa bilen 0-0 oýnady. ABŞ bolsa Ganany 2-1 hasabynda ýeňmegi başardy.
5-nji oýun gününden soň agzalaň gazanan oçkolary şeýleräk:

1.Iniýesta 29 oçko
2.Messibet 21 oçko
3.Ki...

Dowamy »

713 0
Köneler, 5 years ago


DÇÇT-6-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 17.06.14

Belgiýa-Alžir
Braziliýa-Meksika
Russiýa-Günorta Koreýa

17-nji iýun güni sagat 21:00-da Belu-Orizonti şäheriniň "Mineýran" stadionynda Belgiýa Alžir bilen duşuşar. Oýna Meksikaly Marko Rodriges eminlik eder.
Şol gije 00:00-da Braziliýa Meksika bilen, şol gije sagat 03:00-da Russiýa Günorta Koreýa bilen duşuşar....

Dowamy »

1120 13
Köneler, 5 years ago


Netije-4-nji güni. DÇÇT.

Şweýsariýa 2-1 Ekwador
Fransiýa 3-0 Gonduras
Argentina 2-1 Bosniýa

Şu oýunlardan soň, dünýä çempionatynyň 4-nji oýun gününden soň agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:
1.Iniýesta 28
2.Messibet 15
3.Kitaphanaçy 7
4.Baýramsoltan 7
5.Şahyr 1
6.Agent007 1

Dowamy »

707 0
Köneler, 5 years ago


DÇÇT-5-güni. Çaklamaňyzy Goýuň!

GERMANIÝA-PORTUGALIÝA
EÝRAN-NIGERIÝA
GANA-ABŞ

16-njy iýun güni dünýä çempionatynyň 5-nji gününiň oýunlary dowam eder.
Aşgabat wagty bilen sagat 21:00-da Salwador şäheriniň "Fonte-Nowa" stadionynda Germaniýa bilen Portigaliýa duşuşar. Oýna Serbiýaly Milorad Mažiç eminlik eder.
Şol gije 00:00-da Kuritiba ş...

Dowamy »

1165 18
Köneler, 5 years ago


Netije-3-nji güni. DÇÇT.


Dünýä çempionatynyň Çaklama Turniriniň 3-nji oýun günlerem tamam boldy. Şol oýnalan dört oýnuň nähili gutarany DÇÇT-3-nji oýun güni mowzukda ýazylandyr.
Bu gezekki oýun güninde Iniýesta agza 11 oçko toplamagy başardy. Nähili gazanany hem şol temada ýazylypdy. Bu ýeňişi bilen Iniýesta agzany gutlaýan.
3-nji oýun gününden soň...

Dowamy »

874 6
Köneler, 5 years ago


Dünýä Çempionatyndan hasaplar


Edil ýene-de 1-2 minutdan Angliýa bilen Italiýaň arasyndaky topardaky duşuşyk başlajak.
Şu oýundan öňki oýnalan oýunlar hakda kiçijik hasapat beräýin diýdim.

Jemi oýnalan 6 duşuşykda 22 pökgini derwezä girizmek başartdy. Ol pökgüleň 18-sini ýeňen tarap saldy, 4-sini bolsa ýeňlen tarap saldy.
Heniz gol geçmedik o...

Dowamy »

854 1
Köneler, 5 years ago


Netije-2-nji güni. DÇÇT.


Salam gadyrly Talyplar sahypaň agzalary. Ynha-da dünýä
Gçempionadynyň oýunlarynyň 3-nji güni dowam edýär. Bizem bu çempionaty gyzykly geçirer ýaly çaklama turnirini gurnadyk.
Bu temamyza-da Iki oýun gününiň jemi boýunça gazanylan oçkolar bilen tanyş edeýin:

1. Iniýesta 7 oçko
2. Messibet 5 oçko

Dowamy »

844 1
Köneler, 5 years ago


Netije-1-nji güni. DÇÇT

Dünýä çempionatynyň 1-nji gününiň iki oýny hem tamam boldy.
Ol oýunlara jemi 5 sany agza öz çaklamasyny goýdy. Bu oýunlarda hasaby iki agza dogry bildi. Olar Kitaphanaçy agza bilen Iniýesta agza. Kitaphanaçy Braziliýa-Horwatiýa oýnuny, Iniýesta bolsa Meksika-Kamerun oýunlarynyň hasabyny dogry bildiler.

Indi bolsa 1-nji güniň...

Dowamy »

985 6
Köneler, 5 years ago


DÇÇT-2-nji güni (Dünýä Çempionatynyň Çaklama Turniri)

ISPANIÝA-GOLLANDIÝA
ÇILI-AWSTRALIÝA

Ynha-da garaşylan dünýä çempionaty hem gelip ýetdi. Şu gün Türkmenistan Sport kanalyndan nesip bolsa 23:45-de Çempionatyň açylyşyny we sagat 01:00-da Braziliýa bilen Horwatiýanyň arasynda boljak açylyş oýnuna tomaşa ederis.
Elbetde bu oýunlar üçin Çaklama temasyny açypdyk.

Dowamy »

1177 13
Köneler, 5 years ago


Neýmar trawma aldy

Barselonanyň we Braziliýanyň hüjümçisi Neýmar milli ýygyndynyň türgenleşiginde trawma aldy. Bu barada BBC-niň žurnalisti Gari Liniker öz twitter hasabyndan paýlaşdy.
"Neýmar türgenleşikde trawma aldy. Diňe ol hem däl! Belki hiç kime agyr zat bolmadyk bolsun" diýip paýlaşdy.

Dowamy »

909 2
Köneler, 5 years ago


Dünýä Çempionaty 1gün. Çaklama turniri

Braziliýa-Horwatiýa
Meksika-Kamerun

Ýene 4 günden Dünýä Çempionaty hem start alar. Bizem şol oýunlara çaklama turnirini gurnaly diýdik.
Iýun aýynyň 13-ne geçilen gijesi, sagat 01-00-da Braziliýa Horwatiýa bilen San-Paulada "Arena Korintians" stadionynda duşuşar.

Meksika bilen Kamerun bolsa şol güni agşam...

Dowamy »

1342 24
Köneler, 5 years ago


FIFA hakkerler girdi

Futbol boýunça dünýä çempionatynyň başlamagyna az wagt galanda FIFA-nyň Braziliýa sahypasy haklendi.
FIFA-nyň ýolbaşçysy Žozef Blatteriň tans edip oturan suratyny goýan saýtda "Sambahak-yň aýratyn haty. Adalatly dünýä çempionatyny isleýäris" diýen ýazgy ýer alypdyr.

Dowamy »

948 3
Köneler, 5 years ago


Çaklama turniri 2014

Salam Talyplar.com-yň gadyrly agzalary!
Ýene sanlyja günlerden millionlaryň oýny diýip tanalýan futbol boýunça Dünýä çempionadynyň oýunlary dünýäniň iň köp çempiony bolan Braziliýada badalga alar.
Ýewro-2012-nji ýyldaky ýaly biz hem ýene çaklama turnirini gurnasak diýdik.
Turniriň tertibi boýunça oçko gazanylşy şeýle:
...

Dowamy »

1027 5
Köneler, 5 years ago


Markinos Barselona bilen ylalaşjaga meňzeýär

Globo Esporte-niň habaryna görä Pari-Sent-Žermeniň goragçysy Markinos bilen Barselona ylalaşyga geläýjek ýaly.
Ol habara görä goragçy katalonlaryň ýolbaşçylary bilen iki gezek duşuşypdyr we Barselona transfer bolmaga göwünjeň ýaly.
Transferiň summasy 40 million ýewro bolar diýip aýdylýar.

Dowamy »

1154 7
Köneler, 6 years ago


Hokkeý Rossiýa-Finlýandiýa. Dünýä çempionadynyň finaly.

Bugün 25-nji maý 2014-nji ýylda Belorussiýanyň Minsk şäherinde geçirilýän hokkeý boýunça dünýä çempionadynyň final duşuşygy bolar. Onda Çehiýany ýarym final oýnunda 3-0 ýeňen Finlýandiýa bilen Şwesiýany 3-1 hasabynda ýeňen Rossiýa duşuşar.
3--nji ýer üçin bolsa Çehiýa bilen Şwesiýa duşuşar.

Dowamy »

992 10
Köneler, 6 years ago


Çempionlar ligasynyň finaly Atletiko-Real


Ynha-da futbol janköýerleriniň sabyrsyzlyk bilen garaşan gijesi ýetip geldi. Bugün 24-nji maý 2014-nji ýyl, şenbe güni. Portugaliýanyň Lissabon şäherinden Ýewropa läheňler kubogy Ispaniýaň Madrid şäherine sary ýola rowana bolar. Kubogyň Madride gitjekligi anyk, ýöne Madridiň haýsy klubyna gitjek?
Atletiko Madridemi ýa-da Real Madrid...

Dowamy »

1132 11
Köneler, 6 years ago


Messi Barselonada galdy

Barselona futbol klubynyň internet sahypasynda paýlaşylan maglumata görä Argentina milli ýygyndysynyň super ýyldyzy Leonel Messi Barselona bilen 2018-nji ýyla çenli şertnama baglaşdy. Ýyllyk gazanjy 20 million ýewro diýip aýdylan maglumata görä Messi dünýäniň iň köp hak tölenýän futbolçysy hökmünde hasaba alyndy.

Dowamy »

871 3
Köneler, 6 years ago


Dünýa çempionatynyň oýunlary Aşgabat wagty bilen näçede başlar?

Bu ýylyň iýun aýynyň 12-ne Braziliýada başlajak futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlary Türkmenistanly janköýerleri gijelerine ukusyz goýaýjak ýaly. Şol günki açylyşda oýnaljak Braziliýa-Horwatiýa oýny gije sagat 01-00-da başlar.
Toparçalardaky oýunlar 21:00, 00:00, gije 01:00, gije 03:00 we daňdan 06:00 wagtlarda oýnalar.
Soňky...

Dowamy »

1228 4
Köneler, 6 years ago


La Liganyň oýunlary gürleşilenmikä???

Men bu barada käbir futboly yzarlaýan oglanlar tarapyndan çempionatyň ortalarynada eşidýärdim. Ýöne asla ynanamokdym we futbola bolan gyzygym gaçar diýýärdim, eger ynansam. Şonuň üçinem özümi ynandyrmazlyk isleýärdim.
Düýnki La Ligaň oýunlaryndan soň ýene telefonyma hat gelipdir, indi ynanýaňmy oýunlaň gurnalandygyna diýip. Henizem ynanasym...

Dowamy »

1030 7
Köneler, 6 years ago


Bawariýa-Real 1/2final jogap oýun.

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda myhmançylykda Realdan 1-0 ýeňlen Bawariýa häzir öz öýünde Realy garşylar.

Dowamy »

929 9
Köneler, 6 years ago


Dünýä çempionady golaýlap gelýär. Ýaryş gurnalsa nähili bolardy?

Nesip bolsa şu ýylyň iýun aýynda dünýä çempionady badalga alar. 2012-nji ýylda geçiren çaklama turnirimizdäki ýaly bu dünýä çempionadynda hem şonuň ýaly bäsleşik geçirsek nähili bolarka? Hany, Brawo, 1merdan agzalar ýokmuka? Şol ýyldaky üçlüge düşen Aklym1989, Baýramsoltan, Magnit agzalar bu hakda näme diýerkä?
Şu teklip barada agzalaň piki...

Dowamy »

891 3
Köneler, 6 years ago


Liwerpul-Çelsi

Şu gün Aşgabat wagty bilen 18:05-de Angliýaň Premýer ligasynda iň bir dartgynly futbol duşuşygy bolar. Ýagny, Liwerpul öz öýünde Çelsini kabul eder. Elbetde bu oýun iki klub üçinem esasy duşuşyk bolar. Liwerpul ýeňen ýagdaýynda çempionlygyny yglan eder. Çelsi ýeňen ýagdaýynda hem Liwerpulyň umydy indiki oýna galar.
Iki klubyň arasynda oýnal...

Dowamy »

931 6
Köneler, 6 years ago


Tito Wilanowa aradan çykdy

Barselonanyň Tata Martiniodan öňki türgenleşdirijisi Tito Wilanowa rak keselinden çeken ejirinden soň şu gün aradan çykdy.
2008-2012-nji ýyllarda Gwardiolanyň kömekçisi, 2012-2013-nji ýyllarda bolsa Barselonanyň esasy türgenleşdirijisi bolup işledi we saglyk ýagdaýy zerarly wezipesini tabşyrypdy. Türgenleşdiriji döwri iki gezek operasiýa b...

Dowamy »

902 3
Köneler, 6 years ago


Kuman: Barsa trenner bolup bilerin

Gollandiýaň çempionatynda Feýnord futbol klubynyň baş tälimçisi Ronald Kuman Barselona tälimçi bolmaklyga garşy däldigini twitter hasabyndan mälim etdi.
Golland hünärmeni katalonlarda 1989-1995-nji ýyllar aralygynda futbolçy bolup çykyş etdi. 1998-2000-nji ýyllarda bolsa Lui Wan Gaalyň ýolbaşçylygyndaky Barselonada trennerler ştabynda otu...

Dowamy »

716 0
Köneler, 6 years ago