DÇÇT-2-nji güni (Dünýä Çempionatynyň Çaklama Turniri)

ISPANIÝA-GOLLANDIÝA
ÇILI-AWSTRALIÝA

Ynha-da garaşylan dünýä çempionaty hem gelip ýetdi. Şu gün Türkmenistan Sport kanalyndan nesip bolsa 23:45-de Çempionatyň açylyşyny we sagat 01:00-da Braziliýa bilen Horwatiýanyň arasynda boljak açylyş oýnuna tomaşa ederis.
Elbetde bu oýunlar üçin Çaklama temasyny açypdyk.

Dowamy »

983 13
Köneler, 4 years ago


Neýmar trawma aldy

Barselonanyň we Braziliýanyň hüjümçisi Neýmar milli ýygyndynyň türgenleşiginde trawma aldy. Bu barada BBC-niň žurnalisti Gari Liniker öz twitter hasabyndan paýlaşdy.
"Neýmar türgenleşikde trawma aldy. Diňe ol hem däl! Belki hiç kime agyr zat bolmadyk bolsun" diýip paýlaşdy.

Dowamy »

705 2
Köneler, 4 years ago


Dünýä Çempionaty 1gün. Çaklama turniri

Braziliýa-Horwatiýa
Meksika-Kamerun

Ýene 4 günden Dünýä Çempionaty hem start alar. Bizem şol oýunlara çaklama turnirini gurnaly diýdik.
Iýun aýynyň 13-ne geçilen gijesi, sagat 01-00-da Braziliýa Horwatiýa bilen San-Paulada "Arena Korintians" stadionynda duşuşar.

Meksika bilen Kamerun bolsa şol güni agşam...

Dowamy »

1135 24
Köneler, 4 years ago


FIFA hakkerler girdi

Futbol boýunça dünýä çempionatynyň başlamagyna az wagt galanda FIFA-nyň Braziliýa sahypasy haklendi.
FIFA-nyň ýolbaşçysy Žozef Blatteriň tans edip oturan suratyny goýan saýtda "Sambahak-yň aýratyn haty. Adalatly dünýä çempionatyny isleýäris" diýen ýazgy ýer alypdyr.

Dowamy »

736 3
Köneler, 4 years ago


Çaklama turniri 2014

Salam Talyplar.com-yň gadyrly agzalary!
Ýene sanlyja günlerden millionlaryň oýny diýip tanalýan futbol boýunça Dünýä çempionadynyň oýunlary dünýäniň iň köp çempiony bolan Braziliýada badalga alar.
Ýewro-2012-nji ýyldaky ýaly biz hem ýene çaklama turnirini gurnasak diýdik.
Turniriň tertibi boýunça oçko gazanylşy şeýle:
...

Dowamy »

812 5
Köneler, 4 years ago


Markinos Barselona bilen ylalaşjaga meňzeýär

Globo Esporte-niň habaryna görä Pari-Sent-Žermeniň goragçysy Markinos bilen Barselona ylalaşyga geläýjek ýaly.
Ol habara görä goragçy katalonlaryň ýolbaşçylary bilen iki gezek duşuşypdyr we Barselona transfer bolmaga göwünjeň ýaly.
Transferiň summasy 40 million ýewro bolar diýip aýdylýar.

Dowamy »

944 7
Köneler, 4 years ago


Hokkeý Rossiýa-Finlýandiýa. Dünýä çempionadynyň finaly.

Bugün 25-nji maý 2014-nji ýylda Belorussiýanyň Minsk şäherinde geçirilýän hokkeý boýunça dünýä çempionadynyň final duşuşygy bolar. Onda Çehiýany ýarym final oýnunda 3-0 ýeňen Finlýandiýa bilen Şwesiýany 3-1 hasabynda ýeňen Rossiýa duşuşar.
3--nji ýer üçin bolsa Çehiýa bilen Şwesiýa duşuşar.

Dowamy »

793 10
Köneler, 4 years ago


Çempionlar ligasynyň finaly Atletiko-Real


Ynha-da futbol janköýerleriniň sabyrsyzlyk bilen garaşan gijesi ýetip geldi. Bugün 24-nji maý 2014-nji ýyl, şenbe güni. Portugaliýanyň Lissabon şäherinden Ýewropa läheňler kubogy Ispaniýaň Madrid şäherine sary ýola rowana bolar. Kubogyň Madride gitjekligi anyk, ýöne Madridiň haýsy klubyna gitjek?
Atletiko Madridemi ýa-da Real Madrid...

Dowamy »

934 11
Köneler, 4 years ago


Messi Barselonada galdy

Barselona futbol klubynyň internet sahypasynda paýlaşylan maglumata görä Argentina milli ýygyndysynyň super ýyldyzy Leonel Messi Barselona bilen 2018-nji ýyla çenli şertnama baglaşdy. Ýyllyk gazanjy 20 million ýewro diýip aýdylan maglumata görä Messi dünýäniň iň köp hak tölenýän futbolçysy hökmünde hasaba alyndy.

Dowamy »

669 3
Köneler, 4 years ago


Dünýa çempionatynyň oýunlary Aşgabat wagty bilen näçede başlar?

Bu ýylyň iýun aýynyň 12-ne Braziliýada başlajak futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlary Türkmenistanly janköýerleri gijelerine ukusyz goýaýjak ýaly. Şol günki açylyşda oýnaljak Braziliýa-Horwatiýa oýny gije sagat 01-00-da başlar.
Toparçalardaky oýunlar 21:00, 00:00, gije 01:00, gije 03:00 we daňdan 06:00 wagtlarda oýnalar.
Soňky...

Dowamy »

998 4
Köneler, 4 years ago


La Liganyň oýunlary gürleşilenmikä???

Men bu barada käbir futboly yzarlaýan oglanlar tarapyndan çempionatyň ortalarynada eşidýärdim. Ýöne asla ynanamokdym we futbola bolan gyzygym gaçar diýýärdim, eger ynansam. Şonuň üçinem özümi ynandyrmazlyk isleýärdim.
Düýnki La Ligaň oýunlaryndan soň ýene telefonyma hat gelipdir, indi ynanýaňmy oýunlaň gurnalandygyna diýip. Henizem ynanasym...

Dowamy »

825 7
Köneler, 4 years ago


Bawariýa-Real 1/2final jogap oýun.

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda myhmançylykda Realdan 1-0 ýeňlen Bawariýa häzir öz öýünde Realy garşylar.

Dowamy »

718 9
Köneler, 4 years ago


Dünýä çempionady golaýlap gelýär. Ýaryş gurnalsa nähili bolardy?

Nesip bolsa şu ýylyň iýun aýynda dünýä çempionady badalga alar. 2012-nji ýylda geçiren çaklama turnirimizdäki ýaly bu dünýä çempionadynda hem şonuň ýaly bäsleşik geçirsek nähili bolarka? Hany, Brawo, 1merdan agzalar ýokmuka? Şol ýyldaky üçlüge düşen Aklym1989, Baýramsoltan, Magnit agzalar bu hakda näme diýerkä?
Şu teklip barada agzalaň piki...

Dowamy »

685 3
Köneler, 4 years ago


Liwerpul-Çelsi

Şu gün Aşgabat wagty bilen 18:05-de Angliýaň Premýer ligasynda iň bir dartgynly futbol duşuşygy bolar. Ýagny, Liwerpul öz öýünde Çelsini kabul eder. Elbetde bu oýun iki klub üçinem esasy duşuşyk bolar. Liwerpul ýeňen ýagdaýynda çempionlygyny yglan eder. Çelsi ýeňen ýagdaýynda hem Liwerpulyň umydy indiki oýna galar.
Iki klubyň arasynda oýnal...

Dowamy »

717 6
Köneler, 4 years ago


Tito Wilanowa aradan çykdy

Barselonanyň Tata Martiniodan öňki türgenleşdirijisi Tito Wilanowa rak keselinden çeken ejirinden soň şu gün aradan çykdy.
2008-2012-nji ýyllarda Gwardiolanyň kömekçisi, 2012-2013-nji ýyllarda bolsa Barselonanyň esasy türgenleşdirijisi bolup işledi we saglyk ýagdaýy zerarly wezipesini tabşyrypdy. Türgenleşdiriji döwri iki gezek operasiýa b...

Dowamy »

697 3
Köneler, 4 years ago


Kuman: Barsa trenner bolup bilerin

Gollandiýaň çempionatynda Feýnord futbol klubynyň baş tälimçisi Ronald Kuman Barselona tälimçi bolmaklyga garşy däldigini twitter hasabyndan mälim etdi.
Golland hünärmeni katalonlarda 1989-1995-nji ýyllar aralygynda futbolçy bolup çykyş etdi. 1998-2000-nji ýyllarda bolsa Lui Wan Gaalyň ýolbaşçylygyndaky Barselonada trennerler ştabynda otu...

Dowamy »

508 0
Köneler, 4 years ago


Barsa Mesut Özül bilen gyzyklanýar


Barselona degişli telewideniýeleň birinde efire göýberilen bir sport gepleşiginde indiki transfer döwründe transfer ediljek oýunçylaň arasynda Germaniýaň milli ýygyndysynyň we Arsenalyň türk asylly oýunçysy Mesut Öziliňem ady agzalyp geçildi.

Dowamy »

528 0
Köneler, 4 years ago


Real Madrid-Bawariýa

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynda bäş gezek duşuşan bu iki klubyň dördüsinde (1976, 1987, 2001, 2012) Bawariýa, birinde bolsa (2000) Real Madrid finala çykmagy başarypdy.
Bawariýa soňky bäş möwsümde üç gezek finala çykdy. Bu gezegem finala galyp kubogy gazanaýsa üst-üstüne çempionlar ligasyny gazanan ilkinji klub boljak.
Bu günki...

Dowamy »

948 9
Köneler, 4 years ago


Dünýä sportynda 2012-nji ýyl.


Salam Talyplar.com sahypanyň agzalary we myhmanlary. Ynha-da kalendardan 2012-nji ýylyň iň soňky sahypasyny hem gopardyk. Bu gün 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwary.
Täze 2013-nji ýyl bilen hemmäňizi gutlaýan. Goý, 2013-nji ýyl türkmen sportsmenleri üçin düşümli ýyllaryň biri bolsun!

Menem şu temamda 2012-nji ýyl boýunça dün...

Dowamy »

678 4
Köneler, 6 years ago


"Korintians" klublaň arasynda dünýäň çempiony


Bu gün Ýewropanyň çempionlar ligasynyň çempiony Londonyň Çelsisi bilen Amerika döwletlerinde geçirilýän Libertadorosyň çempiony, Braziliýanyň täze çempiony Korintians komandalarynyň arasynda final duşuşygy boldy.
Elbetde köpüňiziň bilşiňiz ýaly bu final Kontinentleň arasynda geçirilýän her ýylky ýaryşyň iň soňyna galan iki klubyň duş...

Dowamy »

533 1
Köneler, 6 years ago


FIFA ballon d'or 2012 (Talyplar.com saýlaýar)


2013-nji ýylyň ýanwar aýynyň 07-ne Şweýsariýanyň Sýurih şäherinde her ýyl geçirilýän Ballon D'or baýragy 2012-nji ýylda iň ökde bolan futbolça gowşurylar.
Menem talyplar.com agzalary haýsy oýunçyny saýlarka diýip şu temany açdym.
Bilşiňiz ýaly bu baýraga 3 sany kandidat saýlandy.
Olar:
Ronaldo (Portugaliýa)

Dowamy »

1859 31
Köneler, 6 years ago


"Messini Türmä saldyrjak"Ispaniýaň Kardoba klubynyň ýolbaşçysy Gonzales Şu gün agşamky oýnaljak oýundan öň Messini şikaýat edip türmä saldyrjakdygyny degişme äheňinde aýtdy.
Real Betise salan iki goly bilen Gerd Mýülleriň 40 ýyllyk rekordyny täzelän Messini şeýle ýol bilen saklaýmasaň başga ýol bilen saklatmajagyny aýtdy.

Barselona şu...

Dowamy »

1028 11
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.11-tur.netije


Geçen hepde goýan çaklamalarymyzyň jemini jemläli diýip bu temanam açdyk.
Howwa, geçen hepde çempionlar ligasynda Zenit Milany 1-0 hasabynda utan bolsa, Ýuwentus hem Şahtýory şol bir hasap bilen 1-0 hasabynda ýeňmegi başardy. Zenidiň golyny Danni salan bolsa, Ýuwentusyň golyny Şahtýoryň oýunçysy Kuçerenko öz derwezesine salmagy başar...

Dowamy »

770 9
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.12-tur


Barselona-Atletiko Madrid 16.12.12ý
Real-Espanýol 16.12.12ý

Çaklamalaryňyzy goýubermeli.

Kimiň utjagyny bilene +1
Hasaby dogry bilene +1
Kimiň ilki goly salajagyny bilene +1

Jemi +3 oçko gazanyp bolýar.

Turnir Çempionlar ligasynyň finaly bilen gutarýar.
...

Dowamy »

1070 28
Köneler, 6 years ago


Messi Mýulleriň Rekordyny täzeledi


Barselonanyň we Argentinanyň ýygyndy toparynyň hüjümçisi Leonel Messi ýene bir rekordyň eýýesi boldy.
Ol bu gezekki rekordyny 40 ýyldan (1972-nji ýyl) soň, 1 kalendar hasaby boýunça 85 pökgi salmagy başaran Germaniýa Federal Respublikasynyň we Bawariýanyň rowaýaty futbol oýunçysy Gerd Mýulleriň elinden "Gaňryp" aldy.

I...

Dowamy »

648 3
Köneler, 6 years ago