Salam sadaja talyplar.сom sahypasynyň sadaja agzalary. Londonda geçirilýän 2012-nji ýylyň Olimpiada oýunlaram gelip ýetdi. Ertir nesip bolsa Olimpiada 2012-niň açylyşy bolar. Ýöne futbol oýunlary açylyşdan bir gün öň başlaýar. Olimpiada oýunlarynda futbol öňler gaty gyzykly bolmaýan eken. Ýöne soňky döwürler futbol oýny olimpiada oýunlarynda-da gyzygyp başlady. Şu ýyl Braziliýanyň ýygyndysynda dünýä belli ýyldyz oýunçylar gatnaşýar. Nesip bolsa wagtym bolsa şu temaň aşagyna geçiriljek oýunlar hakda maglumatlary ýetirip duraryn. Sizem öz bilýän habarlaňňyzy ýerleşdirseňiz gyzykla bolar.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir