T.ç.t.9-10-tur.netije

Salam hormatly agzalar. 9-njy turda hiç bir agza oçko gazanmady.
10-njy turda gazanylan oçkolary öňkileň üstüne goşup jemi gazanan oçkolammyzy ýerleşdirjek.

ilki şu aşakdaky futbolistleň kimdigini biliň.

Dowamy »

832 9
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.-10 turGalatasaray-Mançester Ýu.

Mançester Siti-Real M.

Salam gadyrly agzalar! Näçe gün bäri Talyplar sahypamyz derekli işlemänsoň turnirimizde bir hepde yzagalaklyk peýda boldy.
Gijiräge galsagam bu gezek çempionlar ligasynyň oýunlaryny sypdyrmajak bolup bu temanam açdym.

20.11.12ý. Gal...

Dowamy »

1322 32
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.8-T.netije.

Rapper agza bu turda dos-dogry bildi. Bu kubogam Rapper agza sowgat!

Mancester Ý 2-1 Arsenal Wan Persi
Anži 3-1 Terek Bussufa

8-nji turymyzam tamam boldy. 8-nji turymyzyň ilkinji oýnunda (Mançester Ý.-Arsenal) Rapper aga hasaby dos-dogry bildi. Dogry bilmegi bilenem gutlaýan we ýeneki ýaryşlarymyzda-da dogry bil...

Dowamy »

785 11
Köneler, 6 years ago


Messi: "Ronaldo hyýaly oýunçy"Argentinanyň we Barselonanyň formasyny geýýän Messi Ronaldo barada açyk ýürekden öz pikirini aýtdy we
- Ronaldo dünýäniň iň güýçli oýunçysy diýip baha - berdi.

Mundo Deportivo gazedine beren interwýunda Messi, Ballon d'Or baýragy üçin geçen ýyl Xavi, Iniesta ve Kun Agüero ses berendigini, bu möwsümde bolsa...

Dowamy »

915 9
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.9-tur


Real Madrid-Borussiýa Dortmund
Seltik-Barselona

Ine-de talyplarda çaklama turnirimiziň 9-njy turyna aýak basdyk. Bu gezekki turymyza çempionlar ligasynyň duşuşyklary gabat geldi. Menem şolardan iki oýuny bu turymyza ýerleşdiräýdim.
Onda çaklamalarymyzy goýup başlabereliň!
Birinji oýun 6-njy noýabrda, sag...

Dowamy »

1107 32
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.8-tur

Mançester Ýunaýted-Arsenal 03.11.12 17:45
Anži-Terek 03.11.12Talyplarda Çaklama turnirimiziň 8-nji turnirinde ýokarda bellän oýunlarymyza çaklama goýmagy makul bildik.
Onda çaklamalaryňyzy goýuberiň!

Dowamy »

1094 37
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.7-T.netije


Şahtýor 2-1 Çelsi Teýşeýriýa
Aýaks 3-1 Mançester Siti Nasri

Çempionlar ligasynyň oýunlaram tamam boldy. Agzalar känbir tijenip bilenok. Bir agzaň ýazanyny galan agzada göçüräýýär. Her kim öz pikirini ýazsa öňegidişlik bolmagam ahmal.Her oýunda Iki sany agza diýmeseň galan agzalar oçko gazanmandyram.

Ind...

Dowamy »

811 10
Köneler, 6 years ago


Aztv we Idman kanallaryň biss kodlary.

Salam agzalar. Azerbeýjanyň Idman we Aztv kanallarynyň biss kodlary bilen sizi tanyşdyraýyn diýdim. Men öň Idmany görýädim. Aztv kanaldaky oýunlary görüp bilemokdym. Şu wagt barladym. Görkezip dur. Barselona bilen Seltigiň arasyndaky oýun bolup dur.
Bu oýunda Messi 300-nji golyny salmagy ahmal.

Dowamy »

969 12
Köneler, 6 years ago


Messi rekordlary tozana garýar.


Bütün dünýäde iň güýçli futbolçy hasaplanýan Barselonanyň Argentinaly ýyldyzy Leonel Messi (Başga planetalam diýýäler) öten agşam Deportiwadan salan üç golyndan soň Barselonadaky 21-nji het-trigini ýerine ýetirdi.

Bu superfutbolçy Argentinanyň ýygyndysynda gol salmakda ýel ýaly herekete geçen bolsa, La ligada hem gol salmagyn...

Dowamy »

852 10
Köneler, 6 years ago


T.C.T.6-t.Netije

ispaniýa 1-1 Fransiýa Ramos
Çili 1-2 Argentina Messi

Chelseatm agzany Çili-Argentina oýnuny dos-dogry bilmegi bilen gutlaýan we dos-dogry bilmekde ýeke-täk liderdigini hem ýatladýan!

Ynha-da geçen hepde goýan çaklamalarymyzyň netijesem taýýar boldy. Häzir aşakda şol oýunlardan soň jemi gazanylan netije bilen siz...

Dowamy »

719 9
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.7-tur


23.10.2012ý. Şahtýor-Çelsi
24.10.2012ý. Aýaks-Mançester Siti

Bu gutaryp barýan hepde-de 2014-nji ýylda geçiriljek Dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryna öz çaklamlarymyzy goýupdyk.
Ertirki hepde bolsa çempionlar ligasynyň oýunlary bolar. Geliň onda bizem öz çaklamalarymyzy goýalyň!

Dowamy »

999 32
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.5-t.netije


Russiýa 1-0 Portugaliýa 6min. Keržakow
Türkiýe 0-1 Ruminiýa 45+1min. Grozaw

Talyplarda çaklama turnirimiziň 5-nji tury hem tamam boldy. Käbir agzalar (şol sanda özümem içinde) Russiýa-Portugaliýa oýnunda oçko gazandy diýäýmeseň Türkiýe-Ruminiýa oýnunda ýekeje agza hem oçko gazanyp bilmedi. Garaz, Türkiýäniň ýygyndysy T...

Dowamy »

702 9
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.6-tur

Ispaniýa-Fransiýa

Çili-Argentina
....................

Ynha, yene bir Talyplarda çaklama turnirimiziň täze 6-njy turynyň hepdesine golaýlap gelýäs. Bu hepdede-de Braziliýada geçiriljek 2014-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlap seçiş oýunlary üçin duşuşjak iki oýny saýlamagy makul bildik.
Bu oýunlar:

Dowamy »

1119 34
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.5-tur

RUSSIÝA-PORTUGALIÝA

Türkiýe-Ruminiýa

Bu gezekki Çaklama turnirimiz ne çempionlar ligasyna, ne-de klublaň çempionatyna gabat geldi. Şonuň üçinem Ýewropa ýygyndylarnyň arasyndan 2014-nji ýylda Braziliýad geçiriljek Dünýä çempionaty üçin saýlap seçiş oýunlarynyň saýlama oýunlaryndan iki oýny saýlaýdym.
Oýunlar 12-...

Dowamy »

1181 42
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.4-t.Netije


Barselona 2-2 Real. ilkinji gol Ronaldo

Ine-de dünýä futbolynyň janköýerlerine "Futbol şeýle oýnalýar" diýen ýaly edip, futbol şou-ny milliardlarça tomaşaça seretdiren El-Klassiko oýny, has dogrysy Messi-Ronaldo oýny hem öten agşam sagat 01:00 golaýlary tamam boldy. Futbol hakynda gürrüňem etjek däl. Barselonalylar Messini öw...

Dowamy »

844 14
Köneler, 6 years ago


Messi-Ronaldo Ýaryşy dowam etjek.


Kriştiýano Ronado bilen Leonel Messi ýekşenbe güni oýnaljak El-Klassiko duşuşygyndan öň gol salmakdaky ýaryşlaryna "bileklerini çermäp" girdiler diýseňem boljak. Bularyň ikisiniň arasyndaky "gol dueline" geçen möwsünde bolşy ýaly bu möwsümde hem janköýerleri tarapyndan tolgundyryjy ýagdaýda seredilse gerek.

Messi geçen möwsüm...

Dowamy »

1244 30
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.3-T.Netije.

Zenit 2-3 Milan
Ine-de Talyplardaky Çaklama Turnirimiziň 3-nji turam tamam boldy. Zenit Milandan 2-3 hasabynda ýeňilen bolsa, Şahtýor bilen Ýuwentus 1-1 hasabynda deňme-deň oýnady.
Size bolsa indi 3-nji turymyzdan soň kimiň näçinji orunlary eýýeländigini biläýmek galýar.

Hä, size ýene bir aýtjak zadym bardy. Şu turnirim...

Dowamy »

789 14
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.4-Tur.


Barselona - Real madrid

Nesip bolsa Oktýabr aýynyň 7-ne, Aşgabat wagty bilen sagat 22:50-de Ispaniýanyň milli çempionaty bolan La liganyň 7-nji turynda Barselona Nou Kampda Ronaldoly Real Madridi kabul edip, janköýerlere ýene-de bir El-Klassiko oýnyna tomaşa etmäge mümkinçilik berer.

Soňky ýyllaryň iň bir çekel...

Dowamy »

1246 50
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T-2.turdan.soň.netije


Talyplarda çaklama turniriniň 2-nji tury hem tamam boldy. Sewilýa Barselonadan 3-2 ýeňildi.
Arsenal bolsa Çelsiden 2-1 ýeňildi.
Bu turnire şu güne çenli jemi 15 agza gatnaşýar. Eger ýene goşuljaklar bar bolsa gyzykla bolardy.
Onsoňam Brawo agza! Turniriň oçko hasaplanyşy Ýewropa çempionatyndaky ýaly däldir. Her tur üç...

Dowamy »

984 25
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.3-tur.


Ýuwentus-Şahtýor 02.10.12
Zenit-Milan 03.10.12


Indiki hepdäň başyna çempionlar ligasynyň ikinji tury start alar. Şol oýunlardan iki sanysyny Talyplarda Çaklama Turniriniň 3-nji turynda bäsleşige goşmagy makul bildik.
Bu günem T.ç.t turnirimiziň 2-nji turynyň oýunlary bolar. Nesip bolsa şol oýunlaryň ne...

Dowamy »

1133 30
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.2-tur

Arsenal-Çelsi
Sewilýa-Barselona

Ine-de Talyplarda Çaklama Turniriniň ikinji turyna aýak basmaly hepdämiz ýetip geldi.
Bu hepde ýene iki oýna öz çaklamalarymyzy goýarys. Bu gezek Ýewropa döwletleriniň milli çempionatlaryndan iki sany esasy oýna saýladym.
Olar Angliýanyň premýer ligasyndan, 29-njy sentýabrda boljak...

Dowamy »

918 29
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.1-tur.Netije


Real 3-2 Mançester Siti Jeko
Çelsi 2-2 Ýuwentus Oskor

Talyplardaky çaklama turnirimiziň (t.ç.t.) 1-njy turyndan soň agzalar şeýleräk tertipde orunlaryny aldylar.

1.Ronaldo7-2
2.Mirasymyz-2
3.Gooool-1

4.Bayramsoltan-1
5.Futbolfanmr-1
6.Aklym1989-1
7.Messib...

Dowamy »

656 4
Köneler, 6 years ago


Çempionlar ligasyndaky düýnki oýunlaň netijesi


Футбол. Лига чемпионов. Группа "С", 1-й тур.
18 сентября. Малага. Стадион "Ла Росаледа".
МАЛАГА - ЗЕНИТ - 3:0 (2:0).
Голы: Иско, 3 (1:0). Савиола, 13 (2:0). Иско, 76 (3:0).

Футбол. Лига чемпионов. Группа "С", 1-й тур.
18 сентября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".
МИЛАН - АНДЕРЛЕХТ - 0:0.

Dowamy »

800 4
Köneler, 6 years ago


Messiniň arzuwy


Şu wagtky dünýä futbolynda lakamy "başga planetaly" diýip tanalýan Leonel Messi Braziliýada geçiriljek 2014-njy ýyldaky Dünýä Çempionatynda Argentinanyň ýygyndysynyň çempion bolmaklyk üçin esasy faworitleň biridigini eýýämden köpçülige habar berdi.
Futbol diýeňde ýadyňa düşýän rowaýaty oýunçylar bolan Peledir, Maradona bilen deň hat...

Dowamy »

832 13
Köneler, 6 years ago


Transferde täze läheň!


Ýewropada transfer möwsümi tamamlanandan soňra iň köp çykdajy çykaran klublar belli boldy.

Esasanam has üns çeken klublaň biri hem Angliýaň aşaky ligasy bolan Championship-de beýgelip Angliýaň Premýer ligasynda oýnamaga hukuk gazanan Southampton klubydyr.

Transferde çempion hasaplanýan Mançester Siti bolsa öz...

Dowamy »

792 19
Köneler, 6 years ago