Barsa Mesut Özül bilen gyzyklanýar


Barselona degişli telewideniýeleň birinde efire göýberilen bir sport gepleşiginde indiki transfer döwründe transfer ediljek oýunçylaň arasynda Germaniýaň milli ýygyndysynyň we Arsenalyň türk asylly oýunçysy Mesut Öziliňem ady agzalyp geçildi.

Dowamy »

749 0
Köneler, 6 years ago


Real Madrid-Bawariýa

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynda bäş gezek duşuşan bu iki klubyň dördüsinde (1976, 1987, 2001, 2012) Bawariýa, birinde bolsa (2000) Real Madrid finala çykmagy başarypdy.
Bawariýa soňky bäş möwsümde üç gezek finala çykdy. Bu gezegem finala galyp kubogy gazanaýsa üst-üstüne çempionlar ligasyny gazanan ilkinji klub boljak.
Bu günki...

Dowamy »

1189 9
Köneler, 6 years ago


Dünýä sportynda 2012-nji ýyl.


Salam Talyplar.com sahypanyň agzalary we myhmanlary. Ynha-da kalendardan 2012-nji ýylyň iň soňky sahypasyny hem gopardyk. Bu gün 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwary.
Täze 2013-nji ýyl bilen hemmäňizi gutlaýan. Goý, 2013-nji ýyl türkmen sportsmenleri üçin düşümli ýyllaryň biri bolsun!

Menem şu temamda 2012-nji ýyl boýunça dün...

Dowamy »

901 4
Köneler, 7 years ago


"Korintians" klublaň arasynda dünýäň çempiony


Bu gün Ýewropanyň çempionlar ligasynyň çempiony Londonyň Çelsisi bilen Amerika döwletlerinde geçirilýän Libertadorosyň çempiony, Braziliýanyň täze çempiony Korintians komandalarynyň arasynda final duşuşygy boldy.
Elbetde köpüňiziň bilşiňiz ýaly bu final Kontinentleň arasynda geçirilýän her ýylky ýaryşyň iň soňyna galan iki klubyň duş...

Dowamy »

765 1
Köneler, 7 years ago


FIFA ballon d'or 2012 (Talyplar.com saýlaýar)


2013-nji ýylyň ýanwar aýynyň 07-ne Şweýsariýanyň Sýurih şäherinde her ýyl geçirilýän Ballon D'or baýragy 2012-nji ýylda iň ökde bolan futbolça gowşurylar.
Menem talyplar.com agzalary haýsy oýunçyny saýlarka diýip şu temany açdym.
Bilşiňiz ýaly bu baýraga 3 sany kandidat saýlandy.
Olar:
Ronaldo (Portugaliýa)

Dowamy »

2099 31
Köneler, 7 years ago


"Messini Türmä saldyrjak"Ispaniýaň Kardoba klubynyň ýolbaşçysy Gonzales Şu gün agşamky oýnaljak oýundan öň Messini şikaýat edip türmä saldyrjakdygyny degişme äheňinde aýtdy.
Real Betise salan iki goly bilen Gerd Mýülleriň 40 ýyllyk rekordyny täzelän Messini şeýle ýol bilen saklaýmasaň başga ýol bilen saklatmajagyny aýtdy.

Barselona şu...

Dowamy »

1257 11
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.11-tur.netije


Geçen hepde goýan çaklamalarymyzyň jemini jemläli diýip bu temanam açdyk.
Howwa, geçen hepde çempionlar ligasynda Zenit Milany 1-0 hasabynda utan bolsa, Ýuwentus hem Şahtýory şol bir hasap bilen 1-0 hasabynda ýeňmegi başardy. Zenidiň golyny Danni salan bolsa, Ýuwentusyň golyny Şahtýoryň oýunçysy Kuçerenko öz derwezesine salmagy başar...

Dowamy »

987 9
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.12-tur


Barselona-Atletiko Madrid 16.12.12ý
Real-Espanýol 16.12.12ý

Çaklamalaryňyzy goýubermeli.

Kimiň utjagyny bilene +1
Hasaby dogry bilene +1
Kimiň ilki goly salajagyny bilene +1

Jemi +3 oçko gazanyp bolýar.

Turnir Çempionlar ligasynyň finaly bilen gutarýar.
...

Dowamy »

1290 28
Köneler, 7 years ago


Messi Mýulleriň Rekordyny täzeledi


Barselonanyň we Argentinanyň ýygyndy toparynyň hüjümçisi Leonel Messi ýene bir rekordyň eýýesi boldy.
Ol bu gezekki rekordyny 40 ýyldan (1972-nji ýyl) soň, 1 kalendar hasaby boýunça 85 pökgi salmagy başaran Germaniýa Federal Respublikasynyň we Bawariýanyň rowaýaty futbol oýunçysy Gerd Mýulleriň elinden "Gaňryp" aldy.

I...

Dowamy »

881 3
Köneler, 7 years ago


Futbol habarlary (gysgaça)Arsenalyň Trenneri Arsen Wenger Leonel Messi hakynda şeýle diýdi:
-Ol amaly baýrak bolsa aldy we klubyny ýokary derejelere eltdi. Ýöne başga klubda bolsa şu derejelere ýetip bilermi? Ol Barselona bilen gowy oýnaýar. Howply ýagdaýlary döredýär, kyn ýagdaýlarda topa erk edip bilýär.
Ýöne ýene bir bellemeli zadam bar. Bar...

Dowamy »

1857 11
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.11-tur


Milan-Zenit
Şahtýor-Ýuwentus

Indiki hepde-de ýene-de çempionlar ligasynyň toparçadaky iň soňky oýunlaryny uly höwes bilen tomaşa ederis.
Birinji oýun güni, ýagny 04.12.12ý-da sagat 00:40-da Milan öz öýünde Zenit futbol komandasyny garşylar.
Ikinji oýun güni bolsa, ýagny 05.12.12ý-da ukraýinlaň Şahtýor fu...

Dowamy »

1588 40
Köneler, 7 years ago


T.ç.t.9-10-tur.netije

Salam hormatly agzalar. 9-njy turda hiç bir agza oçko gazanmady.
10-njy turda gazanylan oçkolary öňkileň üstüne goşup jemi gazanan oçkolammyzy ýerleşdirjek.

ilki şu aşakdaky futbolistleň kimdigini biliň.

Dowamy »

1108 9
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.-10 turGalatasaray-Mançester Ýu.

Mançester Siti-Real M.

Salam gadyrly agzalar! Näçe gün bäri Talyplar sahypamyz derekli işlemänsoň turnirimizde bir hepde yzagalaklyk peýda boldy.
Gijiräge galsagam bu gezek çempionlar ligasynyň oýunlaryny sypdyrmajak bolup bu temanam açdym.

20.11.12ý. Gal...

Dowamy »

1585 32
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.8-T.netije.

Rapper agza bu turda dos-dogry bildi. Bu kubogam Rapper agza sowgat!

Mancester Ý 2-1 Arsenal Wan Persi
Anži 3-1 Terek Bussufa

8-nji turymyzam tamam boldy. 8-nji turymyzyň ilkinji oýnunda (Mançester Ý.-Arsenal) Rapper aga hasaby dos-dogry bildi. Dogry bilmegi bilenem gutlaýan we ýeneki ýaryşlarymyzda-da dogry bil...

Dowamy »

1024 11
Köneler, 7 years ago


Messi: "Ronaldo hyýaly oýunçy"Argentinanyň we Barselonanyň formasyny geýýän Messi Ronaldo barada açyk ýürekden öz pikirini aýtdy we
- Ronaldo dünýäniň iň güýçli oýunçysy diýip baha - berdi.

Mundo Deportivo gazedine beren interwýunda Messi, Ballon d'Or baýragy üçin geçen ýyl Xavi, Iniesta ve Kun Agüero ses berendigini, bu möwsümde bolsa...

Dowamy »

1207 9
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.9-tur


Real Madrid-Borussiýa Dortmund
Seltik-Barselona

Ine-de talyplarda çaklama turnirimiziň 9-njy turyna aýak basdyk. Bu gezekki turymyza çempionlar ligasynyň duşuşyklary gabat geldi. Menem şolardan iki oýuny bu turymyza ýerleşdiräýdim.
Onda çaklamalarymyzy goýup başlabereliň!
Birinji oýun 6-njy noýabrda, sag...

Dowamy »

1359 32
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.8-tur

Mançester Ýunaýted-Arsenal 03.11.12 17:45
Anži-Terek 03.11.12Talyplarda Çaklama turnirimiziň 8-nji turnirinde ýokarda bellän oýunlarymyza çaklama goýmagy makul bildik.
Onda çaklamalaryňyzy goýuberiň!

Dowamy »

1342 37
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.7-T.netije


Şahtýor 2-1 Çelsi Teýşeýriýa
Aýaks 3-1 Mançester Siti Nasri

Çempionlar ligasynyň oýunlaram tamam boldy. Agzalar känbir tijenip bilenok. Bir agzaň ýazanyny galan agzada göçüräýýär. Her kim öz pikirini ýazsa öňegidişlik bolmagam ahmal.Her oýunda Iki sany agza diýmeseň galan agzalar oçko gazanmandyram.

Ind...

Dowamy »

1065 10
Köneler, 7 years ago


Aztv we Idman kanallaryň biss kodlary.

Salam agzalar. Azerbeýjanyň Idman we Aztv kanallarynyň biss kodlary bilen sizi tanyşdyraýyn diýdim. Men öň Idmany görýädim. Aztv kanaldaky oýunlary görüp bilemokdym. Şu wagt barladym. Görkezip dur. Barselona bilen Seltigiň arasyndaky oýun bolup dur.
Bu oýunda Messi 300-nji golyny salmagy ahmal.

Dowamy »

1223 12
Köneler, 7 years ago


Messi rekordlary tozana garýar.


Bütün dünýäde iň güýçli futbolçy hasaplanýan Barselonanyň Argentinaly ýyldyzy Leonel Messi (Başga planetalam diýýäler) öten agşam Deportiwadan salan üç golyndan soň Barselonadaky 21-nji het-trigini ýerine ýetirdi.

Bu superfutbolçy Argentinanyň ýygyndysynda gol salmakda ýel ýaly herekete geçen bolsa, La ligada hem gol salmagyn...

Dowamy »

1120 10
Köneler, 7 years ago


T.C.T.6-t.Netije

ispaniýa 1-1 Fransiýa Ramos
Çili 1-2 Argentina Messi

Chelseatm agzany Çili-Argentina oýnuny dos-dogry bilmegi bilen gutlaýan we dos-dogry bilmekde ýeke-täk liderdigini hem ýatladýan!

Ynha-da geçen hepde goýan çaklamalarymyzyň netijesem taýýar boldy. Häzir aşakda şol oýunlardan soň jemi gazanylan netije bilen siz...

Dowamy »

967 9
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.7-tur


23.10.2012ý. Şahtýor-Çelsi
24.10.2012ý. Aýaks-Mançester Siti

Bu gutaryp barýan hepde-de 2014-nji ýylda geçiriljek Dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryna öz çaklamlarymyzy goýupdyk.
Ertirki hepde bolsa çempionlar ligasynyň oýunlary bolar. Geliň onda bizem öz çaklamalarymyzy goýalyň!

Dowamy »

1246 32
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.5-t.netije


Russiýa 1-0 Portugaliýa 6min. Keržakow
Türkiýe 0-1 Ruminiýa 45+1min. Grozaw

Talyplarda çaklama turnirimiziň 5-nji tury hem tamam boldy. Käbir agzalar (şol sanda özümem içinde) Russiýa-Portugaliýa oýnunda oçko gazandy diýäýmeseň Türkiýe-Ruminiýa oýnunda ýekeje agza hem oçko gazanyp bilmedi. Garaz, Türkiýäniň ýygyndysy T...

Dowamy »

951 9
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.6-tur

Ispaniýa-Fransiýa

Çili-Argentina
....................

Ynha, yene bir Talyplarda çaklama turnirimiziň täze 6-njy turynyň hepdesine golaýlap gelýäs. Bu hepdede-de Braziliýada geçiriljek 2014-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlap seçiş oýunlary üçin duşuşjak iki oýny saýlamagy makul bildik.
Bu oýunlar:

Dowamy »

1380 34
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.5-tur

RUSSIÝA-PORTUGALIÝA

Türkiýe-Ruminiýa

Bu gezekki Çaklama turnirimiz ne çempionlar ligasyna, ne-de klublaň çempionatyna gabat geldi. Şonuň üçinem Ýewropa ýygyndylarnyň arasyndan 2014-nji ýylda Braziliýad geçiriljek Dünýä çempionaty üçin saýlap seçiş oýunlarynyň saýlama oýunlaryndan iki oýny saýlaýdym.
Oýunlar 12-...

Dowamy »

1421 42
Köneler, 7 years ago