2012-nji ýylyň Yewropa çempionatynyň final duşuşygynda öten agşam Ispaniýa bilen Italiýa duşuşdy. Oýun hakda kän aýdybam durjak däl. Öten agşam hemmämiz diýen ýaly görendiris. Oýnuň hasaby 4-0 Ispaniýaň peýdasyna gutardy. Gollary 14' David Silva, 41' Jordi Alba, 84' Torres, 88' Mata saldylar. Ýewropa çempionaty başlaly bäri, ýagny 8-nji iyundan bäri dowam edip gelýän Prognoz ligamyz hem tamam boldy. Gaty çekeleşikli geçen bäsleşikden soň: 1-nji ýeri Aklym1989 gazandy. 2-nji ýeri Bayramsoltan agza 3-nji ýeri hem Magnit agza gazandy. Aşakdaky kubok hem Aklym1989 agza berilen kubok Hany salýut, raketa atyňda gutlaň indi. Bäsleşikde ýeňiji bolan üç agzany hem ýeňişi bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Indiki geçiriljek bäsleşiklerde-de üstünlik arzuw edýän. Esasan hem hemme gatnaşan agzalara ullakan sagbolsun aýdýan. Ýeňiji bolmakdan galanam bolsalar ýenede öz pragnozlaryny goýdular. Bu sowgady hem ýeňiji bolup bilmedik agzalara berýän. Bu kubogy PLatini ýörüte agzalar üçin ugratdy. Iň esasy hem şu bäsleşigi gurnanlara ullakan taňryýalkasyn aýdýan. Goý ýenede şeýle bäsleşikler gurnap dursunlar. Onsoňam ýene aýtjak zadym bäsleşigiň şertine görä ýeňijileň pul sowgady hem bolmaly. 1-njy ýere 20 manat Aklym1989 2-nji ýere 10 manat Bayramsoltan 3-nji ýere 5 manat Magnit Sowgatlaryňyzam nesip etsin! Hä ýene bir baýrakly bäsleşik bardy. Brawo agza haýsy agza çempion boljak ýygyndyny bilse olarada 5 manat baýraklary bar diýipdi "Mikro turnirde". Mikro turniriň ýeňijilerem şeýleräk: Aklym1989 Ahmetjan18 messibet Sizi hem ýeňiji bolmagyňyz bilen we baýragyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Aşakda bolsa final duşuşykdan soň agzalaň jemi çempionat boýunça gazanan oçkolaryny goýjak. Onda näme hormatly bäsleşige gatnaşan agzalar we myhmanlar! ORT kanalynyň futbol alyp baryjysy Wiktor Gusewiň hoşloşandaky diýýän sözi bilen bäsleşigi tamamlaýalyň. "Beregite sebýa" Hoş gal Yewro-2012

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
  akylym1989 7 years ago
 • sag bolun kubogynyz ucinem,zordan goterip oye geldima
  Bravo 7 years ago
 • ýaryşy men gurnamadm doslar 1merdan daýym gurnady. biz prosta messibet 2miz alyp bardk, ýumuş oglanlary. sizede minnetdar. näme, 1merdan daýym ýaly sponsorlaň höwri köp bolsun!

  ýenede çudo-agza akylym1989 sizi bujagaz futbol ýüregmden gutlaýan . indikilerde üstünlik. ideal dädemiň aýdyşy ýaly çekeleşikli ýagdaýda ýeňiji bolduňz mançester siti ýaly. baýraklaň höwri köp bolsun! her oýunda heläk edýädiňz özä... =D degişýän. siz ýaly gyzlar türkmende 100 ýylda 1i bolýa. gutlaýan ýene bir gezek. (altyn medalyny ýylgyryp boýnuna dakyp berýän smaýlik)

  indi beýleki gahryman bayramsoltan agzamyzy gutlaýan. birnäçe günläp liderlik täjinem geýipdi. emma isläniň bolmaz, nesip edeni bolar diýlenidä. joraňzy sypdyrdňz, syryňzy açyp =) aýby ýok. indikilerde size bolet etjek ;)

  pýedestalyň 3nji stupenkasna bolsa dabaraly ýagdaýda gyzlary magnit ýaly özüne çekýän adybir magnit agzamyz münýä. 5 manadyňz gutlysh! =) gol salýanlaram ýazaý göwünleri galmasyn diýemde aý olar sbornylan oýunçylarny tanammoklaý dp göýberýädi. =) sostaw zat ýazýan wagtymz ýazýady ýöne bije atyp özüçe. orslaň ölemen janköýeri. gutlaýan agam!!! =)

  hemmäňze üstünlik agzalar indikilerde. turnir gyzykly geçendirle ertir.komdan =)
  magnit 7 years ago
 • Hormatly mushderi sizin hasabynyz nabelli abonent tarapyndan dolduryldy...

  Diyip sms geldi :D

  1merdan aga, telpek agam sana, molodes :)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Indikilere gayym bolarys brawo, sanap gorsem 19 gunlap liderlikde durupdyryn. Munun ozi buysandyryjy. Hany, name oglanlar, gyzlardan galanlygynyzy boyun alyanyzmy?! ;-)
  vipboy 7 years ago
 • aklym, bayramsoltan, magnit sizi tuys yurekden gutlayan bayragynyzi maladsy
  Yegen 7 years ago
 • Gutlayan barynyzy! Ilki bilen shu turniri gurnamaga ullakan yardam edenler:
  Messibet, Bravo, 1Merdan agzalarymyza oz minnetdarlygymy bildiryan. Yenede shular yaly turnirleri ýygy-ýygydan gurnap durmaklaryny isleyan!
  _____________________________________
  Indi bolsa shu turnirin finalistleri:
  1) Akylym1989
  2) Bayramsoltan
  3) Magnit
  ahlinizi çempionlygynyz hemde bayraklarynyz bilen gutlayan. Akylym seni bolsa çempionlar kubogyn bilen
  ____________________________________
  Yewro 2012 futbol oyny men uçina gyzykly boldy doganlar. Edil stadionda tomasha eden yaly boldum. Kate çekeleshikli oyunlaram boldy, jedelleshmeli yerlerem boldy. Jankoyerlik edyan komandan utulyp gaharyny getiren wagtlaram boldy. Umuman yone gyzykly geçdi Hany onda finalistlerimizem gutlalyna, salyuuut hemma!!!


  •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* ´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* ´¨`*•.¸¸.•
  Bravo 7 years ago
 • hany, name oglanlar, gyzlardan galanlygynyzy boyun alyanyzmy?!
  bayramsoltan | 2012-07-02 08:53:46

  boýnuna aldy =)
  Bravo 7 years ago
 • akylym1989 siz gahryman turkmen zenanlarymzyň hataryna goşuldyňz :P =D
  1merdan 7 years ago
 • Ehh $u magnida kän diýdimle iiiñ bolmanda ikisiniñ ortasyna gir diýip:-) indi boýun alaýmak galdy:-)
  Bravo 7 years ago
 • tanşy güýçli däldir =)
  magnit 7 years ago
 • Wah bashda bilmandirin gol saljak oyuncyn adyny yazmalydygny.....

  Borlay gecdi, bu gezek gyzlar altyn topa mynasyp boldular :)

  (waka gonshy saytlaryn gyzlarynam ayaga galdyrdy :D)
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Sagbolun gutlanyza. Magnit dushunmedimle haysy saytyn gyzlary?
  Bravo 7 years ago
 • (waka gonshy saytlaryn gyzlarynam ayaga galdyrdy :D )
  magnit | 2012-07-02 11:31:07

  menem görüp gaýtdm. maladsy =)
  Grizli 7 years ago
 • Akylym1989
  Bayramsoltan
  Magnit
  ahlinizi çempionlygynyz hemde bayraklarynyz bilen gutlayan. Akylym seni bolsa çempionlar kubogyn bilen gutlayan :-):-):-)
  Bravo 7 years ago
 • akylym1989 sag boluň geçiren 5 manadyňza. yzyna geçirjekdm, närazy bolarn dp gorkuzdyňz
  Induksiya 7 years ago
 • :D bayba gyzlar moldes gutlayan howri kop bolsun !
  akylym1989 7 years ago
 • sag boluň ähli gutlanyňyza minnetdar, baýragyň pulyny azaldybam bolanoga hehheheehehe. brawo bu baýraga almaga siziň hem tagallaňyz uly.
  hany baýraklary üýşip ýuwalyňda hehehhe
  aysyzgije 7 years ago
 • hemmanizi gutlayan! dowamly bolsun!
  Makestm 7 years ago
 • Akylym1989
  Bayramsoltan
  magnit
  barýragyñ bn gutlýan
  ahmetjan18 7 years ago
 • Mini turniriñ baýraklary hacan paýlanarka?
  sukomoto 7 years ago
 • baýraklaryňyz gutly bolsun. galybersede beýleki agzalara hem prognozy takyk goýmakdaky üstünliklerine tüweleme diýesim gelýär. Hususan-da ilkinji onbäşlige giren Ahmetjan18 (41), Hallboy (41), Leonardoo (40), Ezba (40), Wulkan (40), Aysyzgije (39), Mirasymyz (39), Baybow (35), Oscr1 (32), Brawo, fatality, 1merdan, pamir dagylara ýeňijilige ýakynlaşandyklaryna berekella.
  Pamir 7 years ago
 • .sagja bol sukomoto dost! Seni hem gutlayan!..
  Pamir 7 years ago
 • akylym1989
  bayramsoltan
  magnit
  tuweleme agzalar! yenishiniz bilen gutlayaryn! Bayraklarynyz hem nesip etsin!
  Pamir 7 years ago
 • turnir oynuny gurnan oglanlar:
  1merdan
  bravo
  messibet
  sizede minnetdarlygymy bildiryarin. Tanry yalkasyn! Yene gurnap durun! Ishde, durmushda, okuwda ustunlik dileyarin size dostlar!
  messibet 7 years ago
 • Aklym iň soňky turda kellesini ishletdi. Bayramsoltan name goysa shony goydy. Sebabi öň yanyndaky turda öňüne geçipdi.
  Ýenede gutlaýan ýeňijileri.

  Ahmetjan18, bizem mikroturniriň baýragyny almaly. Brawo mikroturnir temada bize habarlashyň pul gerek bolsa diyen eken. mail-inem goyupdyr. Habarlaşyp alaly pulymyzy.
  Pamir 7 years ago
 • shu turnir bashlegine gatnashan beyleki agzalar! Sizede minnetdar dostlar! Yarysh diysen Chekeleshikli gechdi. Tijen bolsanyz sizinem ondaki orunlara gechip biljeginiz gorunip dur. Ruhdan dushman dostlar! Indiki gezek...!
  Pamir 7 years ago
 • *tijenen
  ahmetjan18 7 years ago
 • Sag boluñ turniriñ administrasiýasy.baýragymy aldym.
  messibet 7 years ago
 • Sagboluň sponsorlar. Menem öz paýymy aldym. Mikroturnirde saýlan toparymyn çempion bolany üçin berjek diýen baýragyňyzy.
  Yegen 7 years ago
 • 22.raimend-22


  Raimend tablisada 22, oçkosam 22 yazylgylay, gabat gelayshinay
  akylym1989 7 years ago
 • prognoz oýunlary dowam etýän günleri gör nähili gowy günlerdi. wagtyň nädip geçýäninem bilemmokdym, her gün oýna prognoz goýmak üçin talyplara güniň dowamynda azyndan 5-6 gezek gelerdim. ýene şuňa meňzeş ýaryş guralsady...bu günleriň ýene iň gowy zady uura-2012-iň gyzykly oýunlarydy
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Bir zatlar oylap tapaysalar yene yarysh gornushinde
  messibet 7 years ago
 • o gunler nahili gyzyklydy. hany yene gurnamazlarmyka.
  messibet 7 years ago
 • o gunler nahili gyzyklydy. hany yene gurnamazlarmyka.
  idealman92 7 years ago
 • gurnap bolarmyka diýýän dostlar,öz aralaryňyzda futbol oýnap güýmeniberiň?!
  Bravo 7 years ago
 • hany üýşemzokmy fytbola dostlar? aşgabatly legionerler sesleniň
  Yegen 7 years ago

 • Ooo, Balotelli.. Meni finalda yupsuzje danan, oglanlar bilen jedelem edipdimow "Italiya utar" diyip. Yokardaky barynyn ishini gordahow, meydançada tans edip yoren boldy
  Yegen 7 years ago
 • Balotellin suraty çykmadayt..
  idealman92 7 years ago
 • suratyny chykarasy gelenok sayt
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Aram-aram yatlap durmagyñ gowdugyny...:-)
  gaywana 7 years ago
 • aram-aram yatlap
  durmagyñ gowdugyny...
  bayramsoltan |
  2012-09
  :D
  gaywana 7 years ago
 • aram-aram yatlap
  durmagyñ gowdugyny...
  bayramsoltan |
  2012-09
  :D
  akylym1989 3 years ago
 • Eýýäm 4 ýyl bolupdyr bu ýarysha. Bu ýyla hiç kim gurnamady öýdýän.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri