Portugaliýa-Ispaniýa Nesip bolsa çarşenbe güni agşama uly futbol agşamy diýsegem bolarmyka diýýän. Has takygy köpler bu oýuna eýýämden Real-Barselona oýny hem diýýäler. Ýöne Ispaniýaň oýunçylary bir agyzdan bu meňzetmä garşy çykyp öz ýygyndylary üçin oýnajakdyklaryny aýtdylar. Bu oýun Polşa we Ukrainada geçirilýän Ýewropa çempionatynyň ilkinji ýarym final oýny. Onda näme, geliň bizem prognozlarymyzy goýalyň! 27.06.12 23:45 Donbass arena heniz eminler belli däl.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
  wulkan 7 years ago
 • Ispaniya-portugaliya 2:0 hawi tores
  leonardoo 7 years ago
 • "Dokuzlyk" pikiri messibet (on tel bir zada bolupdyr girip blnk):
  Portugaliya 2-1 ispaniya
  C.ronaldo
  leonardoo 7 years ago
 • "Dokuzlyk" pikiri messibet (on tel bir zada bolupdyr girip blnk):
  Portugaliya 2-1 ispaniya
  C.ronaldo
  leonardoo 7 years ago
 • Indi men pikirim:
  Portugaliya 1-2 ispaniya
  Silva(birinji taym oynasa torres)
  hallboy 7 years ago

 • Жанкалар билен билеликде. =)


  Испания 2-1 Португалия

  Сеск Фабрегас
  Oscr1 7 years ago
 • португалия 1-0 испания гол роналду
  Yegen 7 years ago
 • Ikisem utulýa
  mirasymyz 7 years ago
 • Ispaniýa 3
  Portugaliýa 2 Ronaldo
  hallboy 7 years ago
 • Пикирими уйтгетян:

  испания 2-1 португалия

  Давид Силва
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Pikirimi uytgetyan
  Portugaliya 1-2 ispaniya
  Gol: alvaro negredo
  Futbolfanmr 7 years ago
 • Ispanýa-Portugalýa 2:1 torres
  hallboy 7 years ago
 • 1 taýym hasap açylmazdan gutardy
  messibet 7 years ago

 • Birinji taýmda Ispaniýadan garaşanymyzy alyp bilmedik
  messibet 7 years ago

 • shu gol salmasa bolya
  hallboy 7 years ago
 • Stadionda 3 y*bany ýör mlaaa iç ýakýan: 1-nji Türk ý*bani arbitr (özüniň maňlaýyna berseň krasny kartoçkany) 2-nji ispaniyanyň treniri, 3-njide Ronaldo. Hotýa şol urmady 2 goly
  akylym1989 7 years ago
 • oýnuň ykbalyny 11-lik çözäýjek ýaly.
  akylym1989 7 years ago
 • ronaldo depdiren bolsadylar 4 nji
  hallboy 7 years ago
 • Ispanlara uyat Portugaliya bilen penalty depmek. Garaşmandym... 2-0 hasap bilen ýeňer diýen umydym bardy. Zordan özüne gelip ahyryn penaltyda öňe saýlandylar.
  Pazor Ispaniya pazor!!!
  hallboy 7 years ago
 • ronaldo depdiren bolsadylar 4 nji
  akylym1989 | 2012-06-27 14:27:26  Eger Ronaldonyň bir özi bolanda utýadamlaý howwa dälmi, beýleki 10 oýynçy gaýtam aýaga çolaşyp päsgel berdiler. :D
  Bravo 7 years ago
 • portugalia 0 - 0 ispania . (penaltilarda 2-4 = pepe, nani - iniesta, pique, ramos, fabregas) full time

  inede sho matcyn jemleri

  oscr1 0
  virmenaard 1
  simpotyaga 0
  brawo 0
  1merdan 2
  ezba 2
  sukomoto 2
  messibet 2
  yegen 1
  magnit 1
  bayramsoltan 1
  m1 2
  akylym1989 1
  wulkan 1
  dokuzlyk 0
  leonardoo 1
  hallboy 1
  mirasymyz 1
  futbolfanmr 1

  indikilerde hem üstünlik dostlar/joralar
  Agent007 7 years ago
 • Utdymay espaniya,penatyda utan bolsada bolya,espaniya chempion bolar shu yyl
  messibet 7 years ago
 • Portugaliýa 0-2 Ispaniýa Iniýesta
  messibet | 2012-06-27 07:24:46


  Hasap 4-2 boldy we birinji goly iniýesta saldy.
  *Ispan utar diydim +1
  *pökgi tapawudy 2pökgi +1
  *Iniýesta birinji goly saldy +2
  jemi +4 bolmaly. Hakymy talap edyan.
  akylym1989 7 years ago
 • messibet belki mundanam köp açko talap edersiň hä nirede bar diýýär beýle hezillik, siz prognoz goýanyňyzda ýazmaly ekeniňizdä oýnuň esasy wagtynda hasap 0:0 bolar diýip soňundan penaltyda 2:0 bolar diýmeli ekeniň. oýnuň esasy wagtam, goşmaça wagtam 0:0 tamamlandy. onsaň 11-likdäki hasap bilen öz oçkoňyzy galdyrjak bolmaň, ozalam bizem ölü-ölüp gazandyk oçkomuzy size özüňizi bu oýunda ýeňiji edip goýaýypsyňyz. iň bolmanda ýazan hasabyňyz dogry çykdymy? çykmady. Ispanýaň ýeňeni üçin +1, inestaň salany üçin +1 , islendik samsygam ilkinji 11 ligi depip biler, ol oýunyň 90 minutynda + 30 minutynda hem hasaby açmady. onsaň ilkinji 11 ligi saldy diýip +2 berip bolýar diýen düzgün brawo ýazandyr. eger şeýle öňe geçesiňiz gelse alaýyň meň ýerimi. oýnuň soňunda gaýrat edip jyzmalyňla.
  Yegen 7 years ago
 • Messibet, sana gyzyl kartoçka bermeli
  messibet 7 years ago
 • aklym sen bilen egri otyryp, dogry gurleshmesem boljak dal oydyan. Hazir men yenimi chermayin:)
  messibet 7 years ago
 • ha, diymek penalty depishilse 0-0 boldy diyip hasap etmeli, sheylemi?
  Onda men sana oz yazanjalandan mysal getirjek:) (gorkayma, oyun edyan, yone chyndanam mysal getirjek)
  messibet 7 years ago
 • Angliya 1-1 Italiya
  Gol: Runi, Cassano.
  sukomoto | 2012-06-22 23:31:04

  indi meni diňle sukomoto esasy wagtyň deň boljagyny bileni üçin 1 oçko, runi üçinem 1 oçko.jemi-2 oçko.

  akylym1989 | 2012-06-26 12:28:15

  Runiň saljagyny bilipdir sukomoto, ýöne runi hem penaltydan saldy ahyry. Onda oňada bir oçko bermeli däl bolýada??? Aý bolýa bereli diyseň, Iniýestaň birinji saljagyny bilenim üçin meniňem hakymy talap etmäge hakym bar. Menem bir turniram sypdyrman prognoz goyup gelyan. Onnoňam hakyky almaly +4 oçkomy alamda-da siz gyzlar yetdir yaly dalle.:) :) :)
  akylym1989 7 years ago
 • sizinki 2 ocko nadip hasaplasanam mumkin inesta ilkinji penaltyny salany ucin 2 ocko berip jemi 3 ocko bolaymasa emma buda dogry dal gayrat edip jyzman baky agza hem gokden alyp yazan daldir shol hasaplary
  akylym1989 7 years ago
 • ol oýun tapawutlylygyňyzy aýraýyň çünki ol oýunuň esasy wagtyda , goşmaça wagtyda hiç hili 2:0 hasabynda tamamlanmady. penaltyda 4:2 boly.onsaň diňe penaltyda Ispanýaň ýeňeni üçin 1 oçko inestaň hem ilkinji penaltyny salany üçin hem 2 oçko jemi 3 bolýar gaýrat edip köpeltmänjik ýazaýyň! eger jyzjak bolsaňyz aýdyň men bu oýna prognoz goýjak däl, çünki adalatyň ýok ýerinde menem ýok!
  messibet 7 years ago
 • ine munynyz bashga gurrun, men Brawo agza bilen habarlasharyn hokman. ol senki dogry diyse +4 ýazjakdyryn.
  akylym1989 7 years ago
 • 23:45 den öňürti habarlaşyň meniň prognoz goýmaga wagtym bolar ýaly , olam 3 oçkodan köp bolar diýmeýär, çünki oýnuň esasy wagtyda, goşmaça wagtyda 4:2 tamamlanmady. özüňizem bilýäňizä penalty şeýle boldy. onsaň penaltyň hasabyny 2:0 bilen deň etjek bolsa ola bolmaýar, çünki siz prognozuňyzda diňe 2:0 dur ol oýnuň esasy ýa-da goşmaça wagtynda salnar diýlen maksat bilen goýlan prognoz ol.
  messibet 7 years ago
 • Howwa ol diyyanina dogry welin, men ozum uchina diyemok yone kime kop oçko berer yaly bolsa beraymek bardy. Çünki penalty meselesi çözülmän galdy.
  geçen temadaky dawada shonun yalydy. men aysyzgija, gülmelege, sukomota berer ýaly mümkinçilik diyip beraydim.
  1-1 body diyene dogry diydim (esasy wagt den tamamlananson), 2-0 diyenede dogry diydim (penaltyny hasaplap pokgi tapawudy dogry diyip).
  Gowsy penalty meseleleri çözmeseň dawa köpeläýjek yaly.
  akylym1989 7 years ago
 • penalty meselesi çözülen ýaly, ýaňja brawo bilen habarlaşdym, siziň oçkoňyz 3 bolýar diýdi
  messibet 7 years ago
 • oscr1 0
  virmenaard 1
  simpotyaga 0
  brawo 0
  1merdan 2
  ezba 3
  sukomoto 3
  messibet 3

  yegen 1
  magnit 1
  bayramsoltan 1
  m1 2
  akylym1989 1
  wulkan 1
  dokuzlyk 0
  leonardoo 1
  hallboy 1
  mirasymyz 1
  futbolfanmr 1
  Sukomoto, Ezba, Messibet hersine 3 oçko ýazyldy
  akylym1989 7 years ago
 • ine muny dogruja hasaplapsynyz.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri