Täze ýyl ýetip geldi!
Gutlayan dostlar,
Taze ýylynyzy.
Indiki ýylam one,
Bek gushan bilinizi.

Dunye salamat dursun,
Batly bolsun gadamlar.
Her ojakda taze ýylda,
Datly bolsun tagamlar.

Her bir kisha arzuwym
Maksadynyz hasyl bolsun.
Geljek ýyl mundan hem,
...

Dowamy »

1141 8
Köneler, 8 years ago


"Namys"

“Ýagşy günleriň ýolunda müň sany ýaman ýatyr” (Gündogar pähimi)

Orakmy, aňňalmy,
Synnymy, keser,
Eýermi, gaňňamy,
Howutmy, çelek,
Şyhmütür, ätişgir, gyrkylyk, kepgir,
Iri göz elekmi, uşakgöz elek –
Haýsysy gerek?

Çekinmän baryber çaga-da bolsaň,
Arasynda ýeter saňa-da g...

Dowamy »

1276 12
Köneler, 8 years ago


Opera mini ulanmaga kömek gerekdi..

Salam talypdomdaşlar!
Maňa siziň ýekeje kömegiňiz gerekdi?! Opera mini 6 wersiýasy TMCELL-da esli gün bäri işlänok, asla operalaň wersiýa bölümleriniň birem işlänok. TMCELL-da işleýän opera mini 6 bilýäniňiz ýokmy agalar?! Öňler Parahathcylyk agzamyzyň operalary hezil beräýýärdi bize, indi ol opera hem işlemeýär.. Jar formatda, s40 nokialar...

Dowamy »

1285 13
Köneler, 8 years ago


Shajy, ejelere sogesiň gelýärmi ýene seniň?

Talypcomda bir aýýar,
Heleý ýaly bir şerraý.
Görene kesek atýar
Tapylanok şärik taý.

Gaýra duzyr aýaly,
Seýle köpbilmiş ýaly,
Bar aladasy onuň
Mozgi oýnamak hyýaly.

Gozgamasa biriniň,
Nebir gözel nerwisin,
Ýatyp bilenok şol gün,
Allam özi gorasyn.

Dowamy »

1112 7
Köneler, 8 years ago


Ikilemeler.

Egerde ýagşylyk isleseň ile,
Küýüňde-köýüňde bolmasyn hile.

***

Bagtyňy zähmetden, derden gözlegin,
Näme ýitirseňem ýerden gözlegin.

***

Ynanmagyn, näçe etsede puşman,
Dönük bir sypdygy ýene bor duşman.

***

Näme etseň, çyndan etgin, taslam...

Dowamy »

1237 16
Köneler, 8 years ago


Warning!

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /var/ www/wap.teswirler.com/ includes/mysql.phpon line 41 Too many connections

Dowamy »

1113 4
Köneler, 8 years ago


SUPER-0 MTS nyrh meýilnamasy.


Super-0 hökmany müşderi tölegli nyrh meýilnamasy.

Her günki müşderi tölegi 20 teňňe, birikdirilmegi mugt. Hasaba goýmaly ilkinji töleg 5 manat.

Super-0 nyrh meýilnamasynda hemme giriş jaňlar mugt. Ulgamyň içindäki ilkinji minudyň bahasy 14 teňňe. Üznüksiz gepleşigiň ikinji minudyndan başlap töleg alynmaýar. Ýer...

Dowamy »

1557 16
Köneler, 8 years ago


Ýazgeldi Pirmedow: (Gurban) “Gülki durmuşy bezeýär”

Tanyşmak üçin maglumat:1962- nji ýylda Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda dogulýar. Mekdebiň 4-nji synpynda okaýarka, ejesi ýogalýar. Okuwyny Daşoguz şäherindäki, Görogly we Tagta etraplaryndaky mekdep-internatlarda dowam etdirýär.1980-nji ýylda paýtagtyň öňki G.Seýitliýew adyndaky medeni-aň bilim tehnikumynyň teatr bölümine okuwa girýär. Tehnik...

Dowamy »

1304 11
Köneler, 8 years ago


Saýtda näme üçin harplar kiçi görkezýär?!..

Siziňem operalaryňyzda ähli harplar kiçi görnüşde ýazylýarmy.. Ine şu saýtdaky birinji duran opera mini 3.1 mod wersiýadan girseňiz harplary dogry, ýagny uly harplary uly kiçi harplaram kiçi görkezýär Ýöne bularyň wersiýasy pesräk. Näme üçin soňky çykan operalarda harplar maýda, ýagny kiçi görnüşde ýazylýarka.. Admin şu ýagdaýy bize düzedip beräýse...

Dowamy »

1223 9
Köneler, 8 years ago


Öýlenenleň haýyşy boýunça halk aýdymy :D

Müň gözele taý gelmez,
Güler ýüzli aýalym.
Seniň ýaly aý bolmaz,
Güler ýüzli aýalym.

Ýadap gelsem işden käte,
Demlengidir çäýnek käse,
Derrew goýar süýji köke,
Güler ýüzli aýalym.

Hä diýmäkäň nahar getir,
Taýyn durar saçak petir,
Uzadypjyk çemçäň ýetir,
Gül...

Dowamy »

1237 16
Köneler, 8 years ago


Hassahanada

Hassahanada.
Gözi haýalrak görýän, şowakörräk, garryja aýal hassahanaň skameýkasynda dynç alyp otyr. Munuň gapdalyna bolsa, bir erkek adam gelip sesini cykarman oturýar. Şol wagtam bulaň ýanyna ýene bir natanyş aýal gelip oturýar. Edil şo wagtam erkek adam bilen aýal adamyň ikisiniňem el telefonyna jaň edýärler. Ikisem bir wagtda telefony gö...

Dowamy »

1388 14
Köneler, 8 years ago


Durmuşa çykjak gyzGözleňde müýnüň ýok,
Sen öýe bezeg.
Nämüçin aglaýaň,
Şadyýan gözel?!

Ýatlaýaň güneşiň,
Tylla zerlerin.
Gulpagyň tasadyp,
Gezen ýerleriň.

Gyzlyk dünýäsinden,
Gitmezden ozal,
Nämüçin aglaýaň,
Şadyýan gözel.

Gyýylma gidýän diýp,<...

Dowamy »

2856 86
Köneler, 8 years ago


Ýaşlyk albomy

Ýenede ýaşlyk
Albomyn alyp.
Ser salýan klasdaş
Oglan gyzlara.

Dolanyp gelmezmi
Ajaýyp ýaşlyk.
Duşurmazmy
Ol garaja gözlere.

Hemmesem şadyýan
Yssy mähriban.
Gözleýän hersine
Gözlerim doýman.

Içinde bir gyz
Hasam ýylgyryp.
Gaşyny...

Dowamy »

1719 35
Köneler, 8 years ago


Razy men bu dünýäden

Razy men bu dünýäden,
Ömürboýy pikir edip,
Diýjek sözüm diýip gitsem.
Watan duzun doly haklap,
Beren duzun iýip gitsem.

Razy men bu dünýäden,
Üşän wagty ojar bolup,
Dostum üçin köýüp gitsem.
Bir gözeli gowy görüp,
Bir gözeli söýüp gitsem.

Razy men bu dünýäden,

Dowamy »

1554 25
Köneler, 8 years ago


Söýüň gyzlar!

Söýüň gyzlar, ýigitleri,
Söýgi siziň bezegňizdir.
Bizä söýüp bizar bolduk
Indi siziň gezegňizdir.

Söýüň gyzlar, ýigitleri,
Söýgi bagtyň açarydyr.
Eger söýgä düşünmedik,
Bagtam ondan daşarydyr.

Söýgi birdir ýeketäkdir,
Pynhan bolar ikiçäkdir.
Bir garaýyş goşa söýgi...

Dowamy »

1621 13
Köneler, 8 years ago


Hatly bukja

Bir gün okuwçylarymyň gündelik depderlerini barlaýyn diýip, olaryň ähli gündeligini işden soň, öz klas jaýymda barlamak üçin alyp galdym. Hersini barlap gözden geçirip, okuwçylaryň ýetişiklerine syn berýärdim. Ýenede bir okuwçymyň gündeligini açdym. Birinji sahypada gyrada gysdyrylan kagyzly bukja gözüm düşdi, ünsem bermän sahypalaryny agdaryp günd...

Dowamy »

1479 23
Köneler, 8 years ago


Ragib-mi ýada Rakyp?

Öňlerem eşidýärdim şu gürrüňleri rakyp sözüniň manysynyň gowy söz däldigi hakynda. Öňräk bir gezek gazet-žurnallara güýmenip otyrkam gazetleriň birinde ýene şol sözi gozgaýan tema gabat geldim. Men ony size göçürip bolşy ýaly ýetirerdim welin arman ol gazete kän ünsümi çekmämsoň ýitip gitdi, soňa "ýygnaýmalam eken" diýdimem. Şol gazetde şeýle manyd...

Dowamy »

1695 13
Köneler, 8 years ago


Iki gelniň söwüşi, gaýra duzyr söweşi..

Iki goňşy gelinler,
Çilarada sögüşýär.
Gopan deýin kyýamat
Dabarasy dag aşýar.

Goşarlary ýumrugy,
Billerinde bykynda.
Galar ýaly däl olar
Ikisi hem bekinde.

Özleri hem at ýaly,
Görk syratly etinde.
Diline alýan sözi,
Iň mojugy betinde.

Ýok ol...

Dowamy »

1454 16
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com registrasiya.

Agza bolmak ucin gurban08@gmail.com adresine e-mail ugradyn.

Shuna sazlapdyrlar Gaty kan kishi registrasiya bolubilman kosenip yorler. Talyplara registrasiya bolmak uçin yokarky adres bilen habarlashaymalymyka admin aga Registrasiyany açanynyza minnetdar

Dowamy »

3399 13
Köneler, 8 years ago


Tmcell internet nastroýka (telefonlarda)Ýogsada el telefonlarda altyn asyryň internetini nastroýka etmek üçin biz näme etmeli. Öňler biz telefonuň konfigurasiýasyna girip gprs.tmcell we tmcell diýip, her ýerik aýratyn ýazgy ýazýardyk. Ýöne bu ýazgylary ýazmagyň geregem ýok ekeni, şolara derek barynada Tm ýazgy ýazyp çykyň bolany. Ýönekeý Tm ýazgy, internetiňiz ýene öňkisi...

Dowamy »

1617 11
Köneler, 8 years ago


Belgijikler

Size tekst yazanynyzda belgijikler gerekmi, ine olar↓

° « » ” ‹ ♥ ♣ ♦ ♠ __ — ₪ • ๑ ◊ ѽ ® © ψ ω ½ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ☺ ↓ → ↔ № √ . , ' ? ! " - ( ) @ : _ / | \ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } ~ ^ ` ¡ ¿ § #

Bulary kopiyalap alynda operanyzy zametkasynyn bir tashlap goyun, kate ulanmaga gerek bolar yaly. Kabir telefonlarda bu belli...

Dowamy »

1333 7
Köneler, 8 years ago


Ispaniýa-Italiýa

Hol gunki geçen Italiya-Germaniya oynundan kopunizin habarynyz bardyr ildeshler, oyun oran çekeleshikli yagdayda geçdi Nemislerin hujumi bilen bashlan oyun Italiyanlaryn yenmegi bilen gutardy. Zor oyun boldy, soz yok. 20-nji minutda hasaby acmagy basharan Bolatelli 35-nji minutda nemislerin agzyny uçuklatdy, oyny duypgoter Italiyanlaryn ele almagy...

Dowamy »

1647 16
Köneler, 8 years ago


Ilkinji romanymyň başy.

Salam hemmelere Dostlar, men bir romanyñ üstünde ishleýän welin entek doly taýyn däl. Nesip bolsa ýakyn günlerde ony doly tamamlajak. Shu wagt birinj bölümini tamamladym, okap baha beriñ onda

Daňatary bu günem hemişekileri ýaly aýaly daň bilen yralap ukudan oýardy: -Daňňy, aý Daňňy, tura daň atdy. Bu gün men bazara ýetişmeli ahyryn...

Dowamy »

1546 19
Köneler, 8 years ago


Türkmeniň garyndaşlyk atlary.

Türkmen öz kakasynyň kakasyna ata diýer. Kakasyna kaka, däde diýer. Türkmen öz çagasyna ogul diýer. Oglunyň çagasyna agtyk diýer. Agtygynyň çagasyna çowluk diýer. Çowlugynyň çagasyna ýuwluk diýer. Ýuwlugynyň çagasyna gowluk diýer. Gowlugynyň çagasyna ýatlyk diýer. Türkmen, kakasynyñ çagasyna dogan diýer. Eger dogany özünden uly bolsa aga diýer. Ege...

Dowamy »

1628 24
Köneler, 8 years ago


Imperatoryň soňky urşy—Fýodor Ýemelýanenko!Gorsuniz yaly, duyn agshamky Fyodoryn in sonky sport yaryshyna shayat bolanynyz gaty kandir. Dogrusy, yanam gaytalap gorkezdiler bu yaryshy. Kopler bu oyny "Spartakdaky yaly gladiatorlaryn urushdyrylyshyna" menzetse, koplerem yonekey "sport" gornushi oyun hokmunde syn edyar. Aytjak bolyanym, Fyodoryn shu gezek in sonky sport soweshi...

Dowamy »

1369 19
Köneler, 8 years ago