Kim gowy oyun bilyar?!

Ertiniz hayyrly bolsun hormatly talypdashlar! Yogsada aranyzda telefon uçin guymener yaly gowja igralar, oyunlar bilyaniniz yokmy, linkini goysanyzlan?!:-) Esasanam 3D oyunlar bolsa telefon uçin has gowy oynamak, guymener yaly programmalar yada fotoshop bolsada bolyar. Men kan gowy oyunlar bilyan welin, operam kone, kopiya edip link alyp bilenok. H...

Dowamy »

1119 12
Köneler, 8 years ago


Hekaýa,awtory,warsakylay

Hatly bukja

Dowamy »

667 0
Köneler, 8 years ago


Hekaýa,awtory,warsakylay

Hatly bukja

Dowamy »

1287 12
Köneler, 8 years ago


Fotoshop

Egerde habarsyzraklar bar bolsa, aýdyp galaýyn diýdim!

Siz öz el telefonyñyzda düshüren suratlaryñyzy bezemek isleýärsiñizmi, bash üstüne, ine fhotofunia saýtyna giriñde oñaryberiñ!

Giriñde ilki bilen özüñize gerekli suraty saýlañda ok basyñ! Surat doly çykansoñ, ashagynda chose diýen ýazgy bardyr, shoña basyñ! Ol size...

Dowamy »

1007 4
Köneler, 8 years ago


Sürüñaý, dagañ mashynly!

Soñky döwür moda boldaý,
Täze gelýän mashynlar!
Hemme shoña ýapyshýar,
Dogram edýär, ýashañlar!

Her kime ömür,
Ýeke gezek berilýär.
Geziñaý, döwran sürüñ,
Kim biler, soñ näm bolar.

Toýotamy, opelmi,
Ony özüñ seljeraý.
Mashynly bir dagap gez,
Birazajyk ýelji...

Dowamy »

1284 13
Köneler, 8 years ago


Öküz boshanda!

Sähet agañ öküzi,
Dañdan ara boshady.
Agyp dönüp bögürip,
Mesligine bashlady.

Oñ sesine goñshular,
Ukusyny tashlady,
Mes oküzi tutmak üçin
Sport ýarysh bashlady.

Öküz diýseñ öküzdi,
Bir boshasa tutma ýok,
Shol öküzden il bizar
Güne arkaýyn ýatma ýok.
...

Dowamy »

1400 44
Köneler, 8 years ago


GUTLAG!

BEÝIK TÜRKMEN ILIM!

GASHSYZLYK TOÝUMYZ GUTLY BOLSUN, GADAMMYZ BATLY BOLSUN, GELJEGMIZ SHOHRATLY BOLSUN, ÝURDUM PARAHATLYK BOLSUN, GÖRJEGMIZ SHATLYK, IYJEGMIZ DATLY BOLSUN, SAÇAGMYZ NYGMATLY BOLSUN, BU GUN HEMMELER SHATLYKLY GUNE DOLSUN!

TOÝLAR TOÝA ULASHSYN BEÝIK TÜRKMEN ILIM!

Dowamy »

1939 20
Köneler, 8 years ago


Yatlama

Ýenede ýashlyk
Albomyn alyp.
Ser salýan klasdash
Oglan gyzlara.

Dolanyp gelmezmi
Ajaýyp ýashlyk.
Dushurmazmy
Ol garaja gözlere.

Hemmesem mähirli
Yssy mähriban.
Gözleýan hersine
Gozlerim doyman.

Içinde biri
Hasam ýylgyryp.
Gashyn...

Dowamy »

1204 10
Köneler, 8 years ago


Telefonda sayt aç!

El telefonynyzda ozunize sayt açmak isleyanizmi, onda www.lark.ru saytyna girinde, ozunize sayt açyberin! Eshitdirayin diydim, egerde habarsyzragynyz bar bolsa!

Dowamy »

1892 19
Köneler, 8 years ago


Salam!

Salam hemmelere. Agzalar arada men lakammy uytgetmeli boldum welin, bagyshlarsynyzda onunden! Ay, bir dushunishmezlik boldy-da, men ondan gizlenipdim. Indem dushunishdik. Warsaky lakam men bolmaly, indi ondan girmen, yene Yegen lakamy ulanaryn. Eger gerek diyenin bar bolsa bereyin Warsaky lakamy :-) yone namuçin uytgedenmi soraman! Sag bolun uns be...

Dowamy »

1228 31
Köneler, 8 years ago


Bilýäniñiz ýokmy, kömek gerekdi?!

Salam hemmelere! Meñ telefonumyñ защитный блокировкасынын açar sözüni ýitirdim! Düýn gelaý zashitnyy blokda goyup goreýin diýip gulplasam, indem açar sözi ýadyma düshenok! Koduny nädip döwmeli, telefony nädip açmaly?! Bilýäniñiz bar bolsa kömek etseñizlañ, haýysh!!!

Dowamy »

1155 16
Köneler, 8 years ago


Saña!

Bir owadan güle duşdum,
Gözleri sünbüle duşdum,
Ajaýyp sülgüne duşdum,
Dili şeker bilbile duşdum.

Kalbymdan oña niýetläp,
Betjesinden goşgy goşdum.
Joşdum telwas köñlümi
Para-para yşga düşdüm.

Düşdüm, ne güne düşdüm,
Telbe deý düñle düşdüm.
Ady gazal, jady gözel,<...

Dowamy »

852 6
Köneler, 8 years ago


Rubagylar çemeni!

Senden rishdämi kesmerin, Watan,
Bir ädim yzyma tesmerin, Watan.
Goragynda durmak mukaddeslikdir,
Men seniñ ömürlik esgeriñ, Watan.

Atam sheý diýerdi: "Sözlegin rastyñ,
Bagtly gün bilmersiñ adamyñ köstün.
Betbagt günde-de bir bähbit bardyr,
Shol gün has tanadar dushmanyñ, dostuñ.

Dowamy »

1226 13
Köneler, 8 years ago


Mail.ru registrasiýa

Salam adamlar! Mümkin arañyzda men ýaly habarsyzragyñyz bar bolsa mail.ru registrasiýany düshündiräýin diýdim. Bulam nepi deger düshünmeýänräkler üçin!
Ýatda saklañ, Mail.ru-da registrasiýa ediniñizde hemme harplary kiçi harp bilen ýazyñ, hatda bash harpy hem. Eger uly harp bilen ýazjak bolsañyz, hemme harplarynam uly harp bilen ýazyñ. Bolma...

Dowamy »

2081 28
Köneler, 8 years ago


ÝATLARSYÑ MENI (aýdymdan)

Oýlanmana mejbur, eden günleriñ,
Saña ýazdym bu gün, ýatlama sözi...
Sensiz bu jahanda, diwana özüm,
Belki shu hatymda, ýatlarsyñ meni...

Bägül seniñ adyñ, ýürekde galyp,
Sheýle uzaklykdan, ýatladýar seni...
Belki shu sözlerim, ýadyña salyp,
Aýralyk günüñde, ýatlarsyñ meni...

Dowamy »

2182 33
Köneler, 8 years ago


Kömek gerek!

Agzalar hem agalar!
Daýzalar hem daýylar!
Dostlar hem doganlar!
Hemme kishä salam!
Kömek gerekdi sizden, haýysh, eger bilýäniñ bar bolsa?! Mail.ru parol döwübilýäniñ barmy, dayi-yegen@mail.ru poçtamyñ parolyny ýitirdim, indi hem ýadyma düshenok! Näme etjek ony, täzeden açaý diýjegñizem bardyr, ýok bu beýle däl, meñ shol...

Dowamy »

1484 19
Köneler, 8 years ago


Telefon üçin programmalar-240x320

Salam agzalar! Buda size gerek bolsa diýip, shu temany açaýdym! 40-lyk serialy telefonlar üçin programmalar alyp bilersiñiz!
Face Warp-bu programmañ kömegi bilen suratlary fotoshop ýaly üýtgedip bolýar! Tel-däki suratlaryñyz hokman foto galareýada bolmalydyr, hemde shol surat 50 kilobaýtdan az bolmalydyr! Prilojeniýa ilki giriñ, soñam funksi...

Dowamy »

2147 50
Köneler, 8 years ago


Güleliñaý!Bir kishi beýleki kishiden shu gün aýdan näçesidigini soraýar. Aýyñam shol gün 11-i eken.
-Dost aýtsana, shu gün aýdan näçesi bolmaly?!
-Aý gardash! Menem shony oñly bilemok. Ýöne düýnä däl, öññun aýyñ 9-ydy! Ertir dälde, birigünem aýyñ 13-i bolýar, ertirem 12-si bolaýýar öýdýän! Ýöne shu gün aýyñ näçesidigini welin bi...

Dowamy »

1999 38
Köneler, 8 years ago


TMCELL-Altyn Asyr!

Uraaaaa!!!
Ýurtda TMCELL-Altyn Asyr nomerler raýatlara doly güýjünde satylyp bashlandy!!!

Dowamy »

1537 32
Köneler, 8 years ago


Ybraýym shadilli

1860-njy ýylda Ahal hany Nurberdi hanyñ häkimligi yokary göterilýär. Häli-shindi çozup, Türkmeni talap duran alamançylaryñ aýagy kesilýär. Çünki Türkmeni talamak üçin uly güýç bilen gelmeseñ, indi ol ýüz atla, iki ýüz atla eýgertjek däldi. Shonuñ üçin bolsa gerek, Eýranyñ Bejnurt hanlygynyñ häkimi Ybraýym han hem Nurberdi han bilen birek-biregiñ üs...

Dowamy »

1314 15
Köneler, 8 years ago


ACQ

Salam agzalar! Sizden bir zady haýysh etjekdim, egerde bilýäniñiz bar bolsa?! Nädip ACQ-da registrasiýa hemde mugt UIN alyp bolýar. Eger-de bilýäniñiz bar bolsa kömek edip bilmersiñizmi, haýysh dostlar! Bizdenem gaýdarda bir gün kömegiñiz! Asla men shoña düshnemok, ugruny mälim etseñiz bashgada bilmeýänlere düshünmeýänlere kömegä bordy!!!

Dowamy »

1403 23
Köneler, 8 years ago


Rap hakynda

Salam agzalar! Soñky döwür shu rep (rap) hakynda köp gürrüñler edilýär, menem rep-iñ taryhy hakynda gysgajyk tanyshdyrmagy makul bildim.
Eýsem rep (rap) diýlende her kim bu sungaty herhili göz öñüne getirýär, biri halaýar ýene biri halamaýar. Eýsem rep sungaty näme, nireden gelip çykypdyr...? Geliñ shu hakda pikir alshalyñ! Rep, muny ilki-il...

Dowamy »

1813 22
Köneler, 8 years ago


Goñurbash mukamy.

awtory Allaberdi Durdyýew sungat synçysy.

Shükür bagshy Eýrana gidip, Mämmetýar hanyñ sazandasy Gulam bagshy bilen çakyny alyshansoñ, zyndanda ýatan agasyny ýurda alyp gelýär.
Bu wakany "Shükür bagshy" kino filminde bilýärsiñiz. Olar dagyñ kötel ýollaryndan gijä-niñ bir wagtyna çenli ýöräp halys ýadadylar. Ahyry obalaryna gola...

Dowamy »

1037 5
Köneler, 8 years ago


...geliñaý goshgy aýdyshalyñ!

S-harpy sensiñ
Ö-harpy özüm
Ý-harpy ýüregim
G-harpy gözüm
I-Intizar gözlerim bakýandyr saña,
Shu bäsh harpy jogap ýaz maña,
Janym gurban bolsun, gül didaryña,
Gijäni atyryp daña, garashýan jogabyña!

Derweze uzyndyr boyuñ ýetmesin,
Menden özge ýigide gozüñ gitmesin,
Menden...

Dowamy »

1255 10
Köneler, 8 years ago


Hajygolak (rowaýat)

Hiwanyñ hökümdary Allaguly han köplenç öz Türkmenleriniñ üstüne çapawulçylyk edipdir. Bir çapawulçylykda bolsa, onuñ leshgeri tutush bir obany diýen ýaly sürüp han-yñ hüzüryne eltýär. Han leshgeriň tutush bir obany sürüp getirmegi aýratyn bir sebäbi bardy. Olar Hajy sazandanyñ obasynyñ adamlarydy.
Allaguly han Hajy sazandany öñem üç gezek kö...

Dowamy »

1352 13
Köneler, 8 years ago